Ekonomi Lisans Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

İktisat, kıt kaynaklar ile sonsuz insan isteklerini giderebilmek için en uygun yolları arayan bir bilim dalıdır. İktisat alanında eğitim görmek, öğrencilere iktisat teorilerini anlama, özümseme olanağı sağladığı gibi, onlara firma davranışından, birey davranışına kadar çeşitli üretici veya tüketici davranışını algılama; küresel ve bölgesel iktisadi konulardan, ulusal iktisadi konulara kadar çeşitli konu ve sorunları analiz etme yeteneği kazandırır. İktisadi birimlerin çeşitli kısıtlamalar altında ne şekilde hareket ettiklerini görme olanağı verir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat Lisans Derecesi (Bachelor of Arts, B.A.) almaya hak kazanırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi İktisat programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar çerçevesinde (ERASMUS) Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara konuk öğrenci kabul edilmektedir. Konuk öğrenciler İktisat Bölümü'nde verilen derslere ilgili akademik birimin onay vermesi şartı ile kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu vardır

Önceki Öğrenimin Tanınması

Işık Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, belirli derslerden yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, İktisat Bölümü'nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/bölüm kararı ile onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

İktisat lisans programının amacı, ekonomik kavramları öğrenmiş, ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu kabullenmiş, dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen, bireyleri çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışmalarına imkan verecek  yetkinlik ve verimlilikte donatmaktır

Program Eğitim Amaçları
  • Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.)  ya da ekonomi alanında yükseköğrenim programların gerektirdiği donanıma sahiptirler.
  • Mezunlar ekonomi disiplinin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları öğrenme yeteneğini kazanmışlardır.
  • Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
  • Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, küresel ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.
Program Çıktıları

1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınan
2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayan
3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenmiş
4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilen
5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavramış
6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilen
7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilen
8. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilen
9. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilen,
10. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilen,
11. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilen
12. Piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilen; ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri istatistik ve ekonometrik teknikleri kullanarak analiz edebilen; bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilen.
13. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavramış olarak mezun olurlar.

Mezunların İstihdamı

İktisat bölümü mezunları, yüksek lisans ve daha sonra doktora eğitimine yönelerek akademik kariyer perspektifi geliştirebilirler. Bakanlık, ilgili kuruluşlarda uzmanlık, banka ve denetim firmalarında araştırmacı, denetmenlik ve kontrolörlük gibi görevlere talip olabilirler. İzlenen öğretim programının uluslararası standartlarda olması, onlara, yurt dışında yüksek lisans eğitimi için başvurularda bulunmak olanağı sağlayacağı gibi, ulusal ve uluslararası kuruluşlarda staj yapma veya çalışma olanağı vermektedir. Ayrıca yerel yönetimler, STK ve gönüllülük esası ile çalışan kurumlar mezunlarımızın çalışabileceği kurumlar arasındadır.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygulanır.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Özlem İnanç (Bölüm Başkan v.) 444 07 99 / 7105, ozlem.inanc@isikun.edu.tr

Uluslararası İşbirliği

İkili değişim, ERASMUS+  programları mevcuttur. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

BİRİNCİ YIL (FRESHMAN YEAR)
Güz Dönemi (1. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (2. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş 3 7 SS ITEC 1001 Bilgisayar Okuryazarlığı 0 1 S
ECON 1003 Oryantasyon 1 1 SS ECON 1002 Makroekonomiye Giriş 3 7 SS
POLS 1201 Siyaset Bilimine Giriş 3 6 D1 BUSI 1302 Yönetim İlkeleri 3 6 D1
BUSI 1731 Hukuka Giriş 3 5 D1 ENGL 1102 Akademik İngilizce II 3 4 L
TURK 1201 Türkçe I 2 2 H TURK 1202 Türkçe II 2 2 H
MATH 1301 Matematik I 3 5 S HUSS 2102 Sosyolojiye Giriş 3 5 H
ENGL 1101 Akademik İngilizce I 3 4 L MATH 1302 Matematik II 3 5 S
Dönem Kredileri 18 30 Dönem Kredileri 17 30
İKİNCİ YIL (SOPHOMORE YEAR)
Güz Dönemi (3. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (4.yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 2001 Mikroekonomi 3 6 D1 ECON 2002 Makroekonomi 3 6 D1
MATH 2207 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik I 3 6 S MATH 2208 Ekonomi ve İdari Bilimler İçin İstatistik II 3 6 S
BUSI 2111 Finansal Muhasebe 3 6 D1 ECON-AE-II Alan Seçmeli Ders II 3 5 D2
HIST 1101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2 2 H HIST 1102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2 2 H
ECON-AE-I Alan Seçmeli Ders I 3 5 D2 ECON-AE-III Alan Seçmeli Ders III 3 5 D2
ENGL 2101 İleri Akademik İngilizce IB 3 5 L ECON-GE-I Genel Seçmeli Ders I 3 5 F
ECON 2101 Ekonomik Veri Analizine Giriş 1 1 D1
Dönem Kredileri 17 30 Dönem Kredileri 18 30
ÜÇÜNCÜ YIL (JUNIOR YEAR)
Güz Dönemi (5. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (6. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 3101 Ekonometri I 3 6 D1 ECON 3102 Ekonometri II 3 6 D1
ECON 3401 Kamu Maliyesi 3 6 D1 ECON 3201 Parasal İktisat 3 6 D1
ECON 3301 Uluslararası İktisat 3 6 D1 ECON 3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma 3 6 D1
ECON 3105 Oyun Teorisi 3 6 D1 BUSI 3222 İşletme Finansı 3 6 D1
BUSI 3221 Finansal Yönetim 3 6 D1 ECON-GE-II Genel Seçmeli Ders II 3 5 F
HUSS 1002 Etik 1 1 H
Dönem Kredileri 15 30 Dönem Kredileri 16 30
DÖRDÜNCÜ YIL (SENIOR YEAR)
Güz Dönemi (7. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup Bahar Dönemi (8. Yarıyıl) Kredi ECTS Grup
ECON 4301 Küresel Ekonomide Güncel Sorunlar 3 6 D1 ECON 4601 Türkiye Ekonomisi 3 6 D1
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri 3 5 D1 ECON 4503 İktisat Politikası 3 6 D1
ECON-GE-III Genel Seçmeli Ders III 3 5 F ECON 4901 Araştırma Projesi 3 8 D1
ECON-GE-IV Genel Seçmeli Ders IV 3 5 F ECON-GE-V Genel Seçmeli Ders V 3 5 F
ECON-AE-IV Alan Seçmeli Ders IV 3 5 D2 BUSI 4010 Yönetim Simulasyonu 2 4 D1
ECON-AE-V Alan Seçmeli Ders V 3 5 D2
Dönem Kredileri 18 31 Dönem Kredileri 14 29
TOPLAM KREDİ= 133 (240 ECTS)
D2 - Alan Seçmeli Dersleri ECTS
ECON 3303 Uluslararası Finans 5
ECON 3405 Sosyal Politika 5
ECON 3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 5
ECON 3601 Endüstriyel Ekonomi 5
ECON 3603 Çalışma Ekonomisi 5
ECON 3701 Tarım Ekonomisi 5
ECON 3703 Çevre Ekonomisi 5
ECON 3705 Enerji Ekonomisi 5
ECON 4501 Avrupa Birliği Ekonomisi 5
ECON 4505 İktisadi Düşünce Tarihi 5
ECON 4507 Yakın Doğu İktisadi Tarihi 5
ECON 4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat 5
ECON 4801 İktisatta Özel Konular: Finansal İktisat 5
ECON 4803 İktisatta Özel Konular: Turizm Ekonomisi 5
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)
Program Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde ileri düzeyde sahiptir.
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrayabilme, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
İnsanlar ve toplumlar arası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
Toplumların yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Sosyal araştırma ve planlama bilgisine sahiptir.
İleri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
Yazılı ve görsel kayıtları kullanarak sosyal ve davranış bilimleri alanında özgün bilgi kaynaklarına ulaşır.
Alana ilişkin bilgileri teknik olanaklarla işleyerek bilgi elde etme ve bu bilgileri alanın gerektirdiği teknik donanımla (bilgisayar ortamında vb.) rapor haline getirip sunma becerisine sahiptir.
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.
Alanı ile ilgili alt dallar ve diğer sosyal bilimler alanları ile ilişki kurarak disiplinlerarası yorum üretir ve analiz yapma becerilerine sahiptir ve bu becerilerini geliştirir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme bilincine sahiptir.
Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel düzeyde ve ekip olarak sorumluluk yüklenir, gerektiğinde inisiyatif alır.
Alanı ve ilgili alt dallarda yapılacak çok üyeli grup araştırmalarının süreçlerini ve zamanlamasını planlar, planlanmış görevleri istenildiği ölçüde ve zamanında yerine getirir.
Toplumsal hayatın gerekleri doğrultusunda davranır, tutum ve tavırlarıyla topluma örnek olur.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden - sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.
Neyi nasıl öğreneceğini bilir.
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede olduğunu gösterir.
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.
 Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.
Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirme ve uygulama yetkinliğine sahiptir.
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği ölçüde Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyi'nde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirme ve olayları yorumlamada yetkinlik sahibidir.
DERSLER ÇIKTILAR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ECON1001 Mikroekonomiye Giriş x x x x
ECON1002 Makroekonomiye Giriş x x x x x
ECON1003 Oryantasyon
ECON2001 Mikroekonomi x x x
ECON2002 Makroekonomi x x x x x x x x x
ECON2101 İktisadi Veri Analizine Giriş
ECON3101 Ekonometri I x x x x x
ECON3102 Ekonometri II x x x x x
ECON3105 Oyun Kuramı x x x x
ECON3201 Parasal İktisat x x
ECON3301 Uluslararası İktisat x x x x x
ECON3303 Uluslararası Finans
ECON3401 Kamu Maliyesi x x x x x
ECON3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma x x x x x
ECON3405 Sosyal Politika x x x x
ECON3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi x x x x
ECON3601 Endüstriyel Ekonomi x x x x x x x x
ECON3603 Çalışma Ekonomisi x x x x
ECON3701 Tarım Ekonomisi x x x x x x
ECON3703 Çevre Ekonomisi x x x x x x x x x x x
ECON3705 Enerji Ekonomisi x x x x x
ECON4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri
ECON4301 Global Ekonomide Güncel Sorunlar x x x x x
ECON4501 Avrupa Birliği Ekonomisi x x
ECON4503 İktisat Politikası x x x x x
ECON4505 İktisadi Düşünce Tarihi x x x
ECON4507 Yakın Doğu Ekonomi Tarihi x x x x
ECON4601 Türkiye Ekonomisi x x x x
ECON4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat x x x x
ECON4801 İktisatta Özel Konular - Finansal İktisat x x x x x x
ECON4803 İktisatta Özel Konular - Turizm Ekonomisi x x x x x
ECON4901 Araştırma Projesi

İlgili Dosyalar