Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
PSY 100T Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I) (3+0+0) 3
Bilimsel yöntembilimin ve öğrenmeyi, belleği, algıyı belirleyen davranışların temelindeki biyolojik, güdüsel ve bilişsel süreçlerin tanıtılması.
PSY 102T Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II) (3+0+0) 3
Bireysel davranışların, sosyal ilişkilerin ve psikopatolojinin, gelişimsel, sosyal ve kişilik boyutlarının tanıtılması.
PSY 109T Psikolojide Etik (Ethics in Psychology) (1+0+0) 1
Psikologların görev tanımları. Değişik etik kodların incelenmesi. Araştırmada, psikoterapide, psikoloji eğitiminde etik.
PSY 211T Öğrenme Psikolojisi (Learning Psychology) (3+0+0) 3
Öğrenme sürecine ilişkin kuram ve teknikler ile bunların farklı ortamlardaki uygulamaları. Hayvanlar dünyasında ve sosyal ortamlarda ödül, ceza ve pekiştirme tarifeleri.
PSY 212T Deneysel Psikoloji (Experimental Psychology) (3+0+0) 3
Tepkisel ve işlemsel koşullamaların yöntemleri, sonuçları ve yorumları. Seçilen öğrenme konularının pekiştirme kuramı bağlamında deneysel analizi.
PSY 213T Bilişsel Süreçler (Cognitive Processes) (3+0+0) 3
Bilişsel psikolojideki temel konu ve araştımaların tanıtılması. Algı, dikkat, ve hatırlama süreçlerini anlamak. Dil, problem çözme ve zeka konularının ele alınması.
PSY 222T Sosyal Psikoloji (Social Psychology ) (3+0+0) 3
Bireylerin davranış, duygu ve düşüncelerinin, kendi ve diğer kişilerin tutumları, önyargıları, sosyal bilişleri ve kültürel özellikleri tarafından nasıl etkilendiğinin anlaşılması.
PSY 223T Psikolojide Sistemler (Systems in Psychology) (3+0+0) 3
Psikolojideki çeşitli kuramsal yaklaşımların tarihsel gelişimi içinde gözden geçirilmesi. Ontolojik, epistemolojik, insan doğasına ilişkin sayıltıların ve araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması.
PSY 232T Gelişim Psikolojisi (Developmental Psychology) (3+0+0) 3
Bebek ve çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerine ilişkin araştırma ve kuramların tanıtılması. Erken dönemlerdeki yaşantıların ve biyolojik etkenlerin, kişilik gelişimi, zihinsel ve güdüsel gelişmeler üzerindeki etkileri.
PSY 302T Psikolojide Sunum ve Yazma becerileri (Presentation and Writing Skills in Psychology) (3+0+0) 3
Rapor, makale yazma becerilerinin ve sunum becerilerinin, American Psychological Association (APA) yazım kurallarına ve formatına uygun olarak sürekli pratik ile geliştirilmesi.
PSY 311T Araştırma Yöntemleri (Research Methods I) (3+0+0) 3
Olgucu yöntemin, deneysel tasarımın, anket ve mülakat tekniklerinin tanıtılması. Deneysel araştırmada temel kavramlar; iç ve dış geçerlik, deneysel kontrol teknikleri, deneysel olmayan tasarım, araştırma tekniklerinin temel ilkeleri, ölçme, geçerlik, güvenirlik, basit istatistik teknikleri, araştırma etiği.
Önkoşul: MATH 231T
PSY 312T Araştırma Yöntemleri (Research Methods II) (3+0+0) 3
İleri düzey araştırma tekniklerinin tanıtılması. Öğrenciler tarafından tasarlanan basit araştırma projelerinin uygulanması.
Önkoşul: PSY 311T
PSY 341T Kişilik Kuramları (Theories of Personality) (3+0+0) 3
Sosyal ve klinik açıdan kişilik kuramlarının tarihsel gelişimi. Psikoanalitik, davranışsal, özelliksel, insancıl, bilişsel ve sosyal roller kuramları gibi klasik kişilik kuramlarının incelenmesi.
PSY 342T Psikopatoloji (Psychopathology) (3+0+0) 3
Kişilik bozukluklarının ortaya çıkışına ilişkin çeşitli nedenlerin incelenmesi. Normal davranış gelişimi ile patolojik davranışlar arasındaki farkların psikopatoloji açısından tartışılması. Tedavi sürecindeki problemlere ilişkin kuramlar.
PSY 351T Ölçme Teknikleri (Measurment Techniques) (3+0+0) 3
Ölçek ve diğer testlerin gelişiminin tanıtılması; geçerlilik, güvenirlik sorunları ve test etmeye ilişkin etik sorunlar.
PSY 354T Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Observation and Interview Techniques) (3+0+0) 3
Klinik ve vaka çalışmalarına ağırlık verilerek araştırmalarda yürütülen görüşmelere ilişkin ilkelerin, becerilerin ve etik yönlerin tanıtılması.
PSY 490T Proje (Project) (0+0+8) 4
Psikolojinin alt alanlarından birinde uygulanan ve rapor olarak hazırlanan son sınıf bitirme projesi.
Önkoşul: PSY 311T ve PSY 312T ya da Öğretim üyesinin onayı
SEÇMELİ PSİKOLOJİ DERSLERİ (D2)
Ders Kod Ders Adı Kredi
PSY 310T Nöropsikoloji (Neuropsychology) (3+0+0) 3
Duyumsama, algılama, bilgiyi işleme, bellek veya geri getirme süreçleri ile sinir sistemi ve beyin arasındaki ilişkilerin incelenmesi.
PSY 314T Fizyolojik Psikoloji (Physiological Psychology) (3+0+0) 3
Algı, dikkat, öğrenme ve bellek süreçlerine ağırlık verilerek merkezi sinir sisteminin, bilgi işleme ve karar verme süreçlerinin analizi.
PSY 315T Biliş ve Duygu (Cognition and Emotion) (3+0+0) 3
Hizla gelişen duygu ve biliş alanına giriş. Duygu, duygu durum ve duyuşun doğası, soğuk biliş ile ilişkileri. Bellek, karar verme gibi süreçlerin etkileri.
PSY 321T Kültür, Aile ve Toplumsal Cinsiyet (Cultıre, Family and Gender) (3+0+0) 3
Kültür, aile ve toplumsal cinsiyet arasındaki dolayımlanma ilişkileri hakkındaki kuram ve görgül araştırmaların, hakim kültürel değerlerin - uygulamaların ve öznelliğin- toplumun tarihsel dönüşümü açısından gözden geçirilmesi.
PSY 331T Ergenlik Psikolojisi (Psychology of Adolescence) (3+0+0) 3
Ergenlik dönemindeki gençlerin bilişsel ve duygusal gelişimlerine ilişkin kuram ve görgül araştırma bulgularının, biyolojik, sosyal ve psikolojik açıdan gözden geçirilmesi.
PSY 332T Ahlak Gelişimi (Moral Development) (3+0+0) 3
Çocuklarda ve ergenlerde, ahlak gelişimine ilişkin kuram ve arştırmaların gözden geçirilmesi.
PSY 340T Klinik Psikolojiye Giriş (Introduction to Clinical Psychology) (3+0+0) 3
Görgül, uygulamalı ve kuramsal bakış açıları temelinde klinik psikolojinin günümüzdeki tanı ve tedavi tekniklerinin tanıtılması.
PSY 360T Endüstri Psikolojisine Giriş (Introduction to Industrial Psychology) (3+0+0) 3
Sosyal psikolojik yaklaşımın bireysel çalışma davranışlarına uygulanması. Üretkenlik, iş tatmini, çalışmaya güdülenme ve değişimi öne çıkaran örgütlenme süreçlerine yönetim tarzlarının etkileri. Yöneticilerin öğrenmeye ilişkin davranışlarının ve psikologların rollerinin tartışılması.
Önkoşul: PSY 311T
PSY 415T Bilişsel Psikolojide Araştırma (Research in Cognitive Psychology) (3+0+0) 3
Bilişsel Psikoloji veya duygusal biliş alanında özgün araştırmalar. İlgili bilimsel makalelerin taranması, araştırma materyalinin hazırlanması, veri toplama-veri analizi.
Önkoşul: PSY 213T
PSY 421T Sosyal Psikolojide Seçme Konular (Selected Topics in Social Psychology) (3+0+0) 3
Deneysel ve uygulamalı sosyal psikoloji alanındaki son araştırma bulgularının, yöntem ve tekniklerin tanıtılması. Tutumlar, anlam yükleme, sosyal etki, önyargılar gibi konulara ilişkin güncel makalelerin taranması, tartışılması ve ilgili raporların yazılması.
Önkoşul: PSY 222T
PSY 422T Uygulamalı Sosyal Psikolojide Proje (Project on Applied Social Psychology) (0+0+6) 3
Sosyal veya topluluk psikolojisine ilişkin bir konunun bir akademik danışman yönetiminde araştırılması; yazılı bir rapor ve sözlü sunum.
Önkoşul: PSY 222T; Son sınıfta olma
PSY 424T Deneysel Sosyal Psikolojide Proje (Project on Experimental Social Psychology) (0+0+6) 3
Deneysel sosyal psikoloji alanında önyargı, kalıpyargı, kişiler arası çekim, izlenim oluşturma, yardım etme, saldırganlık veya çatışma gibi bir konunun bir akademik danışman yönetiminde araştırılması; yazılı bir rapor ve sözlü sunum.
Önkoşul: PSY 222T; Son sınıfta olma
PSY 430T Dil ve Kavram Gelişimi (Language and Concept Development) (3+0+0) 3
İnsanlarda dil ve kavram gelişimi. Psikolinguistik terminoloji, dilin yapısı, biliş ile bağlantılı olan dili kazanma mekanizmaları, insan dilinin tipolojisi ve biliş üzerindeki etkileri.
PSY 431T Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (Selected Topics in Developmental Psychology) (3+0+0) 3
Deneysel veya uygulamalı gelişim psikolojisi alanındaki araştırmaların, tekniklerin ve ilkelerin tanıtılması. Çocuk yetiştirme tutumları, bağlanma tarzları, toplumsal cinsiyet ve ahlaki gelişim gibi konuların derinlemesine incelenmesi.
Önkoşul: PSY 232T; Son sınıfta olma
PSY 432T Uygulamalı Gelişim Psikolojisinde Proje (Project on Applied Developmental Psychology) (3+0+0) 3
Uygulamalı gelişim psikolojisi alanında biyolojik, bilişsel, kişilik veya sosyal gelişim konularının bir akademik danışman yönetiminde araştırılması; yazılı bir rapor ve sözlü sunum.
Önkoşul: PSY 431T; Son sınıfta olma
PSY 441T Klinik Psikolojide Seçme Konular (Selected Topics in Clinical Psychology) (3+0+0) 3
Klinik psikoloji araştırmalarında literatür tarama, temel teknik ve ilkelerin tanıtılması. Psikolojik travmalar ve travmaya müdahale, şiddet, depresyon, ruh sağlığı politikaları gibi günlük yaşam olaylarının derinlemesine incelenmesi.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 442T Klinik Psikoloji Çalışmaları (Studies in Clinical Psychology) (2+0+2) 3
Klinik ortamlardaki bazı vakaların gözlenmesi ve tartışılması, klinik bir araştırmanın tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 455T Program Geliştirme ve Değerlendirme (Program Development and Evaluation) (3+0+0) 3
Değerlendirme sürecinin planlanması, ölçüt seçimi, norm oluşturma, ölçüm geliştirme, etik sorunlar, gereksinim tespiti, programın işleyişinin izlenmesi, deneysel olmayan, yarı-deneysel ve deneysel programlar, nitel değerlendirme yöntemleri ve değerlendirme raporlarının yazılması.
PSY 461T Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular (Selected Topics in Industrial Psychology) (3+0+0) 3
Endüstri psikolojisinde çeşitli araştırma tekniklerinin ve kuramların tartışılması. Liderlik, başarım yönetimi, güdülenme gibi çeşitli konuların derinlemesine incelenmesi.
Önkoşul: PSY 360T
PSY 462T Endüstri Psikolojisi Çalışmaları (Studies in Industrial Psychology) (2+0+2) 3
İş ortamındaki etkileşimin gözlenmesi ve tartışılması, örgütsel davranışlara ve süreçlere ilişkin araştırmaların tasarlanması, uygulanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi.
Önkoşul: PSY 360T
PSY 470T Psikolinguistiğe Giriş (Introduction to Psycholinguistics) (3+0+0) 3
İnsanda dil gelişiminin, psikolinguistik bakış açısından incelenmesi, linguistik terminoloji, insanların farklı dil yapıları ile bilişleri arasındaki ilişkiler, insandaki dil gelişiminde beynin temel etkileri, dil modaliteleri ve günlük iletişim yapısını anlamayı mümkün kılan beceriler. Psikolinguistik alanındagüncel araştırmalar.
TAMAMLAYICI DERSLER (C)
Ders Kod Ders Adı Kredi
PSY 313T Evrimsel Psikoloji (Evolutionary Psychology) (3+0+0) 3
Evrimsel değişimin mekanizması; cinsel seçilim ve insanların eş seçiminin evrimi; bilişsel gelişim ve evrim; sosyal gelişim ve evrim; sosyal davranışın evrimsel kökenleri; evrim ve dil; evrim ve duygular; evrim ve kültür.
PSY 316T Algı (Perception) (3+0+0) 3
Psikoloji biliminin doğası; davranışın biyolojik temelleri; duyum ve algılama; bellek; genetik ve davranış.
PSY 320T Göç ve Psikoloji (Migration and Psychology) (3+0+0) 3
Göç sürecindeki temel sosyal psikoloji kavram ve kuramlarına giriş. Herbir kuramın, bireylerin sosyo-psikolojik davranışları ve göç eden kişiler ve göç alan ülke vatandaşları arasındaki etkileşim çerçevesinde tartışılması.
PSY 322T İletişim (Communication) (3+0+0) 3
Sosyal psikolojik iletişim tarzlarına, çatışma ve başa çıkma stratejilerine ilişkin kavram ve kuramların tanıtılması.
PSY 323T Kent Psikolojisine Giriş (Introduction to Urban Psychology) (3+0+0) 3
Kültürel farklılık, azınlıklar, yoksulluk ve şiddet gibi küreselleşme ve kent sorunlarına ilişkin literatürün gözden geçirilmesi.
PSY 334T Eğitim Psikolojisi (Educational Psychology) (3+0+0) 3
Toplum, aile ve okul arasındaki ilişkilere dair kuram ve araştırmaların gözden geçirilmesi.
PSY 343T Psikoloji ve Hukuk (Psychology and Law)
Psikolojik ilkelerin hukuki ve klinik ortamlardaki adli sorunlara uygulanması. Psikolojik sağlık, yasal-kamu politikaları ve iş ortamları gibi alanlarda yürütülen adli-psikolojik araştırmalar.
PSY 345T Psikolojik Testler (Psychological Tests) (3+0+0) 3
Ölçeklerin temeli, ölçme araçlarının ve ölçeklerdeki maddelerin geliştirilmesi. Ölçeklerin türleri ve puanlanması. Klasik test kuramı, modern test kuramı. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirliği.
PSY 411T Psikofarmakoloji (Psychopharmacology) (3+0+0) 3
Psikopatolojik tedavilerde kullanılan ilaçların ayrıntılı tartışılması.
PSY 413T Nöropsikolojik Testler (Neuropsychologial Tests) (3+0+0) 3
Nöropsikoloji alanının genel yöntemlerinin, nöropsikolojinin temel teknik ve yaklaşımlarının tartışılması. Nöropsikolojik alan değerlendirilmesi ve nöropsikolojik testlerin standardizasyon aşamaları; bazı nöropsikolojik testlerin uygulamaya konulması ve puanlaması. Nöropsikolojik testlerin ölçtüğü bilişsel süreçlerin ve ilişkili beyin yapılarının açıklanması.
Önkoşul: PSY 310T
PSY 423T Kişilerarası İlişkiler (Interpersonal Relationships) (3+0+0) 3
Kişilerarası çekicilik, yakınlık, sevgi ve paylaşma ilişkileri hakkındaki sosyal psikolojik kavram ve kuramların tanıtılması. İletişimde dil ve dil ötesi yüz beden, mekan kullanımı. Sözsüz iletişimin işlevlerinin analizi.
PSY 425T Kültürler Arası Psikoloji (Cross-Cultural Psychology) (3+0+0) 3
Kültürel, sosyo-ekonomik ve politik pratiğin bireysel davranışlar ve ilişkiler üzerindeki etkilerinin tanıtılması.
PSY 433T Atipik Çocuklar Psikoljisi (Psychology of Atypical Children) (3+0+0) 3
Atipik çocukların tanımı, sınıflandırması, yaygınlığı ve davranışsal nedenleri. Görme engelli, işitme engelli, konuşma engelli, bedensel ve zihinsel yetersizliği olan çocuklar; engelli çocuklar. Öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; uyumsuzluk sorunları, hiperaktif ve dikkat eksikliği olan çocuklar.
PSY 440T Psikoterapi Tekniklerine Giriş (Introduction to Psychotherapy Techniques) (3+0+0) 3
Psikoterapi tekniklerinin tarihsel gelişiminin tartışılması. Freudyen, Jungyen, Adleryen, Rogeryen, Beckyen, Ellisyen, varoluşçu ekoller. Davranış değişimi mekanizmalarının karşılaştırılması.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 443T Psikolojik Travma (Psychological Trauma) (3+0+0) 3
Afet, ölümcül hastalık, savaş, işkence, tecavüz ve şiddet gibi travma yaşantıları olan bireylerin sorunlarının tanı ve tedavisine ilişkin bakış açılarının gözden geçirilmesi.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 444T Aile içi İlişkiler ve Terapiler (3+0+0) 3
Aile içi patolojik ilişki örüntüleri ve özellikleri ile ilgili aile terapilerine ilişkin kuram ve araştırmaların gözden geçirilmesi.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 446T Okul Psikolojisine Giriş (Introduction to School Psychology) (3+0+0) 3
Çocukların okul deneyimlerine ilişkin bakış açıların ve araştırmaların gözden geçirilmesi. Öğretmenler, yaşıtlar ve ana-babalarla ilişkiler. Zorbalık, saldırganlık ve şiddet gibi sorunların saptanması ve önleyici programlar.
PSY 448T Psikolojik Bağımlılık (Psychological Dependence) (3+0+0) 3
Bağımlılığın temelleri ve türleri; bağımlılık türleri; birey, aile ve madde bağımlılığı. Bağımlılığın tedavisi ve destek için geliştirilmiş programlar.
Önkoşul: PSY 342T
PSY 464T Örgütlerde Davranış Analizi (Organizational Behavior Analysis) (3+0+0) 3
Örgütlerde çalışan bireyin grubuyla, grubun örgütle ve örgütün tüm toplumsal sistemle olan ilişkilerinin gözden geçirilmesi. Örgütü bir bütün olarak amaçlarına ulaştıracak üretkenliğin ve verimin arttırılması için bilginin kullanılması.
Önkoşul: PSY 360T
PSY 480T-489T Özel Konular (3+0+0) 3
Psikolojide Özel Konular.
Önkoşul: Öğretim Üyesinin onayı


PSY Öğrencilerinin Diğer Bölümlerden Alabileceği Tamamlayıcı Dersler Listesi:

(Sosyal Psikolojiye, Politik Psikolojiye ve Endüstri Psikolojisine ilgi duyanlar için)

 •  Tüm HSS-T dersleri
 •  ECO 102T II Introduction to Economics (Ekonomiye Giriş II)
 •  ECO 363T Social Policy (Sosyal Politikalar)
 •  ECO 419T History of Economic Thought (İktisadi Düşünce Tarihi)
 •  ECO 385T Economics of Gender (Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi)
 •  POLS 101T Introduction to Political Science (Siyaset Bilimine Giriş)
 •  POLS 203T Political Change and Modernization (Siyasi Değişim ve Modernleşme)
 •  POLS 207T Political Ideologies (Siyaset İdeolojileri)
 •  POLS 235T System Thinking (Sistem Düşüncesi)
 •  POLS 263T Women, Gender and World Politics (Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti)
 •  POLS 264T Human Rights and Women (İnsan Hakları ve Kadın)
 •  POLS 312T Political Sociology (Siyaset Sosyolojisi)
 •  POLS 322T Political Institutions and Culture (Siyasal Kurumlar ve Kültür)
 •  POLS 337T Political Parties and Interest Groups (Siyasi Partiler ve Çıkar Grupları)
 •  POLS 339T Politics of Terrorism (Terörizm Politikaları)
 •  POLS 361T Gender and Politics (Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset)
 •  POLS 429T Local Government (Yerel Yönetimler)
 •  POLS 432T Human Rights (İnsan Hakları)
 •  POLS 437T International Politics of Ecology and Environment (Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları)
 •  POLS 443T Turkish Political Thought (Türk Siyasi Düşüncesi)
 •  POLS 442T Conflict Resolution and Management (Çatışma Çözümü ve Yönetimi)
 •  POLS 446T Public Policy (Kamu Politikası)
 •  MAN 231T Introduction to Law (Hukuğa Giriş)
 •  MAN 331T Organizational Behaviour (Örgütsel Davranış)
 •  MAN 332T Human Resources Management (İnsan Kaynakları Yönetimi)
 •  MAN 371T Strategic Management (Stratejik Yönetim)
 •  MAN 392T Management Consultancy (Yönetim Danışmanlığı)
 •  MAN 460T R & D Management (AR & GE Yönetimi)
   

İlgili Dosyalar