Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
IR 500 Lisanüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0)1
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde ilgilenilen konuların tanıtımları için yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve misafir konuşmacılar tarafından verilen seminerler serisi.
IR 503 Uluslararası İlişkiler Kuramları (Theories of International Relations) (3+0+0)3
Hızla değişen dünyadaki gelişmeleri anlayabilmek amacıyla Uluslararası İlişkiler uzmanları tarafından geliştirilen çeşitli kuramlar. İdealizm, realizm, neo-realizm ve neo- liberalizm, İngiliz Okulu, sosyal inşacılık, Marksizm, Kritik Teori, feminizm ve post- modernizm.
IR 505 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Social Science Research Methods) (3+0+0)3
Sosyal bilimlerde kullanılan en temel araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Kuram, hipotez ve paradigmalar. Epistemoloji. Araştırma tasarımı. Nicel ve nitel araştırma yöntemleri. Tümdengelim ve tümevarım. Yüzyüze anket çalışmaları. Deneysel yöntem. Nitel saha araştırması.
IR 508 Türk Dış Politikası (Turkish Foreign Policy) (3+0+0)3
Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren Türk dış politikasının tarihsel gelişimi. Türk dış politikasını şekillendiren yurtiçi ve uluslararası etkenler.
IR 510 Güvenlik Araştırmalarında Kavramlar ve Çerçeveler(Concepts and Frameworks in Security Studies) (3+0+0)3
İnsanoğlunun temel olgularından birisi olarak güvenlik. Güvenlik konularının farklı analiz seviyelerinde incelenmesi. Güvenlik kavramını yapılandıran tehditler, algılar ve riskler. Değişen dünya dinamikleri çerçevesinde güvenlik çalışmalarının artan önemi. Strateji çalışmalarından gıda güvenliğine kadar oluşan kavramlar ve bunların arka planları.
IR 530 Uluslararası Örgütler (International Organizations) (3+0+0)3
Uluslararası işbirliği kuramları. Uluslararası örgütlerin tarihsel evrimi, yapıları, işlevleri; dünya siyasetindeki başarı ve başarısızlıkları.
IR 531 Uluslararası İlişkilerde Güncel Sorunlar (Current Issues in International Relations) (3+0+0)3
Terörizm, kalkınma, insan hakları, iklim değişikliği, etnik çatışma ve silahların yayılması gibi uluslararası siyasetteki başlıca konular. Küreselleşme bağlamında bu konuları çevreleyen güncel tartışmalar.
IR 532 Çatışma Çözümü ve Yönetimi (Conflict Resolution and Management) (3+0+0)3
Çatışma çözümü ve yönetiminin kuramsal ve uygulamalı bir çerçevede disiplinler arası bir bakış ile değerlendirilmesi. Barış içindeki bir dünyaya ulaşmanın önündeki engeller ve koşulların incelenmesi. Sosyal çatışmanın kaynaklarının ve süreçlerinin incelenmesi ve bunları sonlandırabilecek yöntemlerin değerlendirilmesi.
IR 535 Dünya Siyasetinde Terörizm (Terrorism in World Politics) (3+0+0)3
Terörizm kavramı ve bu kavramın tarihsel evrimi. Terörizmin nedenleri. Çeşitli terörist gupların incelenmesi. Terörle mücadele stratejileri.
IR 537 Barış ve Savaş Çalışmaları (Peace and War Studies) (3+0+0)3
Çatışma ve toplumsal huzursuzlukların dünya politikasındaki önemi. Ülkeler arasındaki çatışmaların yanı sıra toplumsal barışı tehdit eden etnik veya dinsel çatışmaların yükselişi. Toplumsal çatışmaların kaynaklarını analiz etme. Bu çatışmalara problem odaklı, çok kültürlü ve disiplinler arası yaklaşımlarla şiddet harici çözümler üretebilmenin yolları.
IR 539 Uluslararası Sistemin Tarihi (History of the International System) (3+0+0)3
Devletlerin varoluş süreçlerinde uluslararası ilişkilerin geçmişi. Mevcut uluslararası sistemin son birkaç yüzyıl içindeki şekillenmesi. Uluslararası sistemin ana kavramlarının zaman içerisinde nasıl yeni kuramsal çerçeveleri etkilediğinin tarihsel bir bakış açısı ile incelenmesi. 
IR 540 Türk-Amerikan İlişkileri (Turkish-American Relations) (3+0+0)3
Soğuk Savaş döneminden itibaren Türk-Amerikan ilişkilerinin geçirdiği değişim. Soğuk Savaş dönemi Türk-Amerikan ilişkilerinin genel yapısı ve gelişimi. Soğuk Savaş sonrası oluşmakta olan Yeni Dünya düzeninin Türk-Amerikan ilişkilerine etkileri. Birinci Körfez Savaşı, Kuzey Irak, Kürt ve PKK sorunları, 11 Eylül olayları ve Amerika'nın "teröre karşı savaşı" ve 2003 Irak müdahalesi. Obama yönetimi döneminde Türk-Amerikan ilişkilerindeki güncel gelişmeler.
IR 545 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular (Current Issues in Turkish Politics) (3+0+0)3
Türkiye de siyasal, anayasal ve idari sistem. Türkiye'de toplumsal bölünmeler ve parti siyaseti. Laik-dindar ve merkez-çevre ayrılmaları. Türkiye'de sivil-asker ilişkileri. Türkiye toplumunun siyasal kültürü. Türkiye'de seçmen davranışı.
IR 546 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Türkiye-European Union Relations) (3+0+0)3
Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin tarihsel boyutu. Üyelik başvurusuyla ilgili hukuki süreç. AB'nin Türkiye'deki demokratikleşme sürecine etkisi. Kopenhag Kriterleri ve AB hukukuyla uyum. Türkiye'nin AB üyeliğine karşı olan ve üyeliği destekleyen tezler. Kıbrıs, demokratikleşme, insan hakları ve dış politika gibi seçilmiş konular.
IR 550 Uluslararası Politik Ekonomi (International Political Economy) (3+0+0)3
Uluslararası siyaset ve uluslararası ekonominin kesiştiği alanlar. Küreselleşen dünya düzeninde öne çıkan ekonomik meseleler. Devlet kuruluşlarının uluslararası politik ekonominin gelişiminde oynayacakları rol. Uluslarası ekonominin açıklığı, ekonomi siyasetini belirleyen faktörler, ekonomik küreselleşmenin sebep ve sonuçları, çokdevletli şirketlerin uluslararası politik ekonomideki rolü, devletlerin uluslararası sistemde güç ve servetlerini arttırma stratejileri, uluslararası piyasanın devlet siyasetleri üzerindeki etkileri, uluslararası sistemdeki eşitsizliklerin ulusların gelişme alternatifleri ve stratejilerine etkileri.
IR 552 Karşılaştırmalı Siyaset (Comparative Politics) (3+0+0)3
Ekonomik, kurumsal ve sosyal kuramlar ışığında siyasi sistemlerin karşılaştırmalı analizi. Karşılaştırmalı siyaset disiplininin kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlarıyla küreselleşme, demokratikleşme, otoriterleşme, ekonomik gelişme ve krizler, siyasi radikalleşme ve ılımlılaşma, iç savaş, barış süreçleri, devrim ve rejim değişiklikleri gibi konuların analizi.
IR 553 Uluslararası Sosyal Hareketler (International Social Movements) (3+0+0)3
Küreselleşen dünyada sosyal hareketlerin toplumsal değişim sağlamadaki rolü. 1960 sonrası Batı da ortaya çıkan kimlik hareketleri. Yakın zamanda Üçüncü Dünya ülkelerini de içine alan küresel sivil toplum oluşumu. Gelişmekte olan ülkelerde nükseden anti- otoriter, küreselleşme karşıtı, sendikacı ve sosyal adaletçi hareketler.
IR 560 Dünya Siyasetinde Ortadoğu (Middle East in World Politics) (3+0+0)3
Ortadoğu ve Kuzey Afrika devletlerinin küreselleşen dünyaya uyum çalışmaları. Küresel piyasadaki ve uluslararası sistemdeki değişimler, yükselen dini hareketler ve süregelen silahlı çatışmalar karşısında Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde varlık gösteren devlet kuruluşlarının siyasi ve ekonomik kurumlarım yeniden şekillendirme çabaları. Devlet, iş adamları, sivil topum kuruluşları, muhalif gruplar ve uluslararası organizasyonlar arasındaki ilişkiler. Ekonomik reformlar, demokratikleşme ve demokrasi promosyonu bölgesel entegrasyon, enerji, yolsuzluk ve kaçakçılık gibi konular.
IR 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Bir öğretim üyesinin danışmanlığında uluslararası ilişkilerde seçilen bir konunun kapsamlı veya derinlemesine çalışılması.
IR 581-589 Uluslararası İlişkilerde Özel Konular (Special Topics in International Relations) (3+0+0)3
Uluslararası sistemler ve dünya siyasetinde günümüz siyasal süreçlerinin ve/veya tarihsel olarak önemli konuların yakından incelenmesi.
IR 590 Yüksek Lisans Tezi (Graduate Thesis)
Uluslararası İlişkiler ile ilgili bir konunun bir öğretim üyesi danışmanlığında derinlemesine incelenmesi

İlgili Dosyalar