Ders Tanımları

Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
CSE 501 İleri Yazılım Mühendisliği (3+0+0) 3
Yazılım mühendisliğinde program yapılandırılması ve doğrulanması, yazılım sınanması ve güvenilirliği.
CSE 505 Yazılım Süreçleri (3+0+0) 3
Yazılım süreci modelleri. Yazılım süreci değerlendirilmesi ve geliştirilmesi. Kişisel yazılım süreçleri. Yazılım süreci standartları. Yazılım mühendisliği standartları.Yazılım kalitesi standartları.
CSE 513 İleri Algoritmalar (3+0+0) 3
Bilgisayar ağlarında uygulamalar için ileri-düzey algoritmalar. Algoritmaların hesaplanabilirlikleri ve karmaşıklıkları. Çizge problemleri ve özellikleri. Eniyileme algoritmaları ve buluşsal programlama için tasarım yaklaşımları.
CSE 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı (3+0+0) 3
Gerekirci, işlevsel and mantık dillerinin sözdizimi ve anlamsallığı. Her örnek için soyut makinaların tanımı. Nesneye dayalı dillerde kalıtım kavramı. Patlamaya ve kullanıma hazır anlambilimine dayalı soyut yorumlar. Fonksiyonel, mantık ve nesne yönelimli programlama dilleri için derleyici tasarımı.
CSE 520 İleri Veritabanı Sistemleri (3+0+0) 3
Veri modelleme ve güncel veri modellerinin belli başlı konuları. Bağlantılı veri tabanlarında tasarım kuramı. Sorgulama eniyilemesi ve veri işleme dilleri. Eşgüdüm ve koruma.
CSE 529 Veri Madenciliği (3+0+0) 3
Veri toplama sınıflandırmasının incelenmesi, bağlanım, zaman serileri. Öngörü başarımını ölçme. Veri hazırlama, veri azaltma. Matematiksel çözümler, istatiksel yöntemler, uzaklık çözümleri, karar ağaçları, karar kuralları. Metin toplama. Durum çalışmaları.
CSE 530 Bilgi Sistemleri Güvenliği ve Şifreleme (3+0+0) 3
Bilgi sistemlerine güvenlik saldırıları. Tehdit modeli. Güvenlik hizmetleri. Güvenilirlik, kimlik doğrulama, bütünlük, inkar edememe ve erişim denetimi sağlayan mekanizmalar. Klasik şifreleme. Açık anahtar şifreleme. Kimlik doğrulama ve sayısal imzalar. Protokoller. Güvenlik standartları. Üçüncü kişiye rehin şifreleme sistemleri. Anahtar düzeltme yöntemleri. Ağ güvenliği konuları. IP, TCP/UDP, SSL, DNS, FTP/TELNET, NIS/NFS, SNMP elektronik posta ve Web güvenliği. Güvenlik duvarı ve güvenlik araçları. Güvenli ödeme sistemleri.
CSE 531 İleri İşletim Sistemleri (3+0+0) 3
Paralel ve dağıtılmış işletim sistemlerine giriş ve basit genel kavramlar. Eşzamanlama mekanizmaları. Kilitlenmeler. Süreçler arası iletişim. Dağıtılmış işletim sistemlerinin kuramsal temelleri. Çoklu işlemciler ve dağıtılmış işletim sistemleri için görev planlama.
CSE 537 İleri Ağ Programlama (3+0+0) 3
Ağ katmanlarına genel bakış. Ağ programlama konuları. Soket (socket) programlama, TLI programlama, RPC programlama, Web programlama dilleri (CGI, Perl, Java). Programlama projeleri.
CSE 538 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı (3+0+0) 3
Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş. Ağ trafik akışı modelleme. Ağlar için gecikme ve kayıp modelleri. Kuyruk ağları. Bilgisayar ağları için ölçümler ve benzetimler. Duruk ve devingen yöneltme algoritmaları. Ağ güvenirliliği analiz ve tasarımı. Kablosuz ağ tasarımı.
CSE 540 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular (3+0+0) 3
Biyobilişim, hesaplamalı fizik ve diğer disiplinlerdeki hesaplamalar için paralel yöntemler. Paralel algoritmalar. Dağıtılmış hesaplama konuları. Paralel and dağıtık hesaplama mimarileri.
CSE 545 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi (3+0+0) 3
Bilgisayar performansı ölçüm ve değerlendirmelerine giriş. İş süreci modelleri. Kuyruk kuramı. Benzetim teknikleri, sistem analiz teknikleri, CPU (merkezi işlemi birimi) başarım kestirimi, programlanmış ölçüm teknikleri.
CSE 546 İleri Bilgisayar Mimarileri (3+0+0) 3
Von Neumann makinaları. Üst-düzey dilli makinanlar. Doğrudan çalışma makinaları. Veri akış makinaları. Yeniden yapılandırılabilir sistemler. Süper bilgisayarlar. VLSI'nın bilgisayar mimarisi üzerindeki etkisi.
CSE 547 Hata Toleranslı Hesaplama (3+0+0) 3
Hata modellemesi. Mikroişlemci tabanlı sistemlerin sınanması ve sınanabilirlik için tasarlanması. Hata toleransı elde etmek için artıklık teknikleri. Güvenirlilik için modelleme ve analizler. Yazılım sınama stratejileri, yazılım güvenilirliği sağlanması.
CSE 550 İleri Bilgisayar Grafiği (3+0+0) 3
Grafik sistemlerine genel bakış. Görüntü modelleme, örnekleme ve nicemleme. Görüntü elde etmekte kullanılan donanımlar. 3D model oluşturma. Eğri, yüzey ve cisim modelleme teknikleri. İmge oluşturma teknikleri: ışın izleme, hacimsel imge oluşturma, yordamsal dokular, ışınım. Işık ve aydınlanma modelleri. Doku ve ortam eşlemeleri.
CSE 560 İleri Yapay Zeka (3+0+0) 3
Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış. Arama yöntemleri. Üretim sistemleri. Oyunlar ve buluşsal yöntemler . Bilgi gösterimi. Yapay zeka programlama dilleri.
CSE 561 İleri Doğal Dil İşleme (3+0+0) 3
Doğal dil işleme seviyeleri: morfolojik, yapısal ve anlamsal analizler. Dönüşümlü dilbilgisi. Eke dayalı dilbilgisi ve 2 seviyeli gösterim ve işleme. Anlam ve yorumlama. Uygulama alanları: akıllı arayüzler, metin işleme yardımcıları, makina ile çeviri, doğal dil anlama. Geçiş ağları ve ATN parçalama.
CSE 562 Görüntü Tanıma (3+0+0) 3
Bayes karar verme kuramı. Parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Doğrusal ayırıcı işlevler. Yapay sinir ağlarında öğrenmeye dayalı yüksek mertebeli ayırıcılar. Gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri. Durum çalışması: görme.
CSE 563 Bilgisayarla Görme (3+0+0) 3
Görüntü oluşturma. Erken işleme: alt düzey görme ve öznitelik çıkarma. Sınır tanıma. Bölge büyütme. Doku. Hareket. İki boyutlu ve üç boyutlu gösterim. Üst düzey görme: öğrenme ve eşleştirme.
CSE 564 Bilgisayarla Ses İşleme (3+0+0) 3
İnsan-makina iletişimi. Ses modelleri ve gösterimi. Ses sentezi. Ses kodlama. Ses tanıma. Dinamik zaman bükülümü ve gizli Markow modelleri. Ses işleme için sinir ağları. Ses iyileştirme.
CSE 565 Yapay Sinir Ağları (3+0+0) 3
Ussal bilime giriş. Paralel, dağıtık problemler. Kısıt sağlanması. Hopfield modeli. Gözetimli ve gözetimsiz öğrenme. Tekli ve çoklu-katman algılayıcıları. Duruk ve dinamik ağ mimarisi. Parametrik ve parametrik olmayan istatiksel yöntemler ile sinir yaklaşımlarının karşılaştırılması. Sinir ağları uygulamaları.
CSE 566 Makina Öğrenmesi (3+0+0) 3
Makina öğrenmesinin önemli noktaları. Tümevarım yöntembilimi ve kuramı. Örnek tabanlı öğrenme. Genetik algoritmalar, genetik tabanlı makina öğrenmesi, sınıflandıran sistemler. Öğrenebilen karar ağaçları. Açıklama tabanlı öğrenme. Keşif sistemleri. Öğrenebilen problem çözme stratejileri.
CSE 567 Görüntü İşleme (3+0+0) 3
Bir görüntünün matematiksel modellenmesi. Bir görüntünün frekans görüngesi. Bir görüntünün örneklenmesi, örnekleme frekansı üzerindeki koşullar. İki boyutlu işaretlerde ayrılabilirlik. Bir görüntüdeki dönemlilik kavramı. Bir görüntünün Fourier serisine açılımı. Bir görüntünün harmoniklerinden elde edilmesi. İki boyutlu Fourier dönüşümü, ayrılabilir görüntülerin Fourier dönüşümü. z- dönüşümü ve aktarım işlevi. Bir görüntüye uygulanan doğrusal işlemler: evrişim, maskeleme ve dürtü yanıtı. İki boyutlu FIR ve IIR süzgeçleri. Görüntü iyileştirme yöntemleri. Görüntü bölütleme. Görüntü onarımı, görüntü sıkıştırma. Hücresel sinir ağları ve onların iki boyutlu süzgeç uygulamaları. Tanıma ve yorumlama.
CSE 581-589 Bilgisayar Mühendisliğinden Özel Konular (3+0+0) 3
Bilgisayar mühendisliği alanındaki güncel teknolojik ya da kuramsal gelişmeler arasından seçilmiş özel konuların çalışılması.
CSE 680 Bilgisayar Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırmalar Kredisiz
Bilgisayar Mühendisliği alanında öğretim üyeleri ile eşgüdümlü yürütülen araştırma: bir araştırma önerisinin hazırlanması ve sunulmasına yönelik doktora öğrencilerinin yönlendirilmesi.
CSE 681-689 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Çalışmalar (3+0+0) 3
Bilgisayar mühendisliğindeki güncel araştırma konularının bir fakülte üyesi gözetiminde doktora öğrencilerince incelenmesi ve seçilen konunun sunumu.
CSE 690 Bilgisayar Mühendisliğinde Yönlendirilmiş Araştırmalar Kredisiz
Akademik danışman gözetiminde bir Doktora Tezi'nin hazırlanması.

İlgili Dosyalar