Ders İçerikleri

Yeni Kod Dil Adı Eski Kodlar Adı Kredi AKTS
BİTE1001 Türkçe Computer Literacy IT101T / IT105T Introduction to Computing (0+0+2) 1 1
Tanım: Enformasyon Teknolojilerinde Temel Kuramın ve Terminolojinin Tanıtımı. Microsoft Word gibi bir Kelime İşlemcide Gereken Dil Değiştirme, Karakter Ekleme, Stilleri Kullanma, Paragraf Formatlama gibi Temel Beceriler. Microsoft Excel gibi bir İş Çizelgesinde Temel Beceriler. Bu Çizelgelerde Matematiksel Formüllerin Kullanımı ve Hesaplamalar ile Grafikler Oluşturulması.
BİTE2202 Türkçe Data Structures and Algorithms (3+0+2) 3 7
Tanım: Algoritma. Soyut Veri Yapıları. Soyut Veri Yapıları için Model. Soyut Veri Yapıları için Jenerik Kod. Algoritma Verimliliği. Big O Notasyonu. Dizilim Yığınları ve Kuyruklar. Bağlı Listeler. Ağaçlar. İkili Arama Ağacı. Sıralama. Kıyım Fonksiyonu. Bellek Yığın Yapıları. Grafikler. Arama Yapıları. Algoritma Analizi. Karmaşıklık. Paralel Algoritmalar. Dosya Organizasyonu.
BİTE3304 Türkçe Operating Systems (3+0+2) 3 7
Tanım: İşletim Sistemlerinin Sınıflandırılması ve Yapısı. Depolama Araçları. Bellek Yönetimi ve Dinamik Depolama Stratejileri. Çizelgeleme Algoritmaları. Giriş/Çıkış ve Kesme Yapıları. Koruma ve Güvenlik. Kuyruklama ve Ağ Denetim Modelleri. Sistem Yazılımı: Bağlayıcılar. Yükleyiciler. Çeviriciler ve Programlama Algoritmaları. İşletim Sistemleri Hakkında Durum Çalışmaları ve İşletim Sistem Modüllerinin Uygulamaları.
BİTE4433 Türkçe Data Warehousing and Data Mining (3+0+0) 3 6
Tanım: Veri Madenciliğinin Temel Kavram ve Yöntemleri. Veritabanları. Veri Ambarları. Veri Madenciliği ve Yapay Öğrenme Arasındaki İlişki. Veri Madenciliği İşlevleri: Birliktelik, Kavram Tanımlama, Sınıflama, Öngörme ve Öbekleme. Her İşlev için Çeşitli Algoritmalar: Karar Ağaçları, Yapay Sinir Ağları, Bayes Sınıflandırması, Lojistik Bağlanım. K-Ortalamalı Öbekleme. Veri Madenciliği Yazılımları.
YÖBİ1101 Türkçe Java for Information Management MIS101T Java For Information Management (2+0+2) 3 7
Tanım: Programlama Dillerinin Tarihçesi. Programlama Paradigmaları. Problem Çözme. Temel Programlama Kavramları. Bütünleşik Geliştirme Ortamları. Derleme. Çalıştırma. Hata Ayıklama. Söz Dizimi. Anlam-bilim. Değişkenler. İfadeler. Atamalar. Seçimler. Döngüler. Bilgisayar Yapıları ve Algoritmalar. Java Bileşenleri. Java'da Hafıza Yönetimi. Kontrol İfadeleri: Seçim İfadeleri. Tekrarlama İfadeleri. Temel Veri Yapıları: Diziler. Metotlar. Java'da Veri Yapıları. Java'da Algoritmaların Uygulanması. Java'da Karakter Katarları.
YÖBİ1102 Türkçe Advanced Java for Information Management MIS102T Advanced Java for Information Management (2+0+2) 3 7
Tanım: Yazılım Geliştirmenin Karmaşıklığı. Yazılım Geliştirmede Kullanılan Önemli Modeller. Nesne-Yönelimli Programlama Temellerine Giriş. Nesneler. Sınıflar. Oluşturucu Metotlar. Yok Edici Metotlar. Çöp Toplayıcı. Statik Değişkenler. Sabitler. Metotlar. Görünürlük. Kapsam. this Operatörü. Soyutlama. Kapsülleme. Nesnelerle Düşünme. Kalıtım. Süper Sınıf. Alt Sınıf. Aşırı Ezme. Aşırı Yükleme. Çok Biçimlilik. Tip Dönüşümü. Bağlama. Arayüzler. Soyut Sınıflar. Comparable ve Clonable Arayüzleri. İstisna Yönetimi. İleri Veri Yapıları ve Algoritmalar. Algoritma Etkinliği. Uzman Uygulama Geliştirme. Veritabanı Programlama. Çok-Kanallılık. Paralel Programlama.
YÖBİ1106 Türkçe Database Systems and Applications IT201T / MIS106T Database Systems (2+0+2) 3 6
Tanım: Veritabanı Sistemi Kavramları ve Mimarisi. Varlık-İlişki Modeli: varlıklar, ilişkiler, anahtarlar. Bağıntısal model. Kavramsal Tasarımın Mantıksal Tasarıma Dönüştürülmesi. Temel SQL, Kompleks SQL. Veritabanı yönetim sistemleri. Veri depolama ve yönetimi. Güvenlik, bütünlük ve güvenirlik benzeri veri modeli gereksinimleri. Veritabanı tasarımı. Veritabanı tasarımı dokümanı hazırlama. Laboratuvar ödevleri. Veritabanı tasarımı ve geliştirme projesi.
YÖBİ1108 Türkçe Computer Networks and Applications IT205T / MIS108T Fundamentals of Computer Networks (3+0+0) 3 7
Tanım: Bilgisayar Ağlarının Temelleri. Veri, Veri İletişimi ve Protokolleri. Internet ve Uygulamaları. IOSI Referans Modeli & TCP/IP Referans Modeli. HTTP Protokolü & FTP Protokolü. SMTP Protokolü & DNS Protokolü. Taşıma Katmanı: TCP Protokolü. TCP Protokolü & UDP Protokolü. Ağ Katmanı: IP Protokolü. Ağ Katmanı: ICMP Protokolü. Yönlendirme Algoritmaları. Veri Bağı Katmanı.
YÖBİ1111 Türkçe Fundamentals of Information Systems MIS111T / MIS221T Fundamentals of Information Systems (3+0+0) 3 6
Tanım: Günümüz Küresel İşletmelerinde Enformasyon Sistemleri. Küresel E-İş ve İşbirliği. Enformasyon Teknolojileri Altyapısı ve Gelişmekte Olan Teknolojiler. İş Zekasının Temelleri: Veri Tabanları ve Enformasyon Yönetimi. Enformasyon Sistemleri Güvenliği. Operasyonel Mükemmelliğin ve Müşteri Yakınlaşmasının Başarılması: Kurumsal Uygulamalar. E-Ticaret: Dijital Pazarlar, Dijital Ürünler. Bilgi Yönetimi. Karar Vermeyi Güçlendirme. Enformasyon Sistemleri Kurulumu. Küresel Sistem Yönetimi. Enformasyon Sistemlerinde Etik ve Sosyal Konular.
YÖBİ1112 Türkçe Mathematics for Management Information Systems (3+0+0) 3 6
Tanım: İspatlar. Savlar. Yüklemler. Aksiyomlar. Durumlar ile ispatlama. Çelişki ile ispatlama. İyi sıralama prensibi. Mantık formülleri. SAT problemi. Yüklem formülleri. Matematiksel Veri Yapıları. Kümeler. Diziler. Fonksiyonlar. İkili ilişkiler. Sonlu eleman sayısı. Tümevarım. Durum makinaları. Döngüsel Veri Yapıları. Sonsuz Kümeler. Sayılar Teorisi. Bölünebilirlik. Ortak bölemlerin en büyüğü. Asal sayılar. Aritmetiğin temel teoremi. Alan Turing.
YÖBİ1113 Türkçe Introduction to Algorithms (3+0+0) 3 7
Tanım: Problem Çözme ve Programlama. Soyutlama. Problem ve Göstergelerin Analiz Edilmesi. Parçalama. Desen Tanıma. Akış Diyagramları. Temel Veri Tipleri. Değişkenler. Sözde Kod. Kontrol Yapıları: Sıralama İfadesi. Karar İfadesi. Seçenekler Sunma. Mantıksal Yapılar. Bileşik Mantık Operatörleri. Tekrarlama Yapıları. Döngüler. Algoritma Tasarımı. Örnekler.
YÖBİ1114 Türkçe Introduction to Programming (2+0+2) 3 7
Tanım: C Dilinin Temelleri. C Diline Genel Bakış. C Dilinin Tarihçesi. Merhaba Dünya. C Programlamanın Temel Yapısı. Temel Öğeler. Anahtar Sözcükler. Tanımlayıcılar. Biçim Belirleyicileri. Veri Tipleri. Değişkenler. Sabitler. Operatörler. Enumlar. Karar Verme. Döngüler. Kontrol Akış İfadeleri. Diziler. Karakter Katarları. Fonksiyonlar. İşaretçiler. Yapılar. Birlikler. Komut Satırı Argümanları.
BİTE2204 Türkçe Logic Design IT204 / IT240 Logic Design (3+0+0) 3 8
Tanım: Sayısal Sistemlere Giriş. Boolean Cebri & Lojik Kapılar. Kombinasyon Devreleri. Devre Optimizasyonu. Ardışık Devreler. Senkron Ardışık Devreler. Register, Sayaçlar. Hafıza Birimi ve PLA. Algoritmik Durum Makineleri. Register Transferi Seviye Belirleme ve Mikro İşlemler. Sayısal Sistem Tasarımı.
YÖBİ2213 Türkçe Web Design and Programming IT213T / MIS213T Internet and Web Programming (2+0+2) 3 6
Tanım: Bilgisayar ve İnternet Konularına Giriş. HTML'in Temeli. HTML Tablo Veri Formları. HTML5 Elemanları. CSS'e Giriş. CSS Konuları. JS'e Giriş. JS Kontrol Yapıları. JS Döngüleri. JS Fonksiyonları. İstemci Tarafı Uygulama Tasarlama ve Geliştirme. HTML, HTML5, Javascript ve CSS Benzeri İlişkili Teknolojiler. Laboratuvar Ödevleri ve Projeler.
YÖBİ2224 Türkçe Information Systems Analysis and Design MIS222T / MIS224T Information Systems Analysis and Design (2+0+2) 3 6
Tanım: Enformasyon Sistemleri Analistinin Dünyası. Sistem Geliştirme Yaklaşımları. Sistem Gereksinimlerinin Modellenmesi Gereksinimlere Geleneksel Yaklaşım. Gereksinimlere Obje-Tabanlı Yaklaşım. Sistem Tasarımının Öğeleri. Tasarıma Geleneksel Yaklaşım. Object-Tabanlı Tasarım. Bilişim sistemleri için güncel kavramsal modelleme araçları ve dilleri. İş problemi analizi ve bilgi sistemi gereksinimlerini detaylandırılması için sistematik yöntem kullanımı. Laboratuvar ödevleri ve projeler.
YÖBİ2234 Türkçe Business Process Engineering MIS234T / MIS334T Business Process Engineering (3+0+0) 3 6
Tanım: İş Süreci. İş Süreci Modelleme. Yönetimsel ve Modelleme Bağlamında İş Süreçlerinin Analiz, Tasarım ve Uygulama Konuları. İş Dönüşümü, İş ve Bilişim Teknolojilerinin Bütünleştirilmesi. İş Süreçleri Mühendisliği için Yöntemler, Araçlar ve Teknikler. Modelleme Dilleri ve Standartlar. Şirket Bilgi Mimarisinin İş Süreçleriyle İlişkilendirilmesi. Projeler.
YÖBİ2291 Türkçe Industrial Training I MIS290T Industrial Training (3+0+0) 3 1
Tanım: Mesleki Bilgi ve Becerilerin bir İş Yerinde Uygulamalı Eğitim Sonrasında Raporlanması.
BİTE2301 Türkçe Management Information Systems IT301 Management Information Systems (3+0+0) 3 5
Tanım: Bilgi Sistemleri ve Siz. İş Süreci ve Karar Verme. Üretkenlik, İnovasyon ve Strateji. Veritabanı ve İçerik Yönetimi. Karar Verme ve İş Zekası. Rekabet Avantajı ve İş Süreçleri. Donanım ve Yazılım. Bulut. Sosyal Ağ, E-ticaret ve Web. Bilgi Sistemlerinin Projelerle Üretilmesi. Yapı, Yönetişim ve Etik. Bilgi Güvenliği ve Gizliliği Yönetmek.
BİTE2305 Türkçe Computer Organization IT305 Computer Organization (3+1+0) 3 5
Tanım: Temel Bilgisayar Düzeni. Komut Kümeleri ve Uygulamaları. Adresleme Teknikleri. ALU, Donanım ve Mikroprogramlı Denetleyiciler. Bellek Birimi. Giriş/Çıkış Yapıları ve Kesme Yönetimi. Von Neumann Makinası Üzerinde Geliştirmeler. Veri Yolu Yapıları. Çevirici Dili Programlama.
YÖBİ3106 Türkçe Advanced Database Systems (3+0+0) 3 6
Tanım: Bağıntısal Veritabanı Sistemlerinin Temelleri, Bağıntısal Cebir, SQL, Veri Dizimi, Yedekleme Sistemleri, Dosya Yönetimi, İndeksleme Teknikleri (Ağaç Temelli ve Fonksiyon Temelli). Sorgu İşleme Metodolojisi, Bağıntısal Operatörlerin Uygulanması, Dış Sıralama, Sorgu Optimizasyonu. İşlem Modelleri, Aynı Anda Kullanım kontrol Algoritmaları, Veritabanı Kurtarma.
YÖBİ3210 Türkçe İleri Web Uygulamaları Geliştirme (3+0+0) 3 5
Tanım: Dersin öncelikli amacı, ASP.NET MVC kullanarak C# programlama dili ile web programlamanın teori ve pratiğini açıklamaktır. Ayrıca, bu ders öğrencilerin MVC (Model-View-Controller) adı verilen çağdaş tasarım desenini kullanarak işletmeler için web tabanlı uygulamalar tasarlamasını ve geliştirmesini amaçlamaktadır. Genel web programlama kavramları dersin ilk haftalarında tanıtılacak ve sonraki haftalarda ASP.NET MVC'nin ileri konuları tartışılacaktır.
YÖBİ3220 Türkçe Veriye Dayalı Uygulama Geliştirme (3+0+0) 3 5
Tanım: Bu dersin amacı, öğrencilere ADO.NET, ADO.NET Entity Framework ve XML Web Servisleri kullanarak veri odaklı etkileşimli çok kullanıcılı uygulamalar geliştirmek için gereken bilgi ve becerileri sağlamaktır.
YÖBİ3307 Türkçe Information Security Management MIS307 Information Security Management (3+0+0) 3 5
Tanım: Bilişim Güvenliği Kavramları ve Modelleri. Güvenlik İlkeleri ve Güvenlik Gereksinimleri. Tehditler ve Saldırılar. Güvenlik Politikası ve Risk Yönetimi. Erişim Denetimi ve Güvenlik Denetimi. Kriptografik Teknikler ve Algoritmalar. Veritabanı Güvenliği. Örnek Durum Çalışmaları.
BİTE3320 Türkçe Principles of Programming Languages IT320 Principles of Programming Languages (3+0+0) 3 6
Tanım: Temeller. Buyurucu Paradigmaa: C Programlama Dili. Dil İşleme Sistemleri: Tarama, Ayrıştırma, Biçimsel Diller, Durağan Anlambilim. Düşük Seviyeli Paradigma: Model Birleştirme Dili. Yaşam Döngüsü, Adlandırma, Kapsam. Fonksiyonel Paradigma: Haskell Dili, Lambda Calculus. Dinamik Anlambilim. Tip Sistemleri. Mantık Paradigması: Prolog Dili. İleri Nesne Yönelimli Programlama. Komut Dosyası Dilleri: Kabuklar ve Javascript.
YÖBİ3323 Türkçe Agile Software Development IT323T / MIS323T Contemporary Software Development (3+0+0) 3 5
Tanım: Geleneksel Yazılım Geliştirme Metodolojileri. Gereksinim Belirlenmesi ve Test. Scrum - Genel Bakış, Scrum Altyapısı, Çevik Prensipleri, Sprintler, Gereksinimler, Ürün Birikimi, Teknik Derinlik, Roller, Planlama, Sprint Yürütme. Scrum'ın diğer Çevik Metodolojilerle Karşılaştırılması. Yazılım süreci modelleri ve iyileştirilmesi; çevik yöntemler, uygulama mimarisi tasarımı, hızlı yazılım geliştirme, doğrulama, sağlama. Yeni gelişen yaklaşımlar ve teknolojiler: ilgiye-yönelik, model-tabanlı, hizmete-yönelik yazılım mühendisliği. Uygulamalar.
YÖBİ3324 Türkçe Enterprise Architecture MIS324T Enterprise Architecture (3+0+0) 3 6
Tanım: Kurumsal Bilgi Teknolojilerinin Düzenlenmesi, Seçilmesi, Uygulaması ve Yönetilmesi. Bilgi Altyapısı ve Veri Mimarisi için Yaklaşımlar ve Stratejiler. Mimari Strateji, Modelleme ve Uyum Sorunları. İyi Uygulamalar ve Vaka Analizleri. Uygulamalar.
YÖBİ3325 Türkçe Strategy, Management and Acquisition of IS MIS325T Strategy, Management and Acquisition of IS (3+0+0) 3 7
Tanım: IT Devlet Yönetimine Karşın IT Yönetimi. IT Stratejisi ve İş Stratejisi. IT Düzenlenmesi ve İş Stratejisi. Kıdemli Yönetici Bakış Açısıyla, Etkili ve Verimli Bilgi Sistemleri (BS) için Satın Alma, Geliştirme ve Uygulama Plan ve Yordamları. Bilgi Sistemlerinin Stratejik Unsurlarla Uyumu ve Bu Unsurların Planlanması, Altyapı İşletimi. BS Yönetişim Çerçevesi ve Yöntemleri, İyi Uygulamalar. Uygulamalar.
YÖBİ3391 Türkçe Industrial Training II MIS390T Industrial Training (3+0+0) 3 1
Tanım: Mesleki Bilgi ve Becerilerin bir İş Yerinde Yygulamalı Eğitim Sonrasında Raporlanması.
BİTE3421 Türkçe Current Issues in Information Systems Analysis and Design IT421 Current Issues in Information Systems Analysis and Design (3+0+0) 3 5
Tanım: Nesne Yönelimli Sistem Analiz ve Tasarım Yöntembilimi. Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler (Xtreme Programlama). İleri Düzeyli Veritabanı Kavramları. XML. Veri Ambarı ve Veri Madenciliği. Kullanıcı Arayüzü Tasarımı.
BİTE3423 Türkçe Human Computer Interaction IT423 Human Computer Interaction (3+0+0) 3 5
Tanım: İnsan Bilgisayar Etkileşiminin İlkeleri. Etkileşimli Bilgisayar Sistemlerinin Öğeleri. Pencereler ve Giriş Aygıtları. Pencere Sistemleri ve Söyleşi Yönetimi. Etkileşimli Sistemlerde Söyleşi Tasarımı. Psikolojik, Fizyolojik, Dilbilimsel ve Algısal Faktörler. Çeşitli Etkileşim Tekniklerinin Getiri ve Götürüleri. Komut Dili Sözdizimi ve Veri Sunumu. Tasarım Yöntembilimi ve Ana Noktaları.
BİTE3424 Türkçe Information Systems Administration and Operations IT424 Information Systems Administration and Operations (3+0+0) 3 5
Tanım: Sistem Yönetimi. Bilgi Yönetimi ve Güvenlik. Veritabanı Yönetimi. Kullanıcı Desteği. Elektronik Veri İşleme Bölümü Yönetimi.
BİTE3425 Türkçe Multimedia Systems and Applications IT425 Multimedia Systems and Applications (3+0+0) 3 5
Tanım: Çokluortama Giriş. Ses. Görüntü ve Metnin Tümleştirilmesi. Çokluortam Araçları ve Geliştirme Ortamları. Eğitim. Turizm. Kültür ve Bilgisayar Sanatına Uygulamaları.
YÖBİ3482 Türkçe Software Testing and Quality Assurance MIS482 Software Testing and Quality Assurance (3+0+0) 3 5
Tanım: Yazılım Testi Temel Konuları, Risk Yönetimi, Hata Ayıklama, Test Tanımı, Doğrulama, Kanıtlama, Kalite Güvencesi. Statik Test ile Dinamik Test. Kara Kutu Testi, Beyaz Kutu Testi ve Gri Alan Testi. Test Seviyeleri. Test Tipleri. Fonksiyonel ve Fonksiyonel Olmayan Testler. Yazılım Performans Testi. Kullanılabilirlik Testi. Güvenlik Temelleri ve Güvenlik Testleri. Küreselleştirme ve Yerelleştirme. Test Süreçlerinde "V" Kavramı. Otomatik Olan ve Olmayan Testler ile Otomatik Test Araçları. Test Sürecinde İzleme, Denetleme ve Belgelendirme. Test Senaryosu Oluşturma ve Test Sürecini Planlama. Test Ekonomisi. SAP, Web Servisleri, Veri Ambarı ve Mobil Uygulama Testleri. Test Dokümanları ve Raporları.
YÖBİ3483 Türkçe R&D Project Development MIS483T R&D Project Development (3+0+0) 3 5
Tanım: Inovasyon ve Ar-Ge Kavramları. Ar-Ge Proje Fazları. Faz 1: Yeni Ar-Ge Proje Fikirlerinin Oluşturulması – Fikirden Projeye. Faz 2: Ar-Ge Proje Tanımı. Faz 3: Ar-Ge Proje Önerisi. Faz 4: Ar-Ge Proje Sunumu ve Değerlendirme, Müzakere ve Değerlendirme – 1. Faz 5: Ar-Ge Projelerinin Yürütülmesi. Türkiye ve Dünya'da Bireysel Girişimcilik Destekleri. Ar-Ge Proje Fazlarının Gözden Geçirilmesi. Projeler. Sunumlar.
BİTE3485 Türkçe Mobile Application Development Using Java IT485 Mobile Application Development Using Java (3+0+0) 3 5
Tanım: Kablosuz Teknolojiye Giriş, Kablosuz Cihazlar ve Kablosuz Program Geliştirme Altyapısı, Kablosuz Cihazlarda Kullanılabilecek Java Teknolojisi, MIDlet'ler, Konfigürasyonlar, Profiller. Grafik Kullanıcı Arayüzü ve Grafik Programlama, Olay ve Olay Yönetimi, Ekran ve Tuval Tabanlı Uygulamalar Geliştirme, Oyun Yazma, Veritabanı Programlama.
BİTE3492 Türkçe Information Storage and Management IT492 Information Storage and Management (3+0+0) 3 5
Tanım: Bilginin Depolanması ve Yönetimi Teknolojileri Alanındaki İhtiyaç Duyulan Kavramlar. Depolama Sistemleri, Depolama Ağları Teknolojileri, Sanallaştırma Teknolojileri, İş Devamlılığı ve Depolama Güvenliği. Bu Dersi Başarılı Bir Şekilde Bitiren Bir Öğrenciden Sıkça Kullanılan Depolama Sistemlerinin Çalışma Mekanizmasını ve Bunların Altında Yatan Protokolleri, Değişik Depolama Teknolojilerinin Artıları ve Eksilerini, Bilgi Kullanılabilirliğinin Önemini ve Veriyi Korumak için Veri Güvenliğinin Önemini Anlaması ve Aklında Canlandırabilmesi Beklenmektedir.
YÖBİ3870 Türkçe Special Topics (Introduction to Python Programming) (3+0+0) 3 6
Tanım: Bu Dersin Sonunda Öğrenciler Python Dilini Kullanarak Programlamanın Temellerini Öğrenir ve Ayrıca Bazı Temel Problemleri Analiz Etme ve İlgili Algoritmaları Çözme Becerisi Kazanırlar.
YÖBİ3871 Türkçe Special Topics (Advanced to Python Programming) (3+0+0) 3 6
Tanım: Bu Dersin Sonunda Öğrenciler Python Dilini Kullanarak Programlamanın Temellerini Öğrenir ve Ayrıca Bazı Temel Problemleri Analiz Etme ve İlgili Algoritmaları Çözme Becerisi Kazanırlar.
YÖBİ3875 Türkçe Special Topics (Bilgisayarlı Görüye Giriş) (3+0+0) 3 5
Tanım: Derse ve bilgisayarlı görüye giriş. OpenCV'ye giriş. Temel görüntü işlemleri. Görüntüler üzerinde matematiksel işlemler. Görüntü açıklamaları. İkili görüntü işleme. İkili görüntü işleme. Görüntü zenginleştirme ve filtreleme. İleri görüntü işleme ve hesaplamalı geometri. Geometrik dönüşümler ve görüntü özellikleri. Görüntü segmentasyonu ve tanıma. Projeler ve uygulamalar.
BİTE4235 Türkçe Server Side Programming IT235 Server Side Programming (3+0+2) 4 7
Tanım: Apache, IIS, MySQL, PHP ve J2EE Uygulama Sunucularının kurulumları, yapılandırılmaları ve temel yönetimleri. PHP, ASP.Net ve C#'ın temelleri. PHP ve ASP.Net'in sık kullanılan kitaplıkları. İstemci istek işlemesi, dinamik içerik yaratımı, HTTP cevap üstlüğü ayarlanması, veritabanı tümlenmesi, PHP ve ASP.Net kullanarak istemci tarafı ısrarlı depolamalarına ulaşım. Servlet temelleri, Form Verileri, HTTP İstek Üstlükleri, HTTP Durum Kodları, HTTP Cevap Üstlükleri, JSP temelleri. Bu dersten once alinmasi tavsiye edilen dersler: : IT201 ve IT213
BİTE4307 Türkçe Information Security IT307 Information Security (3+1+0) 3 7
Tanım: Şifreleme. Ağ Güvenliği. Sistemler, Yazılım & Web Güvenliği. Güvenlik Açıklarına Karşı Testler. Regülasyonlar. Güvenli Hesaplama. Erişim Kontrolü, Yetkilendirme ve Çok Seviyeli Güvenlik. Gizlilik.
YÖBİ4361 Türkçe Software Product Management MIS361 Software Product Management (3+0+0) 3 5
Tanım: Yazılım Ürün Yönetiminin Amaçları. Yazılım Ürün Yönetimi Süreci. Ürün Hayat Döngüsü. Sürüm Hayat Döngüsü. Yazılım Ürün Yönetimi Organizasyonu. İş ve Pazarlama Stratejileri. Önceliklendirme. Ürün Planı, Ürünleştirme ve Ürünün Yayınlanması, Sürüm Yönetimi. Ürün Dokümantasyonu. Firmalarda Uygulamalar.
BİTE4411 Türkçe Object-Oriented Software Development IT411 Object-Oriented Software Development (3+0+0) 3 5
Tanım: Nesneye Yönelik Kavramlar. Analiz ve Tasarım. Birleştirilmiş Modelleme Dili. Nesne Yönelimli Diller ve Ortamlar. Görsel Programlama. Hızlı Uygulama Geliştirme.
BİTE4431 Türkçe Business Data Analysis IT431 Business Data Analysis (3+0+0) 3 5
Tanım: İstatistiksel Yöntemler ve İşletme Veri Analizi. Analiz için Yazılım Araçları. Çeşitli İşletme Ortamlarında Durum Çalışmaları ve Uygulamaları.
BİTE4432 Türkçe Medical Informatics IT432 Medical Informatics (3+0+0) 3 5
Tanım: Bir Makine Olarak İnsan Vücudu. Fizyolojik Sistemler. Tanı Tekniklerinin En Son Durumu. Bunlarla İlgili Ölçme Düzenleri. Hasta Bakımı ve Tedavisinde Yeni Teknolojiler. Tıpta Bilgisayarlar: Klinik Veri. Sağlıkla İlgili Veritabanları. Elektronik Hasta Verileri. Tele-Tıp. Tele-Sağlık. Tıbbi Bilişimde Ahlaki Değerler.
YÖBİ4461 Türkçe Internet of Things (3+0+0) 3 5
Tanım: Nesnelerin internetine giriş. Akıllı bağlanma. Kullanma durumları, uygulanma gereksinimleri. Akıllı cihazlar, akıllı sağlık, akıllı ev ve bina, akıllı şehirler, akıllı giysiler ve giyilebilir teknolojiler, akıllı enerji, akıllı alışveriş, akıllı arabalar, akıllı fabrika, akıllı işletmeler. Nesnelerin internetinin hayatımıza etkisi. Firmalarda uygulamalar.
YÖBİ4481 Türkçe Cloud Computing MIS481 Cloud Computing (3+0+0) 3 5
Tanım: Bulut Bilişimin Tanımı ve Tarihsel Gelişimi. Temel Bulut Servis Modelleri. Hizmet Olarak Yazılım, Hizmet Olarak Platform, Hizmet Olarak Altyapı, Hizmet Olarak Veri Merkezi. Bulut Bilişimi Oluşturan Teknolojiler. Sanallaştırma. Bulut Güvenliği. Temel Bulut Mimarileri, İleri Düzey Bulut Mimarileri ve Özel Bulut Mimarileri. Bulut Hizmet Modelleri, Bulut Ekonomisi, Maliyet Ölçütleri ve Ücretlendirme Modelleri. Servis Kalitesi Ölçütleri ve Hizmet Anlaşmaları, Büyük Verinin Temelleri, Büyük Veri Analitiği ve Büyük Veri Yönetimi. Büyük Veri İşleme, Büyük Veri Kaynak Yönetimi ve Depolama.
YÖBİ4482 Türkçe Customer Relationship Management Systems (3+0+0) 3 5
Tanım: Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin temel prensipleri, müşteri farklılıklarını anlama, müşteri verisi toplama, müşteri sadakati, müşteri elde tutma, geri kazanma ve kazanma stratejileri, satış gücü otomasyonu ve otomatik müşteri servis merkezleri, very ambarlamanın temelleri ve CRM sistemleri uygulamada sorunlar.
BİTE4483 Türkçe Advanced Server Side Programming-JSP IT483 Advanced Server Side Programming-JSP (3+0+0) 3 5
Tanım: Web Tabanlı Programlamanın Temelleri. CGI Programlama. Servlet'ler. Bean'ler. JSP. Etiketler. İsteğe Uyarlanmış Etiketler. JSF. Web Tabanlı Programlamada Güvenlik Unsurları.
BİTE4484 Türkçe Advanced Java Programming IT484 Advanced Java Programming (3+0+0) 3 5
Tanım: Java ile Programlamada İleri Unsurlar. Java Özel Durumları. Java Paketleri. Javadoc. UML. Kalıt. Sosyal Programlama. Arayüzler. Java Uygulama'ları. Grafik Kullanıcı Arayüzü (GKA) ve Grafik Programlama. Olay ve Olay Yönetimi. Web Servisleri. Veritabanı Programlama. Paralel Programlama. Ağ Programlama.
YÖBİ4485 Türkçe Social Network Analysis MIS485T Social Network Analysis (3+0+0) 3 6
Tanım: Sosyal medyanın temelleri ve tarihi. Sosyal medya çalışma alanı ve sosyal medya tanımı. Sosyal verinin elde edilmesi. Bireyler ve ağlar. Sosyal medya kanalıyla ilişkilerin ve toplulukların oluşturulması. Sosyal ağ yapısının özelliklerinin çıkartılması. Sosyal ağ üzerinde düğüm merkezilikleri ve dereceleme. Sosyal ağların ölçülmesi ve görselleştirilmesi. Sosyal ağlarda benzerlikler ve farklılıklar. Sosyal ağlarda desenler. Sosyal medya madenciliği. Sosyal medyanın iş dünyasına faydaları. Firmalarda uygulamalar. Projeler. Sunumlar.
YÖBİ4486 Türkçe Geographical Information Systems (3+0+0) 3 5
Tanım: Bu derste Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin (CBS) ve CBS uygulamalarının temelleri anlatılmaktadır. CBS dersi, temel haritacılık bilgileri, günlük hayatta CBS kullanımı, mekansal veri, öznitelik verisi, mekansal analiz, mobil ortamda CBS, CBS ile ilgili diğer disiplinler ve CBS gerçek dünya uygulamaları konularını kapsamaktadır. Derste pratik çalışmalar açık kaynak kodlu Quantum GIS programı ile yapılmaktadır. Ders, CBS teknolojisi ve ilgili disiplinler ile ilgili temel kavramların öğretilmesini ve kullanımını amaçlamaktadır.
BİTE4489 Türkçe Routing Protocols and Concepts IT489 Routing Protocols and Concepts (3+0+0) 3 6
Tanım: Yönlendirmeye Giriş ve Paket İletimi: Yönlendiricinin Bileşenleri ve Cisco IOS Kullanarak Yönlendiricinin Yapılandırılması. Yönlendirme Tablosu Oluşturma. Yönlendiricinin Yön Belirleme ve Anahtarlama Özellikleri. Statik Yönlendirme ile Dinamik Yönlendirme Protokollerine Giriş ve Sınıflandırılması: Metrikler ve Yönetsel Mesafe. Mesafe Vektör Yönlendirmeye Protokolleri: RIPv1 ve RIPv2. Değişken Uzunluklu Altağ Maskelemesi ve CIDR. EIGRP Çalıştırılması ve Yapılandırılması. Bağlantı Durum Yönlendirme Protokolleri: OSPFv2 Çalıştırılması ve Yapılandırılması.
YÖBİ4901 Türkçe Project MIS490T Project (0+0+6) 3 10
Tanım: Enformasyon Teknolojileri Yönetimi alanında bir akademik tanışman gözetiminde yapılacak ve sonuçları proje raporu ve sözlü sunum halinde bölüm öğretim kadrosuna sunulacak olan tasarım ve geliştirme projesi.
YÖBİ4483 Türkçe Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) (3+0+0) 3 6
Tanım: ERP Sistemlerinin Temelleri ve ERP Sistemlerini Anlamak. İş Süreçleri ve ERP. Muhasebeye Giriş. Tedarik Süreci Araçları ve Demoları. Tedarik Süreci. Yerine Getirme Süreci Araçları ve Demoları. Yerine Getirme Süreci. Üretim Süreci Araçları ve Demoları. Malzeme Planlama Süreci. Malzeme Planlama Süreci Araçları ve Demoları. Envanter ve Depo Yönetimi Süreçleri. ERP Sistemlerinin Planlanması, Tasarımı ve Uygulanması. Süreç Entegrasyonu, Bir ERP Projesini Yönetme. Öğrenci Semineri / Proje Sunumları.

İlgili Dosyalar