İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

İnşaat Mühendisliği Bölümü (İngilizce)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2010 yılında kurulmuş olup şu anda İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki program yürütülmektedir. İngilizce Programına 2011-2012 yılında Türkçe Programa ise 2013-2014 Akademik yılında ilk kez öğrenci almıştır. İngilizce program ilk mezunlarını 2015 yılında Türkçe program ise 2017 yılında vermiştir.
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere “İnşaat Mühendisliği Lisans Diploması”
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programına kayıt yaptırabilirler. Bunlara ek olarak şu anda da Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile İnşaat Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar “Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, “Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge”, “Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi”, “Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu’nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İnşaat Mühendisliği Lisans Programı yapı, ulaştırma, zemin mekaniği, hidroloji ve su kaynakları konuları ve bunların uygulamaları üzerine bir lisans eğitimi sunmaktadır.
Programın amacı, inşaat mühendisliğinin temel konuları hakkında öğrencilere sağlam bir altyapı vermek ve öğrencileri betonarme, çelik yapılar, mekanik, şantiye tekniği, karayolu ve demiryolu ulaştırması, hidroloji gibi değişik disiplinlere yönlendirmektir.
Öğrenciler öğrenim sürelerinin ilk yıllarında matematik, istatistik, olasılık, fizik, statik, mukavemet, yapı malzemesi, topografya gibi programlarında yer alan temel matematik ve meslek derslerini gördükten sonra  üçüncü ve dördüncü sınıfta farklı alanlardaki dersleri ve bunların yanı sıra bölüm seçmeli dersleri alarak arzu ettikleri konuda daha fazla bilgi sahibi olabilirler. Ayrıca son sınıfta bir mühendislik projesini yaparlar.
İnşaat  Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 140 kredilik (242 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir. Öğrenciler aynı zamanda en az 40 iş gününü tamamlayacak şekilde yaz stajı yapmalıdırlar.

Program Eğitim Amaçları

Mezunlarını inşaat mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun gereksinimlerine yanıt verebilecek ve yeni mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olacak şekilde hazırlamak.

Mezunlarını yaşam boyu öğrenimin bilinci ile donatmak ve meslek yaşamlarını kendilerini sürekli geliştirerek sürdürmelerini gereğini hissedecek şekilde eğitmek.

Mezunlarını topluma hizmetin önemini benimseyen, etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda önemli katkılar yapacak bireyler olarak yetiştirmektir.

Program Çıktıları

Matematik, fen bilimleri ve inşaat mühendisliği ile ilgili konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.

İnşaat mühendisliğinin karmaşık problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

Karmaşık bir sistemi veya süreci ekonomik, çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

İnşaat Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknikleri ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

İnşaat mühendisliğinin karmaşık problemlerini ve araştırma konularını incelemek üzere deney tasarlama, yapma, uygulayabilme, veri toplayabilme ve deney analiz etme ve yorumlama becerisi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

Proje yönetimi ve risk yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Mezunların İstihdamı

İnşaat  Mühendisliği çalışma alanı en geniş olan mühendislik alanlarından biridir. Konut tipi inşaatların yanı sıra karayolu, demiryolu, köprü, baraj inşaatları en çok inşaat mühendislerinin çalıştığı alanlardır. Bunun yanı sıra savunma sanayiindeki projeler,  çeşitli ıslah projeleri de inşaat mühendisliğinin istihdam alanı içindedir. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

İnşaat  Mühendisliği programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Eğitim türü Örgün eğitim, İngilizce programda dil İngilizce, Türkçe programda dil Türkçedir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Ercan Solak (Bölüm Başkanı) 444 07 99 -7012, ercan.solak@isikun.edu.tr
Prof. Dr. Esin İnan- 4440799-7163, esin.inan@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Erasmus Kapsamında Finlandiya Saimaan Universitesi İkili değişim anlaşmaları kapsamında Mexico Tecnologico De Monterrey ile Inşaat fakultesi kapsamında ikili anlaşmalarımız bulunmaktadır.

 

1. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CE171 Bilgisayar Destekli Çizim 2 0 2 3 6
ENG101 İngilizce I 3 1 0 3 5
ENGG101 Mühendisler İçin Bilgisayar Okur Yazarlığı NC
HSS100 Profesyonel Etik 1 0 0 1 1
MATH101 Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3 0 2 4 7
PHYS101 Genel Fizik I 3 0 0 3 5
PHYS103 Fizik Laboratuarı I 0 0 2 1 2
TUR101 Türkçe I 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 14 0 6 17 28
2. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CE102 Statik 3 1 0 3 6
CHEM101 Kimya 3 0 0 3 5
ENG101 ENG102 Akademik İngilizce II 3 1 0 3 5
MATH101 MATH102 Diferansiyel ve Integral Hesap II 3 0 2 4 7
PHYS102 Genel Fizik II 3 0 0 3 5
PHYS104 Fizik Laboratuarı II 0 0 2 1 2
TUR102 Türkçe II 2 0 0 2 2
Dönem Kredi Toplamı 17 2 4 19 32
3. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CSE101 Programlamaya Giriş 3 0 2 4 7
CE102 CE201 Mukavemet 3 1 0 3 7
CE203 Malzeme 3 0 0 3 5
CE231 Jeoloji 3 0 0 3 5
MATH200 Lineer Cebir 3 0 0 3 5
ECO101 Ekonomiye Giriş 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 18 1 1 19 34
4. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
MATH101 MATH220 Diferansiyel Denklemler 3 0 2 4 7
CE201 CE202 Mukavemet II 3 1 0 3 5
CE102
MATH220
(Eş Koşul)
CE204 Dinamik 3 2 0 3 6
CE232 Topoğrafya 2 0 2 3 4
CE252 Ulaştırma Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 5
MATH234 Mühendisler için Uygulamalı İstatistik ve Olasılık 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 17 3 4 19 32
5. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 0 0 2 2
CE102 CE311 Yapı Statiği 3 1 0 3 7
CE204 CE321 Akışkanlar Mekaniği ve Higrolik 3 0 0 3 5
CE201 CE331 Zemin Mekaniği 3 0 2 4 7
CE232 CE359 Toprak İşleri ve Demiryolu Mühendisliği 3 1 0 3 6
CE379 Yapı İşletmesi ve Şantiye Tekniği 3 0 0 3 3
Dönem Kredi Toplamı 18 30
6. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 0 0 2 2
CE311 CE312 Yapı Statiği II 3 1 0 3 6
C323 Hidroloji ve Su Kaynakları 3 0 0 3 6
CE201,
CE331
CE332 Temel İnşaatı 3 0 0 3 5
CE-D2-I Bölüm Seçmeli 3 0 0 3 6
CE362 Betonarme 3 1 0 3 6
Dönem Kredi Toplamı 17 31
7. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CE DII Bölüm Seçmeli II 3 0 0 3 6
CE DIII Bölüm Seçmeli III 3 0 0 3 6
CE FI Serbest Seçmeli 3 0 0 3 5
CE-FI Tamamlayıcı seçmeli I 3 0 0 3 5
HSSI Seçmeli-İnsan ve toplum bilimleri 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 15 27
8. Dönem
Önkoşul Kod Adı T P L Kredi AKTS
CE FII Serbest Seçmeli Ders 3 0 0 3 5
CED2-IV Bölüm Seçmeli Ders IV 3 0 0 3 6
HSSI Seçmeli-İnsan ve Toplum Bilimleri 3 0 0 3 5
CSE490 Bitirme Projesi II 0 0 8 4 7
CE-FII Tamamlayıcı seçmeli II 3 0 0 3 5
Dönem Kredi Toplamı 12 0 0 16 28
TOPLAM 140 242
Bölüm Seçmeli Dersler
Kod Adı T P L Kredi AKTS
CE304 Elastik Stabilite 3 0 0 3 6
CE308 Yapı Dinamiği 3 0 0 3 6
CE354 Üst Yapı Mühendisliği 3 0 0 3 6
CE356 Karayolu Mühendisliği 3 0 0 3 6
CE369 Çelik Yapılar 3 0 0 3 6
CE388 Kent içi Ulaşım Planlaması 3 0 0 3 6
CE402 Elastisite Teorisi 3 0 0 3 6
CE404 Plastisite Yeorisi 3 0 0 3 6
CE456 Demieryolu Üst Yapı Mühendisliği 3 0 0 3 6
CE462 İleri Beton Teknolojisi 3 0 0 3 6
CE465 Beton Yollar 3 0 0 3 6
CE471 Trafik Mühensisliği 3 0 0 3 6
CE481 Yapı Mühendisliğinde Özel Konular 3 0 0 3 6
CE421 Kıyı Mühendisliğine Giriş 3 0 0 3 6
CE431 Derin Kazılar ve Dayanma Yapıları 3 0 0 3 6
CE461 Advanced Reinforced Concrete 3 0 0 3 6
CE485 Özel Konular: İnşaat Vaka Çalışmaları 3 0 0 3 6
CE488 İnşaat Projelerinde Risk Yönetimi 3 0 0 3 6
CE484 Mühendislik Mekaniğinde Özel Konular 3 0 0 3 6
TYYÇ Bilgisayar Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey (LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
Kuramsal Olgusal Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.
3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.
4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.
5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.
6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.
7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.
3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.
4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.
5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.
2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.
3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

CE Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11
CE102 o
CE171
CE201 o o
CE202 o
CE203 o
CE231
CE204
CE232
CE252
CE321
CE331 o
CE311 o o o
CE312  ●  ●  o  ● o o o
CE359
CE379 o o o o
CE332 o ●o
CE362 o o o o
CE323 o o
Math101,Math102,MATH200,MATH220MATH234, PHYS101,PHYS102
PHYS103,PHYS104, o
CSE101 o o
ECO101 o o
TUR101, TUR102 ●O
ENG101, Eng102 o
HIST101,HIST102
Serbest Seçmeli
HSS Seçmeli
Bölüm seçmeli o o o o
Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar