Ders Tanımları

Detaylı Ders Profillerine buradan ulaşabilirsiniz.

Course Code/Ders Kodu

Course Name/Ders Adı

Lec/PS/Lab

Credit/Kredi

ECTS/AKTS

MECH/MAKİ1110 (ME007)

Introductıon To Mechanical Engineering / Makine Mühendisliğine Giriş

 1 + 0 + 0

 1

1

Engineering profession and its disciplines. Engineering education. Engineering ethics. University and Mechanical Engineering Department. Conducted programs in the department. Regulations. Main subjects in mechanical engineering. Design in Engineering. Communication in engineering. Today's engineering issues and future of the engineering profession. Pre Requisites: -

 

Mühendislik mesleği ve dalları. Mühendislik eğitimi. Mühendislik etiği. Işık Üniversitesi ve Makina Mühendisliği Bölümü idari ve akademik yapılanma, makine mühendisliği bölümünde yürütülen programlar. Lisans eğitim/öğretim yönetmeliği. Makine mühendisliği ana konuları. Mühendislikte tasarım. Mühendislikte iletişim. Mühendislik etiği. Makine mühendisliğinde günümüze ait sorunlar ve mesleğin geleceği. Ön Koşulları:-

 

MECH/MAKİ1120 (ME120)

Engineering Drawings/ Mühendislikte Çizim

 2 + 0 + 4 

 4

 6

Principles of engineering drawing, technical writing, dimensioning and tolerancing, projection views and section views, drawing for manufacturing and assembly drawings, computer aided drawing and its applications. Pre Requisites: -

 

Mühendislikte çizimin ilkeleri. Teknik yazı, boyutlandırma ve toleranslandırma. İzdüşüm, görünüşler ve kesit görünüşler. İmalat ve montaj resimleri. Bir ticari teknik çizim yazılımından yararlanarak bilgisayar destekli teknik resim uygulamaları. Ön Koşulları:-

 

MECH/MAKİ2120 (ME201)

Computational Methods in Engineering/ Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler

 3+0+2

 4

 6

The objectives of the course are: Make students be familiar with the fundamentals of scientific computing concepts, gain ability to use MATLAB and PYTHON in scientific and engineering calculations and develop problem solving skills and constructing algorithms. Pre Requisites: -

 

Bu dersin amacı öğrencilerin hesaplamalı yöntemlere aşina olmasını, bilimsel ve mühendislik hesaplamaları için MATLAB ve PYTHON yazılımlarını kullanabilmesini, problem çözme ve algoritma oluşturma becerilerinin gelişmesini sağlamaktır. Ön Koşulları:-

 

MECH/MAKİ2211 (ME241)

Introduction to Solid Mechanics/ Katı Mekaniğine Giriş (Statik)

3+1+0

 3

 5

Principles of statics. Vectors, force and moment vectors. Equilibrium of a rigid body. Free body diagrams. Friction. Structural analysis. Trusses and simple machines. Geometric properties and distributed loadings. Center of gravity and moment of inertia. Internal loadings. Shear and moment diagrams, stress, strain concepts. Factor of safety and basic strength calculations. Pre Requisites: PHYS1101

 

Statiğin ilkeleri. Vektörler, kuvvet ve moment vektörleri. Rijit cismin dengesi. Serbest cisim diyagramları. Sürtünme. Yapısal analiz. Çerçeveler ve makinalar. Geometrik özellikler ve yayılı yükler. Ağırlık merkezi ve atalet momenti. İç yüklemeler. Kesit tesir diyagramları. Gerilme, birim uzama kavramları. Emniyet faktörü kavramı ve temel mukavemet hesapları. Ön Koşulları: FİZK1101

 

MECH/MAKİ2222 (ME242)

Dynamics/ Dinamik

3+1+0

3

5

 

Kinematics of a particle. Introduction to dynamics. Rectilinear motion, curvilinear motion. Force, acceleration, work, energy. Impulse, momentum. Planar kinematics of a rigid body. Moments of inertia and angular acceleration. Rigid body translation: force and acceleration, work, energy. Mechanical vibrations. Damped and undamped vibrations. Pre Requisites: PHYS1101

 

Maddesel noktaların kinematiği. Dinamiğe giriş. Doğrusal, eğrisel hareket. Kuvvet ve ivme. İş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Momentler. Eylemsizlik momentleri ve açısal ivme. Kuvvetler ve ivmeler. Mekanik Titreşimler. Sönümsüz ve Sönümlü titreşimler. Ön Koşulları: FİZK1101

 

MECH/MAKİ2244 (ME345)

Mechanics of Materials/ Mukavemet

 3+1+0

 3

 5

Temel Kavramlar. Malzemelerin Mekanik Özellikleri. Eksenel Normal Kuvvet. Kesme, Eğilme,  Burulma. Kolon Burkulması. Gerilme ve şekil Değiştirme Durumları. Mukavemet Hipotezleri, Birleşik Zorlanmalar. Mohr Dairesi. Statikçe belirsiz eksenel problemler. Enerji metotlarına giriş, kırılma, yorulma ve sürünme.

Pre Requisites: MECH2211

 

Basics of mechanics of materials. Mechanical properties. Force and stress, axial loading, torsion, Shear, bending, torsion and combined stress. Mohr's circle. Statistically indeterminate systems. Buckling of columns. Introduction to energy systems, fracture, fatigue and creep. Ön Koşulları: MAKİ2211

 

MECH/MAKİ2322 (ME264)

Thermodynamics/ Termodinamik

 3+1+0 

 3

 5

Thermodynamical system and properties of pure substances. Thermodynamical processes, work and heat interactions. First law for closed systems and flow processes. Second law and entropy. Irreversibility and availability. Pre Requisites: MATH1102

 

Termodinamik sistem ve saf maddenin özellikleri, termodinamik süreçler; iş ve ısı etkileşimi. Sistemler ve akış süreçleri için birinci yasa; ikinci yasa ve entropi. Tersinmezlik ve kullanılabilirlik. Ön Koşulları: MATE1102

 

MECH/MAKİ2510 (ME210)

Materials Science/ Malzeme Bilimi

 3+1+0

 3

 5 

Engineering materials and their properties. Atomic bonding and order. Crystal structures and their properties. Crystal defects and their effects on properties of materials. Solid state diffusion. Elastic and plastic deformation of materials. Phase concept and phase diagrams. Fe-Cementite phase diagram. Phase transformations and TTT Diagrams. Basic heat treatments for metals and alloys. Engineering materials: metals, polymers, ceramics and composites. Principles of corrosion and protection. Pre Requisites:

 

Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Atomsal bağlar ve düzenleri. Kristal yapı özellikleri. Kristallerde yapısal kusurlar ve bunların fiziksel özelliklere etkisi. Katı hal yayınması. Malzemelerin elastik, plastik şekil değişim özellikleri. Faz denge diyagramları. Demir-Sementit Faz Diyagramı. Faz dönüşümleri ve Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm Diyagramları. Temel Isıl işlemler. Mühendislik malzemeleri: Metaller, plastikler, seramikler ve kompozit malzemeler. Korozyonun temelleri ve korunma. Ön Koşulları:

 

MECH/MAKİ2520

Materials Science Laboratory / Malzeme Bilimi Laboratuvarı

 0+0+2

 1

 1

Microstructural examination of metals, tensile tests, and hardness tests, impact tests, Jominy hardenabity test and other experiments with equipment to be taken to the laboratory.  Co-Requisites: MECH2510

 

Metallerin; metalografik içyapı incelemeleri ve analizi, çekme deneyleri, sertlik deneyleri, darbe deneyleri, Jominy deneyi, laboratuvara alınacak donanımla yapılacak diğer deneyler. Eş Koşulları: MAKİ2510

 

MECH/MAKİ2910 (ME290)

Industrial Training – I/ Endüstri Stajı - I

 0+160+0

 -

 1

It is realized in an industrial corporation which conducts mechanical engineering applications like "manufacturing and assembly processes" in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in corporation according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English (see also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department) Pre Requisites: Sophomore Status

 

Altyapısı makine mühendisliğine uygun bir kuruluşta en az 20 iş günü süreyle "imalat ve montaj" faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Uygulama Esasları") Ön Koşulları: 2. Sınıf öğrencisi olmak

MECH/MAKİ3111 (ME301)

Measurements and Instrumentation / Ölçme ve Enstrümentasyon

 1+0+2

 2

 3

Fundamental engineering measurements. Sensors and instrumentation. Uncertainty analysis and assessment of results statistically. Presentation of results and reporting. Pre Requisites: ITEC1001/PHYS1102

 

Temel mühendislik ölçümleri. Sensörler. Enstrümentasyon. Hata analizi ve sonuçların istatistiksel değerlendirilmesi. Rapor yazma ve sunma. Ön Koşulları: BİTE1001/FİZK1102

 

MECH/MAKİ3122 (ME302)

Mechanical Engineering Laboratory / Makine Mühendisliği Laboratuvarı

 1+0+2

 2

 3

Principles of experimental design. Conduct, analyze and present the results of experiments about structural analysis, thermodynamics, heat transfer and control of dynamic systems. Pre Requisites: MECH3111

 

Deney tasarımının esasları. Gerilme analizi. Termodinamik, akışkanlar mekaniği, ısı iletimi, kontrol, dinamik sistemler konularında deneylerin yapılması, raporlanması ve sunulması. Ön Koşulları: MAKİ3111

 

MECH/MAKİ3211 (ME324)

Machine Design-I / Makine Elemanları-I

 3+0+2

 4

 6

Fundamentals of mechanical design. Machine components and their applications. Welded, brazed and riveted joints. Shaft-hub connections. Threaded joints and power screws. Pins, knuckles, shafts, springs, couplings and clutches. Lubrication theory and its applications. Sliding and rolling bearings. Gears and gear drives. Spur, helical, bevel and worm gear mechanisms. Belting and chain drives. Pre Requisites: MAKİ1120 & MAKİ2244

 

Makina tasarımın esasları. Makina elemanları ve kullanım alanları. Kaynaklı, lehimli, perçinli bağlantılar. Mil göbek bağlantıları. Cıvata bağlantıları, vidalı hareket iletim mekanizmaları. Pimler, pernolar, miller, yaylar, kavramalar. Yağlama teorisi ve uygulamaları. Kaymalı ve rulmanlı yataklar. Dişli çark mekanizmaları. Alın, helisel, konik ve sonsuz vida mekanizmaları. Kayış-kasnak ve zincir mekanizmaları. Ön Koşulları: MAKİ1120 & MAKİ2244

 

MECH/MAKİ3222 (ME423)

Machine Design - II / Makine Elemanları-II

 3+0+2

 4

 6

Fundamentals of mechanical design. Bearing arrangements. Rolling bearings. Design principles of supporting shafts and axles using rolling bearings. Linear guidance systems. Fluid film theory, hydrodynamic and hydrostatic bearings. Gears, spur gear kinematics, profile shifted gears, planetary gear drives. Sealing technology, chain drives. Solid modelling, design for manufacturing (SolidWorks) and mechanical analysis (ANSYS) by using CAE software.  Pre Requisites: MECH3211

 

Mekanik Tasarımın esasları. Yataklama sistemleri. Rulmanlı yatakların esasları. Lineer yataklar. Yağlama teorisi. Hidrodinamik ve hidrostatik yataklar. Dişli çarklar, dişli kinematiği. Profil kaydırılmış dişliler, planet mekanizmaları. Sızdırmazlık sistemleri. Zincir mekanizmaları. Ticari mühendislik yazılımları kullanılarak katı modelleme, imalata yönelik tasarım (SolidWorks) ve (ANSYS) katı mekaniği analiz uygulamaları.

Ön Koşulları: MAKİ3211

 

MECH/MAKİ3244 (ME346)

Theory of Machines / Makine Teorisi

 3+1+0

 3

 5

Mechanisms and element pairs. Kinematic chains. Kinematic analysis and synthesis of planar mechanisms. Dynamics of machines. Force analysis of machines. Mass balancing in the machines. Undamped, damped and forced vibrations of single degree of freedom systems. Vibration measuring instruments. Vibration control and isolation. Pre Requisites: MATH2107 & MAKİ2222

Mekanizmalar, eleman çiftleri. Kinematik zincirler. Düzlemsel mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Makinaların dinamiği. Makinalarda kuvvet analizi. Makinalarda kütle dengelemesi. Tek serbestlik dereceli sistemlerin sönümsüz, sönümlü ve zorlanmış titreşimleri. Titreşim ölçüm cihazları. Titreşim kontrol ve yalıtımı.

Ön Koşulları: MATE2107 & MAKİ2222

 

MECH/MAKİ3311 (ME353)

Fluid Mechanics / Akışkanlar Mekaniği

 3+1+0 

 3

 5

Fundamental principles of fluid mechanics and their application to engineering problems. Fluid statics. Fluid flow concepts. Control volume analysis. Conservation equations and applications. Dimensional analysis and similitude. Viscous flow. Laminar and turbulent flows. Internal and external flow applications.

Pre Requisites: MECH2222                                                                                                                                     

 

Akışkanlar mekaniğinin temel ilkeleri ve mühendislik problemlerine uygulanması. Akışkan statiği. Akış kavramı, kontrol hacmi analizi. Korunum denklemleri ve uygulamaları. Boyutsal analiz ve benzeşme. Ağdalı akış, basit laminar akış sistemleri, türbülans, iç ve dış akış uygulamaları. Ön Koşulları: MAKİ2222

 

MECH/MAKİ3322 (ME362)

Heat Transfer / Isı Geçişi

 3+1+0 

 3

 5

Steady and transient one and multi-dimensional heat conduction in systems. Numerical methods and special applications. Internal and external laminar and turbulent forced convection. Natural convection and condensation. Heat transfer by radiation. Heat exchangers and basics of heat transfer system design.

Pre Requisites: MATH2107 & MECH2322

 

Sistemlerde sürekli ve geçici, tek ve çok boyutlu ısı iletimi. Sayısal yöntemler ve özel uygulamalar. İç ve dış, laminer ve türbülanslı zorlanmış taşınım. Doğal taşınım ve yoğuşma. Işınım ile ısı transferi. Isı aktarıcıları ve ısı transferi sistemlerinin tasarım esasları. Ön Koşulları: MATE2107 & MAKİ2322

 

MECH/MAKİ3422 (ME336)

Modeling and Control of Dynamic Systems / Dinamik Sistemlerin Modellenmesi ve Kontrolü

 3+1+0

 3

 5

Introduction to system modeling, system response and control. Laplace Transform. Transfer functions and block diagrams. Basic automatic controllers. Modeling of mechanical electrical and electronic systems. System response analysis. Routh stability criteria. Feedback control systems. System types. Principles of controller design. Root-Locus analysis. Frequency response analysis. Pre Requisites: MATH2107

 

Sistem modelleme, sistem cevabı ve kontrole giriş. Laplace dönüşümü. Transfer fonksiyonları. Blok diyagramları. Temel otomatik kontrolörler. Mekanik, elektrik ve elektronik sistemlerin modellenmesi. Sistem cevabı analizi. Routh kararlılık kriteri. İntegral ve türev kontrol işlemlerinin sistem performansına etkileri. Sistem tipleri. Kontrolör tasarım esasları. Köklerin yeri analizi. Frekans cevabı analizi.

Ön Koşulları: MATE2107

 

MECH/MAKİ3511 (ME220)

Manufacturing Processes / İmalat Yöntemleri

 3+1+0

 3

 5

Introduction to manufacturing. Casting processes. Bulk (rolling, forging, extrusion etc.) and sheet (shearing, bending, deep drawing etc.) forming methods of metals. Mechanical and metallurgical fundamentals of metal forming processes. Machining processes. Welding techniques and powder metallurgy. Manufacturing machines. Ethics in engineering and manufacturing. Production reporting. Pre Requisites: MECH2510

 

İmalata giriş. Döküm yöntemleri. Kütlesel (haddeleme, dövme, ekstrüzyon vb.) ve sac metal şekillendirme (kesme, bükme, derin çekme vb.) yöntemleri. Mekanik şekil vermede mekanik ve metalürjik esaslar. Talaşlı imalat yöntemleri. Kaynakla birleştirme yöntemleri. Toz metalürjisi. İmalat makineleri. Mühendislikte etik kurallar. Üretim raporlama.   Ön Koşulları: MAKİ2510

 

MECH/MAKİ3613 (AUE326)

Internal Combustion Engines / İçten Yanmalı Motorlar

 3+0+0

 3

 5

 

Principles of SI (spark ignition) and CI (compression ignition) engine operations. 4-stroke and 2-stroke engines. Ideal cycles. Thermal efficiency. Fuels and combustion. Induction, compression, combustion and expansion-exhaust processes. Mixture preparation in SI and CI engines. Fuel systems. Engine characteristics.

Pre Requisites: MECH2322

 

Benzinli ve dizel motorların temel çalışma prensipleri. 4-zamanlı ve 2-zamanlı motorlar. İdeal çevrimler.  Isıl verim, yakıtlar ve yanma. Gerçek çevrim zamanları (emme, sıkıştırma, yanma, genişleme-egzoz süreçleri). Benzinli ve dizel motorlarda karışım oluşturma. Yakıt sistemleri. Motor karakteristikleri.

 Ön Koşulları: MAKİ2322

 

MECH/MAKİ3910 (ME290)

Industrial Training – II / Endüstri Stajı – II

 0+160+0

 -

 1

It is realized in an industrial corporation which conducts "Design, Research & Development and organizational" activities in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students also observe organizational functioning and management activities in the corporation and report the performed activities according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish and it is English for foreign students and/or the activities performed abroad. (See also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department.

Pre Requisites: Junior Status Co Requisities: MECH2910

 

Bir sanayi kuruluşunda en az 20 iş günü süreyle "Tasarım, Yönetim, Organizasyon İşleyişi ve Ar-Ge" gibi faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Yönetmeliği") Ön Koşulları: 3. Sınıf Öğrencisi olmak Eş Koşul:MAKİ2910

 

MECH/MAKİ4330 (ME464)

Thermo-Fluid System Design / Isı-Akışkan Sistem Tasarımı

 2+0+2

 3

 5

Thermodynamics and heat transfer modeling and design of systems with fluid flow: Review of thermodynamics, heat transfer and fluid flow, reacting mixtures and combustion, exergy analysis, modeling and design of piping systems, thermal insulation and fin design, electronic packages, heat exchangers, refrigeration and power generation. Thermo-economic analysis and optimization: Thermo-economic variables for component evaluation, design and performance evaluation, optimization of heat exchanger networks and cogeneration systems. Pre Requisites: MAKİ3311 & MECH2322

 

Akış halindeki ısıl sistemlerin termodinamik ve ısı transferi prensipleriyle modellenmesi ve tasarımı: Termodinamik, ısı geçişi ve akışkan akışının tekrarı, tepkimeli karışımlar ve yanma, egzerji analizi, boru şebekelerinin modellenmesi ve tasarımı, ısıl izolasyon ve kanatçık tasarımı, elektronik paketler, ısı değiştiricileri, soğutma sistemleri ve güç üretimi. Isı ekonomisi ve optimizasyon: Bileşen değerlendirmesinde ısı ekonomisi değişkenleri, tasarım ve performans değerlendirilmesi, ısı değiştirici ağları ve ısı geri kazanım sistemlerinin optimizasyonu. Ön Koşulları: MAKİ3311 & MAKİ2322

 

MECH/MAKİ4370 (ME460)

Energy Systems / Enerji Sistemleri

 3+0+0 

 3

 5

Energy awareness. Engineering economics and thermodynamics for use in analysis and understanding of energy consumption and production Technologies. Power plants. Engines. Renewable energy. Residential heating. Commercial energy usage. Radioactivity, air/water pollution. Environmental impacts and regulations in society. Pre Requisites: MECH2322                                                                                                                                     

 

Enerji bilinci. Enerji tüketimi ve enerji üretim sistemlerinin analizi ve incelenmesi için mühendislik ekonomisi ve termodinamiği. Enerji tesisleri. Motorlar. Yenilenebilir enerji kaynakları. Mesken ısıtması. Ticari enerji kullanımı. Radioaktivite, hava, su ve toprak kirlenmesi. Çevre etkileri ve kamu yönetmelikleri.

Ön Koşulları: MAKİ2322

 

MECH/MAKİ4380 (ME355)

Applied Fluid Mechanics / Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği

 3+0+0

 3

 5

Basic theory of turbomachinery. Dimensionless parameters and similarity laws. Performance characteristics of turbomachines. Fundamentals of aerodynamics. Airfoil geometry; lift and drag characteristics of airfoils. Fundamentals of compressible flow. Normal shock relations. Oblique shock and expansion waves.

Pre Requisites: MECH3311

 

Turbomakinaların temelleri. Boyutsuz parametreler ve benzetim kuralları. Turbomakinaların performans özellikleri. Aerodinamiğin esasları. Kanat profil geometrisi, kanat profillerinin kaldırma ve direnç kuvveti özellikleri. Sıkıştırılabilir akışların temelleri. Normal şok denklemleri. Eğik şok ve genişleme dalgaları.

Ön Koşulları: MAKİ3311

MECH/MAKİ4460 (ME482)

Industrial Automation / Endüstriyel Otomasyon

 3+0+0

 3

 5

Automation related manufacturing processes. Automation and control techniques. Material handling and identification technologies. Manufacturing systems. Quality control systems. Product design and CAD/CAM in a production system. Process planning and concurrent engineering. Sensor technology. Signal processing. Hydraulic and Pneumatic actuators. Electric motors. PLC programming. Co Requisites: MECH3422

 

Otomasyonla ilişkili imal usulleri. Otomasyon ve kontrol teknikleri. Malzeme taşıma ve tanımlama teknolojileri. İmalat sistemleri, kalite kontrol sistemleri. Ürün tasarım ve CAD/CAM. Süreç planlama ve eşzamanlı mühendislik faaliyetleri. Sensör teknolojisi. Sinyal işleme. Hidrolik ve Pnömatik aktüatörler. Elektrik motorları. PLC programlama. Eş Koşulları: MAKİ3422

 

MECH/MAKİ4480 (ME427)

Introduction to Robotics / Robotiğe Giriş

 3+0+0

 3

 5

Robot types. Forward and Inverse kinematics solution. Robot motion control. Manipulator Jacobian Matrix. Force-torque relationship. Manipulator flexibility matrix. Homogeneous transformation. Denavit-Hartenberg parameters. Manipulator static analysis. Manipulator dynamic analysis. Sensors and actuators used in Robots. Principles of robot control system design. Introduction to robot programming.Pre Requisites:MECH3422

 

Robot türleri. Düz ve ters kinematik çözümler. Robot hareket kontrolü. Manipulatör Jakobyen matrisi. Kuvvet-moment ilişkileri. Manipülatör esneklik matrisi. Homojen dönüşümler. Denavit-Hartenberg Parametreleri. Manipülatör statik analizi. Manipülatör dinamik analizi. Robotlarda kullanılan sensörler ve aktüatörler. Robot kontrol sistemi tasarımının prensipleri. Robot programlamaya giriş. Ön Koşulları: MAKİ3422

 

MECH/MAKİ4560 (ME429)

Advanced Manufacturing Methods / İleri İmalat Yöntemleri

 3+0+0

 3

 5

Mechanics of materials. Principles of metal cutting. Forces, stresses, temperatures and vibrations in machining. Additive manufacturing. CNC technology. Non-traditional manufacturing (machining) processes. Some manufacturing engineering concepts: Group technology, flexible manufacturing systems production planning and control, etc. Use of CAE in modelling of manufacturing processes.

Pre Requisites:MECH3511 or MECT2520 or MECH3611

 

Malzemelerin mekanik davranışı. Talaşlı imalatın esasları. Talaşlı imalatta kuvvet, gerilme, sıcaklık ve titreşim. Katmanlı imalat. CNC teknolojisi. İleri imalat (talaş kaldırma) yöntemleri. Yüzey temizleme ve kaplama. Bazı önemli imalat mühendisliği kavramları: Grup teknolojisi, esnek imalat, üretim sistemleri, imalat planlama, vb. İmalat yöntemlerinin modellenmesinde CAE kullanımı. Ön Koşulları: MAKİ3511

 

MECH/MAKİ4570 (ME491)

Materials Selection in Design / Tasarımda Malzeme Seçimi

 3+0+0

 3

 5

Principles of mechanical design. Materials and their properties. Systematic material and process selection for mechanical components. Ashby approach for material selection. Case studies.

Pre Requisites: MECH2510

 

Mekanik tasarımın ilkeleri. Malzemeler ve özellikleri. Tasarıma ve imalat yöntemine uygun malzeme seçimi. Malzeme seçiminde Ashby yaklaşımı. Uygulama örnekleri. Ön Koşulları: MAKİ2510

 

MECH/MAKİ4902 (ME490)

Graduation Design Project / Bitirme Tasarım Projesi

 0+0+6

 3

 6

In this course, the application of designing a component or process of a system that meets the desired needs is made. It is a decision-making process (often iterative), in which the basic science and mathematics and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation. The project also includes the most of the following features:

 • Development of student creativity,
 • Use of open-ended problems,
 • Development and use of modern design theory and methodology,
 • Formulation of design problem statements, constraints and specifications,
 • Consideration of alternative solutions,
 • Feasibility considerations, production processes,

 

Further it is essential to include a variety of realistic constraints, such as economic factors, safety, reliability, aesthetics, ethics and social impact. Pre Requisites: Senior Status/Departmant  Approval CoReq: ENGR4901

 

Bu derste ihtiyacı karşılayacak bir sistemin, bileşenin veya sürecin tasarlanması uygulaması yapılmaktadır. Bu (genellikle) iterativ bir karar verme süreci olup temel bilimler, matematik ve mühendislik bilgilerinden yararlanarak kaynakları belirlenen amaca ulaşmak için optimal olarak kullanmayı amaçlar. Tasarım süreci; amacın ve kriterlerin belirlenmesi, sentez, analiz, kontrüksiyon, test ve geliştirme aşamalarından oluşur. Dersin hedeflenen amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerin çoğunluğu gerçekleştirilmelidir:

 • Öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi çalışmaya yansıtılması,
 • Ucu açık problemlerin kullanılması,
 • Tasarım metodolojisinin kullanılması ve geliştirilmesi,
 • Tasarım problemlerinin, kısıtlarının ve spesifikasyonlarının tanımlanması,
 • Değişik çözümlerin dikkate alınması,
 • Fizibilite çalışmaları ve detaylı sistem tanımlamaları.

 

Bunların yanı sıra çalışmada, ekonomik faktörler, güvenilirlik, emniyet, estetik, etik ve sosyal etki gibi gerçekçi sınırlamalar da dikkate alınır. Proje raporunda tasarlanan sisteme ait teknik resimler ve öğrenci başına uygun sayıda bileşenin imalat resimleri de istenir. Ön Koşulları: 4. Sınıf olmak/ Bölüm Onayı/ Eş Koşul: ENGR4901

 

 

 

 

 


Mekatronik Mühendisliği Programına ait dersler

Course Code/

Ders Kodu

Course Name/

Ders Adı

Hours/Saatler

Credit/Kredi

ECTS/AKTS

MECT1110

Introduction to Mechatronics Engineering/ Mekatronik Mühendisliğine Giriş

1+0+0

1

1

Engineering profession and its disciplines. Engineering education. Engineering ethics. University and Mechanical Engineering Department. Conducted programs in the department. Regulations. Main subjects in mechatronics engineering. Design in Engineering. Communication in engineering. Today's mechatronics engineering issues and future of the mechatronics engineering profession. Pre Requisites: -

 

Mühendislik mesleği ve dalları. Mühendislik eğitimi. Mühendislik etiği. Işık Üniversitesi ve Makina Mühendisliği Bölümü idari ve akademik yapılanma, makine mühendisliği bölümünde yürütülen programlar. Lisans eğitim/öğretim yönetmeliği. Mekatronik mühendisliği ana konuları. Mühendislikte tasarım. Mühendislikte iletişim. Mühendislik etiği. Mekatronik mühendisliğinde günümüze ait sorunlar ve mesleğin geleceği. Ön Koşulları:-

 

MECT2211

Engineering Mechanics – I/

Mühendislik Mekaniği - I

3+1+0

3

5

Principles of solid mechanics. Vectors, forces, equilibrium equations. Structural analysis.  Internal loading. Kinematics of a particle. Planar kinematics of a particle. Planar kinematics of a rigid body. Pre Requisites: PHYS1101

 

Katı mekaniğinin prensipleri. Vektörler, kuvvetler, denge denklemleri. Yapısal analizler. İç kuvvetler. Parçacık kinematiği. Katı cisim kinematiği. Ön Koşulları:FİZK101

 

MECT2222

Engineering Mechanics – II/

Mühendislik Mekaniği - II

3+1+0

3

5

Planar kinematics of a rigid body. Moments of inertia and angular acceleration. Rigid body translation: force and acceleration. Work and energy. Mechanical vibrations, damped and undamped vibrations. Basics of mechanics of materials. Mechanical properties.  Normal stress and strain. Axial, torsion, shear, bending and torsional loading. Combined stress. Mohr's circle. Statically indeterminate systems. Buckling of columns. Pre Requisites: MECT2211

 

Rijit cisimlerin kinematiği. Eylemsizlik momentleri ve açısal ivmeler. Kuvvetler ve ivmeler. İş ve enerji. Sönümsüz ve sönümlü mekanik titreşimler. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel, kesme, eğilme, burulma zorlanmaları. Kolon burkulması.  Gerilme ve birim şekil değiştirme durumları. Mukavemet hipotezleri. Birleşik zorlanmalar.  Mohr dairesi. Statikçe belirsiz eksenel problemler. Ön Koşulları:MECT2211

 

MECT2520

Materials and Manufacturing/

Malzeme ve İmalat

4+1+0

4

6

Engineering materials and their properties. Crystal structures and defects. Solid state diffusion. Elastic and plastic deformation of materials. Phase concept and phase diagrams. Fe-C phase diagram. Phase transformations and TTT Diagrams. Basic heat treatments. Engineering materials: metals, polymers, ceramics and composites. Principles of corrosion and protection.   Basics of the conventional manufacturing processes: casting, metal forming, machining, welding and powder metallurgy. Production reporting. Pre Requisites: -

 

Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Kristal yapı özellikleri. Kristal kusurları. Katı hal yayınması. Malzemelerin elastik, plastik şekil değişim özellikleri. Faz denge diyagramları. Demir-Karbon Faz Diyagramı. Faz dönüşümleri ve Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm Diyagramları. Temel Isıl işlemler. Mühendislik malzemeleri: Metaller, plastikler, seramikler ve kompozit malzemeler. Korozyon. Geleneksel imalat yöntemleri: döküm, mekanik şekillendirme, talaşlı imalat, kaynakla birleştirme ve sinterleme. Üretim raporlama. Ön Koşulları:-

 

MECT2910

Industrial Training – I/ Endüstri Stajı - I

0+160+0

-

1

It is realized in an industrial corporation which conducts mechanical/mechatronics engineering applications like "manufacturing and assembly processes" in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in corporation according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English (see also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department)  Pre Requisites: Sophomore Status

Altyapısı makine/mekatronik mühendisliğine uygun bir kuruluşta en az 20 iş günü süreyle "imalat ve montaj" faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Uygulama Esasları") Ön Koşulları:2. Sınıf Öğrencisi olmak

 

MECT3122

Mechatronics Engineering Laboratory/

Mekatronik Mühendisliği Laboratuarı

1+0+2

2

3

Principles of experimental design. Implementation, analysis and report submission of conducted Mechatronics, Structural Analysis, Mobile Robot Systems, Bernoulli Equation and Applications, Dynamic Control Systems, Pressure and Temperature Process Control, Pneumatic Systems, and Servo Systems experiments in the areas of electronics, dynamic system control, production and programming. Pre Requisites: MECH3111

 

Deney tasarımının esasları.  Elektronik, dinamik sistemlerin kontrolü. İmalat, yazılım konularında yapısal analiz. Mobil robot sistemleri. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Kontrol sistemleri ve uygulamaları. Basınç ve sıcaklık proses kontrol. Pnömatik Sistemler ve servo motor sistem deneyleri. Deneylerin raporlanması ve sunumu. Ön Koşulları:MECH3111

 

MECT3322

Fundamentals of Thermal Sciences/

Isı Biliminin Esasları

3+1+0

3

5

Fundamentals and concepts of thermodynamics. Applications of first and second laws of thermodynamics to closed systems and flow processes. Thermodynamics property tables and charts. Power cycles. Fundamentals of heat transfer. Conduction, convection and radiation. Applications of knowledge of thermodynamics and heat transfer to design and analysis of automotive and mechatronics systems. Pre Requisites: MATH1102

 

Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları. Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Özellik tabloları. Güç çevrimleri. Isı geçişinin temelleri. İletim, taşınım ve ışınım. Termodinamik ve ısı geçişi bilgilerinin otomotiv ve mekatronik sistemlerinin tasarım ve analizinde uygulanmasına ait örnekler. Ön Koşulları:MATE1102

 

MECT3444

Control Systems Design/

Kontrol Sistemleri Tasarımı

2+1+0

2

4

Review of control systems. Design of PID controllers and variants by root locus method. Controller design in frequency domain. Phase lag/lead controllers. Nyquist stability criteria. Case studies. MATLAB and Simulink applications. Pre Requisites: MECH3422

 

Temel kontrol sistemleri tekrarı. Kök eğrisi yöntemi ile PID ve benzeri denetleyicilerin tasarımı. Frekans tanım bölgesi yaklaşımı. Faz ilerlemeli/gerilemeli denetleyici tasarımı. Nyquist kararlılık kriterleri. Örnek sistem incelemeleri. MATLAB ve Simulink uygulamaları. Ön Koşulları:MECH3422

 

MECT3910

Industrial Training – II/

Endüstri Stajı – II

0+160+0

-

1

It is realized in an industrial corporation which conducts "Mechatronics System Design, Research & Development" activities in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students also observe organizational functioning and management activities in the corporation and report the performed activities according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish and it is English for foreign students and/or for the activities performed abroad. (See also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department) Co Requisites: Mect2910 & Junior Status

 

Mekatronik uygulamaları yapan bir sanayi kuruluşunda en az 20 iş günü süreyle "Mekatronik Sistem Tasarımı, Yönetim, Organizasyon İşleyişi ve ar-ge" gibi faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Esasları")  Koşulları: MECT2910 & 3. Sınıf Öğrencisi Olmak

 

MECT4410

Mechatronics System Design/

Mekatronik Sistem Tasarımı

3+0+2

4

6

Mechanical design with project based applications. Electronics system design. Control system design. Computer controlled production systems and mechatronics systems. System optimization. Pre Requisites: ELEC3305 & MECH3211 Co Req: MECH3422

 

Proje bazlı uygulamalarla mekanik tasarımı. Elektronik sistem tasarımı. Kontrol sistem tasarımı. Üretim sistemleri ve mekatronik sistemlerde yazılım uygulamaları. Sistem optimizasyonu. Ön Koşulları:ELEC3305 & MECH3211 Eş Koşul : MECH3422

 

MECT4470

Modern Control Theory/

Modern Kontrol Teorisi

3+0+0

3

5

Introduction to Multi-input-multi-output systems. System modeling with the state-space methods. The state-space analysis of continuous-time systems. State-space models, free and forced solutions. State space analysis of discrete-time systems. Concepts of controllability and observability. Pole placement methods with state variable feedback. Observer design. Introduction to optimal control. Pre Requisites: MAKİ3422

 

Çok giriş-çok çıkışlı sistemlere giriş. Sistemlerin durum-uzayı yöntemi ile modellenmesi. Sürekli zaman sistemlerinin durum-uzayı analizi. Durum-uzay modellerinin serbest ve zorlanmış çözüm yöntemleri. Ayrık zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi. Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik kavramları. Durum değişkeni geri beslemesi ile kutup yerleştirme yöntemleri. Gözlemci tasarımı. Optimal kontrole giriş. Ön Koşulları:MAKİ3422

 

MECT4902

Graduation Design Project/

Bitirme Tasarım Projesi

0+0+6

3

6

In this course, the application of designing a component or process of a system that meets the desired needs is made. It is a decision-making process (often iterative), in which the basic science and mathematics and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation. The project also includes the most of the following features:

 • Development of student creativity,
 • Use of open-ended problems,
 • Development and use of modern design theory and methodology,
 • Formulation of design problem statements, constraints and specifications,
 • Consideration of alternative solutions,
 • Feasibility considerations, production processes,

 

Further it is essential to include a variety of realistic constraints, such as economic factors, safety, reliability, aesthetics, ethics and social impact. Pre Requisites: Senior Status Co-Req:ENGR4901

 

Bu derste ihtiyacı karşılayacak bir sistemin, bileşenin veya sürecin tasarlanması uygulaması yapılmaktadır. Bu (genellikle) iterativ bir karar verme süreci olup temel bilimler, matematik ve mühendislik bilgilerinden yararlanarak kaynakları belirlenen amaca ulaşmak için optimal olarak kullanmayı amaçlar. Tasarım süreci; amacın ve kriterlerin belirlenmesi, sentez, analiz, kontrüksiyon, test ve geliştirme aşamalarından oluşur. Dersin hedeflenen amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerin çoğunluğu gerçekleştirilmelidir:

 • Öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi çalışmaya yansıtılması,
 • Ucu açık problemlerin kullanılması,
 • Tasarım metodolojisinin kullanılması ve geliştirilmesi,
 • Tasarım problemlerinin, kısıtlarının ve spesifikasyonlarının tanımlanması,
 • Değişik çözümlerin dikkate alınması,
 • Fizibilite çalışmaları ve detaylı sistem tanımlamaları.

 

Bunların yanı sıra çalışmada, ekonomik faktörler, güvenilirlik, emniyet, estetik, etik ve sosyal etki gibi gerçekçi sınırlamalar da dikkate alınır. Proje raporunda tasarlanan sisteme ait teknik resimler ve öğrenci başına uygun sayıda bileşenin imalat resimleri de istenir. Ön Koşulları: 4. Sınıf Öğrencisi Olmak Eş Koşul: ENGR4901

 

 

İlgili Dosyalar