Ders Tanımları

Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
EE 501 Olasılık ve Rassal Süreçler (Probability & Stochastic Processes) (3+0+0) 3
Ayrık ve sürekli olasılık ve rasgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Büyük sayılar yasası. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim ve öngörü.
EE 505 Bilişim Kuramı ve Kodlama (Information Theory and Coding) (3+0+0) 3
Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon'un kodlama savı. Gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama; ayrık kanal modelleri ve kanal sığası; doğrusal öbek kodlama ve kod çözme; çevrimsel kodlar ve kod çözme süreci, BSC ve Reed-Solon kodları, evrişim kodlama ve Viterbi kod çözme; kafes kodlamalı kipleme.
EE 550 İleri Sayısal İşaret İşleme (Advanced Digital Signal Processing) (3+0+0) 3
Örnekleme ve türleri. Fourier dönüşümleri ve özellikleri; frekans çözünürlüğü, sıfır yerleştirme; frekans kaçağı ve kayıt uzunluğu kavramları. Özyineleme kavramı, özyinelemeli denklemler ve zaman alanında çözümleri. Toeplitz katsayılar matrisi. Çift ve tek yanlı z-dönüşümleri, çözümlerin sınıflandırılması. Transfer fonksiyonu, özfonksiyon, özdeğer, sinüzoidal sürekli hal çözümü, frekans yanıtı. Doğrusal zamanla değişmeyen ayrık zamanlı sistemlerde frekans seçiciliği kavramı. Alçak geçiren (AG), bant geçiren (BG), bant söndüren (BS), yüksek geçiren (YG) ve tüm geçiren sonlu dürtü yanıtlı (FIR) ve sonsuz dürtü yanıtlı (IIR) sayısal süzgeçlerin transfer fonksiyonları ve frekans yanıtları. Euler geri yaklaşıklığı ve çift doğrusal dönüşüm ile IIR sayısal süzgeçlerin oluşturulması. Ayrık-zaman sistemlerinde durum kavramı ve durum denklemleri.
EE 551 Uyarlamalı İşaret İşleme (Adaptive Signal Processing) (3+0+0) 3
Durağan süreçler. Doğrusal eniyi süzgeçleme. Doğrusal öngörü. Wiener süzgeci. Kalman süzgeci. Doğrusal uyarlanır süzgeçleme. En dik iniş, LMS ve RLS algoritmaları. Doğrusal olmayan uyarlanır süzgeçleme.
EE 552 Dizilim İşaret İşleme (Array Signal Processing) (3+0+0) 3
İşaret ve sistemlere giriş. Fourier dönüşümünün gözden geçirilmesi. Sürekli ve ayrık zaman işaretlerinin örneklenmesi. Açıklık ve dizilimler: açıklıktan doğan kırınımlar, yakın-alan ve uzak-alan yaklaşıklamaları, örneklenmiş açıklıklar olarak dizilimler. Hüzme biçimlendirme: hüzme örüntüsü, hüzme uzayı örnekleme, hüzme biçimlendirmenin hesaplama karmaşıklığı, hüzme biçimlendirme mimarileri, uyarlanır hüzme biçimlendirme. Dizilim işaret işlemeden seçilen konular: alt dizilim işleme ve iki boyutlu dizilim işleme.
EE 556 Sayısal Süzgeç Tasarımı (Digital Filter Design) (3+0+0) 3
Frekans seçiciliği, frekans yanıtı, sinüzoidal sürekli hal çözümü ve fazörler. s-düzleminde sanal eksen, z-düzleminde birim çemberin kavramları ve sinüzoidal sürekli hal çözümü ile ilişkileri. Analog ve sayısal frekans dönüşümleri; AG-BG, AG-BS ve AG-YG sayısal frekans dönüşümleri; FIR ve IIR sayısal süzgeçler (SS), ortalama süzgeçler, tarak süzgeçler ve uygulamaları; sayısal çentik süzgeci ve yüksek Q'lu süzgeç kavramı. Pencereleme ve Fourier serisi yöntemi ile FIR filtrelerinin tasarımı; YG, BG ve BS FIR süzgeç tasarımı. Frekansta örnekleme yöntemi, n. dereceden IIR transfer fonksiyonları. SS tasarımında durum değişkenleri yöntemi; kanonik gerçeklemeler. Transfer fonksiyonu ve frekans yanıtı. Sayısal türev ve entegral alıcıların tasarımı, yüksek dereceden SS tasarımı. Fark denklemleri; analog süzgeçlere dayalı SS tasarım yöntemleri. IIR SS tasarımında Euler geri yaklaşıklığı, dürtü yanıtının değişmezliği ve çift doğrusal dönüşüm yöntemleri. SS transfer fonksiyonları, genlik ve faz yanıtları.
EE 560 İleri Mikrodalga Devre Tasarımı (Advanced Microwave Circuit Design) (3+0+0) 3
Mikrodalga frekanslarındaki doğrusal devrelerin tanımlanması ve analizi: Brune işlevleri, Piloty işlevleri, kayıpsız devreler için gerçeklenebilirlik koşulları. Mikrodalga devrelerin matris gösterimleri. Genelleştirilmiş saçınım parametreleri. Kayıpsız iki-kapılı saçınım tanımı. Richards frekans dönüşümü ve savı. Mikrodalga süzgeç tasarımı. Genişbantlı uyumlama kuramı: analitik ve yarı analitik yaklaşımlar. Toplu ve dağıtık karışık elemanlı devre modellemesi ve tasarımı.
EE 562 Mikrodalga Kuvvetlendiricileri (Microwave Amplifiers) (3+0+0) 3
Mikrodalga frekanslarındaki aktif devreler. Gürültü parametreleri; işaret-gürültü oranı, gürültü kazancı, gürültü ısısı. Mikrodalga transistörlü yükselteç tasarımı ; kazanç kararlılığı, düşük gürültülü yükselteçler, güç yükselteçleri, geniş bantlı yükselteçler. Çok katlı yükselteç tasarımında sayısal yöntemler.
EE 567 İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme (Two Dimentional Signal and Image Processing) (3+0+0) 3
Görüntünün örneklenmesi, piksel ve çözünürlük kavramları. Ayrık uzayda 2-boyutlu (2-B) uzamsal periyodiklik ve frekans kavramları, görüntüde örtüşme. 2-B z- ve Fourier dönüşümleri; 2-B FFT. Piksel işlemlerinin sınıflandırılması: piksel-nokta, piksel-grup ve çerçevesel işlemler. 2-B evrişim, 2-B frekans yanıtı ve frekans seçiciliği kavramları. Görüntü işlemede FIR ve IIR kavramları. 2-B alçak geçiren, bant geçiren, bant söndüren ve yüksek geçiren 2-B süzgeçlerin dürtü ve frekans yanıtları; 2-B FIR süzgeçlerin tasarımı. Görüntü işlemede kenar belirleme kavramı, gradyan ve laplasyen temelli kenar belirleme yöntemleri. Medyan süzgeçler ve uygulamaları. Histogram ve histogram eşitleme. Ötelerne ve döndürme. Morfolojik görüntü işleme: genişletme, aşındırma, açma ve kapama işlemleri.
EE 570 Sayısal İletişim (Digital Communications) (3+0+0) 3
Örnekleme savı, taban kuşak ve geçirme kuşağı için sayısal iletişim sistemleri. Sayısal kipleme teknikleri; PAM, FSK, PSK, QAM sistemleri. Taban kuşak ve geçirme kuşağı iletişim kanallarının ayırt edici özellikleri. Kanal denkleştirme, eniyi alıcı tasarımı. Çizgisel, evrişimsel ve kafes kodlama. Zamanlama ve taşıyıcı eşzamanlaması.
EE 571 Gezgin İletişim Sistemleri (Mobile Communication Systems) (3+0+0) 3
Hücresel planlama, gezgin radyo yayılımı ve yol kaybı. Çok-yollu sönümlü kanalların ayırt edici özellikleri. Gezgin radyo sistemleri için kipleme ve denkleştirme teknikleri. Kaynak kodlama teknikleri. Çoklu erişim seçenekleri. Kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı. Kapasite hesaplamaları.
EE 572 Telsiz İletişim (Wireless Communications) (3+0+0) 3
Telsiz iletişim sistemleri. Hücresel iletişim kavramları. Sayısal iletişimin gözden geçirilmesi. Telsiz kanallarının modellenmesi. Telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri. Sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim. Sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri. Dikgen sıklık bölüşümlü çoğullama (OFDM). Telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: FDMA, TDMA, doğrudan diziyle yayılı görünge, CDMA. Telsiz standartları: birinci nesil hücresel sistemler, ikinci nesil hücresel sistemler.
EE 575 İletişim Ağları (Communication Networks) (3+0+0) 3
Ağ mimarileri. Sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama. Uydu ve paket radyo ağları. Yerel alan ağları. Başarım analizine giriş. İlgili donanım sorunları.
EE 576 Telsiz Ağlar (Wireless Networks) (3+0+0) 3
Birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler. Hücresel sistemler. Ortam erişim teknikleri. Bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi. Gezgin ağlarda işaretleme. Gezgin işletim teknikleri. Ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM). Telsiz veri ağları (CDPD, Mobitex). Internet devingenliği. Kişisel iletişim hizmetleri.
EE 581-589 Elektronik Mühendisliğinde Özel Konular I-IX (Special Topics in Electronics Engineering) (3+0+0) 3
Elektronik mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
EE 601 Kestirim Kuramı (Estimation Theory) (3+0+0) 3
Kestiriciler. Kestiricilerin özellikleri. Gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler. En küçük değişinti kestirimi. En büyük olabilirlik ve momentler yöntemi. Rasgele parametrelerin kestirimi. Genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler. En küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim. Monte-Carlo yöntemleri.
EE 620 Doğrusal Sistem Kuramı (Linear System Theory) (3+0+0) 3
Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama. Temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi. Zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler. Denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları. Gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri. Çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi. Gözlemci tasarımı.
EE 655 İleri Görüntü İşleme (Advanced Image Processing) (3+0+0) 3
2-boyutlu dirençsel ızgara süzgeçleri (OLS): 2-boyutlu Poisson problemi. OIS'in özyinelemeli (IIR) 2-boyutlu bir fark denklemi ile modellenmesi. Görüntü işlemede geri-besleme kavramı; özyinelemeli denklemlerin Toeplitz matrisi kullanılarak yazılması. OIS'in düğüm geçirgenliği matrisi ve özellikleri, bu matrisin basit matrislerin Kronecker çarpım ve toplamlarına ayrılması. Özdeğerlerin hesaplanması ve katılık özellikleri. 2-boyutlu OIS'in çok büyük boyutlu görüntülere uygulanması ve Jacobi yineleme yöntemi. Hücresel sinir ağları (HSA) ve uygulamaları; OIS'in HSA olarak yorumlanması. Gauss türü ve Gabor türü HSA süzgeçleri. Hopfield sinir ağları ve HSA ile ilişkileri. Kısmi türevli diferansiyel denklemler ve 2-boyutlu FIR ve IIR süzgeçleri; 2-boyutlu IIR süzgeç transfer fonksiyonlarının türetilmesi. Uzam-zamansal süzgeçler, zaman-türevli HSA ve uzam-zamansal bant-geçiren süzgeç oluşturulmasında kullanımı: 3-boyutlu Gabor türü süzgeç, hız ayarlı süzgeçler.
EE 672 Yüksek Hızlı İletişim Ağları (High Speed Communication Networks) (3+0+0) 3
Betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar. Optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rasgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi. FDDI, DQDB, SMDS, Çerçeve Aktarıcı, ATM ağları ve SONET. Yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.
EE 681-689 Elektronik Mühendisliğinde Özel Çalışmalar (Special Studies in Electronics Engineering) (3+0+0) 3
Elektronik mühendisliğindeki güncel araştırma konularının bir fakülte üyesi gözetiminde doktora öğrencilerince incelenmesi ve seçilen konunun sunumu.
EE 690 Doktora Tezi (Ph.D. Thesis) Kredisiz
Doktora programındaki öğrenciler tarafından akademik danışmanları gözetiminde bir Doktora Tezi'nin hazırlanması.

İlgili Dosyalar