Hakkında

Hakkında

1996 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Işık Üniversitesi bugün 5 Fakültede 41 programıyla lisans, 2 Yüksekokulda 22 programıyla önlisans, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde 31 yüksek lisans ve 6 doktora programıyla lisansüstü, Yabancı Diller Okulu ve Sürekli Eğitim Merkezi ile önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim olanağı sağlamaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 134 yıllık kültürüyle hayat bulan Işık Üniversitesi, günümüz ihtiyaçlarına cevap verebilen modern altyapısı, derslikleri, yurtları, kütüphaneleri, sosyal ve spor tesisleri, sanat galerisi ile 490 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Şile Kampüsü ve İstanbul iş dünyasının merkezinde Maslak Kampüsü ile hizmet vermektedir.

Misyon
Aydın yetiştirmek; toplumu aydınlatmak; aydınlatarak anlamayı sağlamak.
Vizyon
Bilim, teknoloji, mühendislik, sanat, matematik alanlarında eğitim ve araştırmayı Yeni Kuşak Üniversite anlayışı içinde birleştirerek yetiştireceği profesyoneller, bilim insanları ve girişimcilerin, katılacakları ve kuracakları ulusal ve uluslararası değer yaratma ağları yoluyla, beş yıl içinde çok boyutlu sorunların anlaşılması ve çözüm geliştirilmesi aşamalarında ülkemizde ilk akla gelen vakıf üniversitesi olmak.
Özdeğerler
"Ortak akıl", "katılımcı ve saydam yönetişim", "akademik özgürlük", "değer üretimi", "onur yasasına bağlılık" ve "beyanın güvenilirliği" dir.
Kalite Politikası
Işık Üniversitesi'nin kalite politikası; kurumun misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda eğitim, araştırma, yönetim ve topluma hizmet faaliyetlerinin tüm paydaşlar tarafından benimsenen toplam kalite yönetimi anlayışı ile sürekli iyileştirme esaslı olarak yürütülmesidir.
Işık Üniversitesi Onur Yasası

Işık Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri,
1. Akademik ve idari uygulamalarda akademik dürüstlük ilkesinden asla sapmazlar, akademik dürüstlük ilkesinin takip edilmesini sağlamaya özen gösterirler.

Akademik dürüstlük ilkesine aykırı durumlar şöyle tanımlanır:
a) Öğrenciler için;

  • Yapılan sınavlarda kopya çekmek, çektirmek veya kopya çekilmesine göz yummak,
  • Sınav, ödev, proje gibi akademik uygulamalarda izin verilmeyen şekilde yardım almak ya da vermek,
  • Ödev, proje ve raporlarda intihal yapmak, başkasının çalışmasını kendisine aitmiş gibi sunmak, veri uydurmak veya çarpıtmak,
  • Bir ders için hazırlanan ödev veya projeyi başka bir derste kullanmak,
  • Telif hakları ile korunan eserleri izinsiz olarak çoğaltmak ve/veya kullanmak.

b) Öğretim üyeleri için,

  • İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık eylemlerinde bulunmak,
  • Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,
  • Yapılan araştırmalarda, hakemlik görevlendirmelerinde etik kurallara uymamak,
  • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak; dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

2. Işık Üniversitesi mensupları akademik ve bireysel davranışlar itibarı ile hiçbir onur kırıcı tavır içinde olmazlar ve tüm girişimlerinde dürüst davranırlar.
3. Kurum içinde ve dışında Işık Üniversitesi'nin ününe ve saygınlığına uygun bireyler olarak hareket ederler.
4. Uygulamaları ve birbirleri ile ilişkilerinde, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farklılığı gözetmezler, ast-üst ilişkilerini veya pozisyonlarını kötüye kullanmazlar.
5. Bilimsel, sanatsal ve yönetsel görüşlerini dile getirmekte özgürdürler. Başkalarının akademik özgürlüğüne saygı gösterirler.
6. Kampüs yaşamının gerektirdiği düzeni korumaya özen gösterirler; birbirlerine yerleşke içinde ve dışında saygılı davranırlar. Yerleşkenin doğa dokusuna, binalara ve kurumun demirbaşlarına, zarar verici davranışlarda bulunmazlar.

İlgili Dosyalar