İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi, İç Mimarlık Programı, 2007 yılında Güzel Sanatlar Fakültesinin kuruluşu ile açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2010 yılında vermiştir. 2016 yılına kadar Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan bölüm, 2018 yılında bölüm adının İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı olarak değiştirilmesiyle Eşit Ağırlıklı puan türü ile öğrenci almaya başlamıştır.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Lisans Diploması”
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

İç Mimarlık Bölümüne öğrenci kabulü, Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler doğrultusunda Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılmaktadır. Öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sınav sonucuna göre, tercih ettikleri programlara, bu merkez tarafından yerleştirilmektedir.
Üniversite içinden veya dışından, Üniversitenin meslek yüksekokullarına, yüksekokullarına ve fakültelerine yapılacak her türlü yatay geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Senato tarafından belirlenen esaslara uygun olarak yürütülür. Yatay geçişler, ilgili yönetim kurulunca belirlenecek kontenjanlarla sınırlı olup, kabul ve intibak işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yapılır.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir.
(bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi)
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. İlgili programın onayı ile konuk öğrencilere dersler verilmektedir. Misafir öğrencilerin dersleri anlayabilecek düzeyde dil bilmeleri gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”, “Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu’nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini “Işık Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’’ hükümlerine göre başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı, birey ve toplulukların faydalandığı özel ve genel tüm çevrelerde, açık-kapalı hacimlerde, tasarım ve uygulama alanında çözüm üretebilen, eleştirel düşünebilen iç mimar/tasarımcıların yetiştirilmesini sağlamaktadır. Öğrenciler alanında yetkin, deneyimli öğretim elemanlarından Proje, Çizim Anlatım Teknikleri, Malzeme, Mobilya Tasarımı, Mekan Bilgisi, Yapı Elemanları, İnce Yapı, Bilgisayar Destekli Tasarım(Autocad, 3ds Max, Photoshop vb. programlar) gibi uygulamalı ve teorik dersler almaktadırlar. Eğitim, ağırlıklı olarak atölyelerde gerçekleşmekte, basitten karmaşığa iç mekan sorunlarını ele alarak fonksiyonel, sanatsal, konstrüktif ve teknik yönden optimal çözümler üretilebilmektedir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Lisans Programı’nın, eğitim-öğretim modeli ve program yeterlilikleri (çıktıları), UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği), CIDA (İç Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve MIAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu-Türkiye) direktif ve ölçütleri esas alınarak geniş bir perspektifle ulusal-uluslararası akreditasyon koşulları dikkate alınarak belirlenmiştir.
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 144 kredilik (254 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda 20+20 (ofis+şantiye stajı) iş gününü tamamlayacak şekilde staj yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları
 • İç Mimarlık mesleğinin icrası için araştırma yeteneğine, yaratıcı, temel bilgi ve yetilere sahip ulusal ve uluslararası alanda akademik ve bilimsel çalışmalar yapar.
 • Ekip çalışmalarında uyumlu, çok yönlü, mesleki sorumluluğa, etik değerlere ve öğrenimini hayat boyu sürdürme bilinci ile hareket eder.
 • Mesleki açıdan tasarım ve uygulamada yeterli yeteneğe sahip olur.
 • Birey ve topluma hizmet eden, özel sektör, kamu kurumları gibi iç mimari, mimari, tasarım sektörü alanlarında iç mimar olarak görev alır.
Program Çıktıları
 • İç Mimarlık alanında tasarım/planlama etkinlikleri ve araştırmalarını akademik paylaşım ortamlarında yansıtabilecek bilgiye sahip olmak
 • Alanında eleştirel, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal, toplumsal, tarihsel ve kültürel bilgiye sahip olmak
 • Alanında insan ve toplum odaklı, sürdürülebilir, çevreye duyarlı tasarım/planlama/araştırma yöntemleri konusunda bilgiye sahip olmak
 • Alanında kurumsal, etik değerler, ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahip olmak
 • Alanında tasarım/planlama kavram geliştirme ve araştırmalar için söylem, kuram ve pratik bütünlüğünü sağlama becerisine sahip olmak
 • Alanında alternatif tasarım, planlama, potansiyel ve sorunlar ile kurgu ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahip olmak
 • Alanında disiplinler arası tasarım/planlama kararlarına ilişkin verileri yorumlamak ve bu yorumları çözümlerin geliştirilmesinde kullanabilmek
 • Alanında çok disiplinli, disiplinler arası çalışmalarda tasarım/planlama projelerini bağımsız veya ortak olarak planlamak, sorumluluk alarak yürütmek ve yeni sentezler üretebilmek
 • Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenmek
 • Alanında yaşam boyu öğrenme bilinci ile kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olmak
 • Alanı ve sosyal çevre ile ilgili konularda toplumsal sorumluluk bilinciyle ilgili kişi ve kurumları bilgilendirmek, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü, görsel olarak aktarmak, uygulamak ve paylaşmak
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurmak
 • Alanında ileri düzeyde bilgisayar programlarını ve bilişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanmak
 • Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirmek, toplumsal, çevresel sorumluluk bilinci ile uygulama ve araştırmalarda etik davranış sergilemek
 • Alanında insan haklarına saygılı, doğal çevrenin, kültürel mirasın korunmasına duyarlı, sosyal adalet, kalite kültürü, iş sağlığı ve güvenliği, yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda toplumsal sorumluluğa sahip olmak
 • Yaşadığı tarihsel dönemde yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibi olmak
Mezunların İstihdamı

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Türkçe) Lisans Programından mezun olan öğrenciler, kendi ofislerini açabilecekleri gibi mimarlık, iç mimarlık ofislerinde, özel şirketlerde ya da serbest tasarımcı olarak çalışabilmektedir.
Öğrencilerimiz özel sektörde; ulusal ve uluslararası, iç mekan tasarım ve üretimi yapan firmalarda, inşaat firmalarında, gayrimenkul ve satış-pazarlama firmalarında, restorasyon alanında, mobilya tasarım ve üretiminde, yat tasarımı ve üretimi alanlarında, fuarlarda iç mimar olarak çalışabilmektedir.
Kamu sektöründe çalışmak isteyen öğrencilerimiz belediyelerde ve kamu kuruluşlarında iç mimar olarak, özel üniversite ve devlet okullarında akademisyen ve iç mimar olarak çalışma olanağına sahiptir.

 

Üst Derece Programlara Geçiş

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü’nden mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görebilmektedir.

Ölçme ve Değerlendirme

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, Eğitim dili Türkçe’dir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr.Öğr.Üyesi Serpil Özker (Bölüm Başkanı) 444 07 99 - 6160, serpil.ozker@isikun.edu.tr
Arş.Gör. Özge Ürtekin (Araştırma Görevlisi) 444 07 99 - 6166, ozge.urtekin@isikun.edu.tr,
Fax: (0 212) 2865796
Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Büyükdere cad. 34398, Maslak, Sarıyer, İstanbul

Uluslararası İşbirliği

Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. İlgili programın onayı ile konuk öğrencilere dersler verilmektedir. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )
Bölümümüzün Erasmus anlaşmalı olduğu okullar: Almanya (Akademie der Bildenden Künste München), Slovenya (Faculty of Design), İtalya (Accademia di Belle Arti di Bari), Fransa (L’ecole de Design).

1. YEAR / 1. Semester / Fall 1. YEAR / 2. Semester / Spring
Code Course Name Hours Credit ECTS Type Code Course Name Hours Credit ECTS Type
TUR 101 Turkish I 2+0+0 2 2 H TUR 102 Turkish II 2+0+0 2 2 H
HIST 101 History of Turkish Republic I 2+0+0 2 2 H HIST 102 History of Turkish Republic II 2+0+0 2 2 H
ING 101 General English I 3+1+0 3 5 L ING 102 General English II 3+1+0 3 5 L
IMB 111 Architectural Technical Drawing and Perspective I 2+0+2 3 6 D1 IMB 112 Architectural Technical Drawing and Perspective II 2+0+2 3 6 D1
 IMB 115 Basic Design I 2+0+2 3 5 D1 IMB 116 Basic Design II 2+0+2 3 5 D1
IMB 103 Drawing and Representation Techniques I 2+0+2 3 5 D1 IMB 108 Drawing and Representation Techniques II 2+0+2 3 5 D1
GSE 152 Introduction to Computer 3+0+0 3 5 D1 IMB 106 Materials 3+0+0 3 5 D1
Semester Credits 19 30 Semester Credits 19 30
2. YEAR / 3. Semester / Fall 2. YEAR / 4. Semester / Spring
Code Course Name Hours Credit ECTS Type Code Course Name Hours Credit ECTS Type
IMB 201 Project I 0+0+6 3 7 D1 IMB 202 Project II 0+0+6 3 7 D1
IMB 213 Building Knowledge I 2+0+2 3 5 D1 IMB 214 Building Knowledge II 2+0+2 3 5 D1
IMB 221 Fine Structure I 2+0+2 3 5 D1 IMB 222 Fine Structure II 2+0+2 3 5 D1
IMB 231 The Knowledge of Interior Space I 2+0+2 3 5 D1 IMB 232 The Knowledge of Interior Space II 2+0+2 3 5 D1
IMB 241 Computer Aided Design I 3+0+0 3 5 D1 IMB 242 Computer Aided Design II 3+0+0 3 5 D1
IMB 251 History of Design I 3+0+0 3 3 SS IMB 252 History of Design II 3+0+0 3 3 SS
IMB 290 Sectoral Internship I - NC 7
Semester Credits 18 30 Semester Credits 18 37
3. YEAR / 5. Semester / Fall 3. YEAR / 6. Semester / Spring
Code Course Name Hours Credit ECTS Type Code Course Name Hours Credit ECTS Type
IMB 301 Project  III 0+0+6 3 7 D1 IMB 302 Project  IV 0+0+6 3 7 D1
IMB 321 Construction Project 2+0+2 3 4 D1 IMB 364 Furniture Design 2+0+2 3 4 D1
IMB 341 Computer Aided Design III 3+0+0 3 3 D1 IMB 342 Computer Aided Design IV 3+0+0 3 3 D1
IMB 363 Furniture Construction 2+0+2 3 4 D1 IMB 365 Physical Environmental Control 3+0+0 3 4 D1
OHS111T Occupational Health And Safety I 2+0+0 2 2 H OHS112T Occupational Health And Safety II 2+0+0 2 2 H
IMB D2-I Departmental Elective Course 3 5 D2 C-I Complementary Elective Course 3 5 C
F-I Free Elective Course 3 5 F IMB D2-II Departmental Elective Course 3 5 D2
IMB 390 Sectoral Internship II - NC 7
Semester Credits 20 30 Semester Credits 20 37
4. YEAR / 7. Semester / Fall 4. YEAR / 8. Semester / Spring
Code Course Name Hours Credit ECTS Type Code Course Name Hours Credit ECTS Type
IMB 401 Project V 0+0+6 3 10 D1 IMB 490 Graduation Project 0+0+6 3 10 D1
IMB D2-III Departmental Elective Course 3+0+0 3 5 D2 F-III Free Elective Course 3 5 F
HSS-I HSS Elective Course 3 5 HSS HSS-II HSS Elective Course 3 5 HSS
C-II Complementary Elective Course 3 5 C C-III Complementary Elective Course 3 5 C
F-II Free Elective Course 3 5 F F-IV Free Elective Course 3 5 F
Semester Credits 15 30 Semester Credits 15 30
TOTAL GRADUATION CREDITS CREDITS /ECTS 144 254
D2 / DEPARTMENTAL ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours Credit ECTS Type
IMB 271 Architectural Model Making 3+0+0 3 5 D2
IMB 272 General Mathematics 3+0+0 3 5 D2
IMB 274 Outdoor Lighting 3+0+0 3 5 D2
IMB 276 Structure 3+0+0 3 5 D2
IMB 279 Visual Representation Techniques 3+0+0 3 5 D2
IMB 281 Architectural Model Making 3+0+0 3 5 D2
IMB 331 History of Architecture 3+0+0 3 5 D2
IMB 352 Architectural Survey & Restoration 3+0+0 3 5 D2
IMB 362 Lighting 3+0+0 3 5 D2
IMB 371 Acoustics 3+0+0 3 5 D2
IMB 377 Quantity Survey 3+0+0 3 5 D2
IMB 385 Urban Furnitures 3+0+0 3 5 D2
IMB 387 Designing for Everyone 3+0+0 3 5 D2
IMB 411 Experimental Design 3+0+0 3 5 D2
IMB 432 Building Management 3+0+0 3 5 D2
C / COMPLEMENTARY ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours Credit ECTS Type
GSE 151 Basic Photography 3+0+0 3 5 C
IMB 273 Image Processing on Computer  3+0+0 3 5 C
IMB 275 Ergonomics 3+0+0 3 5 C
IMB 277 Space and Cinema 3+0+0 3 5 C
IMB 372 Facilities and Application Issues on Buildings 3+0+0 3 5 C
IMB 375 Textile in Interior Architecture 3+0+0 3 5 C
IMB 376 Future Life and Smart Buildings 3+0+0 3 5 C
IMB 379 Buildings in Traditional Turkish Architecture 3+0+0 3 5 C
IMB 381 Advanced Three-Dimensional Representation Techniques 3+0+0 3 5 C
IMB 382 Planting Techniques in Interior Space 3+0+0 3 5 C
IMB 383 Portfolio Design 3+0+0 3 5 C
IMB 311 Installations 3+0+0 3 5 C
IMB 421 Furniture 3+0+0 3 5 C
IMB 422 Terrace Garden 3+0+0 3 5 C
IMB 423 Planting Design 3+0+0 3 5 C
GRT 354  Digital Illustration 3+0+0 3 5 C
GRT 262 Illustration 3+0+0 3 5 C
GRT 455 Production of Commercial Film 3+0+0 3 5 C
STV 351  Histroy of  Turkish Cinema 3+0+0 3 5 C
STV 471 Space Perception and Cinema 3+0+0 3 5 C
STV 261  Diction and Eloquence  3+0+0 3 5 C
HSS / HUMANITY SOCIAL SCIENCE ELECTIVE COURSES
Code Course Name Hours Credit ECTS Type
GRT260 Sign Language 2+0+2 3 5 HSS
GRT263 Creative Writing 3+0+0 3 5 HSS
GRT264 The Practice of Social Responsibilities 3+0+0 3 5 HSS
GRT361 New Media 3+0+0 3 5 HSS
GRT363 Design Law 3+0+0 3 5 HSS
GRT365 Analysis of Commercials 3+0+0 3 5 HSS
GRT367 Internet Advertising 3+0+0 3 5 HSS
GSB210 Exlibris Design 3+0+0 3 5 HSS
GSB271 Childrens’s Picturebook Design 3+0+0 3 5 HSS
GSB272 Basic Art Education I   3+0+0 3 5 HSS
GSB341 Miniature Craft 3+0+0 3 5 HSS
GSB373 Evolution of Art: From Prehistory to Renaissance 3+0+0 3 5 HSS
GSB375 Art in Environment and Public Space 3+0+0 3 5 HSS
GSB473 Art In Environment and Surroundings   3+0+0 3 5 HSS
GSE250 The Development of Art From Renaissance to 20th Century    3+0+0 3 5 HSS
IMB471 Professional Law 3+0+0 3 5 HSS
IMB473 Contemporary Architecture 3+0+0 3 5 HSS
IMB474 Republic Period Architecture 3+0+0 3 5 HSS
IMB475 Traditional Turkish Houses 3+0+0 3 5 HSS
IMB479 Traditional Turkish Handcrafts 3+0+0 3 5 HSS
MTT220 Recyled Paper Making and Design 3+0+0 3 5 HSS
MTT324 Camera Obscura and Perspective 3+0+0 3 5 HSS
MTT328 Designing with Paper and Ecology 3+0+0 3 5 HSS
MTT335 Colour and Harmony 3+0+0 3 5 HSS
MTT336 Analysis of Artwork 3+0+0 3 5  HSS
MTT420 Social Change and Cinema 3+0+0 3 5 HSS
MTT430 Fashion History 3+0+0 3 5 HSS
STV343 Globalization and Art  3+0+0 3 5 HSS
STV344 Video Practice Studio 3+0+0 3 5 HSS
STV392 Popular Cinema and Critism 3+0+0 3 5 HSS
STV401 Contemporary Film Reading 3+0+0 3 5 HSS
STV402 Contemporary Cinema 3+0+0 3 5 HSS
STV404 Art Direction in Cinema 3+0+0 3 5  HSS
HSS-GSE417T Art and Law 3+0+0 3 5 HSS
Courses for Erasmus students in the Faculty of Fine Arts, for students in the English Programs of Isik University and students of Turkish Programs who have attended the English Preparatory class and were successful in the English Proficiency Exam
Code Course Name Hours Credit ECTS Type
GRT464E Exlibris Design 3+0+0 3 5 C
GRT468E Children’s Picture book Design 3+0+0 3 5 HSS
GSB111E Basıc Art Educatıon I   3+0+0 3 5    D1 / C
GSB272E Art In Envıronment and Surroundings   3+0+0 3 5 HSS
GSB321E The Development of Art From Renaissance to 20th Century    3+0+0 3 5    D1/ HSS
GSB352E Western Art in The 20th Century   3+0+0 3 5    D1/ HSS
IMB282E City, Culture and Architecture: Istanbul 3+0+0 3 5 HSS
MTT429E Fashion History 3+0+0 3 5 HSS
STV391E Contemporary Film Reading 3+0+0 3 5 HSS
F / FREE ELECTIVE COURSES
Students are able to take all courses opening by University and foreign language courses opening by School of Foreign Languages as Free Elective Courses on condition that fulfill required prerequisite courses.
ABBREVIATIONS
C Complementary Elective Course HSS Humanity&Social Science Elective Course Social Science Course (Faculty)
D1 Main Course SS Theory
D2 Departmental Elective Course T Practice
Humanity&Social Science Course U Laboratory
F Free Elective Course L Europian Credit Transfer System
L Language  ECTS
PREREQUISITE COURSES:

ING 101 is prerequisite of ING 102.
IMB 111 and IMB 112 are prerequisites of IMB 201.
IMB 201 is prerequisite of IMB 202.
IMB 202 is prerequisite of IMB 301.
IMB 301 is prerequisite of IMB 302.
IMB 302 is prerequisite of IMB 401.
IMB 401 is prerequisite of IMB 490 Graduation Project.
IMB 490 Graduation Project is not opened in Summer School. However, it opens in
both fall and spring semesters of the following year.

The relative weights of the curriculum; total credits 144:
a) The total credits of Faculty Social Sciences Courses (SS) are 6.
b) The total credits of Humanity Social Science Courses (H) are 12.
c) The total credits of Foreign Languages (L) are 6.
d) The total credits of Complementray Elective Courses (C) are 9.
e) The total credits of Free Elective Courses (F) are 9.
f) The total credits of Humanity Social Science Elective Courses (HSS) are 6.
g) The total credits of Departmental Elective Courses (D2) are 9.
h) All elective courses have 3 credits. The total credits of the Elective Courses (C + F + D2 + HSS) are 36 and their percentange to the total credit is %25.
i) Department Courses include Compulsory and Elective Courses (D1+D2). Their total credits are 93 and their percentange to the total credit is % 65.

TYYÇ Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri  (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (Lisans Eğitimi) Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bilgi Kuramsal
Olgusal
1-İlgili temel alanda, mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için yerel, bölgesel, ulusal ve küresel bağlamda, söylemsel, kuramsal, olgusal bilgi ile profesyonel hizmet duyarlılıklarını kapsayan çok boyutlu bilgileri, çok çeşitli ortamlardan kazanarak, akademik paylaşım ortamlarına yansıtabilmek için gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Bu çerçevede, alanda gerekli, düşünsel, söylemsel, bilimsel, teknolojik, estetik, sanatsal tarihsel ve kültürel alt yapıya ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
3-İlgili alanda insan ve toplum odaklı, çevreye (doğal ve yapılı) duyarlı mimari tasarım / planlama / tasarım / araştırma yöntemleri konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4-İlgili alanda ekonomik, çevresel ve toplumsal sürdürebilirlik ilkeleri ve standartları ile afetlerle ilgili konularda çok boyutlu bilgi ve kavrayışa sahiptir.
5-Alanıyla ilgili ilkeler, yasa, yönetmelik ve standartlar hakkında bilgiye sahiptir.
6-Alanıyla ilgili kurumsal ve etik değerler konusunda bilgi ve kavrayışa sahiptir.
7-İlgili alanın tarihsel, coğrafi, toplumsal ve kültürel bağlam içindeki yerine / önemine ilişkin bilgi ve kavrayışa sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
1-Mimari tasarım / planlama / tasarım alanlarında kavram geliştirme becerisine sahiptir.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım etkinlikleri ve araştırmaları için söylem, kuram ve kılgı (pratik) bütünlüğünü sağlama becerisine sahiptir.
3-Mimari tasarım / planlama / tasarım konularında, olgular, potansiyel ve sorunlar ile bunlar için gerekli araştırmaları tanımlayabilme becerilerine sahiptir.
4-Alanıyla ilgili kuramsal / kavramsal bilgiyi, bilişsel ve kılgısal becerileri, araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
5-Alternatif mimari tasarım, planlama kurguları ve çözümleri geliştirebilme becerisine sahiptir.
6-Disiplinler arası etkileşimli mimari tasarım / planlama / tasarım konusunda beceri sahibi olur. Sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri bağlama ilişkin verilerin yorumunda, sorunların tanımında, ustalık ve inovasyon sergileyen almaşık mimari tasarım / planlama / tasarım kararlarının / projelerin / çözümlerin geliştirilmesinde kullanır.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesini bağımsız olarak yürütür, bu süreçler için araştırma projeleri planlar ve yürütür, yeni sentezler üretir.
2-Alanıyla ilgili bireysel çalışmaları bağımsız olarak yürütür ve çok disiplinli, disiplinler arası ve disiplinler üstü çalışmalarda bireysel ve ortak sorumluluk alır. Bunun için gerekli özgüvene ve yetkinliğe sahiptir.
3-Bir mimari tasarım / planlama / tasarım projesinde ortak çalışmaları planlar, sorumluluk alır ve yürütür.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Alanındaki bilgi ve becerileri eleştirel ve diyalektik (eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) bir yaklaşımla değerlendirerek öğrenir.
2-Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, öğrenme gereksinimlerini belirler, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
3-Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır, bilgiyi nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
2-Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için projeler, işbirlikleri ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.
4-En az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte alanının gerektirdiği bilişim (bilgi ve iletişim) teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Meslek alanında, mesleki uygulamada ve mesleki araştırmalarda, etik ve davranış kurallarına ilişkin kavrayış, davranma alışkanlığı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket eder.
2-Mimari tasarım / planlama / tasarım süreçlerinde olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3-Alanındaki mevcut bilgiyi eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla değerlendirebilme, sahip olduğu bilgi, kavrayış ve becerileri disiplininin gerektirdiği profesyonel bir yaklaşımla etik ilkelerin ışığında, mesleki davranış kuralları, ölçütler ve standartlar ile yasal çerçevelere uygun olarak, olası toplumsal, çevresel ve etik sonuçlarını dikkate alarak kullanır.
4-İnsan değerinin bilgisiyle, insan haklarına ve bu temelde sosyal ve kültürel haklara saygılı, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasında gerekli duyarlılığı göstererek, adalet bilinciyle karar verir ve hareket eder.
5-Mesleğinin, insan hakları ve toplum açısından yararının ve toplumsal hizmet ürettiğinin bilincinde olarak sosyal adalet, kalite kültürü, doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği, profesyonel hizmet vermeye özgü yasal çerçeveler ile etik ilkeler konusunda gerekli duyarlılığı göstererek adil davranış konularında kişisel duyarlılığa sahiptir.
6-Yaşadığı tarihsel dönemde, yerel, bölgesel, ulusal ve küresel genel ve mesleki sorunlar hakkında bilgi ve bilinç sahibidir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16
IMB 103
IMB 106
IMB 108
IMB 111
IMB 112
IMB 115
IMB 116
IMB 201
IMB 202
IMB 213
IMB 214
IMB 221
IMB 222
IMB 231
IMB 232
IMB 241
IMB 242
IMB 251
IMB 252
IMB 301
IMB 302
IMB 321
IMB 341
IMB 342
IMB 363
IMB 364
IMB 365
IMB 401
IMB 490
SERBEST SEÇMELİ DERSLER
BÖLÜMİÇİ SEÇMELİ DERSLER
SOSYAL VE BEŞERİ BİLİM DERSLERİ
TAMAMLAYICI SEÇMELİ DERSLER
ENG101, ENG102,TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102

İlgili Dosyalar