Ders Tanımları


Tezli Yüksek Lisans Ders Tanımları

Ders Kod

Ders Adı

Kredi                 AKTS

STV 501

Film Kuramı (Film Theory)

(3+0+0) 3          7

Sinemanın eğlence aracı olarak ortaya çıkışı. Sanat olarak kabul edilme süreci ve etkileyen unsurlar. Bilim dalı olma sürecinde izlenen teorik ve pratik alanda değişim ve gelişimler. Günümüze kadar sinema algısına yön veren kuramcıların çalışmalarının örneklendirilerek incelenmesi.

STV 502

Medyada Dramatik İçerik Tasarımı (Dramatic Content Design in Media)

(3+0+0) 3           7

Anlatı kuramına dair edebiyatta ve sinemada yapılmış teorik çalışmalar. Dramatik anlatı yapısının sinemada kullanımı.Tür filmlerinin tasarımı; tv dramaları tasarımı; çağdaş belgesel filmlerinin tasarımı; isteğe bağlı video  içerik tasarımı. İzleyici alımlama analizleri ve endüstri ihtiyaçlarının birlikteliği.

STV 503

Görsel Anlatı ve Bileşenleri (Visual Story)

(3+0+0) 3            7

Hareketli görsellerin  temel sanat tasarım unsurları üzerinden yorumlanması. Her bir unsurun (çizgisel unsurlar, perspektif, form, renk/ışık /gölge kullanımı, kamera dili vb.)  anlatı diline etkisi. İzleyene aktardığı mesajı çözümleme / kodlama becerisine dönüştürecek temel ilkeler. 

STV 504

Bilimsel  Araştırma Yöntemleri (Scientific  Research Methods)

(3+0+0) 3             7

Araştırma probleminin tanımlanması ve amacın somutlaştırılması. Araştırma için doğru yöntemin belirlenmesi. Test materyallerinin geliştirilmesi. Atıfların aktarılması. Bulguların tartışılması ve sonuca ulaştırılması. Doğru referans verme. Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin akademik çalışmalarda kullanılması.

STV 505

Sinemada Kurgu (Editing in Cinema)

(3+0+0) 3              7

Sinema dilinin en temel öğelerinden biri olan kurgu teorilerine tarihsel bakış. Teorisyenlerin yapıtlarından uygulamalı örnekler. Çağdaş sinema yapıtlarının anlatım biçem ve yöntemlerini kavrama. Adobe Premiere kurgu programı ile kurgulama işlemlerinin kavranması.

STV 506

Görsel Kültür (Visual Culture)                                                                                            

(3+0+0) 3           7

Toplumsal yapılara göre görsel öğeleri algılama sürecine etki eden unsurlar. Sanat akımlarının görsel içeriklerin üretimindeki etkisi. Kültürler arası imge dilinin oluşumu. Görsel imgeler referansında çağdaş kültürün temel konularının incelenmesi.

STV 507

Sinema Estetiği (Cinema Esthetic)                                                                                           

(3+0+0) 3               7

Sinema Estetiğinin temel sorunu olan "gerçek", "gerçeklik izlenimi" ve "sinema-gerçek" ilişkisini kavrama.   Reform, Aydınlanma ve Rönesans sonrası ortaya çıkan en büyük düşünce ve sanat akımı Ekspresyonizmin "sinema-gerçek" ilişkisine dair getirdiği yenilik ve bunun uzantısı olarak "görünen-gerçek" sorunsalı.  Brecht'in anti-aristotelesçi estetiğinin söz konusu sorunsalın çözümüne katkısı.

STV 508

Film Yapım Yönetim (Film Production and Direction)                                                                                         

(3+0+0) 3               7

Video içerik türleri ve yapısal özelliklerinin kavranması. Yapım süreçlerinin kavranması. Proje bazında: Fikrin bulunması, araştırma süreci,  türe uygun senaryo/treatmant yazımı,  yapım ön hazırlık, çekim ve çekim sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi. 

STV 509

Televizyon Formatı (Television Format)                                                                         

(3+0+0) 3              7

Geleneksel televizyon yayıncılığının uluslararası pazarda yer bulan format tasarım sürecinin temel adımları ve kriterlerinin kavranması. Telifli ürün olarak etik ve yasal koruma yöntemleri. Seçilecek program türüne uygun format geliştirilmesi. Pazarın beklentilerine uygun sunum dosyasının hazırlanması.

STV 510

Yeni Janralar ve Elektronik Sanatlar (New Genres and Digital Arts)                                                              

(3+0+0) 3             7

20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda ortaya çıkmış görsel iletişim türleri ve tekniklerine toplu bir bakış. Video sanatının gelişimi. İnternet ve bilgisayar oyunlarının sinemayla olan ilişkisi.  Kamusal alanlarda gösterimlerin projelendirilmesi. Video içerik ve ses ilişkisi.

STV 511

Sinemada Ses (Sound for Film)                                                                                                           

(3+0+0) 3             7

Görsel kültürün işitsel üslup ve tasarımlarla geçişken bir yapıda kavranmasına yönelik algı ve yaklaşımların geliştirilmesi. Çok parametreli yapısıyla sinema merkezli, geçmişten günümüze yapılmış öne çıkan çalışmalardan kurgulanan örneklerin çözümlemeleri. Film müziği/ses tasarımı analizi. 

STV 512

Medyada Veri Görselleştirme ve İnfografik (Data Visualization and Infographic in Media)                                                

(3+0+0) 3          7

Veri görselleştirme ve infografiklerin tarihçesi. Dijital çağda tüm medya ortamlarında bilgi tasarımının daha fazla önem kazanmasının nedenleri. Veri akışı, bilgi üretimi ve yayımı üzerine araştırmalar. Yeni örüntüleri ortaya çıkarmak. İnandırıcılık, ikna ve yönlendirme gücünün medyadaki etkisi statik, hareketli ve etkileşimli örnekler. Medyada kullanımı üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar.

STV 514

Yönetmenleri ile Türk Sineması  (Turkish Cinema with Its Directors)                            

(3+0+0) 3          7

Türk sinema tarihinin sinemasal anlatım dilindeki değişim ve gelişmeleri. Sinemasal anlatım dilini kurma, kullanma, geliştirme ve kendilerine özgü üslup yaratma özellikleri ile öne çıkan Lütfü Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Ömer Kavur, Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem ve Semih Kaplanoğlu filmlerinin yapısal özellikleri.

STV 515

   Sinema ve Felsefe (Cinema and Philosophy)

  (3+0+0) 3          7

Felsefi içerikli sinema filmleri. Felsefedeki belli başlı konuların bu filmler üzerinden irdelenmesi. Ingmar Bergman, Mihalis Kakoyannis, Andrei Tarkovsky, Stanley Kubrick, Hal Ashby, Federico Fellini, Woody Allen, Louis Malle, Wim Wenders, Lars von Trier ve Raoul Peck gibi yönetmenlerden seçilmiş filmler. Platon, Epikuros, Augustinus, Anselmus, Aquinas, Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Nietzsche, Marx ve Sartre gibi filozofların düşünceleri ve kuramları. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji), Bilim Felsefesi, Varlık Felsefesi (Ontoloji), Ahlak Felsefesi (Etik), Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi alanındaki çeşitli konuların analizi.

 

STV 516

 Ulus, Milliyetçilik ve Sinema (Nation, Nationalism and Cinema)

(3+0+0) 3          7

Milliyetçilik ve milliyetçi ideolojinin temel bileşenlerine dair filmlerin incelenmesi.  Marx, Gramsci, Althusser gibi filozofların ideoloji kuramları ile ideoloji tartışmasına giriş. Gellner, Hobsbawm, Anderson, Billig, Smith gibi milliyetçilik teorisyenlerinin eserleri üzerinden milliyetçilik kuramlarına dair tartışmalar. Eisenstein, Frankenheimer, Veit Harlan, Leni Reifenstahl, Bertolucci,  Ettore Scola, Lars Von Trier, Fritz Lang, Satyajit Ray, Pontecorvo, Fassbinder, Tunç Okan, Seren Yüce gibi yönetmenlerden seçilmiş filmler aracılığıyla milliyetçilik kuramlarının analizi.

GSKE 532

Sanat Sosyolojisi ve Sorunları (Art Sociology and Related Issues)

(3+0+0) 3          7

Sanat sosyolojisinin temel kavramları: Sanat ve toplum, sanatın ve yaşamın bütünselliği, sosyoloji ve sanat. Sanat, sosyoloji ve tarih: Sanat ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim. Toplumsal yaşamda sanatçının rolü, tarihsel değişim sürecinde sanatçının konumu. Sanat, gelenek ve toplum. Sanat ve kitle, "Kitle" ve "Toplum" kavramları, kitle kültürü ve sanat. Modern çağda kitle iletişim araçları, iletişim simgeleri ve sanat: toplumsal eleştiri olarak sanat, sanat ve eleştiri, sanat ve toplum eleştirisi.

STV 500

Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar)                                                                                                     

NC

Görsel işitsel içerik türlerinden hareketle sanatsal değerlendirme ve medya analiz  çalışmaları kapsamında yapılacak  araştırmalarının sunumları.  Sinema ve medya konulu konferans, seminerler ve çalıştaylara katılım.  sinema ve medya sektöründe görev almış yetkin profesyonellerle söyleşiler. 

STV 590

Yüksek Lisans Tezi (Master's Thesis)

NC

Tezli yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde tez çalışması.
 

Tezsiz Yüksek Lisans Ders TanımlarıDers Kod

Ders Adı

Kredi                 AKTS

STV 501

Film Kuramı (Film Theory)

(3+0+0) 3          7

Sinemanın eğlence aracı olarak ortaya çıkışı. Sanat olarak kabul edilme süreci ve etkileyen unsurlar. Bilim dalı olma sürecinde izlenen teorik ve pratik alanda değişim ve gelişimler. Günümüze kadar sinema algısına yön veren kuramcıların çalışmalarının örneklendirilerek incelenmesi.

STV 502

Medyada Dramatik İçerik Tasarımı (Dramatic Content Design in Media)

(3+0+0) 3           7

Anlatı kuramına dair edebiyatta ve sinemada yapılmış teorik çalışmalar. Dramatik anlatı yapısının sinemada kullanımı.Tür filmlerinin tasarımı; tv dramaları tasarımı; çağdaş belgesel filmlerinin tasarımı; isteğe bağlı video  içerik tasarımı. İzleyici alımlama analizleri ve endüstri ihtiyaçlarının birlikteliği.

STV 503

Görsel Anlatı ve Bileşenleri (Visual Story)

(3+0+0) 3            7

Hareketli görsellerin  temel sanat tasarım unsurları üzerinden yorumlanması. Her bir unsurun (çizgisel unsurlar, perspektif, form, renk/ışık /gölge kullanımı, kamera dili vb.)  anlatı diline etkisi. İzleyene aktardığı mesajı çözümleme / kodlama becerisine dönüştürecek temel ilkeler. 

STV 504

Bilimsel  Araştırma Yöntemleri (Scientific  Research Methods)

(3+0+0) 3             7

Araştırma probleminin tanımlanması ve amacın somutlaştırılması. Araştırma için doğru yöntemin belirlenmesi. Test materyallerinin geliştirilmesi. Atıfların aktarılması. Bulguların tartışılması ve sonuca ulaştırılması. Doğru referans verme. Bilimsel Araştırma Yöntemlerinin akademik çalışmalarda kullanılması.

STV 505

Sinemada Kurgu (Editing in Cinema)

(3+0+0) 3              7

Sinema dilinin en temel öğelerinden biri olan kurgu teorilerine tarihsel bakış. Teorisyenlerin yapıtlarından uygulamalı örnekler. Çağdaş sinema yapıtlarının anlatım biçem ve yöntemlerini kavrama. Adobe Premiere kurgu programı ile kurgulama işlemlerinin kavranması.

STV 506

Görsel Kültür (Visual Culture)                                                                                            

(3+0+0) 3           7

Toplumsal yapılara göre görsel öğeleri algılama sürecine etki eden unsurlar. Sanat akımlarının görsel içeriklerin üretimindeki etkisi. Kültürler arası imge dilinin oluşumu. Görsel imgeler referansında çağdaş kültürün temel konularının incelenmesi.

STV 507

Sinema Estetiği (Cinema Esthetic)                                                                                           

(3+0+0) 3               7

Sinema Estetiğinin temel sorunu olan "gerçek", "gerçeklik izlenimi" ve "sinema-gerçek" ilişkisini kavrama.   Reform, Aydınlanma ve Rönesans sonrası ortaya çıkan en büyük düşünce ve sanat akımı Ekspresyonizmin "sinema-gerçek" ilişkisine dair getirdiği yenilik ve bunun uzantısı olarak "görünen-gerçek" sorunsalı. Brecht'in anti-aristotelesçi estetiğinin söz konusu sorunsalın çözümüne katkısı.

STV 508

Film Yapım Yönetim (Film Production and Direction)                                                                                         

(3+0+0) 3               7

Video içerik türleri ve yapısal özelliklerinin kavranması. Yapım süreçlerinin kavranması. Proje bazında: Fikrin bulunması, araştırma süreci,  türe uygun senaryo/treatmant yazımı,  yapım ön hazırlık, çekim ve çekim sonrası işlemlerin gerçekleştirilmesi. 

STV 509

Televizyon Formatı (Television Format)                                                                         

(3+0+0) 3              7

Geleneksel televizyon yayıncılığının uluslararası pazarda yer bulan format tasarım sürecinin temel adımları ve kriterlerinin kavranması. Telifli ürün olarak etik ve yasal koruma yöntemleri. Seçilecek program türüne uygun format geliştirilmesi. Pazarın beklentilerine uygun sunum dosyasının hazırlanması.

STV 510

Yeni Janralar ve Elektronik Sanatlar (New Genres and Digital Arts)                                                              

(3+0+0) 3             7

20. yüzyılın sonları ve 21. yüzyılda ortaya çıkmış görsel iletişim türleri ve tekniklerine toplu bir bakış. Video sanatının gelişimi. İnternet ve bilgisayar oyunlarının sinemayla olan ilişkisi.  Kamusal alanlarda gösterimlerin projelendirilmesi. Video içerik ve ses ilişkisi.

STV 511

Sinemada Ses (Sound for Film)                                                                                                           

(3+0+0) 3             7

Görsel kültürün işitsel üslup ve tasarımlarla geçişken bir yapıda kavranmasına yönelik algı ve yaklaşımların geliştirilmesi. Çok parametreli yapısıyla sinema merkezli, geçmişten günümüze yapılmış öne çıkan çalışmalardan kurgulanan örneklerin çözümlemeleri. Film müziği/ses tasarımı analizi. 

STV 512

Medyada Veri Görselleştirme ve İnfografik (Data Visualization and Infographic in Media)                                                

(3+0+0) 3          7

Veri görselleştirme ve infografiklerin tarihçesi. Dijital çağda tüm medya ortamlarında bilgi tasarımının daha fazla önem kazanmasının nedenleri. Veri akışı, bilgi üretimi ve yayımı üzerine araştırmalar. Yeni örüntüleri ortaya çıkarmak. İnandırıcılık, ikna ve yönlendirme gücünün medyadaki etkisi statik, hareketli ve etkileşimli örnekler. Medyada kullanımı üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalar.

STV 514

Yönetmenleri ile Türk Sineması  (Turkish Cinema with Its Directors)                            

(3+0+0) 3          7

Türk sinema tarihinin sinemasal anlatım dilindeki değişim ve gelişmeleri. Sinemasal anlatım dilini kurma, kullanma, geliştirme ve kendilerine özgü üslup yaratma özellikleri ile öne çıkan Lütfü Akad, Metin Erksan, Yılmaz Güney, Ömer Kavur, Derviş Zaim, Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Reha Erdem ve Semih Kaplanoğlu filmlerinin yapısal özellikleri.

STV 515

Sinema ve Felsefe (Cinema and Philosophy)

  (3+0+0) 3          7

Felsefi içerikli sinema filmleri. Felsefedeki belli başlı konuların bu filmler üzerinden irdelenmesi. Ingmar Bergman, Mihalis Kakoyannis, Andrei Tarkovsky, Stanley Kubrick, Hal Ashby, Federico Fellini, Woody Allen, Louis Malle, Wim Wenders, Lars von Trier ve Raoul Peck gibi yönetmenlerden seçilmiş filmler. Platon, Epikuros, Augustinus, Anselmus, Aquinas, Descartes, Leibniz, Hume, Kant, Nietzsche, Marx ve Sartre gibi filozofların düşünceleri ve kuramları. Bilgi Felsefesi (Epistemoloji), Bilim Felsefesi, Varlık Felsefesi (Ontoloji), Ahlak Felsefesi (Etik), Siyaset Felsefesi ve Din Felsefesi alanındaki çeşitli konuların analizi.

 

STV 516

Ulus, Milliyetçilik ve Sinema (Nation, Nationalism and Cinema)

(3+0+0) 3          7

Milliyetçilik ve milliyetçi ideolojinin temel bileşenlerine dair filmlerin incelenmesi.  Marx, Gramsci, Althusser gibi filozofların ideoloji kuramları ile ideoloji tartışmasına giriş. Gellner, Hobsbawm, Anderson, Billig, Smith gibi milliyetçilik teorisyenlerinin eserleri üzerinden milliyetçilik kuramlarına dair tartışmalar. Eisenstein, Frankenheimer, Veit Harlan, Leni Reifenstahl, Bertolucci,  Ettore Scola, Lars Von Trier, Fritz Lang, Satyajit Ray, Pontecorvo, Fassbinder, Tunç Okan, Seren Yüce gibi yönetmenlerden seçilmiş filmler aracılığıyla milliyetçilik kuramlarının analizi.

 

GSKE 532

Sanat Sosyolojisi ve Sorunları (Art Sociology and Related Issues)

(3+0+0) 3          7

Sanat sosyolojisinin temel kavramları: Sanat ve toplum, sanatın ve yaşamın bütünselliği, sosyoloji ve sanat. Sanat, sosyoloji ve tarih: Sanat ile toplum arasındaki karşılıklı etkileşim. Toplumsal yaşamda sanatçının rolü, tarihsel değişim sürecinde sanatçının konumu. Sanat, gelenek ve toplum. Sanat ve kitle, "Kitle" ve "Toplum" kavramları, kitle kültürü ve sanat. Modern çağda kitle iletişim araçları, iletişim simgeleri ve sanat: toplumsal eleştiri olarak sanat, sanat ve eleştiri, sanat ve toplum eleştirisi.

STV 580

Dönem Projesi (Term Project)

NC

Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde, seçilecek türe uygun video uygulama projesinin hazırlanması.

 

İlgili Dosyalar