Ders Tanımları

Dersin Kodu Dersin Adı Kredisi AKTS
BUS597T Yüksek Lisans Seminer (Master’ Seminar) (3+0+0) 3 21
Literatür taraması. Literatür çalışması ile derlenen bilgilerin değerlendirilmesi ve uygulanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumunun hazırlanması. Yapılan çalışma sonuçlarının sunumu ve değerlendirmesi.
BUS598T Mezuniyet Projesi (Graduation Project) (3+0+0) 3 20
Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.
BUS599T Master Tezi (Master's Thesis) (3+0+0) 3 50
Tezli yüksek lisans programı öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.
BUS501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) (3+0+0) 3 20
Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Çağdaş yönetim düşüncesinin doğuşu ve Z teorisi rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri. Temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) ve stratejik küçülme. Kurumsal performans yönetimi. Stratejik işbirlikleri. Kurumsal yönetişim ve sosyal sorumluluk. Kurumsal itibar yönetimi.
BUS534T Pazarlama Yönetimi (Marketing Management) (3+0+0) 3 7
Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve önemi. Stratejik işletme planlaması içinde pazarlama yönetimi. Pazarlama planlaması ve pazarlama süreci. Pazar fırsatlarının analizi ve değerlendirilmesi. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi. Pazarlama karması stratejisinin planlanması. Mamul programlarının oluşturulması ve Mamul Hayat Seyri. Fiyatlandırma amaçları ve fiyatlandırma yöntemleri. Dağıtım kanalı seçimi ve dağıtım politikaları. Dağıtım kanalındaki aracıların seçimi ve değerlendirilmesi. Tutundurma kararları ve tutundurma yöntemleri. Tutundurma bütçesini belirleme yöntemleri.
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz (Financial Management and Financial Analysis) (3+0+0) 3 7
Finansal amaç ve finans fonksiyonu. Finans bölümünün organizasyonu. Finans yöneticisinin görev alanı. Finansal çevre. Finans piyasaları, kurumları ve araçları. Temel finansal tablolar. Finansal analize giriş. Finansal analiz yöntemleri. Finansal planlama. İşletme sermayesi yönetimi. Nakit, finansal varlıklar ve alacak yönetimi. Stok yönetimi. Risk ve getiri. Paranın zaman Değeri. Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Finansman kaynakları. Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti. Mali tablolar. Mali tablolar ilişkisi ve analizi.
BUS505T Finansal Muhasebe ( Financial Accounting) (3+0+0) 3 7
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebe ilkeleri, muhasebenin temel kavramları, muhasebe denklemi ve mali tablolar, hesabın tanımı ve işleyiş kuralları. Muhasebede kayıt araçları, muhasebe süreci. Hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar, stoklar. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, diğer dönen Varlıklar, mali duran varlıklar. Maddi olmayan duran varlıklar, maddi duran varlıklar. Mali Borçlar. Ticari borçlar-diğer borçlar- alınan avanslar, ödenecek vergi ve fonlar-borç ve gider karşılıkları. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, özkaynaklar. Gelir tablosu hesapları ve kapanış işlemleri
BUS507T Etik, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik
(Ethics, Corporate Governance and Sustainability)
(3+0+0) 3 7
Etik,kurumsal yönetim ve giriş. Kurumsal yönetim (kurumsal yönetişim) kavram ve önemi. Etik ve kurumsal yönetimin tarihçesi ve ülke örenekleri. Etik ve kurumsal yönetim ilkelerinin çıkışında OECD prensipleri. Etik ve kurumsal yönetim ilkelerinin Türkiye'de gelişimi. Etik ve  kurumsal yönetim uygulamaları ve şirket örnekleri. Kurumsallaşma ötesi kurumsal yönetişim. Kurumsal yönetişim ve sürdürülebilirlik kavramı. Sürdürülebilir kurumsal yönetimin iş süreçleri üzerindeki etkileri.
BUS509T İşletme Ekonomisi (Business Economics) (3+0+0) 3 7
Temel kavramlar ve araçlar. Piyasa yapılarına giriş. Ekonomik problemlerin doğasını kavramak. Arz ve talep. Tüketici tercihleri. Firma kuramı. Üretim ve maliyet. Tam rekabet. Monopoli. Alternatif piyasalarda optimizasyon problemleri. Pazar dengesi ve fiyatlandırma. makroekonomik ilkeler. Mali politikalar. Para politikaları. Ödemeler dengesi. Döviz kuru. Belirsizlik ve kurumsal kısıtlar altında karar alma. Zamanlararası optimizasyona giriş. Asimetrik bilgi problemleri. Ahlaki risk ve tersi seçim problemleri.
BUS519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) (3+0+0) 3 7
Stratejik yönetime genel bakış, işletmelere yön belirleme: misyon ve vizyon, işletmelerde stratejik kararlar. Stratejik planlama ve amaçlar sistemi, işletmelerin temel amaçları, sosyal sorumlulukları. Şirketlerde yönetişim ve stratejik yönetim çabalarının örgütlendirilmesi. Genel, uluslararası ve endüstri çevresi analizleri. İşletme değerleme, rakiplere kıyasla güçlü ve zayıf yönlerin analizi. İşletme ve stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri(büyüme, durgun büyüme, tasarruf stratejileri). Stratejik yönetim ve işletme politikasında eğitim aracı olarak vak’a analiz yöntemi, işletme düzey stratejilerinin veya politikalarının belirlenmesi. Strateji ve örgütsel yapı, kaynak dağıtımı. Örgüt kültürü ve strateji, vak’a çalışmaları.
BUS520T Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (3+0+0) 3 7
Bilimsel araştırmaya giriş. Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar; pozitivizm ve nitel yaklaşım, yorumlayıcı ve nicel yaklaşım. Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Araştırma konusu ve probleminin seçimi. Eleştirel kaynak incelemesi. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket ve gözlem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları; mülakat ve dokümanlar. Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri. Nicel ve nicel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması.
BUS512T Yönetim Bilişim Sistemleri ve Karar Verme
(Management Information Systems and Decision Making)
(3+0+0) 3 7
İşletme verilerinin işlenmesi, ofis otomasyonu, bilgilerin raporlanması ve karar verme maksadıyla modern bilgisayar esaslı bilgi sistemlerinin tasarımı, uygulamaya sokulması, kontrol ve stratejik kullanımına ilişkin temeller. Elektronik veri transferi, tedarik zinciri yönetimi, küresel bilgi sistemleri, karar destek ve coğrafi bilgi sistemleri, yapay zeka, uzman sistemler, risk, kontrol ve güvenlik tedbirleri. Yönetsel karar-verme sürecine yardımcı olabilecek analitik modelleme ve istatistiksel analiz teknikleri. Değişik analizleri yapabilmek için bilgisayar yazılımları kullanımı. Karar analizleri, istatistiksel karar verme, regresyon analizi, doğrusal programlama ve simülasyon analizleri. Olasılık analizleri için gerekli olan alt yapının oluşturulması.
BUS514T Uluslararası Yönetim (International Business) (3+0+0) 3 7
Uluslararası işletme yönetimine genel bakış. Uluslararası yönetimin temelleri. Kurumsal kültür ve yönetim modelleri. Kültürel araştırmalara karşılaştırmalı bakış, kültür boyutları. Yönetim ve kültürün güncel tartışmaları . Çok kültürlülük ve etkileri. Birleşme ve satın almalarda kültürel çatışma ve yönetimi. Uluslararası firmalarda liderlik ve müzakere yönetimi. Toplumsal kültür ve uluslararası yönetim. Kültürlerarası iletişim. Değerler ve iş ahlakı. Uluslararası takımlar ve yönetimi. Küresel ölçekte işgücü temini, ücretlendirilmesi ve kariyer yönetimi.
BUS516T İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management) (3+0+0) 3 7
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi. personel yönetimi. İnsan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynakları temin süreci. Performans değerlendirme sistemi. Ücret kavramı; ücret sistemleri. İş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı. Yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar.
BUS518T Üretim Yönetimi (Production Management) (3+0+0) 3 7
Üretim yönetimine giriş ve temel kavramlar. Üretim sistemleri ve sınıflandırmalar. Üretim organizasyonu ve üretimin diğer fonksiyonlarla ilişkileri. Üretimde karar verme, Türkiye ve dünya firmalarından örneklerle tartışılması. Üretimde kalite uygulamaları, ürün kalitesi ve süreç kalitesi üzerine örnekler. Malzeme yönetiminin rolü ve önemi, depo yönetimi, talep tahminleri ve stok yönetimi. Yer seçimi problemlerine giriş , sözel teknikler ve raporlama. Yer seçiminde sayısal teknikler. Ulaştırma teknikleri. Stok yönetimine giriş. Kapasite ve verimlilik problemleri. Üretim ve tedarik zinciri stratejileri.
BUS537T Marka Yönetimi (Brand Management) (3+0+0) 3 7
Pazarlama yönetimi içerisinde marka stratejilerinin yeri ve önemi. Marka kavramı ve uygulamalarında tarihsel geçmiş. Marka tanımları. Türk Markalar Kanununa göre marka. Marka türleri. Tüketiciler açısından marka anlamları. Marka değeri kavramı. Tüketici temelli marka değerini oluşturan varlıklar. Marka sadakati. Marka farkındalığı. Algılanan kalite-marka çağrışımları. Temel marka kararları. Marka stratejileri(çok marka kullanım kararı. Marka yayım kararı. Markanın yeniden konumlandırılması kararı). Ürün ve marka özellikleri. Tüketici marka algılamasında fiyat ve kalite değerlemesi.
BUS539T Rekabet ve Rekabetçi Stratejiler (Competition and Competetion Strategies) (3+0+0) 3 7
Rekabet ve strateji temel kavramlar . Stratejik düşünce okullarında rekabet ve strateji. Rekabet Yönetimi. Rekabet vizyon ve misyonun geliştirilmesi. Rekabetçi stratejinin oluşturulması. Rekabetçi strateji ve rekabet avantajları. Çevre analizi. Endüstri ve rekabet analizi teknikleri. İşletmenin rekabet kapasitesinin değerlendirilmesi. Yeni oluşan endüstrilerde rekabet ve politikalar. Uluslararası pazarlarda rekabet stratejisi ve politikaları.
BUS526T Satış Yönetimi (Sales Management) (3+0+0) 3 7
Satış yönetiminin temel ilkeleri. Satış motivasyonu. Satış ahlakı. Satış eğitimi. Satış kotaları. Satış süreci. Müşteri tipleri. Satıcı tipleri. Kişisel satış ve tutundurma. Satış sürecinde vücut dilinin kullanılması. Satış stratejilerinin geliştirilmesi. Uluslararası satış stratejileri.
BUS528T Endüstriyel ve Servis Pazarlama (Industrial and Service Marketing) (3+0+0) 3 7
Endüstriyel pazarlar ve özellikleri. İlişki pazarlaması. Endüstriyel pazarlarda satınalma ve tedarik. Endüstriyel pazarlama yaklaşımıyla örgütsel davranış. Endüstriyel pazarlarda hedef pazar tayini ve konumlandırma. Endüstriyel pazarlama bilgi sistemi ve rekabet çevresi. Endüstriyel pazarlarda ürün politikaları ve yeni ürün geliştirme süreci- markalaşma süreci. Endüstriyel hizmetler ve pazarlama yöntemleri. Endüstriyel pazarlama fiyatlandırma politikaları. Endüstriyel pazarlarda tedarik zinciri yönetimi ve dağıtım politikaları.  Endüstriyel pazarlarda tutundurma politikaları. Endüstriyel pazarlarda uluslararasılaşma, yenilikler ve trendler.
BUS502T Uluslararası Finansal Yönetim (International Financial Management) (3+0+0) 3 7
Temel kavramlar ve uluslararası finansmana giriş. Döviz piyasaları, işleyişi ve temel parite koşulları. Döviz kur tahminleri. Temel analiz ve problem çözme. Teknik analiz ve uygulamalar. Uluslararası para piyasası, uluslararası para piyasasında borçlanma ve yatırım araçları, problem çözme. Uluslararası sermaye piyasası, uluslararası sermaye piyasasında hisse senedi ihracı, tahvil ihracı, karar verme süreçlerinde bu araçları kullanma ve problem çözme. Euro piyasaları ve araçları. Ödemeler bilançosu, dış ticaretin finansmanı. Dış ticaretin finansmanında kısa vadeli finansman ve uzun vadeli finansman imkanları ve problem çözme. Firma stratejileri ve direkt yabancı sermaye yatırımları, yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Belirsizlik altında yatırım, statik ve dinamik yatırım hesaplamaları; çokuluslu firmalarda uygulanması ve problem çözme.
BUS503T Portföy Yönetimi (Portfolio Management) (3+0+0) 3 7
Portföy yönetimine giriş. Geleneksel portföy analizi . Modern portföy teorileri. Markowitz modeli. Indeks modeli. Ffinansal varlıkları fiyatlandırma modeli . Opsiyon teorisi. En uygun portföy seçimi; risk ve getiri dengesi. Piyasa etkinliği. Finansal varlık piyasalarının istatistiksel/nicel tanımlamaları. Aktif ve pasif portföy yönetimi. Varlık dağıtımı.
BUS504T Mali Tablolar Analizi (Financial Statements Analysis) (3+0+0) 3 7
Mali tablolara giriş. Temel mali tabloların tanıtımı. Ek mali tabolar. Satılan malın maliyeti tablosu ve fon akım tablosu. Nakit akım tablosu ve kar dağıtım tablosu. Çalışma sermayesi ve özkaynaklar değişim tablosu. Mali tabloların hazırlanışı ve yorumlanması. Mali analizin işletme paydaşları açısından önemi. Mali analiz yöntemlerinin sınıflandırılması. Karşılaştırmalı mali analiz yöntemi. Dikey yüzde analiz yöntemi. Trend (eğilim) analizi yöntemi. Oranlar yöntemi ile analiz. Mali analiz teknikleriyle ilgili uygulamalar.
BUS506T Yatırım Değerleme ve Analiz (Investment Valuation and Analysis) (3+0+0) 3 7
Yatırım yönetimine giriş. Yatırım yönetimi terimleri ve bireysel yatırım süreci. Ekonomide fon akışı. Sermaye piyasaları, borsalar ve işleyişleri. Alım satım mekanizmaları. Borsa emirleri. Borsa göstergeleri / endeksler. Ekonomi ve sektör analizler. Şirket analizi / şirket değerlemesi. Finansal varlıklarda risk ve getiri. Başlıca yatırım araçları (menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları). Etkin piyasalar. Sermaye varlıklarını fiyatlandırma modeli (CAPM). Arbitraj fiyatlandırma modeli (APT).
BUS535T Yeni Ürün Geliştirme ve Tasarımı (New Product Development and Design) (3+0+0) 3 7
Yeni ürün ve hizmet kavramları ve içerikleri. Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları. Müşteri ihtiyaç ve istekleri ve bu konunun açığa çıkması için kullanılan yöntemler. Yeni ürün geliştirme sürecini etkileyen şirket içi ve şirket dışı faktörler. Tasarım-üretim-pazarlama arasındaki ilişkiler. Entelektüel sermaye ve bilgi yönetimi. Ürün ve marka stratejisi. Yeni ürün tasarımı. Ambalajlama ve ürün geliştirme. Yeni hizmet geliştirme. Yeni ürün geliştirme tasarımında ve organizasyon yapısı.
BUS515T Liderlik ve Takım Yönetimi (Leadership and Team Management) (3+0+0) 3 7
Liderlik kavramı ve liderliğin özellikleri. Liderlik becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi. Özellikler yaklaşımı. Davranışsal ve durumsal liderlik yaklaşımı. Liderlik çeşitleri. Teknoloji ve inovasyon yönetiminde liderlik becerileri. Bir kurumda liderin etkili katkıları. Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi. Ekip ruhu kavramı. Ekip yönetimi ve önemi. Liderlik ve ekip yönetimi. Ekip üyelerinin eşgüdümü için gerekli kritik liderlik konuları ve becerileri. Ekip yönetiminde liderin rolü. Ekip yönetiminde liderlik, koçluk, mentorlük.
BUS508T Proje Yönetimi (Project Management) (3+0+0) 3 7
Proje seçimi. Proje yöneticisinin rolü. Proje organizasyonu, planlaması, bütçeleme ve maliyet tahmini. Zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilisim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi ve takibi. Projenin denetimi, mali denetlenmesi ve sona erdirilmesi. Takım bazlı projelerde proje liderliği, çatışma çözümlemesi ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme.
BUS510T Ar-Ge Yönetimi (R&D Management) (3+0+0) 3 7
Teknoloji yaratmada Ar-Ge'nin işlevleri. Ar-Ge stratejisi ve planlama yöntemleri. Ar-Ge projelerinin değerlendirilmesi, seçilmesi, organizasyonu ve uygulanması teknikleri . Ulusal ve uluslararası Ar-Ge sistemleri ve politikaları. Ar-Ge laboratuarlarının organizasyon teknikleri. Ar-Ge çalışanlarının ve verimliliğin yönetimi. Devlet-iş dünyası-üniversite arasında Ar-Ge işbirlikleri. Ar-Ge başarının değerlendirmesi.
BUS511T Girişimcilik ve İnovasyon (Entrepreneurship and Inovation) (3+0+0) 3 7
Girişimciliğin tanımı. Girişimciler hakkında efsaneler ve gerçekler, ortak bireysel özellikler. Fırsatların saptanması, değerlendirilmesi ve fikir üretimi. Kaynakların, yetkinliklerin, güçlü ve zayıf yanların değerlendirilmesi. Makro-çevrenin değerlendirilmesi. İş planı geliştirilmesi ve yazımı. Takım oluşturma. Girişimin parasal desteklenmesi ve finansal geçerliliğinin analizi. Etik ve hukuki temeller. Pazarlama planı. Risk ve belirsizliğin değerlendirilmesi ve yönetimi. Girişimcilerin önündeki engellerin anlaşılması. İnovasyonun, rekabet sağlamak için, stratejik örgüt yönetimindeki yeri ve önemi. İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar.

İlgili Dosyalar