Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
MES 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+2+0)1
Ortadoğu Çalışmaları alanında güncel araştırma konuları üzerine yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve konuk konuşmacılar tarafından verilen seminerler dizisi.
MES 521 Başlangıç Seviyesinde Arapça I (Elementary Arabic I) (3+0+0)7
Arapça ön bilgisi olmayan öğrenciler için Arapça alfabesine ve lisanına giriş. Temel kelime dağarcığı, gramer ve dil yeteneklerinin geliştirilmesi.
MES 522 Başlangıç Seviyesinde Arapça II (Elementary Arabic II) (3+0+0)7
Arapça dilinde temel iletişim ve anlama için telaffuz, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi.
MES 523 Başlangıç Seviyesinde İbranice I (Elementary Hebrew I) (3+0+0)7
İbranice ön bilgisi olmayan öğrenciler için İbranice alfabesine ve lisanına giriş. Temel kelime dağarcığı, gramer ve dil yeteneklerinin geliştirilmesi.
MES 524 Başlangıç Seviyesinde İbranice II (Elementary Hebrew II) (3+0+0)7
İbranice dilinde temel iletişim ve anlama için telaffuz, dinleme, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi.
MES 531 Ortadoğu'da Tarih ve Kültür (History and Culture in the Middle East) (3+0+0)7
Tarih boyunca Ortadoğu toplumlarındaki kültür çeşitliliği. Kültür kavramının çağdaş düşünleri ve ulus inşası tasarıları. Ortadoğu'daki modern-öncesi ve modern kültürler. Sanayileşme ve küreselleşmenin bölgedeki modern kültürlerin ortaya çıkmasındaki etkileri. Kültürlerin oluşumunda devletin etkisi. Protest kültürlerin oluşumu ve hayatta kalması. Çoğunluk ve azınlık kültürleri arasındaki ilişkiler. Modern-öncesi ve liberal çokkültürlülük. Ortadoğu'daki kültürel üretim ve çekişmenin güncel kaynakları ve dinamikleri.
MES 532 Ortadoğu'nun Politik Ekonomisi (Political Economy of the Middle East) (3+0+0)7
Devlet eliyle kalkınmanın politik ekonomisi. İthal ikameci sanayileşme politikaları ve serbest ekonomiye geçiş. Petrolün keşfi, kullanımı ve siyasal sonuçları. Rantçı devlet ve otoriterlik. Şehirleşme ve konut politikaları.
MES 533 Karşılaştırmalı Ortadoğu Siyaseti (Comparative Politics of the Middle East) (3+0+0)7
Birinci Dünya Savaşı sonrası Ortadoğu'da devlet inşası, siyasal değişimler ve başlıca ideolojik akımlar. Otoriter ve patrimonyal devletler. Devlet-asker ilişkileri. Yukarıdan aşağı modernleşme. İslami hareketler, etnik hareketler, siyasal şiddet ve ılımlılaşma. Siyasal açılımlar ve Arap Baharı.
MES 534 Ortadoğu Bölgesel Siyaseti (Regional Politics of the Middle East) (3+0+0)7
Ortadoğu'da devletler arası ilişkiler. Büyük devletlerin bölgedeki dış politikaları. 1950'lerden bugüne bölgesel işbirliği girişimleri. Bölgesel rekabetler. Arap ve Arap olmayan devletler arasında çatışma ve işbirliği konuları. Arap-İsrail çatışması. Arap milliyetçiliği, siyasal İslam, militarizm ve cihat hareketlerinin bölgedeki devlet ve devlet dışı aktörlerin bölgesel etkileşimleri üzerindeki etkileri.
MES 535 Ortadoğu'da Enerji ve Kaynaklar (Energy and Resources in the Middle East) (3+0+0)7
Ortadoğu'da enerji kaynakları ve enerji piyasaları ile ilgili siyasal konular. Bölgenin siyaset ve ekonomisinde petrolün kendine özgü yeri. Petrol ve milliyetçilik, din ve demokrasi. Nil Havzası'ndan Doğu Akdeniz'e kadar olan bölgede su kıtlığı ve su çatışması. Uluslararası ve sınıraşırı sular, mevcut antlaşmalar. Ortadoğu'da tekrar eden su paylaşım sorunları: Suriye, Irak, Türkiye ile İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün, Mısır ve komşuları. Mağrip'te su çatışması.
MES 536 Ortadoğu'da Siyasal Değişim ve Çağdaşlaşma (Political Change and Modernization in the Middle East) (3+0+0)7
Çağdaşlık, çağdaşlaşma ve batılılaşma kavramları. Çağdaşlaşma ve batılılaşma ilişkisi. Modernleşme kuramları. Modernleşme ve sömürge mirası. Modernleşme ve iktisadi kalkınma. Çağdaşlık ve İslam. Çağdaşlaşmanın dinamikleri, aktörleri ve sembolleri. Modernleşmeye tepkiler. Modernleşme ve kadın. Modernleşme ve demokrasi. 
MES 537 Ortadoğu'da Toplumsal Cinsiyet ve Toplum (Gender and Society in the Middle East) (3+0+0)7
Ortadoğu'da toplumsal cinsiyete dayalı kurguların kuramları ve kaynakları. Evrensel ve bölgesel boyutlarda kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal koşulları. Ortadoğu'daki çeşitli toplumlarda ataerkilliğin karşılaştırmalı değerlendirmesi. Kadınlar, din ve devlet. Kalkınmanın toplumsal cinsiyet boyutu. Kadınların siyasal katılımı.
MES 538 Ortadoğu'da Din ve Toplum (Religion and Society in the Middle East) (3+0+0)7
Ortadoğu siyasal ve ekonomik analizlerinde İslam'ı bağımsız bir değişken olarak ele alan yaklaşımlar, ve bu yaklaşımların eleştirileri. İslami ayrıcalıkçılık. Doğuculuk. İslami hareketler. İslami feminizm. İslami ekonomik kurumlar. Ortadoğu'da Müslüman ve gayrimüslim sosyal gruplar arası ilişkiler.
MES 541 Modern Ortadoğu Çatışmaları (Contemporary Middle East Conflicts) (3+0+0)7
Hacı Emin El-Hüseyni liderliğindeki Arap isyanı. İsrail Bağımsızlık savaşı. Ateşkes. Süveyş krizi. Altı Gün savaşı. İran-Irak savaşı. Lübnan iç savaşı. Suriye-Lübnan sorunları. 1991 Körfez savaşı. Birinci ve ikinci İntifadalar. 11 Eylül'ün bölgeye etkisi. 2003 Irak savaşı ve Irak'ta rejim değişikliği. İran ve nükleer silahların yayılması konusu. Suudi Arabistan'ın Yemen'e müdahalesi. Suriye iç savaşı.
MES 542 Ortadoğu'da Büyük Güçler (Great Powers in the Middle East) (3+0+0)7
Emperiyal stratejinin mekânsal bir belirlenmesi olarak Ortadoğu kavramı. Dünya düzeninin büyük güçlerinin bölgesel siyasete etkileri. 17. yy modern devletler sisteminin ortaya çıkışından bu yana Ortadoğu'daki büyük güçler siyasetinin incelenmesi. Bölgenin büyük güçler için sunduğu kaynaklarını, bölgenin büyük güçler rekabeti üzerindeki etkisini, büyük güçlerin bölgesel stratejilerinin oluşumunu, büyük güçlerle ittifakları ve bölgesel güçlerin siyasi hedeflerini incelemek amaçlı analitik araçlar.
MES 543 Arap-İsrail Çatışması (The Arab-Israeli Conflict) (3+0+0)7
Arap-İsrail çatışması ve arabuluculuk projelerinin çeşitli evreleri, aktörleri ve çıkarları. İmparatorluk sonrası sömürge idaresinden modern ulus inşasına çatışmanın tarihsel bir incelemesi. Çatışmanın dünya siyasetindeki değişimler çerçevesinde bağlamlaştırılması. Sömürgecilik sonrası yaklaşımlardan çatışma çözümü modelleri ve etnik ve dinsel çatışma kuramlarına kadar karşılaştırmalı görüş açıları.
MES 544 Ortadoğu'da Terörizm Politikaları (Politics of Terrorism in the Middle East) (3+0+0)7
Terörizmin tanımı ile ilgili tartışmalar. Ortadoğu'da terörizmin tarihi, nedenleri ve yöntemleri. Sünni-Şii çatışması. İran ve Hizbullah. Küresel cihat hareketi. Selefilik. El Kaide. Suriye iç savaşı ve Irak ve Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) yükselişi. Ortadoğu'da terör ve ayaklanma ile mücadele stratejileri.
MES 580 Dönem Projesi (Term Project) Kredisiz
Öğrencilerin bir öğretim üyesi danışmanlığında derinlemesine bir proje hazırlaması.
MES 581-89 Ortadoğu Çalışmalarında Özel Konular (Special Topics in the Middle East Studies) (3+0+0)7
Ders programındaki zorunlu veya seçmeli ders listesinde tema veya konu olarak işlenmeyen Ortadoğu çalışmaları alanındaki belli başlı özel konular.

İlgili Dosyalar