İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı, 2014 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip ilgi puan türünde yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir ön lisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İç Mimarlık insanların yaşadıkları, kullandıkları mekanların fonksiyonlarına göre, kullanıştan estetik ve konfora uzanan bir yelpazede en iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmesine yönelik bir meslektir.
Bunun gereği, olarak bir iç mimarın ilgi alanı, mobilya tasarımından yeni veya mevcut yapılarda mekan düzenlemelerine kadar uzandığından, yapı bilgisi, ısıtma, havalandırma, aydınlatma gibi teknik ana bilgilere de sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Programı'nda sanat ve kültüre yönelik derslerin yanı sıra teorik ve uygulamalı olarak Yapı Elemanları, İnce Yapı, Mekan Bilgisi, Tesisat gibi mesleki dersler ile tasarım çalışmalarına yer verilmiş, ayrıca Auto CAD,  3D Studio Max, Revit Architecture, Sketch-Up yazılımlarını kapsayan Bilgisayar Destekli Tasarım dersleri ile program tamamlanmıştır.
İngilizce İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Öğretim Programı'nın düzenlenmesinde akreditasyon ilkeleri de göz önünde bulundurulmuş, ülkemiz ile yabancı ülkelerin önemli kurumlarındaki programlar ile paralellikler sağlanması düşünülmüş ve gerçekleştirilmiştir. 

 

Program Eğitim Amaçları
 • Ulusal ve Uluslararası İçmimarlık araştırma, eğitim, uygulama kuruluşlarının ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda eğitim yapmak.
 • Öğrencileri mesleki açıdan uygulama alanında yeterli ve yetenekli bir düzeye çıkartmak.
 • Üzerinde yaşadığımız toprakların kültürel, mimari zenginliğini eğitim ve araştırmaya yansıtacak uluslararası bir çekim noktası oluşturmak.
 • Kültürel ve tarihi derinliği göz önüne alarak yenilikçi, yaratıcı bir eğitim sağlamak.
 • Uluslararası ortak değişim ve eğitim çalışmalarını hızlandırmak.
Program Çıktıları
 • Mimarlık temel alanı içinde, farklı mekan kurgularına bağlı iç mimari tasarım, planlama etkinlikleri ve yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda bilgiye sahiptir.
 • İlgili alanda insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan duyarlı proje önerileri geliştirebilecek altyapıya sahiptir.
 • Tasarım ve planlama alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir. Farklı mekan kurgularına bağlı, tasarım ve planlama konularında potansiyel sorunları belirleyebilme ve bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme yeteneğine sahiptir.
 • Soyut ve somut kavramları kullanarak farklı mekan kurgularına bağlı yaratıcı, yenilikçi, estetik ve özgün çözüm arayışları geliştirir.
 • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik ( eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirebilmektedir.
 • Alanıyla ilgili çalışmaları yürütmek, bu süreçte araştırma projeleri planlamak, uygulama projesinde yer almak, disiplinler arası çalışmalarda ortak ve bireysel sorumluluklar almak konusunda gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
 • Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde kendisini yazılı, sözlü ve görsel olarak ifade edebilme yeteneğine sahiptir.
 • Alanının gerektirdiği en az bir bilgisayar destekli çizim programını yetkin olarak kullanabilme becerisine sahiptir.
 • İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik ilke ve standartlarını benimseyen çok boyutlu bakış açısına sahiptir.
 • İnsan-çevre ilişkisi içinde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, bilinçli karar verebilme yeteneğine sahiptir.
 • Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkındadır.
 • Sanat ve tasarım konularında etik ve estetik farkındalığa sahiptir.
 • Mesleğinin görev ve sorumluluklarının bilincinde olarak, doğal ve kültürel değerlerin korunmasına, iş sağlığı ve güvenliğine dikkat etmek, mekan kalitesini arttırmaya yönelik çözüm önerileri geliştirebilmek gibi konularda yetkinliğe sahiptir.
 • Meslek alanındaki ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar konusunda bilgiye sahiptir.
Mezunların İstihdamı

İç mimarlığın çalışma alanı bugün giderek genişlemekte, mezunlar yüksek lisans, sanatta yeterlilik, doktora gibi akademik çalışmalara katılabilmekte, İç Mimarlar Odası'na üye olabilmekte, iç mimarlık kapsamına giren, dekorasyondan mobilya imalatına kadar özel iş yerleri açabilmekte, resmi ya da özel kurumlarda iş olanakları bulabilmektedirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Sevtap Akdağ (Fakülte Sekreteri), sevtap.akdag@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 103 Temel Tasarım 1 2 0 2 3 5 D1
INAR 105 İç Mimari Anlatım Teknikleri 1 0 2 2 3 D1
INAR 107 Bilgisayar Destekli Tasarım 1 1 0 2 2 3 D1
INAR 109 İç Mimarlığa Giriş 2 0 2 3 5 D1
MATH 103 Matematik I 3 0 0 3 5 S
TUR 101 Türkçe 1 2 0 0 2 2 H
ENG 101 Akademik İngilizce 1 3 0 0 3 5 L
HIST 101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi 1 2 0 0 2 2 H
Dönem Kredileri 20 30
2. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 102 İç Mimari Tasarıma Giriş 2 0 2 3 7 D1
INAR 104 Temel Tasarım II 2 0 2 3 5 D1
INAR 106 Tasarım ve Sanat Tarihi 2 1 0 2 5 SS
INAR 108 Bilgisayar Destekli Tasarım II 1 0 2 2 4 D1
TUR 102 Türkçe II 2 0 0 2 2 H
ENG 102 Akademik İngilizce II 3 0 0 3 5 L
HIST 102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2 H
Dönem Kredileri 17 30
3. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 201 İç Mimari Tasarım Stüdyosu I 0 0 8 4 7 D1
INAR 205 Mekân Planlama I 2 0 2 3 5 D1
INAR 211 Yapı Bilgisi ve Malzeme 2 0 4 4 5 D1
INAR 213 Yapı ve Tesisat 1 0 2 2 4 D1
INAR 215 Fiziksel Çevre Denetimi 2 0 2 3 5 D1
INAR 217 İç Mimarlık Tarihi 3 0 0 3 4 SS
Dönem Kredileri 19 30
4. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 202 İç Mimari Tasarım Stüdyosu II 0 0 8 4 7 D1
INAR 206 Mekân Planlama II 2 0 2 3 5 D1
INAR 210 Rölöve 0 0 4 2 2 D1
INAR 212 Yapı Bilgisi ve Malzeme II 2 0 4 4 5 D1
INAR 218 Çağdaş İç Mimarlık Tarihi 3 0 0 3 4 SS
IA_HSS-I İnsan ve Toplum B. Seçmeli I 3 0 0 3 5 HSS
INAR 290 Endüstri Stajı I 0 0 0 0 5
Dönem Kredileri 19 33
5. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 301 Mimari Tasarım Stüdyosu III 0 0 8 4 8 D1
INAR 309 Restorasyon Projesi 2 0 2 3 6 D1
INAR 313 İç Mimari Uygulama Projesi 2 0 2 3 5 D1
INAR 315 İleri Düzey Sunum Teknikleri 1 0 0 1 1 D1
HSS 100 Mesleki Etik 1 0 0 1 1 HSS
IA_C-I Tamamlayıcı Seçmeli I 3 0 0 3 5 C
Dönem Kredileri 16 30
6. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 302 İç Mimari Tasarım Stüdyosu IV 0 0 8 4 8 D1
INAR 308 Mobilya Tasarımı 2 0 4 4 5 D1
INAR 362 Aydınlatma 2 0 2 3 5 D1
INAR 374 Akustik 2 0 2 3 5 D1
IA_C-II Tamamlayıcı Seçmeli II 3 0 0 3 5 C
INAR 390 Endüstri Stajı II 0 0 0 0 5
Dönem Kredileri 17 33
7. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 401 İç Mimari Tasarım Stüdyosu V 0 0 8 4 10 D1
INAR 404 Deneysel Mobilya Tasarımı 2 0 2 3 5 D1
IA_C-III Tamamlayıcı Seçmeli III 3 0 0 3 5 C
IA_D2-I Bölüm Seçmeli I 3 0 0 3 5 D2
IA_F-I Serbest Seçmeli I 3 0 0 3 5 F
Dönem Kredileri 16 30
8. YARIYIL
Ders Kodu Ders Adı T U L K A T
INAR 490 Mezuniyet Projesi 0 0 8 4 10 D1
IA_HSS-II İnsan ve Toplum B. Seçmeli II 3 0 0 3 5 HSS
IA_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli IV 3 0 0 3 5 C
IA_D2-II Bölüm Seçmeli II 3 0 0 3 5 D2
IA_F-II Serbest Seçmeli II 3 0 0 3 5 F
Dönem Kredileri 16 30
IA_D2-I
IA_D2-II
 INAR 272 Maket Yapım 3 0 0 3 5 D2
INAR 316 Yapım Yönetimi 3 0 0 3 5 D2
INAR 377 İçmimarlık İçin Keşif Metraj 3 0 0 3 5 D2
INAR378 İçmimari Benzetim 3 0 0 3 5 D2
INAR379 İçmimari Animasyon teknikleri 3 0 0 3 5 D2
INAR381 Ergonomi 3 0 0 3 5 D2
IA_CI
IA_CII
IA_CIII
IA_CIV
INAR380 Mimari Psikoloji 3 0 0 3 5 C
INAR382 Engelliler İçin Tasarım 2 0 2 3 5 C
INAR383 Form-Doku-Renk 3 0 0 3 5 C
INAR384 Mobilya Tarihi 3 0 0 3 5 C
INAR451 Fuar Stant Tasarımı 2 0 2 3 5 C
INAR452 Yarının Yaşamı-Akıllı Binalar 2 0 2 3 5 C
INAR453 Sahne Tasarımı 2 0 2 3 5 C
INAR454 Vitrin Tasarımı 2 0 2 3 5 C
INAR455 Yat-Tekne Tasarımı 2 0 2 3 5 C
INAR456 İç mimaride Portfolyo Tasarımı 3 0 0 3 5 C
INAR457 İç Mekân Peyzaj Tasarımı 3 0 0 3 5 C
INAR458 Serbest El Çizim 2 0 2 3 5 C
ARCH204 Mimarlık Tarih II 3 0 0 3 5 C
ARCH304 Şehircilik ve İmar Kanunu 3 0 0 3 5 C
ARCH305 Çağdaş Mimari 3 0 0 3 5 C
ARCH406 Kültür ve Mimari 3 0 0 3 5 C
IMB273 Bilgisayarda Görüntü işleme 3 0 0 3 5 C
IMB277 Mekân ve Sinema 3 0 0 3 5 C
IMB372 Yapıda Donanım ve Uygulama Sorunları 3 0 0 3 5 C
IMB375 İç Mimarlıkta Tekstil 3 0 0 3 5 C
IMB475 Türk Evi 3 0 0 3 5 C
PEM243 Çatı ve Teras Bahçeleri 3 0 0 3 5 C
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) 6. Düzey (Lisans) Eğitimi Yeterlilikleri
PC1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak
sorumluluk alabilme.
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.
Öğrenme Yetkinliği  Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.
Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
İletişim ve Sosyal Yetkinlik  Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin
çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.
Alana Özgü Yetkinlik Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etme.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Ders kodu Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
INAR101 x x x x x x x x x x x x
INAR102 x x x x x x x x x
INAR103 x x x x x x
INAR104 x x x x x x
INAR105 x x x x
INAR106 " x x x x x x
INAR108 x x x x
INAR112 x x x x x x x
INAR101 x x x x x
INAR110 x x x x
INAR201 x x x x x x x x x
INAR202 x x x x x x x x x
INAR203 x x x x x x x x
INAR204 x x x x x x
INAR205 x x x x
INAR206 x x x x
INAR207 x x x x x x
INAR208 x x x x x x
INAR209 x x x
INAR290 x x x x x x x x x x x x x x
INAR301 x x x x x x x x x x x
INAR302 x x x x x x x x x x x
INAR303 x x x x x x
INAR304 x x x x x x
INAR305 x x x x x x
INAR306 x x x x x x x x x x x x
INAR390 x x x x x x x x x x x x x x
INAR401 x
INAR402 x x x
INAR490 x x x x x x x x x x
MATH103 x x x
ENG101 x x
ENG102 x x

İlgili Dosyalar