Eğitim Amaç ve Çıktıları

Eğitim Amaç ve Çıktıları

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öz Görevi

"Yazılım ve bilgisayar mühendisliği alanında temel bilgi ve yetkinlikleri kazanmış (BÖ1); gelişen yenilikleri ve sektörel gerekleri takip edip kendini geliştirebilen iyi mühendisler yetiştirmektir (BÖ2)."

Bilgisayar Mühendisliği Programı Eğitim Amaçları

FMV Işık Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
 • EA1: bilgisayar mühendisliği mesleğinin icrası için gerekli yetilere sahip, ulusal ve ulaslararası kuruluşlarda iş bulabilen;
 • EA2: bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun altyapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştiren;
 • EA3: sorumlu ve tatmin edici bir meslek yaşantısı için uygun olan geniş bir toplumsal anlayış ile toplumda önemli ve sorumlu görevler üstlenebilen

  bilgisayar mühendisleri yetiştirmeyi amaç edinmiştir.
Bilgisayar Mühendisliği Program Çıktıları

 • PN1  Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi;
 • PN2  Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
 • PN3  Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi;
 • PN4  Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 • PN5  Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi;
 • PN6  Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • PN7  Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi;
 • PN8  Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 • PN9  Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 • PN10  Deney yapma, veri toplama, sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • PN11  Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • PN12  Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 • PN13  Bireysel çalışma becerisi.
 • PN14  Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;
 • PN15  En az bir yabancı dil bilgisi;
 • PN16  Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama,
 • PN17  Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
 • PN18  Etkin sunum yapabilme becerisi
 • PN19  Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 • PN20  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık;
 • PN21  Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 • PN22  Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi
 • PN23  Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • PN24  Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi
 • PN25  Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;
 • PN26  Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 • PN27  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi
 • PN28  Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İlgili Dosyalar