Duyurular

Paylaş

Yabancı Diller Okulu EAQUALS Akreditasyonu Kazanmıştır

Işık Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, EAQUALS tarafından 2017 yılında denetlenmiş ve Eaquals akreditasyonu için gerekli olan yüksek standartları karşılamıştır. Yapılan bilirkişi değerlendirmelerinin sonucunda, YADOK'un eğitim, müfredat, okul yönetimi, öğrenme kaynakları, ölçme ve değerlendirme konularının tamamında yüksek kalite standardına sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kurumun, öğrenci ve personeline iyi şartlar sağlamaya büyük önem verdiği görülmüş ve kurum tarafından üretilen bütün tanıtım içeriklerinin doğru ve gerçeğe uygun olduğu saptanmıştır.

EAQUALS Nedir?

EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services), dil eğitimi alanında akreditasyon yetkisine sahip dünya çapında tanınmış uluslararası bir kurumdur. Eaquals akreditasyon sürecine girmiş olan kurumlar, dil eğitim ve öğretiminin bütün aşamalarında mükemmel düzeyde olduklarını kanıtlamakla yükümlüdür ve bunun için zorlu bir teftiş sürecinden geçmektedirler. 1991 yılında kurulmuş olan Eaquals, Avrupa Konseyi ve diğer birçok uluslararası kuruluşla dil eğitimi konusunda işbirliği çerçevesi içinde çalışmaktadır. Eaquals ayrıca kendi alanında uygulamalı kaynaklar üretmekte, üyelerinin gereksinimlerini karşılamaya yönelik, eğitim ve seminerler de dahil, farklı hizmetler sunmaktadır. Bütün bunların bir araya gelmesiyle birlikte, dil eğitim hizmetlerinde en yüksek standartlara erişilmesi ve erişilen standartların koruması hedeflenmektedir.

Denetçiler YADOK'un, aşağıdaki alanlarda mükemmel düzeyde olduğunu belirlemiştir:

 • Yönetim ve Organizasyon

  YADOK'un bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. YADOK'un stratejileri, yapılanması ve yönetim sistemleri, sahip olduğu vizyon, misyon, eğitim felsefesi ve kuruluş amacı ile net bir net bir uyum sergilemekte ve bütün bu unsurlar birbirini beslemektedir. YADOK'ta eğitim yönetimine yönelik stratejik bir yaklaşım, sürekli değişim çabası, uygulanan değişim süreçlerinin planlı ve organize bir şekilde yönetimi ve yenilikleri kucaklayan bir tutum bulunduğuna dair yeterli gösterge elde edilmiştir. YADOK'ta gözlemlenen liderlik anlayışı, gelişim süreçlerine çalışanların doğrudan katılım ve katkısını sağlama esasına dayanmaktadır. YADOK insan kaynakları yönetimi de benzer bir yaklaşımla, çalışanların geribildirimine büyük önem vermekte, onların inisiyatif alarak karar süreçlerine doğrudan katılımını teşvik etmektedir.

 • Ders Müfredatı ve Destek Sistemleri

  YADOK'un bu alanda mükemmel düzeyde olduğu görülmüştür. Belirtilen eğitim felsefesi ile ders müfredat içeriği, yakından izlenen haftalık öğretim planlarını düzenli ve etkin bir şekilde uygulayıp ilgili kişileri bilgilendirmek için araç olarak kullanılmaktadır. Bütün bu uygulamaların bir parçası olarak, öğretmenlerin kendilerini yenileyip geliştirebilmeleri için kendilerine proaktif öneriler sunulmaktadır. Verilen eğitimin sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik ortak bir kültür YADOK'ta mevcuttur. Söz konusu bu kültür, eylem araştırmaları ile diğer reflektif öğretim uygulamalarında da gözlemlenmektedir.

 • Ölçme-Değerlendirme ve Sertifikasyon

  Üst düzey kalitede sınavlar üretilmesine, yönetilmesine, standartlara uygun hale getirilmesine ve geçerliliğinin denetlenmesine yönelik Müfredat ve Ölçme Değerlendirme Birimi, Akademik Koordinatör, Kalite Güvence Birimi ve öğretmenler arasında uyumlu bir çaba ve etkin bir ekip çalışması vardır. Kılavuzlar, çalışmalar, analizler, raporlar ve toplantı tutanakları şeklindeki belgeler, sağlam bir ölçme-değerlendirme sisteminin var olduğunu kanıtlamaktadır.

 • Akademik Kaynaklar

  Akademik kaynakların mükemmel derecede olduğu görülmüştür. Okul, üst düzey bir kaynak ve ekipman çeşitliliğine sahiptir ve bunlar öğrenmeyi arttırmak için etkili bir şekilde kullanılmaktadır; okulun kendi bünyesinde ürettiği öğrenme malzemesinin kalitesini izlemek için de bir sistem mevcuttur. Ayrıca, öğretim malzemeleri, basılı malzemeler ile okul bünyesinde üretilmiş yüksek kalitedeki kaynakların birleşiminden oluşmaktadır. Bunun yanında, öğretim malzemesinin çeşitliliğini ve güncelliğini sağlamak adına multimedya ekipman ve kaynakların yaratıcı bir yaklaşımla kullanıldığı görülmüştür.

 • Öğrenme Ortamı

  Öğrenme ortamı son derece çekici, rahat ve iyi tasarlanmıştır. Sınıf ortamı dışında, tamamen güvenilir internet erişilebilirliği, ücretsiz WiFi, kafeteryalar, TV, sosyal ve dinlenme alanları gibi olağanüstü bir dizi olanak bulunmaktadır.

 • Öğrenci Hizmetleri

  Öğrenci Hizmetleri mükemmel düzeydedir. Öğrencilerin hem üniversite hem de okul düzeyinde alabileceği bilgi ve tavsiye kalitesi kapsamlıdır ve üst düzey yeterliliktedir. Öğrencilerin güvenliğini ve onlar için gereken iyi şartları sürekli olarak güvence altına almak için olağanüstü bir dikkat gösterilmektedir. Okulun Öğrenci Danışma Servisi ve Erken Uyarı Programı, risk altındaki öğrencilerin hızla belirlenmesinde ve sebeplerinin ortaya çıkarılmasında çok aktif rol almaktadır.

 • Kalite Güvencesi

  Okul bu alanda mükemmeldir. Okul genelinde son derece kapsamlı bir kalite güvence prosedürü işlemektedir. Aynı zamanda, kurumun amaçlarına ulaşmaya yönelik olarak çalışanlarda olağanüstü bir kararlılık düzeyi mevcuttur. Söz konusu kararlılık, yönetimdeki sıradışı liderlik vasfının bir göstergesidir. Sınıf-içi gözlemlerin açık bir amacı vardır. Farklı birimlerce değişik türde sınıf-içi gözlem yapılmakta ve ve bu gözlemler yazılı kayıt altına alınmaktadır. Bu da gözlemlerin sonuçlarının ve öğrenci geribildirimlerinin, kurumsal hizmetlerin sürekli geliştirilmesini sağlamada etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Öğrenicilerden, öğretmenlerden ve koordinatörlerden geribildirim almak için geniş yelpazeye yayılan bir süreç mevcuttur. Toplanan geribildirimler, kalite güvencesi döngüsünün tamamlanması için atılan adımlarla değerlendirmeye tabi tutulmaktadır.

 • Personel Profili ve Gelişimi

  Öğretmenler ve yöneticiler son derecede niteliklidir ve tüm bölümler ve ihtisas gerektiren alanlarda geniş bir uzman grubu vardır. Öğretmen gelişimi ve çalışan kapasitesinin geliştirilmesini destekleyen sistemler kapsamlı ve sağlamdır.

 • İç İletişim

  Bu alanda da mükemmellik gözlemlenmiştir, çünkü kurum içerisinde resmi olan ve olmayan yollarla etkili ve dengeli iletişim kanalları mevcuttur. Bu mükemmel iletişimin sonucu olarak, sorunlar ortaya konup çözüm aranmakta ve başarılar da paylaşılıp takdir edilmektedir. Tüm çalışanların, YADOK'un işleyişi ve gelişimi için fikir ve düşünceleriyle katkıda bulunmalarını sağlayıcı düzenli fırsatlar ve kurulu mekanizmalar bulunmaktadır.

İlgili Dosyalar