Işık TTO
Close

Işık TTO

Back

FMV Işık Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'nin (Işık TTO) kuruluş amacı, bilimsel ve teknolojik bilgi birikiminin toplumsal faydaya, ekonomik değere dönüştürülmesine katkı sağlamasıdır.

Bu amaç kapsamındaki temel hedefleri;

  • ArGe ve yenilik programları kapsamında bilgi ve yetkinlik düzeyinin arttırılması,,
  • Ulusal ve uluslararası fon mekanizmalarından yararlanılması,
  • Etkin üniversite sanayi işbirliklerinin kurulması,
  • İlgili fikri mülkiyet haklarının tesisi, ticarileştirme ve girişimcilik faaliyetlerini sağlayan profesyonel bir arayüz ve bilgi çoğaltıcı olmaktır.

Işık TTO fikirden ürüne giden süreçte beş hizmet modülünde faaliyet gösterir. İlgili birimler eşgüdümlü olarak çalışır.
Bunlar:

Modül 1: Farkındalık, Tanıtım, Bilgilendirme ve Eğitim
Modül 2: Hibe Destek Projeleri Geliştirme
Modül 3: Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri Geliştirme
Modül 4: Fikri Sınai Hakların Yönetimi ve Lisanslama