Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Bilgi

Kurumsal Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Temel ekonomik kavramları öğrenmek, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilmek, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınmak. 1,2 1,3,5
Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düşünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenmek. 1,2 2,4,41
İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilmek, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilmek. 1,2 6,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

1.Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

1.Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

2.Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

3.Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

4.İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

5.Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

6.Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

7.Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceriler

Kavramsal
Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlamak. 5 8,11,14
Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlamak, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilmek. 4 10,12
Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilmek, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilmek. 3 9,13
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

3. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

4. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,

5. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

8. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

9. Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

10. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

11. Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

12. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

13. Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

14. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olmak; ekonomi ile ilgili yayınları kritik açıdan değerlendirebilmek; piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilmek; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri analiz edebilmek, istatistiki ve ekonometrik teknikler ve gerekli paket programları kullanarak yorumlayabilmek, bulguları sunabilen, etkin not alabilmek, bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilmek. 6,7,8 15,16,17,18,19,20
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

6. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

7. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

8. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

15. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

16. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

17. Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

18. Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.

19. Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

20. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanımak ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilmek. 9 22,23,24,25,26,27
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
9. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

21. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

22. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

23. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

24. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

25. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

26. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.

27. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilmek. 10,12,13 28,31,34,35
Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilmek, önderlik edebilmek. 11 29,30,32,33
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

10. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

12. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi"nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

13. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

28. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

29. Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

30. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

31. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

32. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

33. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

34. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

35. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramak. 14,16 36,38,39,40,41
Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavramış olmak. 15 37,42
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

14. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

15. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

16. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

36. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

37. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

38. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

39. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

40. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

41. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

42. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

İlgili Dosyalar