Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Programı (İngilizce)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Türkçe Programı 2013 yılında kurulmuş ve ilk öğrencilerini aynı sene programa kabul etmiştir. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir. Programa 2016 yılından beri öğrenci alınmamaktadır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Program yükümlülüklerini yerine getiren öğrencilere "Endüstri Mühendisliği" lisans diploması verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Endüstri Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Endüstri Mühendisliği Lisans programı mühendislik becerilerini matematik, bilgisayar bilimleri, yönetim uygulamaları ile birleştirerek karmaşık sistemleri tanımlayan, değerlendiren, tasarımlayan, değiştiren, kontrol eden ve geliştiren bakış açısında bir eğitim sunmaktadır.
Programın özgörevi; toplumun ihtiyaçlarını sorgulayan, bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde analitik ve sistematik düşünebilen, ortaya çıkan problemleri tanımlayan, modelleyen ve niceleyici yöntemlere dayalı çözebilen mühendis ve araştırıcı yetiştirmek; bilim ve teknoloji araçları ile, disiplinler arası yaklaşımı benimseyip, iş dünyası ile işbirliği içerisinde gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik araştırma ve geliştirme yapmak; bilgi ve teknolojinin endüstriye aktarılmasına yönelik girişimciliği destekleyerek mezunlarının ve öğrencilerinin endüstriye katılımını teşvik etmektir.
Bu özgörev bilinciyle çalışmaları süresince öğrencilere temel mühendislik derslerinin yanında, branşa yönelik disiplin içi ve dışı seçmeli derslerle desteklenen bir müfredat sunulmaktadır. Bireysel ve beşeri gelişimin desteklenmesi amacıyla sunulan bir seçmeli ders havuzuda mevcuttur. Derslerde kazanılan tüm bilgi ve becerilerin deneyimlendiği bir tasarım projeside son yıl içinde tamamlanmaktadır.
Endüstri Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 137 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde yaz stajı yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları
 • Hizmet, üretim, kamu ve ar-ge sektörlerinde sistemlerin ve süreçlerin tasarlanması, hayata geçirilmesi ve geliştirilmesinde görev alır.
 • Çok disiplinli ve yenilikçi projeleri, verimlilik, risk, kalite, maliyet gibi endüstri mühendisliği ölçütleriyle katkıda bulunabilen ve bu projeleri sosyal ve ahlaki değerlerle yöneterek hayata geçirebilir.
 • Ulusal ve uluslararası kurumlarda yüksek lisans ve doktora seviyesinde akademik çalışmalara katılabilen ve bilimsel yayın yapabilir.
Program Çıktıları
 • Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi  birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik  problemlerinde kullanabilme becerisi.
 • Endüstri Mühendisliği ile ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

 

 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 • Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

 

 • Karmaşık problemlerin çözümü ve araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 • Bireysel olarak, disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

 

 • Türkçe ve İngilizce dil bilgisi; bu dilleri kullanarak sözlü, yazılı ve görsel olarak (rapor, sunum ve talimat gibi iş hayatındaki tüm yöntemlerle) etkin iletişim kurma becerisi.
 • Mesleki ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileme becerisi.

 

 • Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ve bunlara uygun davranma; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 • İş hayatındaki uygulamalar (proje, risk, değişiklik, kalite vb. yönetimi) hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi.

 

 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Mezunların İstihdamı

Endüstri Mühendisliği mezunları sanayi ve hizmet sektörlerinde görev alacak yetilerle mezun edilmektedir. Diğer programımızda bugüne kadar verilen 800'den fazla mezunumuz bankacılık, sigorta, lojistik, ilaç ve farklı kamu sektörlerinde başarı ile görev almaktadır.  Çok sayıda mezunumuz lisans üstü çalışmalarını da başarıyla tamamlamıştır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Endüstri Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Program "Normal ve Örgün Öğretim" statüsünde tüm dersler Türkçe olarak verilmektedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Doç. Dr. Sezgin Çağlar Aksezer
Bölüm Başkan Vekili
Telefon: (216) 528-7151
Fax: (216) 710-2872
Email: caglar.aksezer@isikun.edu.tr

Nihan Beritan
Bölüm Sekreteri
Telefon: 444 07 99 - 7122
Fax: (216) 712-1472
Email: nihan.beritan@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

Kurum genelinde yapılan farklı anlaşmalar mevcut olup, yabancı dil seviyesi yeterli öğrencilerin başvurularına açıktır. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )
TYYÇ Endüstri Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

x

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

x

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x x

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

x

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

x x

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

x

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

x

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

x

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

x

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

x

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

x

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

x x

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

x

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

x

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

x

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

 

Ders Kodu

Dersin Adı

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zorunlu Dersler

INDE1001

Endüstri Müh. Oryant.

INDE2442

Mühendislik Ekonomisi

INDE2156

Mühendislik İstatistiği

INDE2001

Yöneylem Araştırması I

INDE2002

Yöneylem Araştırması II

INDE3103

Sistem Benzetimi

INDE3312

Üretim ve Servis İşl. Plan.

INDE2211

Endüstriyel Üretim Sist.

INDE3314

Kalite Plan. ve Denetimi

INDE3151

Sayısal Kestirim Yönt.

INDE3001

Yöneylem Araştırması III

INDE4003

Yöneylem Arş. Mod.Uyg.

INDE4902

Tasarım Projesi

COMP1101

Programlamaya Giriş

COMP2103

Nesneye Yönelik Prg.

ECO101T

Mikroekonomiye Giriş

ECO102T

Makroekonomiye Giriş

ENGL1101

Akademik İngilizce I

ENG1102

Akademik İngilizce II

HUSS1002

Profesyonel Etik

BUSI3111

Fin. ve Mal.Muhasebesi

PHYS1101, PHYS1102

Fizik Lab. I ve II

INDE2910/3910

Staj I, Staj II

Tarih & Türkçe Dersleri

Matematik & Fen Dersleri

Seçmeli Dersler

Bölüm İçi Seçmeli

Tamamlayıcı Seçmeli

Serbest Seçmeli

İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli

İlgili Dosyalar