Duyurular

Paylaş

Işık Üniversitesi Onur Yasası

Işık Üniversitesi akademisyenleri, idari personeli ve öğrencileri,
1. Akademik ve idari uygulamalarda akademik dürüstlük ilkesinden asla sapmazlar, akademik dürüstlük ilkesinin takip edilmesini sağlamaya özen gösterirler.

Akademik dürüstlük ilkesine aykırı durumlar şöyle tanımlanır:
a) Öğrenciler için;

  • Yapılan sınavlarda kopya çekmek, çektirmek veya kopya çekilmesine göz yummak,
  • Sınav, ödev, proje gibi akademik uygulamalarda izin verilmeyen şekilde yardım almak ya da vermek,
  • Ödev, proje ve raporlarda intihal yapmak, başkasının çalışmasını kendisine aitmiş gibi sunmak, veri uydurmak veya çarpıtmak,
  • Bir ders için hazırlanan ödev veya projeyi başka bir derste kullanmak,
  • Telif hakları ile korunan eserleri izinsiz olarak çoğaltmak ve/veya kullanmak.

b) Öğretim üyeleri için,

  • İntihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık eylemlerinde bulunmak,
  • Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek,
  • Yapılan araştırmalarda, hakemlik görevlendirmelerinde etik kurallara uymamak,
  • Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak; dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak.

2. Işık Üniversitesi mensupları akademik ve bireysel davranışlar itibarı ile hiçbir onur kırıcı tavır içinde olmazlar ve tüm girişimlerinde dürüst davranırlar.
3. Kurum içinde ve dışında Işık Üniversitesi'nin ününe ve saygınlığına uygun bireyler olarak hareket ederler.
4. Uygulamaları ve birbirleri ile ilişkilerinde, din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farklılığı gözetmezler, ast-üst ilişkilerini veya pozisyonlarını kötüye kullanmazlar.
5. Bilimsel, sanatsal ve yönetsel görüşlerini dile getirmekte özgürdürler. Başkalarının akademik özgürlüğüne saygı gösterirler.
6. Kampüs yaşamının gerektirdiği düzeni korumaya özen gösterirler; birbirlerine yerleşke içinde ve dışında saygılı davranırlar. Yerleşkenin doğa dokusuna, binalara ve kurumun demirbaşlarına, zarar verici davranışlarda bulunmazlar.

İlgili Dosyalar