Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi ECTS Grup
ECON 1001 Mikroekonomiye Giriş (Introduction to Microeconomics) (3+0+0) 3 7 SS
Mikroekonomi ve makroekonomi tanımları. Mikroekonominin temel ilkeleri. Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep ve esneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı. Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel, oligopoli ve tekelci rekabet. Dışsallıklar ve içsellikler. Faktör piyasaları ekonomisi.
ECON 1002 Makroekonomiye Giriş (Introduction to Macroeconomics) (3+0+0) 3 7 SS
Makroekonominin temel ilkeleri. Ulusal gelirin ve yaşam standardının hesaplanması. Enflasyon, işsizlik, yatırım ve tasarruf. Para ve bankacılık. Açık ekonomi makroekonomisi. Uluslararası bütünleşmeler. Ekonomik büyüme ve kalkınmaya giriş.
ECON 1005 İktisada Giriş (Introduction to Economics) (3+0+0) 3 5 SS
Kaynaklar ve kıtlık; arz ve talep; karma ekonomi; pazar yapısı; milli gelir, iş dalgalanmaları, işsizlik, ve enflasyon; para, banka ve para politikası; uluslararası ticaret ve finans.
ECON 1007 Mikroekonomiye Giriş (Introduction to Microeconomics) (3+0+0) 3 6 SS
Mikroekonomi ve makroekonomi tanımları. Mikroekonominin temel ilkeleri. Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep ve esneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı. Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel, oligopoli ve tekelci rekabet. Dışsallıklar ve içsellikler. Faktör piyasaları ekonomisi.
ECON 1008 Makroekonomiye Giriş (Introduction to Macroeconomics) (3+0+0) 3 6 SS
Makroekonominin temel ilkeleri. Ulusal gelirin ve yaşam standardının hesaplanması. Enflasyon, işsizlik, yatırım ve tasarruf. Para ve bankacılık. Açık ekonomi makroekonomisi. Uluslararası bütünleşmeler. Ekonomik büyüme ve kalkınmaya giriş.
ECON 2001 Mikroekonomi (Microeconomics) (3+0+0) 3 6 D1
Mikroiktisadın konuları. Arz ve talep analizi. Tüketici davranışı. Bireysel talep ve piyasa talebi. Belirsizlik ve tüketici davranışı. Üretim maliyeti. Kâr maksimizasyonu ve rekabetçi arz. Piyasa gücü, tekel ve monopsoni. Piyasa gücü ile fiyatlandırma. Tekelci rekabet ve oligopoli. Oyun kuramı ve rekabetçi strateji. Faktör piyasası. Genel denge ve iktisadi verimlilik. Asimetrik bilginin söz konusu olduğu piyasalar. Yatırım ve sermaye piyasaları. Dışsallıklar ve kamu malları.
ECON 2002 Makroekonomi (Macroeconomics) (3+0+0) 3 6 D1
Ulusal gelir ve servet. Makroekonomik istikrar ve istikrarsızlık. Ekonomik dalgalanmalar. İşsizlik ve enflasyon. Kendi kendini düzelten ekonomi. İşsizliğin nedenleri. Klasik ve Keynesçi makroekonomi. Gelir ve istihdamın belirlenmesi. Mali politika ve ulusal borçlar. Parasal iktisat ve makroekonomik denge. Merkez bankacılığı. Modern miktar kuramı. Parasalcılık ve yeni klasik iktisat. Akılcı beklentiler. Makroekonomik konular: Philips eğrisi analizi. Açık ekonomi makroekonomisi.
ECON 2101 İktisadi Veri Analizine Giriş (Introduction to Economic Data Analysis) (1+0+0) 1 1 D1
EXCEL ile iktisadi veri analizi. Veri kaynakları. Raporlama.
ECON 2301 İktisat ve Sosyal Bilimler İçin Matematik (Mathematics for Economics and Administrative Sciences) (3+0+0) 3 6 D1
Tek ve çok değişkenli fonksiyonların türevi. İntegral. İç bükeylik. Kısıtlı ve kısıtsız optimizasyon.
ECON 3101 Ekonometri I (Econometrics I) (3+0+0) 3 6 D1
Bağlanım (regresyon) analizinin doğası. İki değişkenli bağlanım analizi. En küçük kareler yöntemi. Aralık kestirim modeli ve ilinti. Çoklu bağlanım analizi. Standart sapmalarla öngörü. Tahmin hataları. Bağlanım katsayıları kestirimi. Kısmi bağlanım ve ilinti.
ECON 3102 Ekonometri II (Econometrics II) (3+0+0) 3 6 D1
Ekonometrik modellemenin ve davranışsal ilişkilerin kestiriminde kullanılan ekonometrik tekniklerin ilkeleri. Ekonometrik betimleme ve çıkarsama. Kesit örneklem analizleri için tanımlayıcı istatistik. Olasılık. Ayrık ve sürekli olasılık dağılımları. Rastsal değişkenler. Kestirimciler ve örnekleme dağılımları. Güven aralıkları ve denence sınamaları. Normal ve anormal anakütle için basit doğrusal bağlanım.
ECON 3105 Oyun Kuramı (Game Theory) (3+0+0) 3 6 D1
Oyun kuramına giriş. Temel tanımlar ve kavramlar. Baskın strateji. Nash dengesi. İşbirliği ve eşgüdüm. Tam bilgide durağan oyunlar. Tam bilgide dinamik oyunlar. Eksik bilgide durağan oyunlar. Eksik bilgide dinamik oyunlar. Tekrarlanan oyunlar. İktisadi uygulamalar ve sözleşmeler. Kararlı makroiktisadi politika ve Coase kuramı. Cournot ve Bertrand duapolü. Stratejik ticaret politikası. Limit fiyatlama. Kartel.
ECON 3201 Parasal İktisat (Monetary Economics) (3+0+0) 3 6 D1
Para piyasalarının aktörleri, merkez bankaları ve federal rezerv sistemi. Mevduat bankaları. Banka ve banka dışı parasal kurumlar. Para kuramları. Para arzı ve talebi analizi. Para arzının tanımı ve hesaplanması. Rezerv para. Parasal taban ve merkez bankası parası. Para stokunun hesaplanması. Para talebi ve para talebi kuramları. Para piyasası dengesi Faiz oranlarının oluşumu. Faiz oranları ve mali analiz. Para ve gelir. Parasal aktarım mekanizması. Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım.
ECON 3301 Uluslararası İktisat (International Economics) (3+0+0) 3 6 D1
Uluslararası iktisadın önemi. Modern uluslararası ticaret kuramı. Mikroiktisat ve makroiktisadın uluslararası ticaretteki uygulamaları. Uluslararası ticaret ve ulusal gelir. Uluslararası ticaret ve iktisadi büyüme. Ödemeler dengesi incelemeleri, döviz piyasaları ve döviz kurları.Ticaret politikaları. Ticarette engeller ve ticaretin liberalleşmesi. Uluslararası faktör hareketliliği ve çokuluslu şirketler. Uluslararası para sistemi.
ECON 3303 Uluslararası Finans (International Finance) (3+0+0) 3 5 D2
Milli gelir hesaplama ve ödemeler dengesi. Kısa vade döviz kurları. Uzun vade döviz kurları. Döviz kurları, para ve faiz oranları. Türevler. Uluslararası para sistemi. Finansal küreselleşme. İktisadi büyüme ve küresel fianansal krizler.
ECON 3401 Kamu Maliyesi (Public Finance) (3+0+0) 3 6 D1
Devletin iktisadi rolü. Kamusal mallar ve piyasa aksaklıkları. Kamusal malların kamu tarafından sağlanması. Kamusal malların etkin bir şekilde sağlanması. Dağıtım politikasının mali araçları. Bütçe süreci ve bütçe programı. Kamu harcamaları: yapısı ve gelişimi. Kamu bütçesi ve verimlilik: harcama değerlendirme ilkeleri. Vergilendirmenin ilkeleri, vergi çeşitleri ve vergi eşitliğine yaklaşımlar. Vergi yansımasının ilkeleri ve genel denge. Kişisel gelir vergisi ve vergilendirilebilir gelir. Kurumlar vergisi ve vergi tabanı. Tüketim vergileri ve satış vergileri. Katma değer vergisi. Mülk ve servet vergileri. Türk vergi sistemi. Maliye politikası ve istikrar. Karma politika ve dışlama etkisi. Açık ekonomilerde istikrar. Kamu borcu iktisadı.
ECON 3403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma (Economic Growth and Development) (3+0+0) 3 6 D1
Küçük ve açık bir ekonomi için büyüme modellerinin tasarımı. Büyüme ve kalkınma kuramları. Emek arzı ve büyüme modellerinde nüfus dinamikleri. Gelir dağılımının büyüme modelleri ile birleştirilmesi. Büyüme modellerinde teknolojinin yayılımı. Mekan ve iktisadi büyüme. Planlama stratejileri. Ticaret ve planlama modelleri. İstikrarlı ve istikrarsız büyüme. II. Dünya Savaşı sonrası büyüme. Büyüme kuramının geçiş ekonomileri ile ilintisi. Klasik ve çağdaş gelişme kuramlarına genel bir bakış. Genel kalkınma kuramları. Farklı kalkınma modelleri. İktisadi kalkınma ve yapısal değişimin başlıca sorunları.
ECON 3405 Sosyal Politika (Social Policy) (3+0+0) 3 5 D2
Sosyal politika analizine giriş. Sosyal problemler ve sosyal politika sorunlarına yönelik çağdaş tartışma konuları. Seçilmiş bölgelerde sosyal politika oluşumunu etkileyen sorun ve stratejiler.
ECON 3501 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi (Economics of Gender) (3+0+0) 3 5 D2
Kadınların günümüzde karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlar.
ECON 3601 Endüstriyel Ekonomi (Economics of Industrial Organization) (3+0+0) 3 5 D2
Değişik piyasa yapıları altında rekabetin aldığı biçimler, fiyat ve miktar rekabetlerinin ayırt edici özellikleri. Modern oligopolcü firmaların diğer özellikleri. Temel iktisat prensipleri ve oyun teorisi kullanılarak firmalar arası ilişkilerin ittifak, uyumlu davranış, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, araştırma ve geliştirmenin önemi, ürün çeşitlemesi, reklam, fiyat farklılaştırması ve dikey eklemlenmenin ayrıntılı incelenmesi. Rekabet yasaları ve düzenleyici kurum kararlarının ışığı altında firma ve endüstri analizleri yapılarak sonuçların refah iktisadı ve sınai politika ilkeleri altında yorumlanması. ECON 2001 - Mikroekonomi dersinin devamı olarak firma teorisi.
ECON 3603 Çalışma Ekonomisi (Labor Economics) (3+0+0) 3 5 D2
İşçi-işveren ilişkilerinin iktisadi analizi. Emek talebi ve arzı. İşgücü katılım oranı, istihdam ve işsizlik. Ücret ve verimlilik. Ücretler, çalışma kararı ve meslek seçimi ilişkisi. Beşeri sermaye yatırımları. Sendikaların emek piyasalarına etkisi
ECON 3701 Tarım Ekonomisi (Agricultural Economics) (3+0+0) 3 5 D2
Güncel tarım sorunlarının kaynakları. Ekonomik kalkınma ve tarım, tarımda kalkınmanın değişik modelleri. Tarım politikalarının rolü ve etkileri. Tarımın diğer sektörlerle olan ilişkisi. Tarım üretim fonksiyonu. Tarım ve dış ticaret. Uluslararası ticaret kuruluşları ve tarım. Küçük ve orta boyutlu tarım işletmeleri. Devletin tarım politikaları.
ECON 3703 Çevre Ekonomisi (Environmental Economics) (3+0+0) 3 5 D2
Çevre sorunlarının ve politikalarının iktisadi temellerinin incelenmesi. Etik, ekonomi ve çevre. Refah ekonomisi ve çevre: Etkinlik ve eniyileme, piyasa aksaklıkları ve çevre. Ortak mülkiyet olarak ve dışsallıklar ekseninde çevre. Çevre kirliliğinin maliyetlerini tahmin etme. Çevre vergisi, çevre kirliliğini azaltıcı kamu politikaları, alternatif politikalar ve araçları. Hava ve su kirliliği, katı atıkların imhası, doğal hayatın ve yok olma tehdidi altındaki türlerin korunması gibi tematik sorunların örnek olaylar üzerinden tartışılması.
ECON 3705 Enerji Ekonomisi (Energy Economics) (3+0+0) 3 5 D2
Doğal kaynakların tanımı ve çeşitleri. Doğal kaynaklar ve diğer üretim faktörleri. İktisadi büyüme-kalkınma yaklaşımları ve doğal kaynaklarla ilişkisi. Enerji ekonomisi ve genel ekonomi içindeki yeri. Enerji talep ve arzının analizi. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması ve potansiyeli. Yenilenemez enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimindeki sorunlar. alternatif olarak nükleer ve yenilenebilir enerjinin kullanımı. Uluslararası enerji politikaları.
ECON 4001 İktisatta Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Economics) (3+0+0) 3 5 D1
İktisatta araştırma yöntemleri. Literatür taraması. Raporlama.
ECON 4003 İktisatta Araştırma Yöntemleri (Research Methods in Economics) (3+0+0) 3 6 D1
İktisatta araştırma yöntemleri. Literatür taraması. Raporlama.
ECON 4301 Global Ekonomide Güncel Sorunlar (Current Issues in Global Economy) (3+0+0) 3 6 D1
İktisadi sorunlar ile politika arasındaki bağlantıların analizi. Küreselleşmenin anlamı. Teknolojik gelişme ve küreselleşme. Küreselleşmenin ülkeler, firmalar ve uluslararası kurumlara yarattığı fırsat ve zorluklar. Küreselleşmenin fayda ve maliyeti. Küreselleşen dünyada ulus devletlerin değişen rolü. Küresel ticaret ve çokuluslu yatırımlar. Bölgeselleşme ve küreselleşme. Sürdürülebilirlik ve küresel konular. Türkiye ve küreselleşme.
ECON 4501 Avrupa Birliği Ekonomisi (Economics of the EU) (3+0+0) 3 5 D2
Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunun tarihçesi. AB'nin temel kurumları ve bunların işleyişi. AB'nin dünya ekonomisindeki yeri. AB'nin temel politikaları. AB entegrasyonunun gelişmesi ve derinleşmesi. AB'nin Kopenhag, Maastricht ve Lizbon kriterleri. AB'nin güney ve batıya genişlemesi. Yerinden yönetim ilkesi. AB'ye giriş protokolleri ve üyelik müzakereleri. AB-Türkiye ilişkilerinin tarihi. Türkiye'de reformlar ve AB'ye giriş stratejileri.
ECON 4503 İktisat Politikası (Economic Policy) (3+0+0) 3 6 D1
Politika ve iktisadın kesişimi. Ortak sorunlara yönelik politika ve piyasa çözümleri. İktisadi krizlerin politikası. Politik iktisat bağlamında şirketler ve işgücü. İdari düzenlemeler. Para politikası ve mali politika. Gerçek dünyadan güncel makroekonomik olaylar ve koşullar.
ECON 4505 İktisadi Düşünce Tarihi (History of Economic Thought) (3+0+0) 3 5 D2
Merkantilizm. Fizyokrasi. Smith, Ricardo, Malthus ve Mill. Marksizm. Marjinalistler ve Neoklasikler. Marshall. Walras. Keynesci iktisat: Cambridge uzlaşmazlıkları ve hesaplama tartışması. Keynes sonrası iktisat. Parasalcılar. Yeni Keynesçiler karşısında yeni klasikler. Heterodoks yaklaşımlar. Walras tartışması ve genel denge kuramının ortaya çıkışı.
ECON 4507 Yakın Doğu Ekonomi Tarihi (Economic History of the Near East) (3+0+0) 3 5 D2
Yakın Doğu'nun iktisadi tarihinin 1800'lerden bu yana sistemik analizi. Bölgenin tarih yazımının Modernizm, Oryantalizm, Dünya Sistemi, Doğu Despotizmi gibi farklı bakış açılarından kavranması ve bu ekonomilerin 1800 yılından bu yana tarihsel gelişimi. Özel odak noktası: Batı'nın bölgede önce yükselen, ardından zayıflayan ekonomik ve siyasi hakimiyetinin yarattığı zorlu etkiler ve Yakın Doğu'da bu bağlamda oluşan tepkiler. Senaryo planlaması kuramı ve yöntemlerinin Yakın Doğu'ya uygulanması: Oyun Teorisi, Huni Modeli, Trend Analizi ve Trend Ekstrapolasyonu, Sistematik - Biçimselleştirilmiş Senaryo Yöntemi, Yaratıcı - Anlatıma Dayalı Senaryo Yöntemi.
ECON 4601 Türkiye Ekonomisi (Turkish Economy) (3+0+0) 3 6 D1
Türkiye ekonomisinin tarihi gelişimi. Liberal iktisadi politikalar dönemi. Devletçi politikalar dönemi. Türkiye ekonomisinin yapısı ve sanayileşme politikası. Planlı iktisadi kalkınma dönemi: beş yıllık kalkınma planları. 1980 sonrası sanayileşme politikaları. 1980-2000 arası para ve maliye politikaları. Kamu sektörünün rolü ve gelişimi. Dış ticaret politikası ve Türkiye'nin yabancı ülkelerle iktisadi ilişkileri. Türkiye'nin makroiktisadi performansı. Bütçe açığı ve enflasyon. Türkiye'de son dönem iktisadi gelişmeler.
ECON 4603 Sosyal Ağlar Analizi ve İktisat (Social Network Analysis and Economics) (3+0+0) 3 5 D2
Sosyal ağlar analizi ve ekonomi Ana temaları rastsal ağlar, zayıf bağlar, veri toplanması, analizi.
ECON 4801 İktisatta Özel Konular - Finansal İktisat (Special Topics in Economics - Financial Economics) (3+0+0) 3 5 D2
Finansal İktisadın mikro ve makro bazlı temel kavramları. Belirsizlik altında finansal karar alma teknikleri. Aktif fiyatlandırma modelleri. Tahviller, hisse senetleri, faiz oraları ve döviz kuru fiyatındaki hareketliliğin nedenleri. Finansal piyasalarda asimetrik bilgi. Uluslararası sermaye hareketleri. Finansal kurumlar. Finansal regülasyon.
ECON 4803 İktisatta Özel Konular - Turizm Ekonomisi (Special Topics in Economics - Economics of Tourism) (3+0+0) 3 5 D2
Turizm tanımı, turizmde yaşanan problemler, turizm konsepti, özellikleri ve fonksiyonları, turizm piyasası ve politikası. Türkiye ve Dünya turizmi üzerine yapılan saha çalışmaları.
ECON 4901 Araştırma Projesi (Research Project) 3 8 D1
Bağımsız araştırma. Veri analizi. Raporlama.

İlgili Dosyalar