Industrial Training Regulations (In Turkish)

1. AMAÇ

Işık Üniversitesi "Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"nde belirlenen ilkeler doğrultusunda mühendislik fakültesi bölümlerinde yapılan lisans öğretimi kapsamındaki stajların gerçekleştirilmesinde uyulması gereken genel esaslar belirtilmektedir.

2. TANIM VE SÜRE

2.1 Stajlar, mühendislik lisans öğretiminde alınan teorik mühendislik bilgilerinin pratik çalışma hayatında uygulanışını görmek için öngörülmüş ve öğretim süreci içinde zamanı, süresi ve konusu burada belirtilen ilkeler doğrultusunda bölümlerce belirlenmek üzere, mühendislik uygulamaları üzerine çalışan fabrika, büro ve özel veya kamu işyerlerinde yapılacak uygulama çalışmalarıdır.

2.2 Lisans öğretiminde stajların toplam süresi 40 (kırk) işgününden az olamaz. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günlerinde yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmaz. Stajlar dördüncü öğretim yarıyılının tamamlanmasından sonra iki yıla bölünerek yapılır. Stajların konuları, devreleri ve süreleri bölüm başkanlıklarınca düzenlenir.

  • 1. Staj (Genel Mühendislik Stajı) : Bu staj çalışması, ilgili bölümün genel mühendislik uygulamalarının herhangi birisi üzerinde üretim, montaj, bakım/onarım, servis, tesis işletme ve sistem inceleme konularında yapılabilir. Çalışma süresi 4 haftadır (20 işgünü).
  • 2. Staj (Branş Stajı): Bu çalışma, öğrencinin seçeceği dal esas olacak şekilde, konu ile ilgili kuruluş ve bölümlerde araştırma, geliştirme, ürün veya sistem tasarımı konularında yapılır.

2.3 Stajlar genelde akademik tatillerde yapılır. Haftada en az üç tam işgünü serbest olan beklemeli öğrenciler akademik yıl içinde staj çalışması yapabilirler. Yaz öğretiminden ders alan öğrenciler de haftada üç tam serbest gün şartı ile staj çalışması yapabilir.

3. STAJ YERİNİN TEMİNİ VE DAĞITIMI

3.1 Stajyer öğrenci kontenjanı bildiren ve talepleri ilgili bölüm başkanlığınca uygun görülen yurt içi ve yurt dışı kamu ve özel işyerleri bölüm başkanlıklarınca öğrencilere duyurulur ve öğrenci başvurularına göre dağıtılır.

3.2 Öğrencilerin kendileri tarafından temin edilip, önerilen staj yerleri bölüm başkanlıklarınca uygun bulunması durumunda kabul edilir. Önerilen staj yeri en az iki tam zamanlı branş mühendisinin çalıştığı bir işletme olmalıdır.

3.3 En fazla 20 işgünlük bir staj devresi, bölümlerce ihtiyaç gösterilmesi halinde, üniversite laboratuvarlarında veya diğer üniversitelerin uygulama merkezlerinde yapılabilir.

3.4 Bir kuruluşta bir staj devresinden fazla staj yapılamaz.

4. STAJ ÇALIŞMALARI

4.1 Staj yeri onaylanan öğrenciye, ilgili bölüm başkanlığınca, bir "Staj Sicil Belgesi" verilir. Bu sicil belgesi staj sonunda, staj yapılan yer yetkili amirince doldurulup onaylanarak kapalı zarf ile ilgili bölüm başkanlığına iade edilir.

4.2 Öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmalar hakkında, bölümün belirlediği esaslara göre bir "Staj Raporu" hazırlar. Staj raporu staj yeri yetkilisince onaylanır.

4.3 Bölümler, gerektiğinde, staj yerlerinde öğrencilerin çalışmalarını denetleyebilir.

4.4 Stajını tamamlayan öğrenci, akademik yıl başlangıcında en geç Ders Ekleme-Bırakma (Add-Drop) tarihine kadar aşağıdaki belgeleri kendi bölüm başkanlıklarına teslim eder:

a) Staj raporu (staj yapılan kurumca onaylı),
b) Staj Sicil Belgesi (kapalı zarf içinde).

5. STAJ ÇALIŞMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1 Bölüm Kurulları, bölüm öğretim üye ve öğretim görevlileri arasından, biri başkan olmak üzere en az iki kişiden oluşan bir "Bölüm Staj Komisyonu" seçer. Staj komisyonunun sekreterlik işleri bölüm başkanlığı sekreterliğince yürütülür.

5.2 Staj komisyonu, staj belgelerini en geç bir ay içinde inceler, kabul eder, düzeltme ister veya reddeder.

5.3 Kabul edilen staj raporları, ilgili bölüm başkanlığınca, en az bir yıl saklanır.

5.4 Staj belgelerinin değerlendirilmesinde ve stajlardan muaf tutulma işlemlerinde, yukarıda açıklanan hususların dışında kalan hallerde Fakülte Kurulları yetkilidir.

İlgili Dosyalar