Eğitim Amaç ve Çıktıları

Eğitim Amaç ve Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

"Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış (BÖ1); gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir (BÖ2)."

Bilgisayar Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

FMV Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • EA1: bilgisayar mühendisliği mesleğinin icrası için gerekli yetilere sahip, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulabilen;
 • EA2: bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştiren;
 • EA3: sorumlu ve tatmin edici bir meslek yaşantısı için uygun olan geniş bir toplumsal anlayış ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenebilen

  bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktıları

 • PÇ1. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • PÇ2. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • PÇ3.Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • PÇ4.Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 • PÇ5.Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • PÇ6.Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
 • PÇ7.Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • PÇ8.Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • PÇ9. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • PÇ10.Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • PÇ11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İlgili Dosyalar