Akademik Mehmet Kaytaz
Prof. Mehmet Kaytaz

Faculty of Economics and Administrative Sciences

Dean

Ofis No: AMF-111
Ofis Tel
Faks No
:
:
(0 216) 528 71 00
E-Posta:mehmet.kaytazisikun.edu.tr