Mimarlık Programı

Kuruluş

Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi (MTF), 27.12.2011 tarih ve 138 sayılı Üniversite Senato kararı ile kurulmuştur. Fakülte bünyesinde kurulan Mimarlık-İngilizce ve Mimarlık-Türkçe bölümleri 2012-2013 ders yılı güz döneminde öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Bölüm, ilk mezunlarını, 2016-2017 ders yılı sonunda vermiştir.
2020 itibarı ile, fakülte bünyesinde bulunan 750 öğrenciden 580i İngilizce ve Türkçe Mimarlık programlarında kayıtlı bulunmaktadır.
FMV Işık Üniversitesi STMF Mimarlık Bölümü kadrosunda, tam zamanlı olarak; 3 profesör, 1 doçent, 1 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi ve 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır. Tam zamanlı görev alan 10 öğretim üye ve görevlisinin yanı sıra, 21 yarı zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi görev almaktadır. İdari kadro olarak, bir  fakülte  sekreteri ve  bir  bölümler sekreteri bulunmaktadır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere, "Mimarlık Lisans Diploması" verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Mimarlık lisans programlarında (Türkçe/İngilizce) öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip ilgili puan türünde yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması
Bir ön lisans programını tamamlayan öğrenciler, DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Mimarlık programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten, hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift ana dal veya yan dal uygulamaları ile Mimarlık programları öğrencisi olabilirler. 
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nde, tüm bölümlerin birinci sınıfları ortak bir program izlemektedirler. Bu sayede, fakülte içinde yatay geçişler, yan dal ve çift ana dal programları kolaylıkla uygulanabilmektedir.

Tüm uygulamalar, "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler, Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mimarlık; insanların yaşadıkları, kullandıkları mekanların işlevlerine göre, kullanış kolaylığından estetik, sağlamlık, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve ekonomikliğe uzanan bir yelpazede en iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmesine yönelik faaliyetler gösterilen, insanlık tarihinin en eski mesleklerindendir. Görünürlüğü güçlü olan ürünleriyle toplumsal sorumluluğu yadsınamaz bir kültür alanıdır. Rönesans'tan beri gelişerek, çağdaş hümanist boyutunu yakalayan Mimarlık mesleği, ülkemizde de gözde bir meslek alanıdır.
Programın ana felsefesi, UNESCO ve Uluslararası Mimarlar Birliği-UİA birlikteliğinde hazırlanan belgedeki evrensel kriterlere uyma çabasıyla tanımlanır. Değerlendirme ve akreditasyon ön hazırlıkları bu bağlamda yapılmakta, öğretim çıktıları ve mezun profillerinin geri bildirimleri ile beslenmektedir.
Bunun gereği olarak, mimarlığın ilgi alanlarının tümüne yönelik tekil yapılardan kentsel boyutlara duyarlılık ve yetkinlik kazandırılması amacıyla program bilgi ve beceri yelpazesi genişletilmiştir. Programın mesleki dersleri, temel tasarım becerisi ve bilgilerini içeren 'tip-meslek' derslerinin yanı sıra; restorasyon, kent ve hatta iç mekan düzenlemelerine kadar uzanan bir alana öğrencileri duyarlı kılarak meslek yaşamına hazırlamaktadır.
Mimarlık ve genelde tasarım eğitiminde, bilginin ancak beceri ile gerçekleştiği üç boyutlu mekan kurma becerisini kazandırmak hedeflendiği için, eğitimin egemen biçimi atölye, çizim ve eleştiri bağlamında örgütlenmektedir. 
Tasarım diye kısaca nitelenen karmaşık becerinin gelişimi, zihinsel imgelem becerisinin geliştirilmesini ve bunun yansıtılma ve geri bildirimini düzenleyen anlatım ile olanaklıdır. Bu nedenlerle eğitim; el becerisi, tasarım ve anlatım tekniklerinin birinci biçimleri olan kalem kağıtla çizim ve teknik resim becerilerini üç boyutlu maket üretiminin yanı sıra çağdaş tekniklerle -Auto CAD, 3D Studio Max, Revit Architecture, Sketch-Up, Adobe Photoshop vb. yazılımlarını kapsayan- bilgisayar destekli tasarım dersleri ile tamamlanmaktadır.

Program Eğitim Amaçları
 • Mimarlık mesleğinin icrası için gerekli yetileri edinip, ulusal ve uluslararası kurumlarda çalışma imkanı bulabilmek,
 • Mimarlık ve ilgili alanlarda lisansüstü çalışma yapmaya uygun alt yapı ve yaşam boyu öğrenme bilinci ile lisansüstü ve mesleki eğitimler ile kendini geliştirebilmek,
 • Ulusal ve uluslararası mimarlık araştırma, eğitim, uygulama kuruluşlarının ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda eğitim yapmak,
 • Kültürel ve tarihi derinliği göz önüne alarak yenilikçi, yaratıcı bir eğitim sağlamak.
Program Çıktıları
 • Mimari ve tasarım konularında teknik ve akademik ölçekte konuşma ve yazma becerileri,
 • Grafik anlatım becerisi: Uygun sunumlar yapmak için el çizimleri ve bilgisayar teknolojilerinin de kullanıldığı çeşitli tekniklerle programlama ve tasarım sürecinin her aşamasını biçimsel olarak ifade edebilme becerisi,
 • Eleştirel düşünme becerisi: Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri düşünceyi ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi,
 • Tasarım becerileri: Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygulama becerisi,
 • Araştırma becerisi: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, kayıt etme ve uygulama yapabilme,
 • Takım çalışması becerileri: Bireysel yetenekleri arttırıcı farklı rolleri teşhis etme ve üstlenme yolu ile tasarım ekibinin bir üyesi olarak ve diğer ortamlarda başarı ile birlikte çalışma yapabilme,
 • Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon: Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri anlama,
 • İnsan davranışları: Fiziksel çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama,
 • Bina tasarımında, strüktürel, çevresel, güvenlik, yapı kabuğu, bina servis sistemlerini değerlendirme, seçme ve entegre edebilme becerisi,
 • Mimari uygulama: Mimarlık mesleğini destekleyen ofis organizasyon, iş planlama, pazarlama, finansal yönetim, proje yönetimi risk azaltma, düzeltme ve liderlik konularının temel ilkelerini ve mesleği etkileyen küreselleşme, outsourcing, proje dağıtımı, genişleyen uygulama alanı ve çeşitlilik konularını anlama,
 • Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet hakları, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina tasarımını, yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda mimarın yasal sorumlulukları anlama.
Mezunların İstihdamı

Mimarlığın çalışma alanı giderek genişlemekte. Mezunlar yüksek lisans, sanatta yeterlilik, doktora gibi akademik çalışmalara katılabilmekte; Mimarlar Odası'na üye olup, bağımsız olarak meslek icrası kapsamında iş yerleri açabilmekte, devlet kurumlarında ve özel kurumlarda iş olanakları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar, yurt içi ve dışı yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Mimarlık Programları, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Türkçe ve İngilizce lisanlarında yürütülmektedir. İngilizce eğitim; ön hazırlığın dışında, eğitim içinde tamamlayıcı derslerle güçlendirilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy (Bölüm Başkanı), zeren.gulersoy@isikun.edu.tr
Bölüm Sekreteri: 444 07 99 - 7205, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 101T Mimarlığa Giriş 3 0 0 3 5 D1
ARCH 103T Mimari Temel Tasarım 2 0 4 4 7 D1
ARCH 105T Mimari Anlatım Teknikleri 2 0 4 4 7 S
ING 101T İngilizce I 3 1 0 3 5 L
MATH 103T Matematik I 3 0 0 3 5 S
HSS 100T Profesyonel Etik 1 0 0 1 1 SS
Dönem Kredileri 18 30
2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 102T Yapı Bilgisi I 2 0 2 3 5 D1
ARCH 104T Bina Bilgisi 2 0 2 3 5 D1
ARCH 106T Yapı Malzemeleri 3 0 0 3 5 D1
ARCH 108T Mimarlar için CAD I 1 0 2 2 3 S
ARCH 110T Topografya 2 2 3 5 D1
ING 102T İngilizce II 3 1 0 3 5 L
ARCH 112T Statik - Mukavemet 3 1 0 3 5 D1
Dönem Kredileri 20 33
3. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 201T Mimari Tasarım Stüdyosu I 0 0 8 4 7 D1
ARCH 203T Mimarlık Tarihi I 3 0 0 3 5 D1
ARCH 205T Yapı Bilgisi II 2 0 2 3 5 D1
ARCH 207T Mimarlar için CAD II 1 0 2 2 3 S
ARCH 209T Yapı Statiği 3 1 0 3 5 D1
TUR 101 Türkçe I 2 0 0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 27
4. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 202T Mimari Tasarım Stüdyosu II 0 0 8 4 7 D1
ARCH 204T Mimarlık Tarihi II 3 0 0 3 5 D1
ARCH 206T Taşıyıcı Sistemler 2 0 2 3 5 D1
ARCH 210T Betonarme Yapılar 3 1 0 3 5 D1
TUR 102 Türkçe II 2 0 0 2 2 H
ECO 101T Ekonomiye Giriş 3 0 0 3 6 SS
ARCH 290T Endüstri Stajı I 0 2
Dönem Kredileri 18 32
5. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 301T Mimari Tasarım Stüdyosu III 0 0 8 4 7 D1
ARCH 303T Yapı Tesisatı 2 0 2 3 6 D1
ARCH 305T Çağdaş Mimarlık 3 0 0 3 5 D1
F-I.T Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5 F
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2 H
HSS -I.T İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli I 3 0 0 3 5 H
Dönem Kredileri 18 30
6. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 302T Mimari Tasarım Stüdyosu IV 0 0 8 4 7 D1
ARCH 304T Şehircilik ve İmar Kanunu 2 0 2 3 5 D1
ARCH 306T Yapım Yönetim ve Ekonomisi 2 1 0 2 4 D1
ARCH 308T Fiziksel Çevre Kontrolu 2 0 2 3 5 D1
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2 H
C-I.T Tamamlayıcı Seçmeli I 3 0 0 3 5 C
ARCH 390T Endüstri Stajı II 0 2
Dönem Kredileri 17 30
7. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 401T Mimari Tasarım Stüdyosu V 0 0 8 4 8 D1
ARCH 403T Koruma ve Restorasyon 3 1 0 3 5 D1
ARCH D2-I.T Bölüm Seçmeli I 3 0 0 3 5 D2
ARCH D2-II.T Bölüm Seçmeli II 3 0 0 3 5 D2
C-II.T Tamamlayıcı Seçmeli II 3 0 0 3 5 C
Dönem Kredileri 16 30
8. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adi T* U* L* C E* T*
ARCH 490T Bitirme Projesi 0 0 8 4 10 D1
ARCH D2-III.T Bölüm Seçmeli III 3 0 0 3 5 D2
ARCH D2-IV.T Bölüm Seçmeli IV 3 0 0 3 5 D2
F-II.T Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5 F
HSS II.T İnsan ve Toplum Bilimleri-Seçmeli II 3 0 0 3 5 H
Dönem Kredileri 16 30
1. TYYC-PÇ İlişkileri
TYYÇ Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi)  Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Bilgi Kuramsal İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal,  olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Olgusal Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceri Bilişsel Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
Uygulamalı Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim  (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Ders kodu Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
ARCH101 X X X X X
ARCH102   X X X X X X X X X
ARCH103 X X X X X
ARCH104
ARCH105 
ARCH106 X X X X X X X X X X X X X X
ARCH108 x x x x
ARCH110 X X
ARCH112 X X X
ARCH201 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH202 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH203 X X X
ARCH204
ARCH205 X X X X X X X X
ARCH206
ARCH207 X X X X X X X X X X X
ARCH209 X X X X X X X X X X X X
ARCH211 X X X
ARCH212 X
ARCH301 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH302 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH303 X X X X X
ARCH305 X X X X X X
ARCH309 X X X X
ARCH401 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH402 X X X X X X
ARCH403 X X X X
ARCH404 X X X X X X
ARCH405 X X X X X X X X X X X
ARCH406 X X X X X X X
ARCH407 X X X X X X X X X X X X X X X X X X
ARCH408 X X X X X X X
ARCH411 X X X X X X X X X X X
ARCH413
ARCH490 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

İlgili Dosyalar