Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Programı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Türkçe) Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Programı, 2003 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2007 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Yönetim Bilişim Sistmeleri programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Son yıllarda bilişim teknolojilerinin, her alanda olduğu gibi, iş dünyasındaki kullanım alanı da sürekli genişlemektedir. Bu gelişmelerle birlikte dünyada ve ülkemizde disiplinlerarası yaklaşım ve uygulamaların önemi de günden güne artmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri (MIS) Programı, bu alandaki insan-gücü eksikliğini gidermek ve bu alanda araştırma yapacak kişileri yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.
Bu programda öğrencilere işletme yönetimi ve bilişim teknolojileri disiplinlerarası bir anlayış çerçevesinde öğretilmektedir. İş dünyası için bilişim sistemlerinin geliştirilmesi ve bu sistemlerin yönetimde etkin bir şekilde kullanılmasını ve işyerinin bu yolla rekabet gücü elde etmesini sağlayacak kişileri yetiştirmek, Yönetim Bilişim Sistemleri Programının amaçlarındandır. Bunun için öğrencilere öncelikle bilgisayar teknolojileri kavramları (programlama, web tasarımı, veritabani yönetimi, vb.) ve işletme yönetimi kavramları (ekonomi, pazarlama, muhasebe, finans, vb.) öğretilmektedir. Daha sonra, iki alanın tümleştirilmesini sağlayan derslerle, öğrencilerin sistem geliştirme, bilişim sistemleri yönetimi, elektronik ticaret, karar alma mekanizmaları gibi kavramları öğrenmeleri sağlanmaktadir. Laboratuvar ve projelerle desteklenen derslerle öğrencilerin teori ile birlikte uygulama kabiliyetleri de geliştirilmektedir. Bu programı tercih edecek öğrencilerin bilgisayar teknolojilerine ve işletme yönetimi konularına ilgi duyması beklenir. Bu bölümden mezun olmak için, öğrencinin 131 kredi-saat ders alması ve bir uzun staj yapması gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları
 • Yurtiçi ve yurtdışındaki kuruluşlarda yaratıcı ve üretken olarak bilişim uzmanı, araştırmacı ve yönetici olarak çalışabilir   
 • Bilgisayar, Bilişim, Bilişim Yönetimi ve benzeri alanlarda yurtiçindeki ve yurtdışındaki kurumlarda lisansüstü eğitimi yapabilir    
 • Yenilikçi ve girişimci eylemlerde bulunabilen ve çalıştığı ortamlarda süreç iyileştirme ve ürün geliştirme yapabilecek       
 • Bulunduğu ortamlarda evrensel değerleri özümsemiş olarak hareket eder
Program Çıktıları
 • Analitik düşünebilme ve problem çözme yeterliliğine sahiptir.
 • Bilişim sisteminin yazılım, donanım ve iletişim unsurlarını çağdaş standart ve süreçlere uygun ve etkin olarak kullanabilir.
 • Yeni bir kurumsal süreç veya ürün oluşturma veya mevcudu iyileştirme amacı ile analiz, tasarım ve geliştirmeyi içeren tüm safhaları gerçekleştirebilir.
 • Kurumun iş ve bilişim stratejilerini uyumlu hale getirecek değişimleri gerçekleştirebilir.
 • Bir problemin çözümüne ilişkin model ve algoritma geliştirebilir, mevcutları iyileştirebilir ve programa dönüştürebilir.
 • Geleneksel ve Çevik Yazılım Geliştirme Yaşam Döngülerinin analiz, tasarım, programlama, raporlama ve sınama benzeri tüm safhalarını güncel yöntem ve araçları bilir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 • Bilişim proje yönetimi, iş planı hazırlama, risk yönetimi, değişiklik yönetimi alanlarındaki güncel araç, süreç ve yöntemleri bilir ve gerektiğinde uygulayabilir.
 • Veri işleme ve veritabanı yönetim sistemleri alanındaki güncel standart, protokol, araç, süreç ve yöntemleri bilir ve gerektiğinde uygulayabilir
 • Bir bilişim sisteminin donanım, yazılım, ağ ve güvenlik unsurlarını güncel standart, protokol, araç, süreç ve yöntemlerine uygun olarak tasarlayıp geliştirebilir ve iyileştirebilir.
 • Ekip içinde ya da bir dinleyici kitlesine karşı Türkçe yanında İngilizce kullanarak yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilir, doküman hazırlayabilir ve sunum yapabilir.
 • Bilginin en önemli kaynak olduğunu farkında olarak, kurumun sahip olduğu bilgiyi kurumun yararına kullanarak fikirler üretir, yöntemleri belirler proje önerilerinde bulunur.
 • Hem bireysel hem de ekip halinde çalışabilme ve ekip yönetebilme becerisine sahiptir.
 • Becerilerini yenileyip geliştirmek üzere hayat boyu öğrenme bilincine sahiptir.
 • Bilişim konusundaki küresel gelişmeleri takip ederek yenilikçi ve girişimci eylemlerde bulunma motivasyonuna sahiptir.
 • Mesleki yaşamında ve sosyal ortamlarda etik, yasal ve evrensel değerlere uygun olarak hareket eder.
Mezunların İstihdamı

Mezunlarımız Bilişim Sistemleri Yöneticisi, Bilişim Sistemleri Danışmanı, Yazılım Proje Yöneticisi, Yazılım Mimarı, İş ve Sistem Analisti, İş Zekâsı Analisti,IT Denetimcisi, Veri Madenciliği, Büyük Veri ve Bulut Bilişim Uzmanı, Veri Tabanı Yöneticisi, Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Yazılım Geliştirme Uzmanı, İletişim, Ağ ve Bilgi Güvenliği Uzmanı, Kurumsal Bilgi Mimarisi Uzmanı gibi mesleklerde kariyerlerini sürdürmektedir.Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Yönetim Bilişim Sistemleri programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce ve Türkçe

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Çiğdem ÇAVDAROĞLU (Bölüm Başkanı), cigdem.cavdaroglu@isikun.edu.tr
Mehtap Altay (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7162, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+  programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS101 Bilişim Yönetimi için Java 2+0+2 3 5 D1
MIS111 Bilişim Sistemlerinin Temelleri 3+0+0 3 7 D1
MAN102 Yönetim İlkeleri 3+0+0 3 6 D1
MATH103 Matematik I 3+0+0 3 5 S
ENG101 Akademik İngilizce Becerisi - I 3+0+0 3 5 L
TUR101 Türkçe I 2+0+0 2 2 H
17 30
2 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS102 Bilişim Yönetimi için İleri Java 2+0+2 3 5 D1
MIS106 Veritabanı Sistemleri ve Uygulamaları 2+0+2 3 7 D1
MIS108 Bilgisayar Ağları ve Uygulamaları 3+0+0 3 7 D1
MATH142 Ayrık Matematik 3+1+0 3 4 S
ENG102 Akademik İngilizce Becerisi - II 3+0+0 3 5 L
TUR102 Türkçe II 2+0+0 2 2 H
17 30
3 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS213 Web Tasarımı ve Programlama 2+0+2 3 5 D1
MATH231 İstatistik I 3+0+0 3 5 D1
ECO101 Ekonomiye Giriş - I 3+0+0 3 6 SS
HIST101 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2 H
MIS_D2-I Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_HSS-I HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H
17 29
4 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS224 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı 2+0+2 3 6 D1
MIS234 İş Süreçleri Mühendisliği 3+0+0 3 6 D1
ECO102 Ekonomiye Giriş - II 3+0+0 3 6 D1
HIST102 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2 H
MIS_D2-II Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_F-I Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
17 31
5 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS323 Çevik Yazılım Geliştirme 3+0+0 3 5 D1
MIS325 Bilişim Sistemleri için Strateji, Yönetim ve Kazanım 3+0+0 3 7 D1
MAN331 Örgütsel Davranış 3+0+0 3 5 D1
MIS_D2-III Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_C-I Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MIS_C-II Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
18 33
6 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS_D2-IV Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_D2-V Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_C-III Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MIS_C-IV Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MIS_HSS-II HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H
MIS390 İşyeri Eğitimi 15
15 27+15
7 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS490 Proje 0+0+6 3 10 D1
MAN473 İşletmelerde Proje Yönetimi 3+0+0 3 7 D1
MIS_D2-VI Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_C-V Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MIS_F-II Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
15 33
8 .Semester T-P-L Kredi ECTS Kredi Tür
MIS_D2-VII Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_D2-VIII Bölüm Seçmeli Ders 3+0+0 3 6 D2
MIS_C-VI Tamamlayıcı Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 C
MIS_HSS-III HSS Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 H
MIS_F-III Serbest Seçmeli Ders 3+0+0 3 5 F
15 27
Toplam Kredi 131 240+15
Kod Adı T P L Kredi AKTS
IT433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği 3 0 0 3 6
IT482 Müşteri İlişkileri Yönetimi Sistemleri 3 0 0 3 6
IT491 İleri Veritabanı Sistemleri 3 0 0 3 6
MIS461 Nesnelerin Interneti 3 0 0 3 6
MIS481 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Bulut Bilişim) 3 0 0 3 6
MIS482 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Yazılım Testi ve Kalite Güvencesi) 3 0 0 3 6
MIS483 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Ar-Ge Proje Geliştirme) 3 0 0 3 6
MIS485 Yönetim Bilişim Sistemlerinde Özel Konular (Sosyal Ağ Analizi) 3 0 0 3 6
TYYÇ İşletme ve Yönetim BilimleriTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi) PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
Kuramsal Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
Olgusal
Beceri Bilişsel Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
Uygulamalı Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği  Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15
MIS101
MIS111
MIS102
MIS106
MIS108
MIS213
MIS224
MIS234
MIS323
MIS325
MIS290
MIS390
MIS490
ENG101, ENG102
MAN102, MAN331, MAN473
MATH101, MATH142, MATH231
ECO101, ECO102
TUR101,
TUR102, HIST101, HIST102
Serbest Seçmeli
İTB Seçmeli
Mesleki seçmeli
Tamamlayıcı seçmeli

İlgili Dosyalar