Ders Tanımları

Ders Kodu

Ders Adı

Saatler

Kredi

AKTS

BUSI1001 (İŞLE1001)

Orientation

(1+0+0)

1

1

İşletme eğitiminin tarihçesi ve modern durumu. İşletme biliminin alt disiplinlerine giriş.İşletme programlarının müfredatları ve hedeflenen öğrenci beceri ve yeterlilikleri. Üniversitesinin ve fakültenin kural ve yönetmelikleri. Öğrencilere eğitimleri süresince sunulan olanak ve kaynakların tanıtılması.

BUSI1302 (İŞLE1302)

Principles of Management

(3+0+0)

3

6

Genel ilkeler, ana konular ve hızla gelişen işletme alanında gerekli olan terminolojiler. Genel yönetim sorunları/konuları. Türkiye dinamikleri ve Türkiye'deki gerçek işletmelere ilişkin olay uygulamaları.

BUSI1731 (İŞLE1731)

Introduction to Law

(3+0+0)

3

5

Hukukun kaynakları ve gelişmesi.Hukukun temel kavramları.Hukuk düzeni, yasama,yürütme ve yargı güçleri.Hukuk ve anayasa.Haklar ve hürriyetler.

BUSI1732 (İŞLE1732)

Business Law

(3+0+0)

3

5

Hukuki işlemler.Sözleşmeler.Sözleşmelerin oluşturulması, teklif ve kabul.Sözleşme ehliyeti.Akdin hükümsüzlüğü. Hata, hile, zorlama.

BUSI2111 (İŞLE2111)

Financial Accounting

(3+0+0)

3

6

Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş. Kayıt altına alma işlemi. Hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama. Muhasebe döngüsünü kapatma. Emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi. İç hesap kontrol ve kasa.

BUSI2112 (İŞLE2112)

Managerial Accounting

(3+0+0)

3

6

Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi. Envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması.Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması. Finansal durum analizleri.Üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.

BUSI3042 (İŞLE3042)

New Product Development

(3+0+0)

3

5

Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları.Yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi.Yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması.Yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi.Proje çalışması.

BUSI3062 (İŞLE3062)

Research Methods

(3+0+0)

3

6

Araştırmaya giriş. Araştırma probleminin tanımlanması. Araştırma dizaynı. Nitel araştırma.Nicel araştırma,Deneme dizaynları,Ölçme ve derecelendirme.Anket dizaynı. Örnekleme yöntemleri. Veri toplama yöntemleri. Veri analizleri. Araştırma raporu hazırlama ve sunma.

BUSI3071 (İŞLE3071)

Strategic Management

(3+0+0)

3

5

Stratejik karar verme. Dış çevre ve endüstri analizi. Iç çevre analizi. Durum analizi ve iş stratejisi. Kurumsal ve fonksiyonel stratejiler. Stratejilerin uygulanması, personelin yönetilmesi, değerlendirme ve kontrol.

BUSI3090

Internship in Management

(0+0+0)

0

0

Endüstri staj deneyimi

BUSI3111 (İŞLE3111)

Financial and Cost Accounting

(3+0+0)

3

6

 Muhasebe kayıtları. Muhasebe döngüleri. Bilanço, gelir tablosu ve fon akım tablosu hazırlanması. Maliyet analizi. Maliyet sistemleri ve kontrol.

BUSI3114 (İŞLE3114)

Accounting Information Systems

(3+0+0)

3

5

Yönetsel karar almaya ilişkin temel muhasebe teorileri ve teknikleri. Muhasebe sistemleri, bilgisayar ve iletişim teknolojileri. İşletme ve muhasebe ile ilintili bilgi teknolojileri. Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebeye etkileri.

BUSI3118 (İŞLE3118)

Auditing Theory and Practice

(3+0+0)

3

5

Denetim gelişim süreci. Toplumsal işlevi, denetim çevresi; denetimin planlama. Test etme ve değerlendirme evreleri. Risk değerlemesi. Denetim usullerinin geliştirilmesi. Denetim örneklemesi ve muhasebe çevrimi. Denetim raporlarının hazırlanması.

BUSI3155 (İŞLE3155)

Turkish Tax System

(3+0+0)

3

5

Vergilemenin ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi, Türk Vergi Mevzuatı, Türkiye'de vergilerin kaynakları, vergileme prosedürleri, vergi hukuku ve Türkiye'deki uygulamaları, vergi denetim kavramı ve muhasebe ilişkisi ve vergi denetim teknikleri.

BUSI3221 (İŞLE3221)

Business Finance

(3+0+0)

3

6

Finans ve finansal yönetim. Paran zaman değeri, Şimdiki değer ve gelecekteki değer hesapları. Anüite ve sonsuz anüite formülleri, tahvil ve hisse senedi değerlemesine giriş. Sermaye bütçelemesi. NŞD ve alternatif yöntemler. Sermaye bütçelemesi ve risk. Finansman ve piyasa etkinliği. Finansal varlık ihracı.Risk ve getiri.

BUSI3222 (İŞLE3222)

Corporate Finance

(3+0+0)

3

6

Sermaye Bütçelemesi ve reel opsiyonlar. Finansal opsiyonlar. Opsiyon değerlemesi.Finansal analiz ve planlama.Sermaye yapısı. Temettü politikası. Risk yönetimi.

BUSI3331 (İŞLE3331)

Organizational Behavior

(3+0+0)

3

6

Örgüt çevrelerinde insanların davranışı. Örgütlerin oluşumunda liderlik ve motivasyon. İletişim. Karar verme faktörleri. Örgütlerdeki grupların davranışı

BUSI3441 (İŞLE3441)

Principles of Marketing

(3+0+0)

3

6

Firmanın pazarlama stratejisi. Hedef pazarların belirlenmesi. Pazarlama karmasının, pazar bölümlerinin ve pazar kapsama stratejilerinin belirlenmesi.

BUSI3444 (İŞLE3444)

Consumer Behavior

(3+0+0)

3

6

Tüketici davranışlarının pazarlama bilimindeki yeri ve önemi. Alıcıların karar verme süreci. Tüketici davranışını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etmenler. Tüketici ihtiyaç ve istekleri. Tüketici davranış modelleri. Müşteri memnuniyeti. Karar verme. Satın alma süreçleri. Ürün kullanımı. İlgili pazarlama stratejileri.

BUSI3551 (İŞLE3551)

Production Management

(3+0+0)

3

7

Üretim yönetimine giriş.Rekabetçilik.Strateji ve verimlilik kavramları. Tahminleme.Ürün ve servis dizaynı.Ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması.Proses seçimi ve işyeri düzeni.Yer seçimi planlaması ve analizleri.Kalite yönetimi,Kalite kontrol.

BUSI3601 (İŞLE3601)

Industrial Relations

(3+0+0)

3

5

Batıdaki iş sendikasının oluşumu, gelişmiş ülkelerdeki sendikalar.Türkiye'deki endüstriyel ilişkiler ve iş hukuku, sendikaların yapısı ve işleyişi, toplu pazarlık, işçi uyuşmazlıkları ve işçilerin yerleşimleri, arabuluculuk ve hakemlik, grevler ve lokavt.

BUSI3632 (İŞLE3632)

Human Resources Management

(3+0+0)

3

6

Örgütlerdeki insan kaynaklarının yönetimi.İşgücü planlama, seçme ve kişisel değerlendirmenin eğitimi ve ödüllendirme. Kariyer gelişimi programları.

BUSI3635 (İŞLE3635)

Globalization and Social Policy Practices

(3+0+0)

3

5

Sosyal politikanın anlamı ve önemi, tarihi gelişimi.Refah politikaları: hükümetler tarafından başlatılan programlar ve dünyadaki ve Türkiye'de gönüllü özel sektör girişimleri.Küreselleşmenin sosyal politikaya etkisi ve anlamı.Toplumsal sorunlar ve sosyal politika konularına farklı yaklaşımlar üzerine güncel tartışmalar.Seçilmiş konularda sosyal politika oluşturmanın sosyal refaha etkileri.Türkiye'de Sosyal Güvenlik.

BUSI3636 (İŞLE3636)

Motivation at Workplace

(3+0+0)

3

5

Motivasyon nedir? Alanın tarihsel gelişimi.İşyerinde motivasyonun kendine özgü özellikleri.Motivasyon kuramları.İhtiyaç tabanlı kuramlar.Davranış tabanlı kuramlar.İçsel ve dışsal ödüllerin çalışan motivasyonu üzerindeki etkisi.Bilişsel altyapı.Hedefler.Geribildirim.Öz-denetleme ve ayarlama.Kişilik özellikleri.Çalışan duygularının motivasyon açısından önemi.Birey ve grup ilişkileri.

BUSI4001 (İŞLE4001)

Business Ethics

(3+0+0)

3

5

Etik ve iş.İş dünyasında etik.Etik prensipler.Etik ve ahlak.Etik teoriler.Etik analizlerin uygulanması.Kişisel bazda ve işletme bazında etik karar verebilme.işletmenin sosyal sorumluluğu.Etik işletme kodları.Etik ve insan kaynakları yönetimi.Etik ve pazarlama.Reklam ve ürün güvenliği.Etik ve uluslararası iş dünyası.

BUSI4004 (İŞLE4004)

Corporate Social Responsibility

(3+0+0)

3

5

Çokuluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Paydaşların tanımı ve iş dünyasına olan etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal yönetim ve stratejik yönetim üzerindeki etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun, uzun vadede finansal kazanç, sürdürebilirlik ve olumlu sosyal ve çevresel değişimi getirmesi. Kurumsal sosyal sorumluluğun risk yönetimi üzerindeki olumlu etkisi. Kurumsal sosyal sorumluluk ile iş etiği arasındaki ilişki. Sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak, sorumlu bir tedarik zincirinin oluşturulmasının önemi. Kurumsal sosyal sorumluluk raporlamaları, CRI endeksi.

BUSI4010 (İŞLE4010)

Management Simulation

(3+0+0)

2

4

Orta veya üst düzey yönetim kadrosunun üyesi olarak bir işletmenin idare edilmesi. Stratejik kavramlar, stratejilerin tanımlanması ve uygulanması. Simulasyonla yaratılan iş ortamında çözüme yönelik yöntem ve teknik geliştirilmesi.Simülasyon ortamında değer zincirinin nasıl çalıştığının ve kritik kararların firmanın performansını nasıl etkilediğinin gözlemlenmesi.

BUSI4020 (İŞLE4020)

Insurance Management

(3+0+0)

3

5

Sigortacılığın genel ve temel bilgileri ve sigorta branşları. Sigortacılıkta rizikonun değerlendirilmesi ve söz konusu rizikonun fiyatlanması. Sigorta sektöründeki kurumların bağlı bulundukları yasal mevzuat ile faaliyetleri. Sigorta şirketlerinin ve aracı kurumların kuruluş, organizasyon yapıları ile mali ve idari idari yapıları. Sigorta sektöründe müşteri ilişkileri, performans, mali ve idari yönetimler. Sigorta şirketlerinde rekabet, denetim ve tahkim.

BUSI4043 (İŞLE4043)

E-Commerce

(3+0+0)

3

5

Elektronik ticaretin önemi ve dinamikleri. Mevcut ve gelişmekte olan e-ticaret gelir modelleri.E-perakendecilik ve e-servisler.Çevrimiçi ödeme sistemleri ve güvenlik.Siparişin tamamlanması.E-pazarlama.Çevrimiçi müşteri davranışı.E-MİY (müşteri ilişkileri yönetimi). E-ticaretin geleceği.

BUSI4046 (İŞLE4046)

Green Marketing and Sustainability

(3+0+0)

3

6

İşletmeler için sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlamanın önemi. Yeşil pazarlamaile ilgili kavramlar ve tanımlar. İşletmeler için mevcut uygulamalar. Üretim süreci ve ürün modifikasyonu, ambalaj değişikliklerinin yanı sıra pazarlama iletişimindeki değişimler. Sürdürülebilirliğin üç P'si: Kişiler (People), Kar(Profit) ve Gezegen (Planet). Düşük çevresel etkileri olan yeşil iş uygulamaları.

BUSI4060 (İŞLE4060)

R&D Management

(3+0+0)

3

5

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yönetimi.Temel konular ve süreçler.Ar-Ge bölümü kuruluş aşamaları.Ar-Ge proje yönetimi. Türkiye Ar-Ge kanunu.Devlet teşvikleri.Çokuluslu firmaların Ar-Ge sürecini uluslararasılaştırması.Firmaların inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetleri.Otomotivde çevre dostu Ar-Ge.Hibrid ve elektrikli araçlar.

BUSI4065 (İŞLE4065)

Innovation and Entrepreneurship

(3+0+0)

3

5

İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili temel kavramlar. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. Girişimcilik surecindeki asamalar. İhtiyaç ve fırsatların tanımlanması. İs modeli şablonu kullanarak is fikrini test etmek ve is modeli geliştirmek. Sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübelerin paylaşımı. KOBİ'leri destekleyen kurum ve kuruluşlar. Sermaye kaynakları. Bir girişimi geliştirme melek yatırımcılar, risk sermayesi yatırımı yapan şirketler ve özel sermaye şirketleri ile girişimcilerin desteklenmesi. İşin devredilmesi için stratejiler. Ticari girişim, kurumsal ve sosyal girişimcilik kavramları. İşletme türleri kavramı, fonksiyonları kuruluş şekilleri ve bunların mali ve hukuki sorumlulukları. Takim halinde iş planı geliştirilmesi ve sunumu. Girişimcilikte takımın önemi ve insan kaynaklarının yönetimi.

BUSI4067 (İŞLE4067)

Soft Skills for Managers

(3+0+0)

3

5

Hayatta başarı için kaldıraç olarak temel kişisel ve profesyonel gelişim becerileri. Sorunları çözmekÇatışmaları ele almak.Etkili stratejiler geliştirmek.Doğru biçimde iletişim kurmak.Otantik bir lider olmak için araçlar. Sınır, şans, potansiyeller hakkında farkındalık.Karar verme.Strateji oluşturma. Öz yönetimli yetkinliklere (kişiye dönük) odaklanma.Normatif-kültürel yönler için profesyonel tutuma odaklanma.Mesleki davranış kurallarına ve etik ilkelere odaklanma.

BUSI4109 (İŞLE4109)

Advanced Accounting

(3+0+0)

3

5

Yönetim planlaması ve kontrol için ürün maliyeti ve maliyet analizi konuları. İleri muhasebe teorisinin, güncel sorunlar ve uzmanlaşmış konular üzerinde uygulaması. Konsolide raporlar. Şirket birleşmeleri ve devralmaların muhasebesi. Ortaklar için muhasebe. Kamu muhasebesi.

BUSI4212 (İŞLE4212)

Portfolio Management

(3+0+0)

3

5

Portföy yönetiminde temel konular. Finansal varlıkların alım satımı. Risk, getiri ve portföy çeşitlendirmesi. FVFM ve diğer finansal varlık fiyatlama modelleri. Piyasa etkinliği. Tahvil değerlemesi. Hisse senedi değerlemesi. Opsiyonlar.

BUSI4214 (İŞLE4214)

Financial Statement Analysis

(3+0+0)

3

5

Finansal karar vermede kullanılan veriler. Finansal tabloların temelleri. Bilanço ve yapısı. İşletmenin Aktifleri. İşletmenin Kısa ve Uzun Vadeli Borçları. Özkaynaklar, Gelir Tablosu. Özkaynak Değişim tablosunun temelleri ve Bilanço İlişkisi, İşletmelerde Nakit Döngüdü ve Nakit Akış Tablosu. Yatay ve Dikey Analiz. Rasyo Analizi.

BUSI4221 (İŞLE4221)

Financial Markets and Institutions

(3+0+0)

3

6

Finansal çevre. Piyasa düzenleyici kurumlar, bu kurumların politikalarının şekillenmesinde etkili olan ekonomik ve politik faktörler. Finansal aracılık: banka dışı finansal kurumlar, bankacılık sektörü. Faiz oranlarını belirleyen faktörler bu faktörlerin finansal enstrümanların fiyatlandırılmasındakirolleri. Finansal enstrümanlar; temel finansal enstrümanlar: tahvil ve hisse senetleri, türev enstrümanlar: forward sözleşmeleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve swaplar.

BUSI4224 (İŞLE4224)

Financial Modelling

(3+0+0)

3

5

Başabaş noktası bulunması ve duyarlılık analizi. Kısıtlı eniyileme. Büyük veri setlerinin yönetilmesi. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ve Visual Basic for Applications diliyle makro yazımı. Risk eklenti programıyla simulasyon. Finansal planlama. Sermaye bütçelemesi. Sermaye kısıtlaması altında proje seçimi. Finansal kiralama. Portföy seçimi. Binom opsiyon fiyatlandırması problemlerinin incelenmesi.

BUSI4432 (İŞLE4432)

Sales Management

(3+0+0)

3

5

İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar. Stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi. Kişisel satış. Satışta etik kavramlar. Satış hedefleri ve tahminlemesi. Satış programının uygulanması.

BUSI4441 (İŞLE4441)

International Marketing

(3+0+0)

3

6

Uluslararası pazarlama çevresi. Uluslararası pazarlara giriş için alternatif stratejiler. Dış pazar belirlemesi. İhracat pazar araştırması. Uluslararası pazarlama stratejileri.

BUSI4448 (İŞLE4448)

Digital Marketing

(3+0+0)

3

5

Dijital pazarlama kavramı,dijital kanalları kullanarak veri toplama, çevrim içi pazarlama planı, çevrim içi pazarlama karması (çevrim içi ürünün anlamı, çevrim içi fiyatlandırma stratejileri.Ürünün çevrim içi dağıtımı.Çevrim içi tutundurma faaliyetleri).Web sayfası tasarımı.Dijital pazarlama tekniklerinin temelleri: kişiye özel pazarlama, e-posta pazarlama, interaktif pazarlama, viral pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya pazarlama blog, ortaklı pazarlama, so-lo-mo.

BUSI4487 (İŞLE4487)

Services Marketing

(3+0+0)

3

5

Hizmetleri yönetme ve sağlamada zorluklar.Hizmet karması.Hizmet organizasyonu.Hizmet deneyimi.Hizmette ortak yaratım.Şikayet yönetimi.Hizmet kültürü ve müşteri odaklılık.Hizmet inovasyonu.

BUSI4495 (İŞLE4495)

Advertising

(3+0+0)

3

5

Pazarlamada reklamın rolü.Reklamın topluma etkisi.Stratejik reklam planlaması.Medya satın alma ve planlama.Çeşitli reklam medya türleri.Yaratıcı stratejiler ve uygulama.Tasarım ve üretim.Reklamda etik konular.

BUSI4572 (İŞLE4572)

Managerial Decision Making

(3+0+0)

3

5

Doğrusal programlama modelleri.Doğrusal programlama bilgisayar uygulamaları.Duyarlılık analizleri.Ulaştırma.Atama ve ağ modelleri.Tam sayılı. Amaç ve doğrusal olmayan programlama.Proje yönetimi.Karar kuramı.Bekleme modelleri.Simülasyon modelleri.Tahmin modelleri ve envanter kontrol modelleri.

BUSI4573 (İŞLE4573)

Business Project Management

(2+0+2)

3

6

Proje seçimi.Proje yöneticisinin rolü.Proje organizasyonu ve planlaması,bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi.Denetlenmesi ve projenin sona erdirilmesi.Takım bazlı projelerde proje liderliği,çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma.

BUSI4650 (İŞLE4650)

Conflict Management and Negotiation

(3+0+0)

3

5

Potansiyel ve fiili çatışmaların çözümünde bir strateji ve araç olarak müzakere.İş dünyası ve liderlik bağlamında müzakere teorisi, stratejileri ve stilleri.Zor durumlarda müzakereler:Yıpratma, ırkçılık, cinsel ayrımcılık, ihbar, ve acil durumlar.Çatışmaların yaratılması, sürdürülmesi, tırmandırılması ve çözümlenmesi.Rol-oyun simülasyonları ve vaka çalışmaları: Arabuluculuk, soruşturma, hakemlik ve anlaşmazlık sonucu sistem değişikliği vd.

BUSI4771 (İŞLE4771)

Labor Law

(3+0+0)

3

5

İş hukukunun kaynakları. Ferdi iş sözleşmelerinin oluşumu, içeriği ve sona ermesi. İş güvencesi. İhbar ve kıdem tazminatları. İş gören ve işverenin hak ve yükümlülükleri. Ücretlere ilişkin kurallar. Çalışma saatleri, fazla çalışma, ücretli izin.

LOGI2504

Introduction to Logistics Management

(3+0+0)

3

7

Lojistik operasyonuna ilişkin fonksiyonlar, süreçler ve amaçların esasları, lojistik terminolojisi. Lojistiğe ait uygulamaya dönük bilgiler. Lojistik yönetimi. Temel tedarik zinciri faaliyetleri. Fiziksel dağıtım ve depolama.

LOGI3504

Distribution Channels and Supply Chain         Management

(3+0+0)

3

6

Lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması. Küresel ve yerel dağıtım kanallarının organizasyonu ve yönetimi. Lojistik maliyet analizleri ve tradeoff. Uluslararası belgelemelerin kullanılması. Ticaret hadleri ve endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi.

LOGI3508

Logistics Planning and Modeling

(3+0+0)

3

7

İmalat ve hizmet operasyonlarının tasarlanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Lojistik probleminin doğrusal programlama ile modellenmesi. Lojistik maliyetlerinin yapısı ve sınıflandırılması. Lojistik ve maliyet muhasebesi. Taşımacılık maliyetleri. Çoklu taşımacılık sistemlerinde maliyet hesaplaması ve uygulamaların incelenmesi.

LOGI3587

Transportation Management

(3+0+0)

3

7

Özel ve kamu sektöründe taşımacılık yönetimi, nakliye ve yolcu taşıma biçimleri, taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri, taşımacılık maliyetleri, taşımacılık fiyatlandırması, taşımacılıkta güvenlik sorunu, trafik yönetimi, şehir taşımacılığı, sıkışıklık problemi ve Türkiye'nin taşımacılık altyapısı.

LOGI4547

Retailing

(3+0+0)

3

6

Perakendeciliğin yapısı ve işleyişini, müşteri ilişkilerinin kurulumu ve devamlılığı, tüketici davranışlarını anlama ve lojistik yönetiminde kullanma . Perakendecilikte stratejik planlama, ve organizasyonlar, kaynak sağlama ve satın alma, mağazaların yer ve sayılarına karar verme, müşteri hizmetlerinin rolü.

LOGI4553

Inventory Management

(3+0+0)

3

6

Satın alma ve satın almanın lojistik yönetimindeki yeri. Farklı satın alma sistemleri.Nicelik, nitelik, zaman, fiyat, kaynak gibi satın alma değişkenleri; tedarikçilerin satın alma sistemlerine etkileri. Envanter yönetimindeki vakaları ve farklı yaklaşımları anlama.

LOGI4554

Logistics in the Industry 4.0 Era

(3+0+0)

3

5

Lojistik ve Lojistik Yönetiminin temel ilkeleri. Endüstride dijital devrim ve "Endüstri 4.0" kavramının ortaya çıkışı. Siber fiziksel üretim sistemlerin lojistik üzerindeki etkileri. Endüstri 4.0'ın ortaya çıkmasıyla lojistik alanındaki yeni zorluklar ve çözümler. Lojistik hizmet anlayışında değişim gerektiren sosyal ve ticari eğilimler. Lojistik sistemlerde yenilikçi dönüşüm gerektiren teknolojik eğilimler. Lojistik 4.0 bağlamında önemli gelişmeler, fırsatlar, zorluklar ve en iyi uygulamalar.

LOGI4558

Warehouse and Distribution Systems

(3+0+0)

3

7

Depolama ve envanter kavramları. Depo ve Dağıtım tesisi fonksiyonları. Depo tasarımı; depo boyutunun belirlenmesi ve yerleşim planlaması. Depolamada dış kaynak kullanımı. Depo çeşitleri. Depo süreçlerinin etkin ve verimli yönetimi. Depolama ekipmanları, raf sistemleri ve enformasyon teknolojileri. Dağıtım Sistemleri. Çapraz sevkiyat. Depolama ve dağıtım süreçlerinin maliyet ve performans yönetimi. Depolarda iş güvenliği. Paketleme ve elleçleme. İş gücü yönetimi. Depolarda katma değerli işlerin yönetimi.

TRAD2302

International Business

(3+0+0)

3

7

Uluslararası işletmeye giriş ve çokuluslu şirketler.Uluslararası işletmenin kültürel ortamı.Uluslararası zeminde planlama, uluslararası operasyonların örgütlenmesi ve yönetilmesi.Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması, ve uluslararası bağlamda denetim.

TRAD3026

Risk Management and Insurance

(3+0+0)

3

6

Risk problemi. Sigorta şirketinin ve sigortalının riskleri,.Riske karsı sigorta kontratları; sigorta branşları.Mal ve mali mesuliyet, nakliyat, denizcilik sigortaları, sosyal sigortalar.Uluslararası sigortacılığın temel prensipleri.Temettü politikası, borç politikası, finansman ve değerleme, opsiyonlar, opsiyon değerlemesi, reel opsiyonlar, borç finansmanı, risk yönetimi, finansal analiz ve planlama.

TRAD3045

Foreign Trade Management

(3+0+0)

3

7

İthalat ve ihracata yönelik firma politikaları. İhracat ve ithalat pazarlarının degerlendirilmesi ve seçimi. Uluslararası ticaret terminolojisi, Fiyatlandırma ve ödeme yöntemleri. Finansman. İhracatta tanıtım ve dağıtım. Gümrükleme.

TRAD3391

Multinational Corporations

(3+0+0)

3

6

Çokuluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Çokuluslu şirket yönetimine etki eden farklı politik, hukuki, ekonomik ve teknolojik güçler. Uluslararası stratejik yönetimin temel öğeleri. Küresel boyutta çalışan örgütlerin hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, değerlendirmek ve analiz etmek için bir çerçeve belirlenmesi. Küreselleşmeye karşı yerel adaptasyonu önemseyen startejilerin güçleri, maliyetleri/ faydaları. Yabancı piyasalara girmek için gerekli özel stratejiler. Çokuluslu şirket üst yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Çokuluslu şirketlerde etkin karar verme ve kontrol yöntemleri.

TRAD3586

International Transportation and Logistics

(3+0+0)

3

6

Özel ve kamu sektöründe taşımacılık yönetimi, nakliye ve yolcu taşıma biçimleri. Taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri. Taşımacılık maliyetleri. Taşımacılık fiyatlandırması. Taşımacılıkta güvenlik sorunu.Trafik yönetimi. Şehir taşımacılığı.Sıkışıklık problemi ve Türkiye'nin taşımacılık altyapısı.

TRAD4222

International Finance

(3+0+0)

3

7

Çokuluslu finans. Dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem. Döviz ve eurocurrency piyasaları. Uluslararası parite koşulları. Kur riskinin doğası. Ülke riski. Çokuluslu hazine yönetimi. Parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler. Reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler.

TRAD4257

Foreign Trade Financing

(3+0+0)

3

7

Kambiyo mevzuatı.Dış ticaretin finansman teknikleri.Faturaların iskonto edilmesi ve forfeiting.Faktoring.Kredi ve avansa dayanan tedarik zinciri finansmanı.Sevkiyat öncesi finansman: Sipariş emrine dayanan finansman.Banka ödeme yükümlülüğü.Uluslararası kredi sigortası. Eximbank. UCP 600. Garantiler.

TRAD4368

Strategic Management of Multinational Corporations

(3+0+0)

3

6

Çok uluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Çok uluslu şirket yönetimine etki eden farklı politik, hukuki, ekonomik ve teknolojik güçler. Uluslararası stratejik yönetimin temel ögeleri. Küresel boyutta çalışan örgütlerin hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, değerlendirmek ve analiz etmek için bir çerçeve belirlenmesi. Küreselleşmeye karşı yerel adaptasyonu önemseyen stratejilerin güçleri, maliyetleri/ faydaları. Yabancı piyasalara girmek için gerekli özel stratejiler. Çok uluslu şirket üst yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Çok uluslu şirketlerde etkin karar verme ve kontrol yöntemleri.

 

İlgili Dosyalar