Ders İçerikleri

Ders Kod Ders Adı Kredi
IT101 Bilgi işleme Giriş (Introduction to Computing) (2+0+2) 3
Bilişim teknolojisi kavramları. Bilgisayar ve çevre birimleri. Yaygın kullanılan yazılımlar. Bilginin depolanması ve yeniden kazanımı, bilgi giriş ve çıkışı. Bilgisayar ağları, ağ kurma, internet. Windows işletim sistemi, Linux işletim sistemi, HTML, bilgisayar grafiği ve çoklu-ortam; bilgisayar güvenliği.
IT105 Bilgisayar Okur-yazarlığı (Computer Literacy) (0+0+2) 1
Enformasyon teknolojilerinde temel kuramın ve terminolojinin tanıtımı. Microsoft Word gibi bir kelime işlemcide gereken dil değiştirme, karakter ekleme, stilleri kullanma, paragraf formatlama gibi temel beceriler. Microsoft Excel gibi bir iş çizelgesinde temel beceriler. Bu çizelgelerde matematiksel formüllerin kullanımı ve hesaplamalar ile grafikler oluşturulması.
IT202 Veri Yapıları ve Algoritmalar (Data Structures and Algorithms) (3+1+2) 4
Dizilim yığınları ve kuyruklar. Bağlı listeler, ağaçlar, sıralama, kıyım fonksiyonu. Bellek yığın yapıları, arama yapıları. Algoritma analizi, karmaşıklık, paralel algoritmalar. Dosya organizasyonu.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : CSE101
IT235 Sunucu Tarafı Programlama (Server Side Programming) (3+0+2) 4
Apache, IIS, MySQL, PHP ve J2EE Uygulama Sunucularının kurulumları, yapılandırılmaları ve temel yönetimleri. PHP, ASP.Net ve C#'ın temelleri. PHP ve ASP.Net'in sık kullanılan kitaplıkları. İstemci istek işlemesi, dinamik içerik yaratımı, HTTP cevap üstlüğü ayarlanması, veritabanı tümlenmesi, PHP ve ASP.Net kullanarak istemci tarafı ısrarlı depolamalarına ulaşım. Servlet temelleri, Form Verileri, HTTP İstek Üstlükleri, HTTP Durum Kodları, HTTP Cevap Üstlükleri, JSP temelleri.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : IT201 ve IT213
IT304 İşletim Sistemleri (Operating Systems) (3+0+2) 4
İşletim sistemlerinin sınıflandırılması ve yapısı. Depolama araçları, bellek yönetimi ve dinamik depolama stratejileri. Çizelgeleme algoritmaları, giriş/çıkış ve kesme yapıları. Koruma ve güvenlik. Kuyruklama ve ağ denetim modelleri. Sistem yazılımı: Bağlayıcılar, yükleyiciler, çeviriciler ve programlama algoritmaları. İşletim sistemleri hakkında durum çalışmaları ve işletim sistem modüllerinin uygulamaları.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : IT101
IT305 Bilgisayar Organizasyonu (Computer Organization) (3+1+0) 3
Temel bilgisayar düzeni. Komut kümeleri ve uygulamaları. Adresleme teknikleri. ALU, donanım ve mikroprogramlı denetleyiciler. Bellek birimi. Giriş/Çıkış yapıları ve kesme yönetimi. Von Neumann makinası üzerinde geliştirmeler. Veri yolu yapıları. Çevirici dili programlama.
IT 411 Nesne Yönelimli Yazılım Geliştirme (Object-Oriented Software Development) (3+0+0) 3
Nesneye yönelik kavramlar, analiz ve tasarım, birleştirilmiş modelleme dili, nesne yönelimli diller ve ortamlar, görsel programlama, hızlı uygulama geliştirme.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : CSE201
IT421 Bilişim Sistemlerinin Analizi ve Tasarımında Güncel Konular (Current Issues in Information Systems Analysis and Design) (3+0+0) 3
Nesne yönelimli sistem analiz ve tasarım yöntembilimi, yazılım geliştirmede çevik yöntemler(Xtreme Programlama), ileri düzeyli veritabanı kavramları, XML, veri ambarı ve veri madenciliği, kullanıcı arayüzü tasarımı.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : IT322
IT423 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (Human Computer Interaction) (3+0+0) 3
İnsan bilgisayar etkileşiminin ilkeleri. Etkileşimli bilgisayar sistemlerinin öğeleri, pencereler ve giriş aygıtları. Pencere sistemleri ve söyleşi yönetimi. Etkileşimli sistemlerde söyleşi tasarımı. Psikolojik, fizyolojik, dilbilimsel ve algısal faktörler. Çeşitli etkileşim tekniklerinin getiri ve götürüleri, komut dili sözdizimi ve veri sunumu. Tasarım yöntembilimi ve ana noktaları.
IT424 Bilişim Sistemlerinin Yönetimi ve İşletimi (Information Systems Administration and Operations) (3+0+0) 3
Sistem yönetimi, bilgi yönetimi ve güvenlik, veritabanı yönetimi, kullanıcı desteği, elektronik veri işleme bölümü yönetimi.
IT425 Çokluortam Sistemleri ve Uygulamaları (Multimedia Systems and Applications) (3+0+0) 3
Çokluortama giriş, ses, görüntü ve metnin tümleştirilmesi, çokluortam araçları ve geliştirme ortamları, eğitim, turizm, kültür ve bilgisayar sanatına uygulamaları.
IT431 İşletme Veri Analizi (Business Data Analysis) (3+0+0) 3
İstatistiksel yöntemler ve işletme veri analizi, analiz için yazılım araçları. Çeşitli işletme ortamlarında durum çalışmaları ve uygulamaları.
IT432 Tıbbi Bilişim (Medical Informatics) (3+0+0) 3
Bir makine olarak insan vücudu, fizyolojik sistemler, tanı tekniklerinin en son durumu, ve bunlarla ilgili ölçme düzenleri, hasta bakımı ve tedavisinde yeni teknolojiler. Tıpta bilgisayarlar: klinik veri, sağlıkla ilgili veritabanları, elektronik hasta verileri, tele-tıp, tele-sağlık. Tıbbi bilişimde ahlaki değerler.
IT433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Data Warehousing and Data Mining) (3+0+0) 3
Veri madenciliğinin temel kavram ve yöntemleri. Veritabanları, veri ambarları, veri madenciliği ve yapay öğrenme arasındaki ilişki. Veri madenciliği işlevleri: birliktelik, kavram tanımlama, sınıflama, öngörme ve öbekleme. Her işlev için çeşitli algoritmalar: karar ağaçları, yapay sinir ağları, Bayes sınıflandırması, lojistik bağlanım. K-ortalamalı öbekleme. Veri madenciliği yazılımları.
IT434 Elektronik Ticaretin Temelleri (Fundamentals of E-Commerce) (3+0+0) 3
Elektronik ticaret için internet teknolojileri, elektronik veri değişimi, elektronik ödeme ve güvenlik, yasal durum, elektronik ticaret için yazılım araçları. Dönem projesi.
IT482 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemleri (Customer Relationship Management (CRM) Systems) (3+0+0) 3
Müşteri İlişkileri Yönetiminin temel prensipleri, müşteriler arasındaki farklılıkların anlaşılması, müşteri bilgilerinin toplanması, müşteri bağlılığı, müşteriyi elde tutma, geri kazanma ve yeni müşteri kazanma stratejileri, pazarlama gücü otomasyonu ve müşteri servis merkezleri, veri madenciliğinin temelleri ve müşteri ilişkileri yönetim sistemleri geliştirme ile ilgili temel konular.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT483 İleri Sunucu Tarafı Programlama-JSP (Advanced Server Side Programming-JSP) (3+0+0) 3
Web tabanlı programlamanın temelleri, CGI programlama, Servlet'ler, Bean'ler, JSP, etiketler, isteğe uyarlanmış etiketler, JSF, Web tabanlı programlamada güvenlik unsurları.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT484 İleri Java Programlama (Advanced Java Programming) (3+0+0) 3
Java ile programlamada ileri unsurlar. Java özel durumları, Java paketleri, Javadoc, UML, kalıt, sosyal programlama, arayüzler, Java Uygulama'ları, grafik kullanıcı arayüzü (GKA) ve grafik programlama, olay ve olay yönetimi, Web servisleri, veritabanı programlama, paralel programlama, ağ programlama.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT485 Java ile Mobil Uygulama Geliştirme (Mobile Application Development Using Java) (3+0+0) 3
Kablosuz teknolojiye giriş, kablosuz cihazlar ve kablosuz program geliştirme altyapısı, kablosuz cihazlarda kullanılabilecek Java teknolojisi, MIDlet'ler, konfigürasyonlar, profiller; grafik kullanıcı arayüzü ve grafik programlama, olay ve olay yönetimi, ekran ve tuval tabanlı uygulamalar geliştirme, oyun yazma, veritabanı programlama.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT488 Çevik Bilgi Sistemleri Geliştirme (Agile Information Systems Development) (3+0+0) 3
Bilgi sistemleri geliştirme çevik yaklaşımlarların temel prensipleri, çevik bağlamda yöntem mühendisliği ve modelleme, güncel yöntemler (SCRUM, DSDM), teknikler (Zaman kutuları, ikili proglama) ve araçlar, örgüt ve proje seviyesinde yöntem uyarlaması, offshore ve küresel dağıtık iş ortamlarında çevik proje yönetimi, çevik bilgi sistemlerinin nesne-tabanlı ortamlarda geliştirilmesi.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT489 Yönlendirme Protokolleri ve Kavramları (Routing Protocols and Concepts) (3+0+0) 3
Yönlendirmeye giriş ve paket iletimi: Yönlendiricinin komponentleri ve Cisco IOS kullanarak yönlendiricinin yapılandırılması. Yönlendirmeye tablosu oluşturma. Yönlendiricinin yön belirleme ve anahtarlama özellikleri. Statik Yönlendirmeye. Dinamik Yönlendirmeye Protokollerine giriş ve sınıflandırılması: Metrikler ve yönetsel mesafe. Mesafe Vektör Yönlendirmeye Protokolleri: RIPv1 ve RIPv2. Değişken Uzunluklu Altağ Maskelemesi ve CIDR. EIGRP çalıştırılması ve yapılandırılması. Bağlantı Durum Yönlendirme Protokolleri: OSPFv2 çalıştırılması ve yapılandırılması.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
IT491 İleri Veritabanı Sistemleri (Advanced Database Systems) (3+0+0) 3
İlişkisel veritabanlarının temelleri, Veri yerleşim planları, arabellek sistemleri, dosya yönetimi, indeksleme teknikleri, sorgu işleme metodolojileri, ilişkisel işlemlerin geliştirilmesi, dışsal sıralama, sorgu optizasyonu. İşlembilgi modelleri, eşzamanlı çalışma kontrol algoritmaları, veritabanı kurtarma.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: IT 201
IT492 Bilginin Depolanması ve Yönetimi (Information Storage and Management) (3+0+0) 3
Bilginin depolanması ve yönetimi teknolojileri alanındaki ihtiyaç duyulan kavramlar. Depolama sistemleri, depolama ağları teknolojileri, sanallaştırma teknolojileri, iş devamlılığı ve depolama güvenliği. Bu dersi başarılı bir şekilde bitiren bir öğrenciden sıkça kullanılan depolama sistemlerinin çalışma mekanizmasını ve bunların altında yatan protokolleri, değişik depolama teknolojilerinin artıları ve eksilerini, bilgi kullanılabilirliğinin önemini ve veriyi korumak için veri güvenliğinin önemini anlaması ve aklında canlandırabilmesi beklenmektedir.
Önkoşul : Öğretim üyesinin onayı
MIS101 Bilişim Yönetimi için Java ( Java for Information Management ) (2+0+2) 3
Java programlama dili. Java geliştirme ortamı. Bellek tahsis etme ve kullanma. Java geliştirme araçları. Java kullanarak veri yönetimi ve güncelleme. Laboratuvar ödevleri.
MIS102 Bilişim Yönetimi için İleri Java ( Advanced Java for Information Management ) (3+0+0) 3
Nesneye dayalı programlama prensipleri. Sınıflar ve nesneler. Nesneye dayalı veri modeli. Java temelli proje geliştirme. UML, sınıf diyagramları ve nesneye dayalı modelleme. Nesneye dayalı bilgi yönetimi. Laboratuvar ödevleri ve projeler.
Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : MIS101
MIS106 Veritabanı Sistemleri ve Uygulamaları ( Database Systems and Applications ) (2+0+2) 3
Veritabanı yönetim sistemleri. Veri depolama ve yönetimi. Güvenlik, bütünlük ve güvenirlik benzeri veri modeli gereksinimleri. Veritabanı tasarımı. Veritabanı tasarımı dokümanı hazırlama. Laboratuvar ödevleri. Veritabanı tasarımı ve geliştirme projesi.
MIS108 Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları ( Computer Networks and Applications ) (3+0+0) 3
Veri, veri iletimi ve protokolleri. Internet ve uygulamaları. Internet protokolleri. Ağ türleri ve kullanım modelleri. OSI ve TCP ağ katmanları. Ağ yapılandırma. Ödevler.
MIS111 Bilişim Sistemlerinin Temelleri (Fundamentals of Information Systems) (3+0+0) 3
Bilişim sistemleri ve organizasyon. Karar vermede zamanında, doğru ve uygun bilgilere ulaşmanın önemi. İşletmelerde yönetim seviyeleri ve bilgi gereksinmeleri. İşletmelerdeki bilişim sistemlerinin eşgüdümü ve tümleştirilmesi. Uygulamalar.
MIS213 Web Tasarımı ve Programlama (Web Design and Programming ) (2+0+2) 3
İstemci tarafı uygulama tasarlama ve geliştirme. HTML, Javascript ve CSS benzeri ilişkili teknolojiler. Laboratuvar ödevleri ve projeler.
MIS224 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (Information Systems Analysis and Design) (2+0+2) 3
Geleneksel ve nesne tabanlı bilişim sistemleri geliştirme. Bilişim sistemleri için güncel kavramsal modelleme araçları ve dilleri. İş problemi analizi ve bilgi sistemi gereksinimlerini detaylandırılması için sistematik yöntem kullanımı. Laboratuvar ödevleri ve projeler.
MIS234 İş Süreçleri Mühendisliği (Business Process Engineering ) (3+0+0) 3
Yönetimsel ve modelleme bağlamında iş süreçlerinin analiz, tasarım ve uygulama konuları. İş dönüşümü, iş ve bilişim teknolojilerinin bütünleştirilmesi. İş süreçleri mühendisliği için yöntemler, araçlar ve teknikler. Modelleme dilleri ve standartlar. Şirket bilgi mimarisinin iş süreçleriyle ilişkilendirilmesi. Projeler.
MIS307 Bilişim Güvenliği Yönetimi ( Information Security Management ) (3+0+0) 3
Bilişim güvenliği kavramları ve modelleri. Güvenlik ilkeleri ve güvenlik gereksinimleri. Tehditler ve saldırılar. Güvenlik politikası ve risk yönetimi. Erişim denetimi ve güvenlik denetimi. Kriptografik teknikler ve algoritmalar. Veritabanı güvenliği. Örnek durum çalışmaları.
MIS323 Çevik Yazılım Geliştirme ( Agile Software Development ) (3+0+0) 3
Yazılım süreci modelleri ve iyileştirilmesi. Çevik yöntemler. Uygulama mimarisi tasarımı. Hızlı yazılım geliştirme. Doğrulama ve sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler; ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği. Örnek durum çalışmaları.
MIS324 Kurumsal Mimari (Enterprise Architecture) (3+0+0) 3
Kurumsal bilgi teknolojilerinin düzenlenmesi, seçilmesi, uygulaması ve yönetilmesi. Bilgi altyapısı ve veri mimarisi için yaklaşımlar ve stratejiler. Mimari strateji, modelleme ve uyum sorunları. İyi uygulamalar ve vaka analizleri. Uygulamalar.
MIS325 Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım (Strategy, Management and Acquisition of IS) (3+0+0) 3
Kıdemli yönetici bakış açısıyla, etkili ve verimli bilgi sistemleri (BS) için satın alma, geliştirme ve uygulama plan ve yordamları. Bilgi sistemlerinin stratejik unsurlarla uyumu ve bu unsurların planlanması, altyapı işletimi. BS yönetişim çerçevesi ve yöntemleri, iyi uygulamalar. Uygulamalar.
MIS361 Yazılım Ürün Yönetimi (Software Product Management ) (3+0+0) 3
Yazılım ürün yönetiminin amaçları. Yazılım ürün yönetimi süreci. Ürün hayat döngüsü. Sürüm hayat döngüsü. Yazılım ürün yönetimi organizasyonu. İş ve pazarlama stratejileri. Önceliklendirme. Ürün planı, ürünleştirme ve ürünün yayınlanması, sürüm yönetimi. Ürün dokümantasyonu. Firmalarda uygulamalar.
MIS390 İşyeri Eğitimi (Internship) (50 iş günü) 0 kredi
Sektörde uzun süreli staj deneyimi.
MIS461 Nesnelerin İnterneti ( Internet of Things ) (3+0+0) 3
Nesnelerin internetine giriş. Akıllı bağlanma. Kullanma durumları, uygulanma gereksinimleri. Akıllı cihazlar, akıllı sağlık, akıllı ev ve bina, akıllı şehirler, akıllı giysiler ve giyilebilir teknolojiler, akıllı enerji, akıllı alışveriş, akıllı arabalar, akıllı fabrika, akıllı işletmeler. Nesnelerin internetinin hayatımıza etkisi. Firmalarda uygulamalar.
MIS481 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Bulut Bilişim) (3+0+0) 3
Bulut bilişimin tanımı ve tarihsel gelişimi; temel bulut servis modelleri; hizmet olarak yazılım, hizmet olarak platform, hizmet olarak altyapı, hizmet olarak veri merkezi; bulut bilişimi oluşturan teknolojiler; sanallaştırma; bulut güvenliği; temel bulut mimarileri, ileri düzey bulut mimarileri, ve özel bulut mimarileri; bulut hizmet modelleri, bulut ekonomisi, maliyet ölçütleri ve ücretlendirme modelleri; servis kalitesi ölçütleri ve hizmet anlaşmaları, büyük verinin temelleri, büyük veri analitiği, ve büyük veri yönetimi; büyük veri işleme, büyük veri kaynak yönetimi ve depolama.
MIS482 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Yazılım Testi ve Kalite Güvencesi) (3+0+0) 3
Yazılım testi temel konuları, risk yönetimi, hata ayıklama, test tanımı, doğrulama, kanıtlama, kalite güvencesi; statik test ile dinamik test; kara kutu testi, beyaz kutu testi ve gri alan testi; test seviyeleri; test tipleri; fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan testler; yazılım performans testi; kullanılabilirlik testi; güvenlik temelleri ve güvenlik testleri; küreselleştirme ve yerelleştirme; test süreçlerinde "V" kavramı; otomatik olan ve olmayan testler ile otomatik test araçları; test sürecinde izleme, denetleme ve belgelendirme; test senaryosu oluşturma ve test sürecini planlama; test ekonomisi; SAP, web servisleri, veri ambarı ve mobil uygulama testleri; test dokümanları ve raporları.
MIS490 Proje (Project) (0+0+6) 3
Enformasyon Teknolojileri Yönetimi alanında bir akademik tanışman gözetiminde yapılacak ve sonuçları proje raporu ve sözlü sunum halinde bölüm öğretim kadrosuna sunulacak olan tasarım ve geliştirme projesi.
Önkoşul : Son sınıf öğrencisi olmak ve öğretim üyesinin onayı

İlgili Dosyalar