İnsan ve Toplum Bilimleri Programı

İnsan ve Toplum Bilimleri Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak 2007 yılında açılmıştır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "İnsan ve Toplum Bilimleri Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü lisans programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü lisans programından mezun olunabilmesi için öğrencinin toplam 133 krediyi ve 240 AKTS kredisini tamamlaması ve en az 2.0 genel not ortalamasına sahip olması gerekmektedir (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü, isminden de anlaşılabileceği gibi insanı ve toplumu ilgilendiren hemen her konuda sosyal bilimler, beşeri bilimler, felsefe ve sanat perspektifinden çalışmalar yapan bir bölümdür.
Günümüzde iş alanları ve meslekler arasındaki sınırlar önemli bir ölçüde ortadan kalkmaya başlamış; her alanda çok yönlü bakış açısına ve entellektüel bilgi donanımına ihtiyaç doğmuştur. Bu nedenle, indirgemeci ve sınırlayıcı olmayan, bütüncül bir bakış açısına sahip olan bir lisans programının ortaya konması, eğitim sisteminin gelişmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü yenilikçi eğitim anlayışıyla kamu ve özel sektörün her gün değişen beklentilerine cevap verebilen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, bilim ve teknoloji, felsefe, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanlarında gelişime açık, disiplinler arası yorum yapabilen ve çözüm geliştirebilen mezunlar yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Programa "TM" (Türkçe-Matematik) puanıyla alınan öğrenciler, bu programda çoğulcu ve çok yönlü bir eğitim almaktadırlar.
İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü aynı zamanda, üniversitenin tüm fakültelerine ve bölümlerine, İnsan ve Toplum Bilimi (HSS), Bilim-Teknoloji ve Toplum (STS), Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (HIST) ve Türkçe (TUR) alanlarında seçmeli ve zorunlu dersleri de açmaktadır.

Program Eğitim Amaçları

İnsan ve Toplum Bilimleri Lisans Programı, öğrencilere, alanıyla ilgili mesleki yetenekleri ve becerileri kazandırır; öğrencilerin, eğitim-öğretim, medya-yayıncılık-iletişim, kültür-sanat, teknoloji-bilim, kamu hizmeti, sivil toplum hizmeti, insan kaynakları alanlarında meslek edinmelerini sağlar; entelektüel seviyelerini geliştirir ve toplumsal sorumluluk bilinçlerini oluşturur; İnsan ve Toplum ile ilgili araştırma ve yaşam boyu öğrenme becerilerini elde etmelerini sağlar.

Program Çıktıları
 • İnsan ve Toplum Bilimleri alanında analitik ve eleştirel düşünme becerisini geliştirir.
 • Bilim, teknoloji, kültür, sanat ve toplum arasındaki disiplinlerarası ilişkileri tanımlar.
 • Toplumsal dönüşümler ve değişimler konusunda neden-sonuç ilişkisi kurar.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri alanında temel kuramsal altyapıya sahip olur.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri alanında kuram ve pratik bütünlüğünü kurma becerisine sahip olur.
 • Sosyal, tarihsel, siyasi ve ekonomik değişkenlere göre şekillenen kültürleri analiz etme becerisine sahip olur.
 • Araştırma yöntemlerini, İnsan ve Toplum Bilimleri konularında uygular.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri'ndeki konuları özetleme, değerlendirme ve yorumlama becerisini edinir.
 • Etik sorunları, sosyal sorumlulukları tanıma ve grup içinde çalışma becerisine sahip olur.
 • Açık ve özlü bir şekilde karmaşık düşünceleri sentezler, edindiği bilgileri yazılı ve sözlü olarak aktarır.
 • Yerel ve küresel sosyal ve toplumsal sorunlara yaratıcı çözümler getirir, öğrenmede süreklilik sağlama yeteneğine sahip olur.
 • İngilizce dil bilgisini, alandaki metinler ve konular üzerinden ileri bir seviyeye ulaştırır.
 • Alandaki terminolojiyi, kavramsal çerçeveyi ve temel kaynakçaları bilir.
 • Yazılı, sözlü ve görsel teknik araçlarla etkin iletişim ve raporlama becerisine sahip olur.
Mezunların İstihdamı

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü lisans programından mezun olanlar;
Eğitimci / Araştırmacı / Akademisyen Olabilir: İTB mezunu, edinmiş olduğu entelektüel birikim, araştırma yeteneği ve tecrübesi ile ilgilendiği herhangi bir sosyal bilimler, sanat, felsefe ya da yönetim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaparak, tek bir disipline sıkışmamış, yenilikçi ve üretken bir araştırmacı / akademisyen olabilir.
Teknoloji Yöneticisi Olabilir: İTB mezunları, seçtikleri dala bağlı olarak teknik çözümler geliştirmekten sorumlu mühendis yerine, geliştirilecek teknik çözümlerin fizibilitesini değerlendiren, ürün geliştirme ve teknoloji stratejisine karar veren, inovasyon ya da pazarlama stratejisini belirleyen uzmanlar ve yöneticiler olabilirler. Bu alanlarda kendilerini geliştirirlerse, tüm sektörlerdeki şirketlerde "yeni ürün geliştirme", "inovasyon", "bilgi yönetimi", "pazarlama" gibi bölümlerinde görev alabilirler.
Sanatçı veya Sanat Yöneticisi Olabilir: İTB mezunu, kendisini geliştirdiği, uzmanlaştırdığı ve farklılaştırdığı takdirde herhangi bir sanat dalında üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla özgün yorumlar getirebilen bir sanatçı, sanat yöneticisi ya da sanat eleştirmeni olabilir. Bu tanımın içine senaristlik, oyunculuk, ressamlık, yazarlık gibi yüzlerce alanı koyabilirsiniz.
İnsan Hakları Uzmanı Olabilir: İTB mezunu örneğin insan hakları hukuku gibi bir alanda kendisini geliştirir, araştırmalarını yoğunlaştırır ve uzmanlaşırsa, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası kurumlarda uzman olarak görev yapabilir.
Medya, İletişim ve Halka İlişkiler Uzmanı, Yayıncı Olabilir: İTB mezunu medya ve iletişim (TV, radyo, gazete, dergi, Internet yayıncılığı vs.) sektörlerinde uzmanlaştığında ve tecrübe kazandığında, değişilmez bir eleman olur, çünkü bu alanlarda asıl değerli olan "görebilme", "yorumlayabilme", "ifade edebilme" yeteneğidir. Yayınevlerinde editörlük, yazarlık gibi alanlarda, ya da sosyal medyada, web portallarında görev alabilir.
Teknoloji ve Çevre Uzmanı Olabilir: İTB mezunu örneğin "yeni teknolojilerin insan ve çevre sağlığına etkileri" gibi konularda çalışır ve uzmanlaşırsa, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarda, ya da bu alanda faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde uzman ve yönetici olarak görev yapabilir.
Girişimci Olabilir: İTB mezunu "sosyal girişimcilik" ya da "ticari girişimcilik" alanlarında uzmanlaşabilir ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye doğru yola çıkabilir. İTB bölümünde her iki konuda da açılmış dersler, uzmanlaşmış hocalar ve danışmanlık destekleri bulunmaktadır.
Kamu Sektöründe çalışabilir: İTB mezunu, sahip olduğu bilgi birikimi ile Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilir.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

İnsan ve Toplum Bilimleri Bölümü lisans programı, Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Örsan K. ÖYMEN (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 71 73, orsan.oymen@isikun.edu.tr
Mehtap Arı Altay (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 / 71 62, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

I. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip II. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
MATH 103 Matematik I 3+0+0 3 5* S HSS 108 Edebiyat Tarihi 3+0+0 3 6 D1
ECO 100 Ekonomi 3+0+0 3 6 SS HSS 120 Bilim, Teknoloji ve Toplum 2+0+2 3 5 S
HSS 107 Felsefeye Giriş 3+0+0 3 6 D1 PSY 102 Psikolojiye Giriş 3+0+0 3 5 SS
HSS 101 Uygarlık Tarihi I 3+0+0 3 5 H HSS 102 Uygarlık tarihi II 3+0+0 3 5 H
ENG 101 Akademik İngilizce Becerisi I 3+0+0 3 5 L ENG 102 Akademik İngilizce Becerisi II 3+0+0 3 5 L
TUR 101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
IT 105 Bilgisayar Okur-Yazarlığı 0+0+2 1 2 8
Dönem Kredisi 17 29 Dönem Kredisi 18 31
İKİNCİ YIL
III. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip IV. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
POLS 101 Siyaset Bilimine Giriş 3+0+0 3 6 D1 HSS 224 İnsanın Gelişimi ve Kültür 3+0+0 3 6 D1
MATH 231 İstatistik 3+0+0 3 5 S POLS 222 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6 D1
HSS 103 Sanat Tarihi 3+0+0 3 5 D1 HSS 204 Modern Bilimin Doğuşu 3+0+0 3 6 D1
PHYS 141 Bilim ve Doğa I 3+0+0 3 6 S HSS 140 Sosyolojiye Giriş 3+0+0 3 5 D1
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
Tamamlayıcı Seçmeli 3 5 C HSS 331 Kültürel Antropoljiye Giriş 3+0+0 3 6 D1
Dönem Kredisi 17 29 Dönem Kredisi 17 31
ÜÇÜNCÜ YIL
V. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip VI. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
STS 303 Bilim ve Teknoloji Tarihi 3+0+0 3 6 D1 HSS 354 Etik ve Toplum 3+0+0 3 6 D1
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları 3+0+0 3 6 D1 STS 304 Bilim Felsefesi 3+0+0 3 6 D1
HSS 220 Kültürel Çalışmalar 3+0+0 3 6 D1 STS 306 Bilim ve Teknoloji Sosyolojisi 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2 HSS 353 Sanat Felsefesi 3+0+0 3 6 D1
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 5 D2 Serbest Seçmeli 3 5 F
Dönem Kredisi 15 30 Dönem Kredisi 15 29
DÖRDÜNCÜ YIL
VII. Yarıyıl (Güz) Saatler
T-R-L
Kredi Tip VIII. Yarıyıl (Bahar) Saatler
T-R-L
Kredi Tip
Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2 Bölüm Seçmeli 3+0+0 3 6 D2
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C
Tamamlayıcı Seçmeli 3+0+0 3 5 C HSS 490 Proje 0+0+8 4 9 D1
Serbest Seçmeli 3 5 F Serbest Seçmeli 3 5 F
Serbest Seçmeli 3 5 F
Dönem Kredisi 18 31 Dönem Kredisi 16 30
Bu programda hiç bir dersin önkoşulu yoktur. Toplam Kredi: 133 240
Bölüm Seçmeli Dersler
Ders Kodu Adı Kredi
HSS 222 Kültür ve İletişim 3
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları 3
HSS 321 Teknolojik Değişim, Popüler Kültür ve Medya 3
HSS 322 Metin Çözümlemeleri ve Tartışma 3
HSS 315 Rönesans ve Modern Sanat Yorumları 3
HSS 325 Çağdaşlığın Oluşumu 3
HSS 414 Felsefe ve Film 3
HSS 422 Teknoloji ve Kalkınma 3
HSS 423 Kültürel Bellek 3
HSS 424 Şehir ve Kültür: İstanbul 3
HSS 425 Küreselleşme ve Kültürel Kimlik 3
HSS 443 Din Felsefesi 3
HSS 494 Feminizme Giriş 3
STS 322 İletişim, Teknoloji ve Toplum 3
STS 331  Çevre, Teknoloji ve Toplum 3
STS 341 Biyoteknolojinin İnsani Boyutları 3
STS 342 Etik ve Biyoteknoloji 3

TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri
Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14

Bilgi

Kuramsal
Olgusal

Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir. x
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. x x
Sosyal Araştırma ve Planlama bilgisine sahiptir x x
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir. x x

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir. x x
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde eder ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir. x x
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. x x
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir. x

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir. x
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer. x
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır. x
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir. x
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur. x

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir. x
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder. x x
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir. x
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir. x x
Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir. x
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır. x

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır. x x
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir. x
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır. x
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır. x
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür. x
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. x
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. x

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

x
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. x x
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir. x x
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
Ders kodu Program Çıktısı
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ENG101 X X X X
ENG102 X X X X X
ECO100 X X X X
HSS107 X X X X X X X X X X
PSY102 X X
HSS108 X X X X X X X
MATH103 X X X
IT101 X X X X X X X X X X
TUR101 X X X X
TUR102 X X X X
HSS COMP X X X X X X X X X X X X X X
HIST101 X X X X X X X X X X X
HIST102 X X X X X X X X X X X
PHYS141 X X X X X X
MATH231 X X
HSS101 X X X X X X X
HSS102 X X X X X X X X X
HSS103 X X X X X X
HSS140 X X X X X
HSS204 X X X X X X
HSS224 X X X X
HSS490 X X X X X X X X
HSS220 X X X X X X X
HSS224 X X X X
HSS315 X X X X X X X X X X
HSS331 X X X X X X X
STS301 X X X X X X X X
STS303 X X X X X X X
STS304 X X X
STS306 X X X X X
POLS101 X X X X
POLS222 X X X X
HSS354 X X X X X X X X X X
HSS355 X X X X X X X
HSS353 X X X X X X X X X X
STS COMP X X X X X X X X X X X X X X
STS FREE X X X X X X X X X X X X X X
STS490 X X X X X X X

* (güncellenme aşamasındadır)

İlgili Dosyalar