Ders Profilleri

Course Code/

Course Name/

Hours/Saatler

Credit/Kredi

ECTS/AKTS

Ders Kodu

Ders Adı

CIVL1001

Computer Aided Technical Drawing

2+0+2

3

4

Introduction. The Engineering Design Process. Computer-Aided Design and Drafting. Freehand Sketching. Engineering Geometry. The Theory of Shape Description. The Theory of Size Description-Dimensions and Notes. Multiview Drawing. Auxiliary View Drawing. Sectional Drawing. Pictorial Drawing. Single dimension drawings, drawings with coordinates, page and setting commands, drawing commands, two dimensional drawings, practice. Pre Requisites:

Giriş. Mühendislikte tasarım süreçleri. Bilgisayar destekli tasarım ve teknik çizim. Serbest çizim. Mühendislik geometrisi. Çizim şekillerin temel elemanları. Boyut ve ölçek ilişkisi. Çok bakışlı çizim. Profil çizimi. Tek boyutlu çizimler, koordinatlarla çizim, sayfa boyutu komutları, çizim komutları, iki boyutlu çizim ve uygulamaları. Ön Koşulları:

CIVL1102

Statics

3+1+0

3

5

Basic Concepts, scalars, vectors, Newton's Law, units, gravitation, accuracy. Force Systems: Force, rectangular components. Moment and couples, resultants. Three-dimensional force systems, equilibrium. Structures: Plane trusses, Method of joints, examples. Method of sections. Space trusses. Distributed forces: Center of mass, centroids of lines, areas and volumes. Composite bodies, Theorems of Pappus. Beams: External effects. Internal effects . Flexible cables. Fluid statics. Frictional phenomena: Type of frictions, dry friction, wedges screws, flexible belts, rolling resistance. Virtual Work. work, equilibrium. Potential energy and stability. Pre Requisites:

Temel ilkeler, skaler, vektör tipi büyüklükler, Newton yasaları, birimler, yer çekimi, yaklaşıklıklar. Kuvvet sistemleri: Kuvvet, kartezyen bileşenler. Moment ve kuvvet çifti. Kuvvetlerin bileşkesi. Üç boyutlu kuvvet sistemleri, denge. Yapılar: Düzlem Kafesler, düğüm noktası yöntemi, örnekler. Kesim yöntemi. Uzay kafes sistemleri. Yayılı yükler: Kütle merkezi. Bir boyutlu, iki boyutlu üç boyutlu cisimlerin kütle merkezi. Bileşik cisimler. Pappus teoremleri. Kirişler: Dış yükler, iç kuvvetler. Kablolar. Akışkan statiği. Sürtünme, kuru sürtünme, kamalar, vidalar, eğilebilir bantlar, frenler, yuvarlanma sürtünmesi. Virtüel iş. İş, denge. Potansiyel enerji ve kararlılık. Ön Koşulları:

CIVL2101

Strength of Materials I

3+1+0

3

6

Definition. Fundamental principles. Classification. The state of stress and the stress tensor. Strains. Constitutive equations. Hooke's laws. Energy. Fatigue. Strength theories. Internal effects and diagrams. Normal force, statically determinate and indeterminate systems. Thermal effects. Examples. Shear force. Computation of riveted joints. Torsion of circular shafts. Torsion of noncircular shafts. Torsion of thin-walled members of open cross section and thin tabular members. Membrane Analogy. Moments of inertia of plane areas. Symmetric and asymmetric bending, curved beams, inelastic bending. Combined sections. Transverse shear: Shear stresses in beams, shear center, thin walled members. 
Pre Requisites: CIVL1102

Tanımlar, temel ilkeler. Sınıflama, şekil değiştirme. Bünye teorisi. Hooke yasası. İç enerji. Yorulma. Mukavemet teorileri. Kesit tesirleri ve diyagramlar. Normal kuvvet. Normal kuvvette statikçe belirli ve belirsiz sistemler. Isı etkileri. Kesme kuvveti. Perçinli bileşimler. Dairesel kesitlerin burulması. Dairesel olmayan kesitlerin burulması. İnce cidarlı açık kesitlerin burulması. Mambran analojisi. Eylemsizlik momentleri. Simetrik ve simetrik olmayan eğilme. Eğri eksenli kirişler. Elastik olmayan eğilme. Bileşik kesitler. Kesmeli eğilme: Kirişlerde kayma gerilmeleri. Kayma merkezi. İnce cidarlI elemanlar. Ön Koşulları: İNŞA1102

CIVL2201

Engineering Materials

3+0+0

3

5

Description of atomic structure. Types of atomic bonding and their characteristics properties. Atomic arrangement and crystal structure. Crystallographic planes and directions in the unit cell. Linear and planar atomic density, atomic packaging factor. Mechanical and physical properties of materials. Metals. Plastics. Lime. Gypsum. Pozzolan. Portland cement. Properties of aggregates. Fresh and hardened concrete properties. Concrete mixture design. Production and curing. Exposure classes. Pre Requisites:

Atomik yapının tanımı. Atomik bağ çeşitleri ve atomik yapının karakteristik özellikleri. Atomik düzen ve kristal yapı. Birim hücrede kristal düzlemleri ve doğrultuları. Lineer ve düzlemsel tomik yoğunluk. Kristal bozuklukları, Malzemelerin mekanik özellikleri. Metaller, plastikler . Kireç taşı, Gipsum ve pozolan. Portland çimentosu ve agrega özellikleri. Yeni ve sertleşmiş beton özellikleri. Beton karışımı tasarımı. Yapım ve iyileştirme. Patlama sınıflamaları. Ön Koşulları:

CIVL2901

Summer Practice I

0+0+0

0

1

It is realized in a construction site which conducts civil engineering applications for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in site according to a format determined by Civil Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English.  Pre Requisites:

Altyapısı inşaat mühendisliğine uygun bir şantiyede en az 20 iş günü süreyle "şantiye" ile ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu çalışmaları raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu çalışmaya ait bilgi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir.  Ön Koşulları:

CIVL2102

Strength of Materials II

3+1+0

3

5

Combine bending. Stress and strain transformations. Bending with shear. Center of shear. Study of elastic curve by various methods. Differential equations, Boubdary conditions. Mohr Method. Influence functions. Effect of shear on the elastic curve. Normal force with bending. Core. Materials not resistant to tension. Second order theory. Bending with torsion. Theorem of virtual work. Theorems of Betti and Castigliano. Minimum principles. Elastic stability. Euler cases. Buckling beyond the elastic limit. Frames, Curved bars. Approximate methods. Rayleigh ratio. 
 Pre Requisites: CIVL2101

Bileşik mukavemet halleri. Bileşik eğilme. Gerilme ve şekil değiştirme dönüşümleri. Kesmeli eğilme. Kayma merkezi. Elastik eğri. Diferansiyel denklem yöntemi. Sınır koşulları. Mohr Yöntemi. Green Fonksiyonları. Elastik eğriye kesme kuvvetinin etkisi. Normal kuvvet ve eğilme. Çekirdek. Çekmeye dayanıksız malzemeler. İkinci mertebe teorisi. Eğilme ve burulma. Enerji yöntemleri. Enerjinin korunumu. Virtüel iş teoremi. Betti ve Castigliano teoremleri. Minimum ilkeleri. Elastik Stabilite. Euler halleri. Elastik limit ötesi burkulma. Çerçeveler. Eğri kirişler. Yaklaşık yöntemler. Rayleigh oranı.
Ön Koşulları: İNŞA2101

CIVL2104

Dynamics

3+2+0

3

5

Introduction. Kinematics of a particle. Kinetics of a particle: Force and acceleration. Kinetics of a particle: Work and energy. Kinetics of a particle: Impulse and momentum. Planar kinematics of a rigid body. Planar kinetics of a rigid body: Force and acceleration. Planar kinetics of a rigid body: Work and energy. Planar kinematics of a rigid body: Impulse and momentum. Three-dimensional kinematics of a rigid body. Vibrations.Pre Requisites: CIVL1102

Giriş. Parçacık kinematiği. Parçacık kinetiği: Kuvvet ve ivme. Parçacık kinetiği: İş ve enerji. Parçacık kinetiği: Darbe ve momentum. Rijid cisimlerin düzlemsel kinematiği. Rijid cisimlerin düzlemsel kinetiği: Kuvvet ve ivme. Rijid cisimlerin düzlemsel kinetiği: İş ve enerji. Rijid cisimlerin düzlemsel kinetiği: Darbe ve momentum. Rijid cisimlerin üç boyutlu kinematiği. Salınımlar. Ön Koşulları:İNŞA1102

CIVL2002

Surveying

2+0+2

3

5

Surveying Principles. Basics Of Surveying. Leveling. Distance Measurement. Angles And Directions. Total Stations and Theodolites. Total Station Applications. Traverse Surveys. Satellite Positioning Systems. Topographic Surveying And Mapping. Geographic Information Systems. Control Systems. Remote Sensing. Satellite Imagery. Airborne Imagery. Surveying Applications. Highway Curves. Construction Surveys. Land Surveying. Hydrographic Surveys. Random Errors. Trigonometric Definitions And Identities. Examples Of Current Geomatics Technology. Typical Field Projects.
 Pre Requisites:

Ölçme ve haritalama prensipleri. Ölçmenin temelleri. Nivelman. Mesafe ölçümü. Açıların ve doğrultuları ölçümü. Toplam istasyonlar ve teodolitler. Toplam istasyon uygulamaları. Poligon güzergahı ölçümleri. Uydu konumlama sistemleri. Topoğrafik ölçmeler ve haritalama. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Uzaktan algılama ve uydu ölçmeleri. Ön Koşulları:

CIVL2004

Geology

3+0+0

3

4

Challenges of the 21st Century. The Earth and Its Systems. Minerals. Igneous Rocks and Processes. Sedimentary Rocks and Processes. Metamorphic Rocks and Processes. Mechanics of Earth Materials. Structural Deformation of the Earth's Crust and Earthquakes. Weathering and Erosion. Soils, Soil Hazards and Land Subsidence. Ground Water. Subsurface Contamination and Remediation. Mass Movement and Slope Stability. Rivers. Oceans and Coasts. Glaciers, Permafrost, and Deserts. Landslides. Material geology. Definition of minerals and rocks in laboratory.
 Pre Requisites:

21. yüzyıldaki zorluklar. Dünya ve onun sistemi. Mineraller. Kayaçlar ve oluşum süreçleri, türleri. Yerküre malzemelerinin mekanizması. Depremler. Erozyon ve toprak hareketleri. Toprak kayması ve heyelanlar. Yeraltı suları. Nehirler. Okyanuslar. Buzullar ve permafrost oluşumu. Çöller. Uygulamalar. Ön Koşulları:

CIVL3301

Structural Analysis I

3+2+0

4

6

Structural systems, loads, assumptions and idealizations of structural analyses, support reactions, internal forces, equilibrium equations, calculation of the static loads of plane statically determinate systems, diagrams of internal forces, plane systems, simple beam, cantilever beam, continuous beams, frames and arches, trusses, statically Indeterminate systems and solution methods, temperature effects and support movements, influence lines. Pre Requisites: CIVL2101

Yapısal sistemleri, yükleri, yapısal analizin varsayımları ve idealleştirmeleri, mesnet tepkileri, iç kuvvetler, denge denklemleri, düzlemdeki yüklerin statik hesapları, statik kararlı sistemler, iç kuvvet diyagramları, basit kiriş, konsol kiriş, sürekli kirişler, çerçeveler ve kemer, statik kararsız sistemler ve çözüm yöntemleri, sıcaklık etkisi ve mesnet deplasmanları, tesir çizgileri. Ön Koşulları: İNŞA2101

CIVL3601

Fluid Mechanics and Hydraulics

3+0+0

3

5

Introduction to fluid mechanics and hydraulics. Fluid statics. Kinematics of fluid flow. Continuity equation. Stream function. Potential flow. Viscous flow. Navier-Stokes equations. Dimensional analysis. Pipe flows and pipe networks. Open channel hydraulics. Pre Requisites: CIVL2104

Akışkanlar mekaniği ve hidroliğe giriş. Akışkanların özellikleri ve statiği. Bernoulli denklemi. Akışkan kinematiği. Reynolds taşınım kuramı ve kütlenin korunumu. Momentumun korunumu. Enerjinin korunumu. Potansiyel akışlar. Ağdalı akışlar. Navier-Stokes denklemleri. Boyut analizi ve modelleme. Boru akışları ve boru ağları. Açık kanal hidroliği.
 Ön Koşulları: İNŞA2104

CIVL3501

Soil Mechanics

3+0+2

4

6

Introduction. Soil as a three phase material. Grain size distributions (mechanical and hydrometer). Atterberg limits and index properties of soils. Classification of soils (USCS). Soil compaction. Capillarity effects in soils. Hydraulic conductivity. Darcy's equation. Seepage. Laplace equation and flow nets. Pore water pressure and effective stress. Strength characteristics of soils. Mohr's circle. Consolidation. Terzaghi's theory of 1D consolidation. Slope stability.
 Pre Requisites: CIVL2101

Zemin mekaniğine giriş. Üç bileşenli bir malzeme olarak zemin. Dane dağılım eğrisi (elek analizi ve hidrometre deneyi). Atterberg ve kıvam limitleri . Zeminlerin sınıflandırılması (USC sistemi). Zemin sıkıştırma. Zeminlerde kılcallık etkisi. Hidrolik geçirgenlik. Darcy yasası. Laplace denklemi ve akış ağları. Gözenek suyu basıncı ve net gerilim. Zeminlerin mukavemet özellikleri. Mohr dairesi. Oturma (konsolidasyon). Terzaghi'nin bir boyutlu oturma (konsolidasyon) kuramı. Şev dengesi. Ön Koşulları:İNŞA2101

CIVL3401

Earthworks and Railway Engineering

3+1+0

3

6

Introduction to earthworks. Volumes of fills and cuts. Mass diagram. Optimization of earth moving. Excavation methods and machines. Excavators and dampers. Introduction to railroad engineering. Train dynamics. Geometric standards of track. Gradients, curves, transition curves, location of track, superstructure elements and materials. Layout of track. Pre Requisites: CIVL2002

 

Genel bilgiler, yarma ve dolgu hacimleri, kütleler diyagramı ve optimum toprak dağıtımı, kazı yöntemleri, kazı araçları, damperler, demiryolu mühendisliğine giriş, çekim, geometrik ve fiziksel standartlar, eğimler, kurbalar, geçiş eğrileri, güzergah, üstyapı, üstyapının imalatı. Ön Koşulları: İNŞA2002

CIVL3701

Construction Management and Site Techniques

3+0+0

3

5

Introduction to construction management; Overview of construction industry; Project delivery methods; Construction management functions: (1) Design and planning, (2) Construction ; Integration of Building Information Modelling into Construction Management; Site layout: Site layout plan, Construction Equipment ; Occupational Health & Safety; Cost estimation ; Scheduling techniques for construction projects. Pre Requisites:

Yapı İşletmesine giriş; İnşaat sektörüne genel bakış; Proje teslim yöntemleri; Yapı işletmesinin fonksiyonları – (1) Planlama ve tasarım, (2) İnşaat; Bina Bilgi Modellemesinin Yapım Yönetimi'ne entegrasyonu; Şantiye yerleşimi: Saha yerleşim planı, İş Makinaları; İş sağlığı ve Güvenliği; Maliyet tahmini; İnşaat projeleri için planlama teknikleri. Ön Koşulları:

CIVL3901

Technical Practice II

0+0+0

0

1

It is realized in a technical office which conducts civil engineering projects for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in site according to a format determined by Civil Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English. Pre Requisites:

Altyapısı inşaat mühendisliğine uygun bir teknik ofiste en az 20 iş günü süreyle "teknik bir proje" ile ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu çalışmaları raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu çalışmaya ait bilgi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir.  Ön Koşulları:

CIVL3302

Structural Analysis II

3+2+0

4

5

Matrix methods in structural analysis. Fundamental concepts of force and displacement methods. Calculation of member stiffness matrices and load vectors. Analysis of shear-wall structures by stiffness method. Computer programming techniques for displacement and force methods. An introduction to finite element method.
Pre Requisites: CIVL3301

 

Sabit ve hareketli dış yükler, sıcaklık değişimi ,mesnet çökmeleri gibi dış etkiler altındaki hiperstatik yapı sistemlerinin kuvvet ve yerdeğiştirme yöntemleriyle çözümünü aktarmak, basitleştirilmiş bazı yöntemler üzerinde durmak.
 Ön Koşulları: İNŞA3301

CIVL3502

Foundation Engineering

3+0+0

3

5

Introduction. Foundations in civil engineering. Performance requirements. Review of soil mechanics. Shallow foundations: spread footings, mats, bearing pressures. Deep foundations: piles, shafts, caps, grade beams, axial and lateral load capacity. Earth retaining structures: lateral earth pressures, cantilever retaining walls, sheet pile walls.
Pre Requisites: CIVL3501

 

Giriş. İnşaat mühendisliğinde temeller. Performans şartları. Zemin mekaniği tekrarı. Yüzeysel temeller: tekil temeller, radye temeller, taşıma kapasitesi. Derin temeller: kazıklar, kazık grupları, kesonlar, kirişli kazıklar, eksenel yük kapasitesi, yatay yük kapasitesi. İstinat yapıları: yatay toprak basıncı, ankastre istinat duvarları, palplanş duvarlar.
Ön Koşulları: İNŞA3501

CIVL3402

Highway Engineering

3+1+0

3

5

Introduction. Transportation planning process. Forecasting future traffic flows. Scheme appraisal for highway projects. Basic elements of highway traffic analysis. Determining the capacity of highways. Design of intersections. Geometric alignment and design. Highway pavement materials and design. Structural design of pavement thickness. Pavement maintenance. Drainage. Pre Requisites: CIVL2002

 

Giriş. Ulaştırma planlama süreci. Trafik akışını tahmin etme yöntemleri. Karayolu projeleri için şema seçimi. Karayolu trafik analiz elemanları. Karayolunun kapasitesini saptama. Kavşak tasarımı. Geometrik hizalama ve tasarım. Yatay kurbalar. Düşey kurbalar. Yol kaplaması malzemesi seçimi. Yol kaplamasının yapısal tasarımı. Yol kaplaması bakımı. Drenaj. Ön Koşulları: İNŞA2002

CIVL3304

Reinforced Concrete

3+1+0

3

5

Concrete Producing materials. Mix design, placing and curing of concrete. Reinforced concrete. Flexure in beams. Shear and diagonal tension in beams. Torsion. Serviceability. Continuous reinforced concrete structures and equivalent frame method of analysis. Design of two-way slabs and plates. Footings. Design of columns and walls. Design of earth retaining structures. Analysis methods. Introduction to prestressed concrete.
 Pre Requisites: CIVL2101

 

Tasarımın temel ilkeleri. Beton ve çeliği mekanik özellikleri. Eksenel yüklü elemanlar. Eğilmeye maruz elemanlarda mukavemet sınırı. Kirişlerin tasarımı: Dikdörtgen ve flanş kesitler. Bileşik eğilme ve eksenel yük: RC kolonlar. Kolonların boyutlandırılması, Kesme kuvveti- Köşegen çekme, kesme mukavemetine göre boyutlandırma. Burulma: Bileşik burulma, kesme ve eğilme. Levhalar, değme kayması, temeller, derin kirişler. Kısa ankastre kirişler.
Ön Koşulları: İNŞA2101

CIVL4301

Steel Structures

3+0+0

3

5

Introduction to steel structures, general assumptions, Review of structural design processes; external effects on structures, design codes, specifications and standards. Properties and types of structural steel. Beams: Local buckling. Lateral torsional buckling; Design of laterally supported and laterally unsupported beams; Design for Shear. Compression Members: Effective length factors. Tension Members: Effective net areas; block shear. Essentials of Bolted Connections: Types of Connections; Mechanical and physical properties of bolts; Installation techniques; Design of bolted connections. Essentials of Welded Connections: Welding techniques; Types of welds; Welding symbols; Strength of welds; Design of simple welded connections. Beam-columns. Truss systems Roof design and constructions.
 Pre Requisites: CIVL2102

 

Perçin ve bulon hesapları. Perçin ve bulon uygulamaları. Perçin ve bulon yerleştirilmesi. Kaynak çeşitleri. Kaynak dikişleri: Dikiş çeşitleri ve özellikleri. Küt ve köşe kaynakların birlikte çalışması,. Kaynak dikişlerinin hesabı: Basit ve bileşik gerilme halleri. Basit ve bileşik zorlamalar, kaynak yapılmasında dikkat edilecek konular. Çekme çubukları, genel bilgiler. Çekme çubukları: Temel bilgiler. Perçinli – bulonlu ekler, uygulamalar. Kaynaklı ekler. Basınç çubukları: Genel bilgiler. Tek parçalı basınç çubukları . Tek parçalı basınç çubukları uygulamalar . 1.Grup çok parçalı basınç çubukları . 1. Grup Bağlantı elemanlarının hesabı, uygulamalar. 2. Grup Bağlantı elemanlarının hesabı,(Teori ve uygulamalar). Ön Koşulları: İNŞA2102

CIVL4902

Graduation Design Project

0+1+0

3

6

The objective in this project is to design a system, component, or process to meet desired needs. It is a decision-making process (often iterative), in which the basic science and mathematics and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation. The Project must also include the most of the following features: • Development of student creativity, • Use of open-ended problems, • Development and use of modern design theory and methodology, • Formulation of design problem statements and specification, • Consideration of alternative solutions, • Feasibility considerations, production processes, Further it is essential to include a variety of realistic constraints, such as economic factors, safety, reliability, aesthetics, ethics and social impact. The information about innovation, entrepreneurship, sustainable development, engineering standards and intellectual property is also given in lectures. Pre Requisites:

Bu derste ihtiyacı karşılayacak bir sistemin bileşeni veya süreci tasarlama uygulaması yapılmaktadır. Bu (genellikle) iterativ bir karar verme süreci olup temel bilimler, matematik ve mühendislik bilgilerinden yararlanarak kaynakları belirlenen amaca ulaşmak için optimal olarak kullanmayı amaçlar. Tasarım süreci; amacın ve kriterlerin belirlenmesi, sentez, analiz, kontrüksiyon, test ve geliştirme aşamalarından oluşur. Dersin hedeflenen amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerin çoğunluğunun gerçekleştirilmelidir: • Öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi çalışmaya yansıtılması, • Ucu açık problemlerin kullanılması, • Tasarım metodolojisinin kullanılması ve geliştirilmesi, • Tasarım problemlerinin ve spesifikasyonlarının tanımlanması, • Değişik çözümlerin dikkate alınması, • Fizibilite çalışmaları ve detaylı sistem tanımlamaları.Bunların yanı sıra çalışmada, ekonomik faktörler, güvenilirlik, emniyet, estetik, etik ve sosyal etki gibi gerçekçi sınırlamalar da dikkate alınır. Proje raporunda tasarlanan sisteme ait teknik resimler ile, öğrenci başına uygun sayıda komponent imalat resimleri de istenir. Çalışma süresince fikri haklar, inovasyon, mühendislik standartları, sürdürülebilir kalkınma ve girişimcilik konularında bilgilendirme yapılır. Ön Koşulları:

CIVL4151

Theory of Elastic Stability

3+0+0

3

5

Introduction to stability analysis. Discrete Models (rigid bars and springs); Concept of multiple equilibrium configurations for a given load level. Geometric nonlinearities. Concept of pre-buckling conditions. Linear buckling analysis. Concepts of bifurcation, bifurcation points, symmetric bifurcation, asymmetric bifurcation. Energy principle. Concept of post-buckling. Dynamics methods. Introduction to Variational Methods. Approximate analyses by the RayleighRitz and Galerkin methods. Stability of Beams: Derivation of the governing differential equations and boundary conditions. Influence of boundary conditions. Variational methods for continuum structural models. Lateral Buckling of Beams, Applications to rigid discrete systems, beam-column, frames and plate buckling. Pre Requisites: CIVL2102 - CIVL2104

Stabiliteye giriş. Ayrık modeller (rijit çubuklar ve yaylar). Verilen yük düzeyinde farklı denge konumları. Geometrik nonlinearite. Pre-buckling kavramı, Lineer burkulma analizi. Dallanma kavramı. Dallanma noktaları. Simetrik, antisimetrik dallanma. Enerji ilkesi. Potansiyel enerji. Post buckling kavramı. Stabilite analizinde dinamik yöntemler. Değişim yöntemleri. Rayleigh-Ritz and Galerkin yöntemleri ile yaklaşık çözümler. Kirişlerin stabilitesi. Sistemlerin diferansiyel denklemlerinin elde edilişi, sınır koşulları. Sürekli sistemler için değişim yöntemleri. Kirişlerin yanal stabilitesi. Rijit ayrık sistemler. Kiriş- kolon sistemleri. Çerçeve ve plak burkulması.
Ön Koşulları: İNŞA2102 - İNŞA2104

CIVL4152

Vibration Theory

3+0+0

3

5

Dynamic characteristics of load and structural systems, Lumped parameter dynamic systems, Free and forced vibrations of SDOF systems, Damped systems, Vibration measuring instruments, Vibration isolation, Response of SDOF systems to earthquake ground motion, Numerical evaluation of dynamic response, Response spectra. MDOF systems, Mode shapes, Forced vibration of MDOF systems and method of mode superposition, Response of MDOF systems to earthquake ground motion, Torsionally coupled structural systems, Modal combinations, Numerical evaluation of mode shapes and corresponding frequencies, Rayleigh method, Newmark method, Structural systems with distributed parameters. Pre Requisites:CIVL2101 - CIVL2104

Yük ve yapı sistemlerinin dinamik karakteristikleri, Ayrık parametreli sistemler, TSD sistemlerin serbest ve zorlanmış titreşimleri, Sönümlü sistemler, Titreşim ölçen ve kaydeden aygıtlar, Titreşim izolasyonu, TSD sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi, Sayısal hesap yöntemleri, Davranış spektrumları, ÇSD sistemler, Serbest titreşim periyotları ve modları, Zorlanmış titreşimler ve mod süperpozisyonu yöntemi, ÇSD sistemlerin deprem yer hareketine vereceği yanıtın belirlenmesi, Düşey ekseni etrafında burulma yapabilen yapı sistemleri, Modal birleştirme yöntemleri, Mod biçimleri ve serbest titreşim frekanslarının sayısal olarak belirlenmesi, Rayleigh yöntemi, Newmark yöntemi, Yayılı kütleli sistemleri. Ön Koşulları: İNŞA2101 - İNŞA2104

CIVL4153

Theory of Elasticity

3+0+0

3

5

Stress and strain analysis. Compatibility conditions. General theory of plane elasticity. Plane stress. Plane strain. Solutions in Cartesian coordinates. Stress functions. Airy stress function. Boundary conditions. Polynomial solutions. Biharmonic functions. Examples. Solutions with Fourier series. Solutions in polar coordinates. Solutions with complex functions. Three dimensional elasticity. Saint-Venant torsion. Bending theory. Pre Requisites: CIVL2102

Gerilme ve şekil değiştirme analizi. Uygunluk koşulları. Düzlem elastisitenin genel teorisi. Düzlem gerilme. Düzlem şekil değiştirme. Kartezyen koordinatlarda çözüm. Gerilme fonksiyonları Airy gerilme fonksiyonu. Sınır koşulları. Polinomlarla çözüm. Biharmonik fonksiyonlar. Uygulamalar. Fourier serileri ile çözüm. Polar koordinatlarla çözüm. Kompleks fonksiyonlarla çözüm. Üç boyutlu elastisite. Saint Venant burulması. Eğilme teorisi. Ön Koşulları: İNŞA2102

CIVL4154

Theory of Plasticity

3+0+0

3

5

Stress-strain relations. Yield criteria and the general behaviour of materials beyond proportional limit. Approximate theories on the theory of plastic flow. Bending, torsion, plane strain and plane stress. Plasticity for materials with isotropic hardening. Kinematic hardening and time dependence. Theories based on crystal slip. Variational theorems. Plastic design. Pre Requisites: CIVL2102

Katılar mekaniğini anımsatma. Gerilme- şekil değiştirme bağıntıları , Plastisite teorilerine giriş ve karşılaştırmalar . Akma kriterleri ve orantılılık sınırı ötesinde malzemenin genel davranışları. Plastik akma ve yaklaşık teoriler. Eğilme . Burulma. Düzlem gerilme ve şekil değiştirme problemleri, İzotropik pekleşme gösteren malzemelerde plastisite. Kinematik pekleşme ve zamana bağlılık. Kristal kaymaya dayanan teoriler. Plastik tasarıma giriş. Değişim teoremleri. Örnekler, Muhendislik uygulamaları. Ön Koşulları: İNŞA2102

CIVL4852 (4156)

Special Topics in Engineering Mechanics (Advanced Engineering Mechanics)

#N/A

#N/A

#N/A

Material properties: Elastic, viscoelastic, plastic materials. General theory of one dimensional bodies; Beam theories. Special topics in beam theories:  Torsion problems, membrane analogy. Non-uniform torsion. Special problems in bending theory, bending of curved bars. Bending of non-Hookean materials. Combined loadings. Elasto-kinetics. Dynamic effects. Vibration of elastic systems, vibration problems of discrete and continuous systems. 
Pre Requisites: CIVL2102 - CIVL2104

Malzeme özellikleri: Elastik, viskoelastik, plastik malzemeler.  Genel çubuk teorileri, Çubuk teorisinde özel konular: Burulmada özel problemler, Mambran analojisi, üniform olmayan burulma. Eğilmede özel problemler. eğri eksenli çubuklarda eğilme, Hooke yasasına uymayan çubuklarda eğilme. Bileşik mukavemet problemleri. Elasto-kinetik. Dinamik etkiler, elastik sistemlerin titreşimi, ayrık ve sürekli sistemlerin titreşim problemleri. 
Ön Koşulları: İNŞA2102 - İNŞA2104

CIVL4155

Numerical Analysis

3+0+0

3

5

Description of Numerical Methods and application of them particularly in engineering. Error analyses in numerical methods, analitical solutions, numerical methods for the solution of systems (lineer and non linear), approximation methods, interpolation, linear regression, numerical integration. Pre Requisites:CIVL2104 - MATH2105

 

Sayısal Yöntemlerin tanımı ve özellikle mühendislik uygulamalarındaki kullanımının açıklanması. Sayısal yöntemlerde hata analizi, analitik çözümler, lineer ve lineer olmayan denklem sistemi çözümleri, yaklaşım yöntemleri, interpolasyon, lineer regresyon, sayısal integrasyon. Ön Koşulları: İNŞA2104 - MATE2105

CIVL4158

Continium Mechanics

#N/A

#N/A

#N/A

Introduction to continuum mechanics. Tansor Analysis. Strain. Strain invariants. Compatibility. Motion: Material derivative, velocity, accelation. Mass, momentum, moment of momentum, energy. Fudamental axioms of mechanics. Objectivity. Stress: Stress hypothesis, stress tensor. Principle Stresses. Equations of motion. Thermodynamics of Continuous Media: Principle of concervation of energy. Entropy, Thermodynamic and mechanical equilibrium. Constituve Equations: Axioms, thermodynamical materials, hyperelastic, elastic materials, isotropic elastic materials, anisotropic elastic materilal. Stokesian Fluids. Thermoelastic solids. Isotropic thermoelastic materials.
Pre Requisites: CIVL2102 -CIVL2104

Sürekli Ortamlar Mekaniğine giriş.Tansör analizi. Şekil değiştirme. Şekil değiştirme değişmezleri. Uygunluk koşulları. Motion: Maddesel türev, hız ve ivme. Kütle, momentum, momentumun momenti. Energy. Sürekli ortamların temel aksiyomları. Objektivite ilkesi. Gerilme: Gerilme hipotezi, gerilme tansörü. Asal gerilmeler. Hareket denklemleri. Sürekli Ortamların Termodinamiği: Enerjinin korunumu ilkesi. Entropi kavramı. Termodinamik ve mekanik denge. Bünye Teorisi: Aksiyomlar.Termomekanik malzemeler. Hiperelastik cisimler. Elastik cisimler. İzotrop elastik cisimler. Anizotrop elastik cisimler. Stokes akışkanı. Thermoelasticity. İzotropicTermoelastisite.
Ön Koşulları: İNŞA2102 - İNŞA2104

CIVL4253

Durability of Concrete

3+0+0

3

5

Pore structure of concrete, interaction between pores and water, transport mechanisms. Environmental exposure classes, assesment of chemical attacks and pyhsical attacks on concrete. Freeze-thaw resistance of concrete, cracking, deicing agents, minimum requirements. Mechanisms of corrosion, corrosion protection, influencing parameters, minimum requirements for concrete to resist carbonation-induced corrosion. Chemical attack on concrete, sulphate attack, acid attack, alkali attack, minimum requirements. Weathering and discoloring, lime efflorescence, biological growth. Durability performance tests. Methods of durability design. Maintenance of concrete structures. Pre Requisites: CIVL2201

Betonun boşluk yapısı, boşluk ve su arasında ilişkiler, taşıma mekanizmaları. çevre etki dereceleri, kimyasal etkilerin belirlenmesi, fiziksel etkilerin belirlenmesi. Betonun donma-çözülme direnci, çatlak oluşumu, buz çözücü bileşikler, minimum koşullar. Donatı korozyonu mekanizması, korozyondan korunma, etki parametreleri, karbonatlaşma uyarılı korozyon direnci için minimum koşullar. Betonda kimyasal etkime, asit etkimesi, alkali etkimesi, minimum koşullar. Atmosfer etkisi ve renk solması, çiçeklenme, biyolojik etki. Dürabilite performans deneyleri. Dürabiliteye göre tasarım yöntemleri. Betonarme yapıların bakımı.
 Ön Koşulları: İNŞA2201

CIVL4252

Insulation and Protection of Buildings

3+0+0

3

5

The importance of insulation and protection of buildings, thermal conductivity, climatic comfort, heat gains and losses, heat flow and cross-sectional determination at the outer shell of the buildings, thermal inertia, storage and cooling of heat, cold bridges, thermal expansion, thermal insulation materials, vapour transfer, condensation and evaporation, control of sweating and condensation, water affecting the structure, surface tension, sorptivity, permeability of water under pressure, corrosion of reinforcement, waterproofing materials and construction details, propagation of sound, noise control, air-borne sound insulation, impact sound insulation, room acoustics. Pre Requisites:

Yapıların yalıtımı ve korunmasının önemi, ısı iletimi, iklimsel konfor, ısı kazanç ve kayıplarıları, bina dış kabuğunda ısı akımı ve kesit tayini, ısıl eylemsizlik, ısı depolama-soğuma, ısı köprüleri, ısıl genleşme, ısı yalıtım malzemeleri, su buharı akımı, yoğuşma ve buharlaşma, terleme ve kondansasyon kontrolü, yapıyı etkileyen sular, yüzey gerilimi, kılcallık ve basınçlı su geçirimliliği, donatı korozyonu, su yalıtım malzemeleri ve uygulama detayları, sesin yayılması, gürültü kontrolü, hava etkili sese karşı yalıtım, darbe etkili sese karşı yalıtım, oda akustiği. Ön Koşulları:

CIVL4251

Building Materials

3+0+0

3

5

Inter-relationship among Building-Material-Design. Basic properties of building materials: binding materials, aggregates, concrete, building stones, ceramics, glass, wood, plastics, metal, gypsum, asbestos-cement, bitumen, adobe, paints and protecting materials. Functional building materials: Heat, water, water-vapour and acoustics insulating materials, construction wall materials, inside and outside wall coatings, flooring and sub-flooring materials, ceiling and roof covering. Mechanical and physical experiments conducting in Building Materials Laboratory, testing and analysing studies, introducing building materials to the students and general evaluation. Pre Requisites:

Yapı-Malzeme-Tasarım ilişkileri. Yapı malzemelerinin temel özellikleri. Bağlayıcı malzemeler, agregalar, beton, yapı taşları, seramik, cam, ahşap, plastik, metal, alçı, asbestli çimento, bitüm, kerpiç, boyalar ve koruyucular. İşlevsel yapı malzemeleri, ısı tutucu, ses tutucu-yutucu malzeme. Su ve buhar yalıtım malzemeleri. Duvar çekirdeği ile iç ve dış kaplamalar. Döşeme ve altlık malzemeleri, tavan kaplamaları. Çatı örtü malzemeleri. Malzeme Laboratuvarında mekanik ve fiziksel malzeme deneyleri, öğrencilerin deney ve analiz çalışmaları, malzeme arşivinde malzeme türlerini tanıma çalışmaları ve değerlendirmeler. Ön Koşulları:

CIVL4851

Special Topics in Structural Engineering

3+0+0

3

5

The under graduate courses of Structural Analysis which are presented in three stages essentially aims to define the Structural Systems subjected to general external effects and to achieve their structural behaviours through internal force distributions, deformations and displacements numerically all over the structure.The third stage of this course which covers the selected Special Topics in Structural Analysis consists of the followings: Generalization of Force and Displacement Methods, Approximate analysis of frames subjected to lateral forces, Introduction to Matrix Method and available several computer programs such as DC2B, SAP2000. Pre Requisites: CIVL3302

 

Lisans eğitimi düzeyinde üç aşamalı bir çalışmanın öngörüldüğü Yapı Statiği derslerinin genel amacı, yapı sistemlerini tanımak ve bu sistemlerin dış etkiler altındaki davranışlarını iç kuvvet dağılımları, şekil ve yerdeğiştirme hesaplarıyla sayısal olarak elde etmektir. Bu öğretinin üçüncü aşaması olan Yapısal Çözümlemede Özel Konular dersi Yerdeğiştirme ve Kuvvet Yöntemlerinin genelleştirilmesi, yatay yükler için yaklaşık yöntemler, Matris Yerdeğiştirme Yöntemi ve DC2B, SAP2000 gibi mevcut bazı bilgisayar programlarının kullanımlarına giriş gibi konuları kapsamaktadır. Ön Koşulları: İNŞA3302

CIVL4351

Advanced Reinforced Concrete

3+0+0

3

5

Behavior and design of slabs and footing according to Tukish standards and codes. Earthquake resistant design. Basic understanding of computational modeling using existing software of reinforced concrete components and structures. Design and analysis of buildings, Turkish seismic code and Turkish reinforced concrete structures standard, TS500. Pre Requisites: CIVL3304

Türk yapı yönetmeliklerine göre döşeme ve temellerin davranış ve tasarımı. Depreme dayanıklı yapı tasarımı. Sonlu elemanlar yazılımı kullanılarak betonarme elemanların ve yapıların hesaba dayalı modellemesinin temel bilgisi. Binaların tasarım ve analizi. Türk sismik yönetmeliği ve Türk betonarme yapılar yönetmeliği, TS500.
 Ön Koşulları: İNŞA3304

CIVL4353

Plastic Design of Steel Structures+Multi-story Steel Buildings (Advanced Steel Structure Design)

3+0+0

3

5

Behavior of steel beams, columns and braces, plastification in members, plastic hinge, mechanism, loss of stability, calculation of collapse load by various techniques, static system properties of tall buildings, investigation of the economic structural systems, loads on tall buildings, system and member stability, rigidity of tall buildings and limits of the lateral displacements, special beams used in tall buildings, loads on industrial buildings, static systems of the steel industrial buildings, industrial buildings with single and multiple spans, special industrial buildings, aircraft hangars, cable systems. Pre Requisites:

Plastik analiz ve elastik analizin karşılaştırılması. Kesitlerin taşıma gücü. Bileşik mukavemet durumları. Stabilite kontrolleri. Üniform eğilme momenti etkisindeki I kirişleri çelik taşıyıcı sistemlerin plastik taşıma yükü analizine ilişkin yöntemler. Birleşimlerin taşıma gücü hesapları. Kaynaklı ve kolon kiriş birleşimleri. Öngerilmeli bulonlu birleşimler, çok katlı yüksek yapıların taşıyıcı sistem özellikleri, ekonomik taşıyıcı sistem seçimi, çok katlı çelik yapılara etkiyen yükler, sistem ve eleman stabilitesi, çok katlı çelik yapılarda rijitlik seçimi ve yanal deplasman limitleri, çok katlı çelik yapılarda kullanılan özel kirişler, endüstri yapılarına etkiyen yükler, çelik endüstri yapılarında taşıyıcı sistemler, tek ve çok gözlü endüstri yapıları, özel endüstri yapıları, uçak hangarları, kablolu sistemler.
 Ön Koşulları:

CIVL4352

Earthquake Resistant Design of Structures

3+0+0

3

5

Theories for earthquake occurrence; Faulting and plate tectonics; Earthquake waves; Magnitude & intensity; Measuring earthquakes; Earthquake ground motions; Response spectra; Free and forced vibration; Responses of SDOF and MDOF systems; Response spectrum analysis; Modal combination; Seismic behavior of structural elements and joints; Plastic hinges; Capacity-based design; Principles of earthquake resistant design; Seismic codes; Limit states; Ductility concept; Equivalent seismic loads method; Modal analysis; Dynamic analysis; Earthquake damages and damage types; Damage assessment; Repair and strengthening techniques; Structural performance evaluation and structural safety
Pre Requisites: CIVL3301 - CIVL3304

Deprem oluşum teorileri; Faylar, Faylanma ve plaka tektoniği; Deprem dalgaları; Büyüklük ve şiddet; Deprem yer hareketinin ölçülmesi; Deprem yer hareketi; Deprem yanıt spektrumları; Serbest ve zorlanmış titreşim; Tek ve çok serbestlik dereceli sistemlerin yanıtları; Yanıt spektrumu yöntemi; Modal birleştirme; Yapı elemanlarının ve birleşim noktalarının deprem davranışı; Plastik mafsallar; Kapasiteye dayalı tasarım; Depreme dayanıklı yapı tasarımı ilkeleri; Deprem yönetmelikleri; Limit durumlar; Süneklik kavramı; Eşdeğer deprem yükü yöntemi; Modal çözümleme; Dinamik çözümleme; Deprem hasarları ve hasar çeşitleri; Hasarın belirlenmesi ve değerlendirilmesi; Yapıların onarım ve güçlendirme teknikleri; Yapısal performansın değerlendirilmesi ve yapısal güvenlik.
 Ön Koşulları: İNŞA3301 - İNŞA3304

CIVL4354

Prestressed Concrete

3+0+0

3

5

Historical background, Introduction, Material, Prestressing methods, Loss of prestress, Behaviour of isostatic beams under flexure, Allowable stresses, Flexural analysis, Ultimate moment, Full and partial prestressing, Composite beams, Design of prestressed beams, Pre/final design for flexure, Shear, calculation of shear reinforcement, Torsion, Bond and transfer lengths, Camber and crack checking, Moment-curvature relations, Continuous beams, Compression members, Tension members, Circular prestressing, Prestressed slabs. Pre Requisites: CIVL3304

Giriş ve tarihçe, Malzeme, Öngerme yöntemleri, İlk ve ard germe, Gerilme kayıpları, Analiz yöntemleri, Basit eğilme etkisinde izostatik kirişlerin davranışı, Emniyet gerilmeleri,Öngerilmeli kirişin taşıma gücü, Tam ve sınırlı öngerme, kompozit kirişler, Öngerilmel kiriş tasarımı, Ön ve nihai boyutlandırma, Kayma hesabı, kayma donatısı hesabı, Burulma etkisi, Aderans, adreans ve aktarma boyları, Sehim ve çatlak kontrolü, Momenteğrilik ilişkisi, Sürekli kirişler, Basınç elemanları, Çekme elemanları, Dairesel öngerme, Öngerilmeli plaklar Ön Koşulları: İNŞA3304

CIVL4356

Fire Safety of Structures

3+0+0

3

5

I. Brief historical account, II. Properties, III. The behavior of the construction materials and metals during fire, IV. Fire Analysis Models, V. Fire Loads, VI. Heat Rate, VII. Temperature-Time Variation, VIII.The design of RC structures against fire, IX. Thermal İnsulation calculations and methods, X. Egress Pre Requisites:CIVL3304 -CIVL4301

I. Tarihçe, Tanımlar, II. Özellikler, III. Yapı malzemelerinin ve yapı metallerinin yangında davranışı, IV. Yangın Analiz Modelleri, V. Yangın Yükü, VI. Isı Hızı, VII. Sıcaklık-Zaman Değişimi, VIII. Betonarme ve çelik yapılarda yangına dayanıklı boyutlandırma, IX. Yangın yalıtımı hesap ve yöntemleri , X. Binaların tahliye edilebilirliği Ön Koşulları: İNŞA3304 - İNŞA4301

CIVL4451

Traffic Engineering

3+0+0

3

5

Introduction to Traffic Engineering. Traffic Components and Characteristics. Road User and Vehicle Characteristics. Roadways and Their Geometric Characteristics. Introduction to Traffic Control Devices. Traffic Stream Characteristics. Introduction to Traffic Flow Theory. Traffic Studies and Programs. Statistical Applications in Traffic Engineering. Traffic Data Collection and Reduction Methodologies. Volume Studies and Characteristics. Speed, Travel Time, and Delay Studies. Highway Traffic Safety: Studies, Statistics, and Programs. Parking. Freeways and Rural Highways. Fundamental Concepts for Uninterrupted Flow Facilities. Basic Freeway Segments and Multilane Highways. Weaving, Merging, and Diverging Movements on Freeways and Multilane. Two-Lane Highways. Signing and Marking for Freeways and Rural Highways. The Intersection. The Hierarchy of Intersection Control. Elements of Intersection Design and Layout. Basic Principles of Intersection Signalization. Fundamentals of Signal Timing and Design: Pretimed Signals. Fundamentals of Signal Timing: Actuated Signals. Critical Movement Analysis of Signalized Intersections. Analysis of Signalized Intersections. Intelligent Transportation Systems in Support of Traffic Management and Control. Signal Coordination for Arterials and Networks: Undersaturated Conditions. Signal Coordination for Arterials and Networks: Oversaturated Conditions. Analysis of Streets in a Multimodal Context. Planning, Design, and Operation of Streets and Arterials. Traffic Impact Analysis Pre Requisites:

Trafik mühendisliğine giriş. Trafik bileşenleri ve özellikler. Yollar ve geometrik özellikleri. Trafik kontrol cihazlarına giriş. Trafik akış teorisi. Trafik çalışmaları ve programları. Trafik mühendisliğinde istatistiksel yöntemler. Trafik hacim çalışmaları. Hız, seyahat süresi ve gecikme ölçümü. Otoyollarda trafik güvenliği, istatistikler ve programlar. Park alanları. Şehirlerarası yollar ve köy yolları. Şehirlerarası yolların bileşenleri ve çok şeritli yollar. Çok şeritli yollarda dallanma, yaklaşma ve ayrılma hareketleri. Duble yollar. Şehirlerarası yollarda trafik işaretleri. Sinyalizasyon ve bileşenleri. Sinyal zamanlaması ve tasarımı. Kavşaklar ve kesişmeler. Yaklaşma yolları. Trafik bileşenleri ve özellikler. Yollar ve geometrik özellikleri. Trafik kontrol cihazlarına giriş. Sinyalize edilmiş kavşaklarda kritik hareket analizleri. Trafik yönetimi ev kontrolünde akıllı ulaştırma sistemlerinin rolü. Sinyal koordinasyonu. Sokaklar. Trafik etki analizi.
 Ön Koşulları:

CIVL4456

Tunnel Engineering

3+0+0

3

5

Introduction to tunnel engineering, Loading gauges and slopes, Area surveys (geological, geophysical), Tunnel stabilization and profile, Galleries, shafts and supporting methods, Single stage methods (British-Austrian methods), Multi stage (Belgium-German methods), Soft soil tunnels, Rock tunnels and problematic soil tunnels, Cut and cover tunnels, Tunnel boring machines (TBM), New Austrian Tunnelling Method and general specifications, Deep water tube tunnels, Tunnel ventilation, micro tunnels, Service, operation and maintenance of tunnels. Pre Requisites:

Tünel mühendisliğine giriş, Gabari ve eğimler, Saha etüdleri (jeolojik, jeofizik etüdler), Tünel stabilizasyonu ve boykesit, Galeriler, şaftlar ve destekleme yöntemleri, Tek aşamalı yöntemler (İngiliz-Avusturya yöntemleri), Çok aşamalı yöntemler (Belçika, Alman yöntemleri), Yumuşak zemin tünelleri, Kaya tüneller ve sorunlu zemin tünelleri, Aç-kapa tüneller, Tünel delme makinaları (TBM), Yeni Avusturya Yöntemi ve genel özellikleri, Derin su tüp tünelleri, Tünel havalandırması, mikro tüneller, Tünellerin servis, işletme ve bakımı. Ön Koşulları:

CIVL4551

Deep Excavations and Retaining Structures

3+0+0

3

5

Introduction. Earth retaining systems for deep excavations. Water pressure acting on earth retaining systems and related problems. Lateral earth pressure acting on earth retaining systems. Lateral supporting elements: Ground anchors and struts. Types, components, production and installation, dimensioning, bearing capacity, corrosion protection, testing and prestressing of anchors. Lateral and vertical displacements of adjacent ground. Modes of failure of retaining systems. Sloped excavations in soil and rock. Instrumentation and monitoring of deep excavations. Soil nailing: system description and design. Pre Requisites: CIVL3501

Derin kazılar için dayanma yapısı sistemleri. Yanal toprak basıncı teorileri. İstinat Yapılarının stabilite analizleri. Ankrajlarda yük transfer mekanizması ve ankrajların test edilmesi. Ankrajlı perdelerde düzlem şekil değiştirme problemleri ve müsaade edilebilir gerilme seviyeleri. Civar zeminlerde meydana gelebilecek yatay ve düşey hareketler. Dayanma yapılarında göçme tipleri. Bulamaç hendeği yöntemi. Toprak zemin ve kaya ortamlarında şevli kazılar. Derin kazıların izlenmesi. Zemin Çivisi sistemleri ve tasarımı. Dayanma yapılarının ve derin kazıların sayısal analizi. Ön Koşulları: İNŞA3501

CIVL4552

Application of Geo-synthetics in Civil Engineering

3+0+0

3

5

Geosynthetics, introduction, types, properties. Geotextiles (properties, test methods, design for separation, pavement reinforcement, soil reinforcement, filtration and drainage). Geogrids (properties, test Methods, design for pavement reinforcement and soil reinforcement in embankments). Geonets (properties, test methods, design for drainage). Geomembranes (properties, test methods). Other geosynthetic products and their applications. Pre Requisites:

Giriş. Geosentetiklerin özellik ve fonksiyonları. Geosentetiklerin inşaat mühendisliğinin alanlarında kullanımı. Geosentetiklerin kullanım ve tasarımında dikkat edilmesi gereken hususlar. Geosentetik kullanımında uyulması gereken yönetmelik ve şartnameler. Ön Koşulları:

CIVL4553

Geotechnical Eathquake Engineering (SOIL DYNAMICS)

3+0+0

3

5

Earthquakes, seismicity, site amplification and response spectra; Stress-strain and shear strength characteristics of soils under earthquake excitations; The behavior of foundation and designs in seismic areas; Evaluation of slope stability during earthquakes; Behavior of retaining walls and earth retaining structures during earthquakes; Behavior of tunnels and lifeline systems during earthquakes; Numerical methods in geotechnical earthquake engineering; Earthquake codes related to geotechnical design. Pre Requisites: CIVL3501

Depremler, sismisite, zemin büyütmesi ve response spektra, Deprem yükleri altında zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışları ve mukavemetleri, Deprem bölgelerinde temel sistemlerin davranışı ve temel tasarımları; Depremler sırasında oluşan şev kaymaları ve şevlerin tasarımları; Depremler sırasında dayanma yapılarının davranışları; Depremler sırasında tunellerin ve zemin içi yapılarının (kanalizasyon vd) davranışları; Geoteknik deprem mühendisliğinde nümerik analizler; Geoteknik tasarımla ilgili deprem yönetmelikleri. Ön Koşulları: İNŞA3501

CIVL4554

Introduction to Environmental Geotechnics

3+0+0

3

5

Introduction to enviro-geotechnology. Forms of waste. Regulations governing solid waste disopsal. Index, hydraulic conductivity, compressibility and strength properties of soils and waste. Compaction and settlements of soils and wastes. Solid waste landfill sites and its geotechnical design. Stability and improvement of present waste landfill sites. Geotextiles. Geotextile application for retaining structures and pavement design. Utilization of wastes in construction, soil stabilisation by using various chemicals such as fly and lime. Case histories. Pre Requisites:

Çevre geoteknolojisine giriş. Atıkların oluşumu. Katı atıklarla ilgili standartlar ve yasal düzenlemeler. Atıkların ve zeminlerin geoteknik indeks özellikleri, hidrolik geçirgenlik, mukavemet ve sıkışma özellikleri. Zemin ve katı atıkların kompaksiyonu ve oturması. Katı atık depolama sahaları ve geoteknik tasarımı. Mevcut katı atık depolama sahalarının iyileştirmesi ve stabilizasyonu. Geosentetikler. Geosentetikli dayanma yapıları ve yolatı dolguları. Uygulamadan örnekler. Atık malzemesi olan uçucu kül ve çeşitli kimyasal malzemeler ile yapılan zemin iyileştirmesi. Ön Koşulları:

CIVL4555

In-situ Testing and Evaluation

3+0+0

3

5

Borings and Soil Sampling. Standard Penetration Test. Cone Penetration Test. Dynamic Penetration and other Sounding Tests. Plate Loading Test. In-situ Density Measurements, In-situ California Bearing Ratio Test (CBR). Field Shear Vane Test, Pressuremeter and Dilatometer Tests. In-situ Permeability Testing, Groundwater Pressure Measurements. Dynamic Soil Properties based on in-situ Measurements. Microtremor Measurements in Geotechnical Engineering. In-situ stress and Deformation Measurements. Pre Requisites: CIVL3501

Zemin Sondajları ve Numune Alınması. Standart Penetrasyon Deneyi. Koni Penetrasyon Deneyi. Dinamik Sonda ve Diğer Sondalama Deneyleri. Plaka Yükleme Deneyi. Arazi Birim Hacim Tayini ve Arazi CBR Deneyi. Arazi Vane Deneyi, Pressiyometre Deneyi, Dilatometre Deneyi. Arazi Geçirimlilik Deneyleri ve Boşluk Suyu Basıncı Ölçümleri. Arazi Deneyleri İle Zemin Dinamik Özelliklerinin Belirlenmesi. Geoteknik Mühendisliğinde Küçük Genlikli Titreşim Ölçümleri. Arazi Gerilme ve Deformasyon Ölçümleri Ön Koşulları: İNŞA3501

CIVL4652

Introduction to Coastal Engineering

3+0+0

3

5

Introduction. Coastal zone, waves, currents. Fundamentals of fluid flows. Airy theory for water waves. Solution of the boundary value problem for Airy waves. Wave kinematics and dynamics. Wave induced pressures. Wave transformation: wave refraction, reflection and shoaling. Wave generation and prediction. Water wave spectra. Time series analysis for ocean waves. Stochastic analysis of ocean hydrodynamics. Wave forces. Rubble mound breakwaters. Floating breakwaters. Equilibrium beach profile, closure depth. Beach nourishment design.
 Pre Requisites: CIVL3601

Giriş. Kıyı hattı, dalgalar, akıntılar. Akışkanlar mekaniğinin temelleri. Airy su dalgası kuramı. Airy su dalgası probleminin çözümü. Dalga kinematiği ve dinamiği. Dalgaların yol açtığı basınç. Dalga dönüşümü: dalga sapması, yansıması, kabarması. Dalga oluşumu ve tahmini. Su dalgası tayfı. Okyanus dalgalarının zaman serisi analizi. Okyanus hidrodinamiğinin rassal analizi. Dalga kuvvetleri. Yığma taş dalgakıranlar. Yüzen dalgakıranlar. Denge kumsal eğrileri, kapanma derinliği. Sahil kum dolgusu tasarımı.
Ön Koşulları: İNŞA3601

CIVL4653

Introduction to Computational Fluid Dynamics

3+0+0

3

5

Introduction to computational fluid dynamics and basic fluid mechanics concepts and governing equations, Post-processing methods, panel methods, discretization methods, stability, truncation error, consistency, convergence, algorithm types, classifications of partial differential equations and finite difference method, numerical solution of parabolic, elliptic and hyperbolic partial differential equations, boundary conditions, initial conditions, finite volume method, RANS equations and introduction to turbulence models, computational meshes, grid generation, grid independence, simulation of flow filed with CFD: external flows, internal flows, near wall, separated flows, unsteady flows, vortex shedding Pre Requisites: CIVL3601

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiğine giriş ve temel akışkanlar mekaniği kavram ve denklemleri, veri işleme yöntemleri, panel metotları, ayrıklaştırma yöntemleri, kararlılık, kesme hatası, tutarlılık, yakınsaklık, algoritma tipleri, kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması ve sonlu farklar metodu, parabolik, eliptik, hiperbolik kısmi diferansiyel denklem sayısal çözümleri, sınır koşulları, başlangıç koşulları, sonlu hacim metodu, RANS denklemleri, türbülans modellerine giriş, sayısal ağ örgüleri, ağ örgüsü oluşturulması, ağdan bağımsızlık, HAD ile akış alanı çözümleri: dış akışlar, kapalı akışlar, duvar cidarı, ayrılmalı akışlar, zamana bağlı akışlar ve girdap salınımı Ön Koşulları: İNŞA3601

CIVL4654

Coastal Structures and Harbours

3+0+0

3

5

Kıyı ve liman mühendisliğinin konusu, önemi ve genel tanımlar. Deniz dalgaları. Dalgaların karakteristik özellikleri ve sınıflandırılması. Dalga teorileri. Dalga tahmin yöntemleri. Dalgaların kıyı bölgesinde değişimi. Dalga enerjisi ve dalga kuvvetleri. Kıyılarda katı madde taşınımı ve kıyı erozyonu. Kıyı koruma yöntemleri. Şevli dalgakıranlar. Düşey yüzlü dalgakıranlar. Limanların genel özellikleri. Liman planlama esasları. En uygun liman kapasitesinin belirlenmesi. Limanlarda birim yük sistemleri. Rıhtımlar ve iskeleler. Pre Requisites: CIVL3601

Overview of coastal and port engineering. Sea waves. Wave characteristics and wave classification. Wave theories. Wave forecasting methods. Effects of shoreline water. Wave energy and wave forces. Littoral transport and beach erosion. Coastal protection methods. Rubble-mound breakwaters. Vertical breakwaters. General characteristic of ports. Planning principles of ports. Optimum port capacity evaluation. Unitized cargo systems of ports. Wharfs and piers. Ön Koşulları: İNŞA3601

CIVL4655

Design of Water Supply and Sewer Systems

3+0+0

3

5

Estimation methods of population growth, Water demands. Supply-demand curve. Groundwater-surface waters, water-intakes, transmission lines, pumping stations, storage-tanks, design of distribution network and computer applications, pipes, valves, installation of pipe lines, trenchless construction methods, water loses, collection systems, wastewater flows, design of collection systems, and computer applications, pipe installations, trenchless construction methods, manholes, overflow weirs, inverted syphons and retention basins, operation of sewer networks
 Pre Requisites: CIVL3601

Nüfus Tahmin Yöntemleri, Su ihtiyacının belirlenmesi, Arz-talep Eğrisi, Yeraltı-yüzeysel su kaynakları, Su Alma Yapıları, İsale Hatları, Pompa İstasyonları, Hazneler, İçmesuyu Şebekeleri, Tasarımı ve (Course Description) Bilgisayar Uygulamaları, Kullanılan Borular, Vanalar, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Kayıp ve Kaçaklar, Kanalizasyon Sistemleri, Debi Hesabı, Şebekelerinin Tasarımı ve Bilgisayar Uygulamaları, Boruların Döşenmesi, Kazısız İnşa Teknikleri, Bacalar, Dolu Savaklar, Ters Sifonlar ve Geciktirme Hazneleri, Şebekelerin İşletilmesi
 Ön Koşulları: İNŞA3601

CIVL4751

Contract Administration

3+0+0

3

5

Introduction to Construction Contracts. Contract Documents. Selection of Law in the International Contracts. General and Special Condition of Contracts. Interpretation of Construction Contract Documents. Definitions. Specifications. Variations / Change Orders Acceleration and Wastes of Productivity. Delay. Results of Delay and Claims. Site Conditions Design Liability. Force-Majeure. Unforeseen Weather Conditions. Termination. Contract Completion. Obligations of Notification Records. Legal Evidences. Pre Requisites: CIVL3701

İnşaat sözleşmelerine giriş. Sözleşme dokümanları. Uluslararası Sözleşmelerde Hukuk Seçimi. Genel ve Özel Koşullar. Tanımlar. Sözleşme Dokümanlarının Yorumlanması. Şartnameler. Değişiklikler. Gecikmeler. Hızlandırma ve Üretkenlik Kayıpları. Gecikmelerin Sonuçları ve Tarafların Tazminat Talepleri. Saha Koşulları. Tasarım Yükümlülüğü. Mücbir Sebepler. İstisnai Hava Koşulları. Sözleşmenin Feshedilmesi. Sözleşmenin Sona Ermesi. Bildirim Yükümlülükleri. Kayıtlar. Yasal Kanıtlar. Ön Koşulları: İNŞA3701

CIVL4752

Construction Case Studies

3+0+0

3

5

Case study analysis. Building design-construction and business case studies from international construction companies. Construction project management case studies. Sustainable development in construction industry. Environmental analysis. Current and emerging building design and construction technologies. Modern design and construction methodologies. Application of design methods and project management. Innovations in civil, facade and structural engineering. Pre Requisites: CIVL3701

Örnek olay analizi. Uluslararası inşaat firmalarından yapı tasarım-inşaat ve işletme örnek olayları. İnşaat proje yönetimi örnek olayları. İnşaat endüstrisinde sürdürülebilir gelişme. Çevresel analiz. Mevcut ve geliştirilen yapı tasarım ve inşaat teknolojileri. Modern tasarım ve inşaat yöntemleri. Tasarım yöntemlerinin ve proje yönetiminin uygulanması. İnşaat, cephe ve yapı mühendisliklerinde gelişmeler. Ön Koşulları:İNŞA3701

CIVL4753

Construction Project Risk Management

3+0+0

3

5

Introduction to risk management in the construction projects. Overview of risk management in the construction projects. Stakeholder management. Identification and classification of risks Quantitation of impact and severity of risks. Qualitative and quantitative risk analysis techniques Risk mitigation strategies. Monitoring and verifying risk management plan. Pre Requisites:

İnşaat projelerinde risk yönetimine giriş. İnşaat projelerinde risk yönetim sürecine genel bakış. Paydaş yönetimi. Risklerin tanımlanması ve sınıflandırılması. Riskin etkisinin ve şiddetinin ölçülmesi. Nitel ve nicel risk analiz yöntemleri. Risk azaltma stratejileri. Risk yönetim planının izlenmesi ve denetlenmesi. Ön Koşulları:

CIVL4754

Green Building and Certification Systems

3+0+0

3

5

Introduction to Green Buildings. Overview of Green Building projects. Risks and benefits of Green Building projects. Costs and related root causes in Green Building project delivery process. Green Building Project Management. Green Building Materials: Certification Systems & Standards. International Green Building Certification Systems. Investigation of LEED Green Building Certification System Pre Requisites:

Yeşil Binalara Giriş. Yeşil Bina projelerine genel bakış. Yeşil Bina projelerinin riskleri ve faydaları. Yeşil Bina proje teslim sürecindeki maliyetler ve temel nedenleri. Yeşil Bina proje yönetimi. Yeşil Bina Malzemeleri: Sertifikasyon Sistemleri ve Standartlar. Uluslararası Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemleri. LEED Yeşil Bina Sertifikasyon Sistemi'nin incelenmesi. Ön Koşulları:

CIVL4755

Juridical Aspects of Constructions Management

3+0+0

3

5

Business and owner of business organizations, Name of the business, owner and the register, Unfair competition, Negotiable instruments and securities (definition and characterics), Tr Negotiable instruments (bill of exchange and promissory note) ansfer of negotiable instruments and securities, Abstraction theory and claims of debtors, Negotiable instruments (bill of exchange and promissory note), Check (definition and characterics), Payment by check and its results, Business organizations (definition and characterics), General partnership, limited partnership and close Corporation, Bodies of public corporations (general assemble and board of directors), Publicly held corporations Pre Requisites: CIVL3701

Ticari İşletme ve Tacir,Ticaret Unvanı,İşletme Adı ve Ticaret Sicili, Haksız Rekabet, Kıymetli Evraklar, Kıymetli Evrakın Devir Şekilleri, Kıymetli Evrakta Soyutluk İlkesi ve Borçlunun Def'ileri, Kambiyo Senetleri (Poliçe ve Bono=Emre Muharrer Senet),Çek (Tanım ve Özellikleri), Çekte Ödeme ve Sonuçları Ticaret Şirketleri (Tanım ve Özellikler), Kollektif, Komandit ve Limited Şirketler, Anonim Şirketlerin Tanım ve Özellikleri, Anonim Şirketlerin Organları, Halka Açık Anonim Şirketler Ön Koşulları: İNŞA3701

 

İlgili Dosyalar