Staj Uygulama Esasları

Makine Mühendisliği Bölümü

Staj Uygulama Esasları

 

Bu doküman Işık Üniversitesi Senatosu tarafından belirlenen Staj Yönetmeliğinin Makine Mühendisliği Bölümündeki uygulanış esaslarını içermektedir. Buna göre Makine/Otomotiv/Mekatronik Mühendisliği Eğitim Programlarında öğrencilerin 2 adet staj yapılması zorunlu kılınmıştır.

1.      2910(290) Stajı (4. Yarı Yılın sonunda ve ikinci sınıf öğrencilerine)

Altyapısı uygun bir kuruluşta en az 20 iş günü süreyle imalat, montaj ve kalite kontrol faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

Bu faaliyetler sonunda öğrencinin kazanması beklenen bilgi ve beceriler şunlardır:

  1. Değişik imalat yöntemlerine ait uygulamaları tanımak,
  2. Kalite kontrol uygulamaları afarkındalık kazanmak,
  3. Üretim yapan kuruluşlarda organizasyon yapısı hakkında fikir sahibi olmak,
  4. Yapılan staj faaliyetlerini Türkçe raporlamak (Not: Yabancı öğrenciler ve/veya yabancı ülkelerde gerçekleştirilen stajlar için rapor dili İngilizce'dir)

 

2.      3910(390) Stajı (6. Yarı Yılın Sonunda ve üçüncü sınıf öğrencilerine)

Altyapısı uygun bir kuruluşta, en az 20 iş günü süreyle tasarım, yönetim ve organizasyon işleyişi hakkında bilgi edinmek, uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir.

 Bu faaliyetler sonunda öğrencinin kazanması gereken bilgi ve beceriler şunlardır:

  1. Mühendis olarak kuruluşlarda iş planlama, tasarım, kalite-kontrol gibi birimlerde çalışarak deneyim kazanmak,
  2. Mühendislik uygulamalarının Mühendislik dışındaki organizasyon birimleri üzerindeki etkileri hakkında deneyim kazanmak,
  3. Yapılan staj faaliyetlerini Türkçe raporlamak (Not: Yabancı öğrenciler ve/veya yabancı ülkelerde gerçekleştirilen stajlar için rapor dili İngilizce'dir)

 

Staj tarihleri

Stajlar genelde akademik tatillerde yapılır. Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Ancak Cumartesi günleri tam gün mesai yapıldıysa o kurumdan bunu belirten resmi bir yazının Bölüm'e sunulması gerekmektedir.

Haftada en az üç tam işgünü serbest (ilgili günlerde ders, laboratuvar, problem saati, proje sunumu, ara sınav, final veya bütünleme sınavları bulunmayan) son sınıf statüsündeki öğrenciler akademik yıl ve yaz öğretimi süresi içinde staj çalışması yapabilirler. Aynı şartı sağlamak koşuluyla diğer öğrenciler de Yaz Okulu süresinde staj yapabilir.

 

Staj yeri

Stajın öğrencinin programına uygun olarak makina, otomotiv ve mekatronik mühendisliği uygulaması olan bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yapılması gerekmektedir. Stajlar yurtiçi veya yurt dışındaki bir kuruluşta gerçekleştirilebilir. Kuruluşta  biri makine olmak üzere en az iki mühendisin tam zamanlı çalışıyor olması gereklidir. İki zorunlu stajın da aynı kuruluşta yapılması Bölümün onayına bağlıdır.

 

Başvuru Aşaması

Staj, iş yaşamının bir denemesidir. Staj yeri temin etmek için firmalarla görüşmek de, ilk iş başvurusu'na benzetilebilir. Bu nedenle staj için yapılacak başvurulara ve görüşmelere özen gösterilmesi önemlidir.  

Eğer varsa Bölüme ilgili kamu ve özel sektör kurumları tarafından tahsis edilen staj yerlerinin öğrencilere dağıtımı konusunda öğrencinin akademik başarısı dikkate alınır.

Kuruluşlara Staj başvurusu şahsen öğrenci tarafından yapılır. Kuruluşların staj ile ilgili olarak resmi bir ön yazı istemeleri halinde bu tür bir yazı Dekanlık'tan temin edilebilir.  

Staj yeri belirlemede çalışma kapsamına uyup uymama konusunda Bölüm'e danışılabilir. Bölüm onayı olmadan staj çalışmasına başlanamayacağı veya yapılan çalışmanın kabul edilmeyeceği mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.  

Staj yeri kesinleştirildikten sonra stajın zorunlu olduğunu belirten ve gerekli tüm bilgileri içeren Zorunlu Staj Formu Bölüm Web sayfasından indirilir, 3 kopya halinde doldurulur, herbirine vesikalık fotoğraf yapıştırılarak ve öğrencinin kendisi tarafından imzalanır.

Daha sonra söz konusu 3 Zorunlu Staj Formu staj yapılacak kuruluşa onaylatılır. Daha sonra bu formlar Bölüm tarafından onaylanır ve bir fotokopisi Bölümde alıkonur. Dekanlık onayı sonrasında SGK Prim işlemleri için aynı formlar Personel Daire Başkanlığının onayına sunulur. Bu işlem için ayrıca 2 vesikalık fotoğrafla birlikte öğrencinin kimlik fotokopisi de Personel Daire Başkanlığına verilir. Buradaki onay işlemi sonrasında zorunlu staj formlarının bir nüshası (daha sonra staj raporu ile birlikte Bölüme teslim edilmek üzere) öğrencide kalır, bir nüshası Personel Daire Başkanlığı tarafından alıkonur ve son nüshası da staj yapılacak kuruma verilir.

Zorunlu staj formlarının staj başlama tarihinden en az 10 gün önce Personel Daire Başkanlığına onaylatılmış olması zorunludur.

 

Staja Başlarken

Stajyer öğrenciler Bölüm web sayfalarında bulunan Staj Değerlendirme Belgesi formunu indirerek akademik tatil süresi içinde iş yerine, bu belge ve "Zorunlu Staj Formu" ile birlikte giderek çalışmalarına başlayacaktır.

Çalışmalar tamamlandıktan sonra stajyer öğrenciler "Staj Değerlendirme Belgesi"nin kuruluştaki staj çalışmasından sorumlu kişi veya kişiler tarafından doldurularak onaylanmasını ve  Işık Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümüne kapalı bir zarf içinde ulaştırılmasını temin edeceklerdir.

"Staj Raporu"nun staj yapılan süre içinde hazırlanması ve "Staj Değerlendirme Belgesi" ile birlikte kuruluş yetkililerine onaylatılması önemle tavsiye edilmektedir.

 

Stajdan sonra

Staj sonunda "Staj Değerlendirme Belgesi" işyeri yetkilisi tarafından doldurulup onaylanır ve kapalı zarfa yerleştirilir, stajyer vasıtasıyla elden (veya istenirse posta ile) Işık Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü'ne iletilir. Formatına ve içeriğine uygun olarak hazırlanan ve ilgili sayfaları işyeri yetkilisi tarafından onaylanan "Staj Raporu", en geç akademik yıl başladıktan sonra Add-Drop (Ders Ekleme/Bırakma) Haftası sonuna kadar öğrencide kalan "Zorunlu Staj Belgesi"nin aslı ve kapalı zarf içindeki "Staj Değerlendirme Belgesi" ile birlikte Makine Mühendisliği Bölümü Staj Sorumlusu'na teslim edilmelidir. (Buğra Kaplan, LMF 108) . Bu belgelerin tamam olmaması durumunda "Staj Raporu" teslim alınmaz. 

Staj Raporları yabancı öğrenciler ve/veya stajını yabancı ülkelerde yapan öğrenciler dışında Türkçe hazırlanacaktır. Süresinde teslim edilmeyen (kurallara uymayan) raporları kabul etme, reddetme veya düzeltilmesine karar verme konusunda Bölüm Başkanlığı yetkilidir.

Değerlendirme sonuçları Bölüme ait web sayfasında ve panolarda ilan edilir. Düzeltme verilen raporlar için son teslim tarihi Withdrawal (Dersten Çekilme) Haftası sonudur.

Rapordaki bilgilerden şüphe edilmesi durumunda ilgili öğrenciler staj çalışmalarını sözlü olarak da açıklamak üzere Bölüm'e davet edilebilir.

 

İlgili Dosyalar