Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
MAN 102 Yönetim İlkeleri (3+0+0) 3
Genel ilkeler, ana konular ve hızla gelişen işletme alanında gerekli olan terminolojiler, genel yönetim sorunları/konuları, Türkiye dinamikleri ve Türkiye'deki gerçek işletmelere ilişkin olay uygulamaları.
MAN 202 Uluslararası İşletme (3+0+0) 3
Uluslararası işletmeye giriş ve çokuluslu şirketler. Uluslararası işletmenin kültürel ortamı. Uluslararası zeminde planlama, uluslararası operasyonların örgütlenmesi ve yönetilmesi. Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması, ve uluslararası bağlamda denetim.
MAN 204 Lojistik Yönetimine Giriş (3+0+0) 3
Lojistik operasyonuna ilişkin fonksiyonlar, süreçler ve amaçların esasları, lojistik terminolojisi, lojistiğe ait uygulamaya dönük bilgiler, lojistik yönetimi, temel tedarik zinciri faaliyetleri, fiziksel dağıtım ve depolama.
MAN 211 Finansal Muhasebe (3+0+0) 3
Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş, kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi, iç hesap kontrol ve kasa.
MAN 212 Yönetim Muhasebesi (3+0+0) 3
Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi, envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması, finansal durum analizleri, üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.
MAN 231 Hukuka Giriş (3+0+0) 3
Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları,hukuk düzeni, yasama,yürütme ve yargı güçleri,hukuk ve anayasa,haklar ve hürriyetler.
MAN 232 İşletme Hukuku (3+0+0) 3
Hukuki işlemler, sözleşmeler, sözleşmelerin oluşturulması, teklif ve kabul, sözleşme ehliyeti,akdin hükümsüzlüğü,hata,hile,zorlama.
MAN 301 Endüstriyel İlişkiler (3+0+0) 3
Batıdaki iş sendikasının oluşumu, gelişmiş ülkelerdeki sendikalar, Türkiye'deki endüstriyel ilişkiler ve iş hukuku, sendikaların yapısı ve işleyişi, toplu pazarlık, işçi uyuşmazlıkları ve işçilerin yerleşimleri, arabuluculuk ve hakemlik, grevler ve lokavt.
MAN 304 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0+0) 3
Lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması, küresel ve yerel dağıtım kanallarının organizasyonu ve yönetimi, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, uluslararası belgelemelerin kullanılması, ticaret hadleri ve endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi.
MAN 308 Lojistik Planlaması ve Modelleme (3+0+0) 3
İmalat ve hizmet operasyonlarının tasarlanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve lojistik probleminin doğrusal programlama ile modellenmesi. Lojistik maliyetlerinin yapısı ve sınıflandırılması, lojistik ve maliyet muhasebesi, taşımacılık maliyetleri, çoklu taşımacılık sistemlerinde maliyet hesaplaması ve uygulamaların incelenmesi.
MAN 311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi (3+0+0) 3
Muhasebe kayıtları, muhasebe döngüleri, bilanço, gelir tablosu ve fon akım tablosu hazırlanması, maliyet analizi, maliyet sistemleri ve kontrol.
MAN 314 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3
Yönetsel karar almaya ilişkin temel muhasebe teorileri ve teknikleri. Muhasebe sistemleri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine ilişkin çalışmalar. işletme ve muhasebe ile ilintili bilgi teknolojilerinin farkına varma, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebeye etkileri.
MAN 318 Denetim Teorisi ve Uygulamaları (3+0+0) 3
Denetim gelişim süreci, toplumsal işlavei, denetim çevresi; denetimin planlama, test etme ve değerlendirme evreleri; risk değerlemesi, denetim usullerinin geliştirilmesi, denetim örneklemesi ve muhasebe çevrimi, denetim raporlarının hazırlanması.
MAN 321 Finansal Yönetim (3+0+0) 3
Finans ve finans yöneticisi, şimdiki değer ve sermayenin fırsat maliyeti, şimdiki değer hesapları, anüite ve sonsuz anüite formülleri, tahvil ve hisse senedi değerlemesine giriş, sermaye bütçelemesi, NŞD ve alternatif yöntemler, risk ve getiri, sermaye bütçelemesi ve risk, finansman ve piyasa etkinliği, finansal varlık ihracı.
MAN 322 İşletme Finansı (3+0+0) 3
Temettü politikası, borç politikası, finansman ve değerleme, opsiyonlar, opsiyon değerlemesi, reel opsiyonlar, borç finansmanı, risk yönetimi, finansal analiz ve planlama.
MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta (3+0+0) 3
Risk problemi, sigorta şirketinin ve sigortalının riskleri, riske karsı sigorta kontratları; sigorta branşları. Mal ve mali mesuliyet, nakliyat, denizcilik sigortaları, sosyal sigortalar. Uluslararası sigortacılığın temel prensipleri. .
MAN 331 Örgütsel Davranış (3+0+0) 3
Örgüt çevrelerinde insanların davranışı,örgütlerin oluşumunda liderlik ve motivasyon, iletişim,karar verme faktörleri , örgütlerdeki grupların davranışı .
MAN 332 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0+0) 3
Örgütlerdeki insan kaynaklarının yönetimi, işgücü, planlama, seçme ve kişisel değerlendirmenin eğitimi ve ödüllendirme, karier gelişimi programları.
MAN 335 Küreselleşme ve Sosyal Politika Uygulamaları (3+0+0) 3
Sosyal politikanın anlamı ve önemi, tarihi gelişimi. Refah politikaları: hükümetler tarafından başlatılan programlar ve dünyadaki ve Türkiye'de gönüllü özel sektör girişimleri. Küreselleşmenin sosyal politikaya etkisi ve anlamı. Toplumsal sorunlar ve sosyal politika konularına farklı yaklaşımlar üzerine güncel tartışmalar.Seçilmiş konularda sosyal politika oluşturmanın sosyal refaha etkileri. Türkiye'de Sosyal Güvenlik.
MAN 341 Pazarlama İlkeleri (3+0+0) 3
Firmanın pazarlama stratejisi, hedef pazarların belirlenmesi, pazarlama karmasının, pazar bölümlerinin ve pazar kapsama stratejilerinin belirlenmesi.
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme (3+0+0) 3
Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi, proje çalışması.
MAN 351 Üretim Yönetimi (3+0+0) 3
Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, tahminleme, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri,kalite yönetimi,kalite kontrol.
MAN 355 Türk Vergi Sistemi (3+0+0) 3
Vergilemenin ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi, Türk Vergi Mevzuatı, Türkiye'de vergilerin kaynakları, vergileme prosedürleri, vergi hukuku ve Türkiye'deki uygulamaları, vergi denetim kavramı ve muhasebe ilişkisi ve vergi denetim teknikleri.
MAN 362 Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 3
Araştırmaya giriş,araştırma probleminin tanımlanması,araştırma dizaynı,nitel araştırma,nicel araştırma,deneme dizaynları,ölçme ve derecelendirme,anket dizaynı,örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri,veri analizleri,araştırma raporu hazırlama ve sunma.
MAN 387 Taşımacılık Yönetimi (3+0+0) 3
Özel ve kamu sektöründe taşımacılık yönetimi, nakliye ve yolcu taşıma biçimleri, taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri, taşımacılık maliyetleri, taşımacılık fiyatlandırması, taşımacılıkta güvenlik sorunu, trafik yönetimi, şehir taşımacılığı, sıkışıklık problemi ve Türkiye'nin taşımacılık altyapısı..
MAN 390 İşletme Stajı (Internship in Management) Kredisiz
Bir kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşunda staj.
MAN 401 İş Etiği (3+0+0) 3
Etik ve iş, iş dünyasında etik, etik prensipler,etik ve ahlak, etik teoriler, etik analizlerin uygulanması: kişisel bazda ve işletme bazında etik karar verebilme, işletmeninsosyal sorumluluğu, etik işletme kodları, etik ve insan kaynakları yönetimi, etik ve pazarlama, reklam ve ürün güvenliği, etik ve uluslararası iş dünyası.
MAN 404 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (3+0+0) 3
Çok uluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Paydaşların tanımı ve iş dünyasına olan etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal yönetim ve stratejik yönetim üzerindeki etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun, uzun vadede finansal kazanç, sürdürebilirlik ve olumlu sosyal ve çevresel değişimi getirmesi. Kurumsal sosyal sorumluluğun risk yönetimi üzerindeki olumlu etkisi. Kurumsal sosyal sorumluluk ile iş etiği arasındaki ilişki. Sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak, sorumlu bir tedarik zincirinin oluşturulmasının önemi. Kurumsal sosyal sorumluluk raporlamaları, CRI endeksi.
MAN 409 İleri Muhasebe (3+0+0) 3
Yönetim planlaması ve kontrol için ürün maliyeti ve maliyet analizi konuları. İleri muhasebe teorisinin, güncel sorunlar ve uzmanlaşmış konular üzerinde uygulaması. Konsolide raporlar, şirket birleşmeleri ve devralmaların muhasebesi, ortaklar için muhasebe; kamu muhasebesi.
MAN 412 Portföy Yönetimi (3+0+0) 3
Portföy yönetiminde önemli konular, finansal varlıkların alım satımı, risk, getiri ve portföy çeşitlendirmesi, FVFM ve diğer finansal varlık fiyatlama modelleri, piyasa etkinliği, risk arbitrajı, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, opsiyonlar.
MAN 414 Finansal Tablolar Analizi (3+0+0) 3
Kredi, ödünç verme, yatırım kararı ve finansal verilere ilişkin diğer kararların alınması amacıyla mali tabloların analiz edilmesi ele alınacaktır. Mali tablo analizine genel bakış, muhasebe analizi ve finansal analiz.
MAN 420 Sigorta İşletmeciliği (3+0+0) 3
Sigortacılığın genel ve temel bilgileri ve sigorta branşları. Sigortacılıkta rizikonun değerlendirilmesi ve söz konusu rizikonun fiyatlanması. Sigorta sektöründeki kurumların bağlı bulundukları yasal mevzuat ile faaliyetleri. Sigorta şirketlerinin ve aracı kurumların kuruluş, organizasyon yapıları ile mali ve idari idari yapıları. Sigorta sektöründe müşteri ilişkileri, performans, mali ve idari yönetimler. Sigorta şirketlerinde rekabet, denetim ve tahkim.
MAN 422 Uluslararası Finans (3+0+0) 3
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem, döviz ve eurocurrency piyasaları, uluslararası parite koşulları, kur riskinin doğası, ülke riski, çokuluslu hazine yönetimi, parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler, reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler.
MAN 424 Finansal Modelleme (3+0+0) 3
Başabaş noktası bulunması ve duyarlılık analizi. Kısıtlı eniyileme. Büyük veri setlerinin yönetilmesi. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ve Visual Basic for Applications diliyle makro yazımı. @Risk eklenti programıyla simulasyon. Finansal planlama, sermaye bütçelemesi, sermaye kısıtlaması altında proje seçimi, finansal kiralama, portföy seçimi, binom opsiyon fiyatlandırması problemlerinin incelenmesi.
MAN 432 Satış Yönetimi (3+0+0) 3
İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminlemesi, satış programının uygulanması.
MAN 441 Uluslararası Pazarlama (3+0+0) 3
Uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlara giriş için alternatif stratejiler, dış pazar belirlemesi, ihracat pazar araştırması, uluslararası pazarlama stratejileri.
MAN 443 E-Ticaret (3+0+0) 3
Elektronik ticaretin önemi ve dinamikleri. Mevcut ve gelişmekte olan e-ticaret gelir modelleri, e-perakendecilik ve e-servisler, çevrimiçi ödeme sistemleri ve güvenlik, siparişin tamamlanması, e-pazarlama, çevrimiçi müşteri davranışı, e-MİY (müşteri ilişkileri yönetimi) ve e-ticaretin geleceği.
MAN 444 Tüketici Davranışları (3+0+0) 3
Tüketici davranışlarının pazarlama bilimindeki yeri ve önemi. Alıcıların karar verme süreci. Tüketici davranışını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etmenler tüketici ihtiyaç ve istekleri, tüketici davranış modelleri. Müşteri memnuniyeti, karar verme, satın alma süreçleri, ürün kullanımı, ilgili pazarlama stratejileri.
MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi (3+0+0) 3
Ithalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat ve ithalat pazarlarının degerlendirilmesi ve seçimi; uluslararası ticaret terminolojisi, fiyatlandırma ve ödeme yöntemleri, finansman; ihracatta tanıtım ve dağıtım; gümrükleme.
Perakendeciliğin yapısı ve işleyişini, müşteri ilişkilerinin kurulumu ve devamlılığı, tüketici davranışlarını anlama ve lojistik yönetiminde kullanma . Perakendecilikte stratejik planlama, ve organizasyonlar, kaynak sağlama ve satın alma, mağazaların yer ve sayılarına karar verme, müşteri hizmetlerinin rolü.
MAN 448 Dijital Pazarlama (3+0+0) 3
Dijital pazarlama kavramı,dijital kanalları kullanarak veri toplama, çevrim içi pazarlama planı, çevrim içi pazarlama karması (çevrim içi ürünün anlamı, çevrim içi fiyatlandırma stratejileri, ürünün çevrim içi dağıtımı, çevrim içi tutundurma faaliyetleri), web sayfası tasarımı, dijital pazarlama tekniklerinin temelleri: kişiye özel pazarlama, e-posta pazarlama, interaktif pazarlama, viral pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya pazarlama blog, ortaklı pazarlama, so-lo-mo.
MAN 450 Çatışma Yönetimi ve Müzakere (3+0+0) 3
Potansiyel ve fiili çatışmaların çözümünde bir strateji ve araç olarak müzakere. İş dünyası ve liderlik bağlamında müzakere teorisi, stratejileri ve stilleri. Zor durumlarda müzakereler: Yıpratma, ırkçılık, cinsel ayrımcılık, ihbar, ve acil durumlar. Çatışmaların yaratılması, sürdürülmesi, tırmandırılması ve çözümlenmesi. Rol-oyun simülasyonları ve vaka çalışmaları: Arabuluculuk, soruşturma, hakemlik ve anlaşmazlık sonucu sistem değişikliği vd.
MAN 453 Envanter Yönetimi (3+0+0) 3
Satın alma ve satın almanın lojistik yönetimindeki yeri, farklı satın alma sistemleri, nicelik, nitelik, zaman, fiyat, kaynak gibi satın alma değişkenleri; tedarikçilerin satın alma sistemlerine etkileri. Envanter yönetimindeki vakaları ve farklı yaklaşımları anlama.
MAN 454 Endüstri 4.0 Çağında Lojistik (3+0+0) 3
Bu dersin amacı, internet ve dijital teknolojilerin hakim olduğu "Endüstri 4.0" adı verilen yeni endüstri çağında, lojistik sistem ve uygulamalarındaki güncel eğilimleri tanıtmak ve tartışmaktır. Bu ders, günümüzde lojistik sorunlarının karşı karşıya kaldığı zorlukları, Endüstri 4.0 ile neyin değişeceğini ve lojistik sağlayıcıların Lojistik 4.0 terimi altında tartışılan yenilikçi çözümler ve uygulamalar ile kendilerini geleceğe dönük bir şekilde nasıl konumlandırabileceklerini anlatmaktadır.
MAN 457 Dış Ticaret Finansmanı (3+0+0) 3
Kambiyo mevzuatı. Dış ticaretin finansman teknikleri. Faturaların iskonto edilmesi ve forfeiting. Faktoring. Kredi ve avansa dayanan tedarik zinciri finansmanı. Sevkiyat öncesi finansman: Sipariş emrine dayanan finansman. Banka ödeme yükümlülüğü. Uluslararası kredi sigortası. Eximbank. UCP 600. Garantiler.
MAN 458 Depo ve Dağıtım Sistemleri (3+0+0) 3
Depolama ve envanter kavramları. Depo ve Dağıtım tesisi fonksiyonları. Depo tasarımı; depo boyutunun belirlenmesi ve yerleşim planlaması. Depolamada dış kaynak kullanımı. Depo çeşitleri. Depo süreçlerinin etkin ve verimli yönetimi. Depolama ekipmanları, raf sistemleri ve enformasyon teknolojileri. Dağıtım Sistemleri. Çapraz sevkiyat. Depolama ve dağıtım süreçlerinin maliyet ve performans yönetimi. Depolarda iş güvenliği. Paketleme ve elleçleme. İş gücü yönetimi. Depolarda katma değerli işlerin yönetimi
MAN 460 Ar-Ge Yönetimi (3+0+0) 3
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yönetimi, temel konular ve süreçler, Ar-Ge bölümü kuruluş aşamaları, Ar-Ge proje yönetimi. Türkiye Ar-Ge kanunu, devlet teşvikleri, çokuluslu firmaların Ar-Ge sürecini uluslararasılaştırması, firmaların inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetleri, otomotivde çevre dostu Ar-Ge, hibrid ve elektrikli araçlar.
MAN 465 İnovasyon ve Girişimcilik (2+0+2) 3
İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili temel kavramlar. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. Girişimcilik surecindeki asamalar. İhtiyaç ve fırsatların tanımlanması. İs modeli şablonu kullanarak is fikrini test etmek ve is modeli geliştirmek. Sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübelerin paylaşımı. KOBİ'leri destekleyen kurum ve kuruluşlar. Sermaye kaynakları. Bir girişimi geliştirme melek yatırımcılar, risk sermayesi yatırımı yapan şirketler ve özel sermaye şirketleri ile girişimcilerin desteklenmesi. İşim devredilmesi için stratejiler. Ticari girişim, kurumsal ve sosyal girişimcilik kavramları. İşletme türleri kavramı, fonksiyonları kuruluş şekilleri ve bunların mali ve hukuki sorumlulukları. Takim halinde iş planı geliştirilmesi ve sunumu. Girişimcilikte takımın önemi ve insan kaynaklarının yönetimi.
MAN 467 Yöneticiler İçin İnce Beceriler (3+0+0) 3
Hayatta başarı için kaldıraç olarak temel kişisel ve profesyonel gelişim becerileri. Sorunları çözmek, çatışmaları ele almak, etkili stratejiler geliştirmek, doğru biçimde iletişim kurmak, otantik bir lider olmak için araçlar. Sınır, şans, potansiyeller hakkında farkındalık, karar verme, strateji oluşturma. Öz yönetimli yetkinliklere (kişiye dönük) odaklanma, normatif-kültürel yönler için profesyonel tutuma odaklanma, mesleki davranış kurallarına ve etik ilkelere odaklanma.
MAN 468 Çok Uluslu Şirketlerin Stratejik Yönetimi (3+0+0) 3
Çok uluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Çok uluslu şirket yönetimine etki eden farklı politik, hukuki, ekonomik ve teknolojik güçler. Uluslararası stratejik yönetimin temel ögeleri. Küresel boyutta çalışan örgütlerin hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, değerlendirmek ve analiz etmek için bir çerçeve belirlenmesi. Küreselleşmeye karşı yerel adaptasyonu önemseyen stratejilerin güçleri, maliyetleri/ faydaları. Yabancı piyasalara girmek için gerekli özel stratejiler. Çok uluslu şirket üst yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Çok uluslu şirketlerde etkin karar verme ve kontrol yöntemleri.
MAN 469 Kültürlerarası Yönetim (3+0+0) 3
Küreselleşme, Küresel Stratejik Yönetimin Kültürel Unsurları, Küresel bütünleşme karşısında Yerelleşmeye Karşılık Verme, Kültür Seviyeleri, Kültürlerarası takım çalışması ve iletişim, Kültürel Farklılık Gösteren İşgücünü yönetmek, Örgüt Kültürü.
MAN 471 İş Hukuku (3+0+0) 3
İş hukukunun kaynakları, ferdi iş sözleşmelerinin oluşumu, içeriği ve sona ermesi,iş güvencesi, ihbar ve kıdem tazminatları, iş gören ve işverenin hak ve yükümlülükleri, ücretlere ilişkin kurallar, çalışma saatleri, fazla çalışma, ücretli izin.
MAN 472 Yönetsel Karar Verme (3+0+0) 3
Doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama bilgisayar uygulamaları,duyarlılık analizleri,ulaştırma,atama ve ağ modelleri,tam sayılı,amaç ve doğrusal olmayan programlama, proje yönetimi,karar kuramı,bekleme modelleri,simülasyon modelleri,tahmin modelleri ve envanter kontrol modelleri.
MAN 473 İşletmelerde Proje Yönetimi (2+0+2) 3
Proje seçimi, proje yöneticisinin rolü, proje organizasyonu veplanlaması,bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi,, denetlenmesive projenin sona erdirilmesi.Takım bazlı projelerde proje liderliği,çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma.
FEAS/MAN457 Uluslararası Ticaret Misyonu Projesi I: Teori (3+0+0) 3
Yurt dışı bir destinasyon için uluslararası ticaret misyonu projesi ön hazırlığı: firma bulma,ürün seçimi,iş planı oluşturma ,hedef ülke için pazar araştırması, pazar rekabet analizi. Uluslararası kültür ve iş kültürünü öğrenme. İhracat, ve finans bilgisi, sunum teknikleri, ve satış teknikleri geliştirme.
FEAS/MAN458 Uluslararası Ticaret Misyonu Projesi II: Uygulama (3+0+0) 3
( Ön koşul: FEAS/MAN457T) Ürünü, firmayı ve okulu temsil amaçlı hedef ülkede fuar/sergi hazırlığı: Seçilen ülkedeki ürünün tanıtımı için irtibat kurulacak firmaların belirlenmesi, irtibat kurulması, görüşme için randevu alınması, sergilenecek ürünün ulaştırılması, standın kurulması ve yurt dışında fuarın açılışı
FEAS 491 Erasmus Yurt dışı Stajı I (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
FEAS 492 Erasmus Yurt dışı Stajı II (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı

İlgili Dosyalar