Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
BUS598T Mezuniyet Projesi (Graduation Project) (3+0+0) 3 20
Tezsiz yüksek lisans programı öğrencilerinin bir öğretim üyesinin danışmanlığında işletme ile ilgili konularda derinlemesine araştırma yapması.
BUS501T Çağdaş Yönetim (Contemporary Management) (3+0+0) 3 7
Yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimi. Çağdaş yönetim düşüncesinin doğuşu ve Z teorisi rekabetçi iş çevresinde çağdaş yönetim tekniklerinin geliştirilmesi. Yönetimde değişen paradigmalar. Öğrenen organizasyonların esasları. Değişim yönetimi. Örgütsel hedef belirleme. Planlama. Takım çalışması uygulamaları, yönetsel strateji belirlemeleri. Temel yetenek, dış kaynaklardan yararlanma (outsourcing) ve stratejik küçülme. Kurumsal performans yönetimi. Stratejik işbirlikleri. Kurumsal yönetişim ve sosyal sorumluluk. Kurumsal itibar yönetimi.
BUS534T Pazarlama Yönetimi (Marketing Management) (3+0+0) 3 7
Pazarlamanın tanımı, kapsamı ve önemi. Stratejik işletme planlaması içinde pazarlama yönetimi. Pazarlama planlaması ve pazarlama süreci. Pazar fırsatlarının analizi ve değerlendirilmesi. Pazar bölümlendirme ve hedef pazar seçimi. Pazarlama karması stratejisinin planlanması. Mamul programlarının oluşturulması ve Mamul Hayat Seyri. Fiyatlandırma amaçları ve fiyatlandırma yöntemleri. Dağıtım kanalı seçimi ve dağıtım politikaları. Dağıtım kanalındaki aracıların seçimi ve değerlendirilmesi. Tutundurma kararları ve tutundurma yöntemleri. Tutundurma bütçesini belirleme yöntemleri.
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz (Financial Management and Financial Analysis) (3+0+0) 3 7
Finansal amaç ve finans fonksiyonu. Finans bölümünün organizasyonu. Finans yöneticisinin görev alanı. Finansal çevre. Finans piyasaları, kurumları ve araçları. Temel finansal tablolar. Finansal analize giriş. Finansal analiz yöntemleri. Finansal planlama. İşletme sermayesi yönetimi. Nakit, finansal varlıklar ve alacak yönetimi. Stok yönetimi. Risk ve getiri. Paranın zaman Değeri. Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Finansman kaynakları. Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti. Mali tablolar. Mali tablolar ilişkisi ve analizi.
BUS505T Finansal Muhasebe (Financial Accounting) (3+0+0) 3 7
Muhasebenin tanımı ve fonksiyonları, muhasebe ilkeleri, muhasebenin temel kavramları, muhasebe denklemi ve mali tablolar, hesabın tanımı ve işleyiş kuralları. Muhasebede kayıt araçları, muhasebe süreci. Hazır değerler, menkul kıymetler, ticari alacaklar ve diğer alacaklar, stoklar. Gelecek aylara ait giderler ve gelir tahakkukları, diğer dönen Varlıklar, mali duran varlıklar. Maddi olmayan duran varlıklar, maddi duran varlıklar. Mali Borçlar. Ticari borçlar-diğer borçlar- alınan avanslar, ödenecek vergi ve fonlar-borç ve gider karşılıkları. Gelecek aylara ait gelirler ve gider tahakkukları, özkaynaklar. Gelir tablosu hesapları ve kapanış işlemleri
BUS509T İşletme Ekonomisi (Business Economics) (3+0+0) 3 7
Temel kavramlar ve araçlar. Piyasa yapılarına giriş. Ekonomik problemlerin doğasını kavramak. Arz ve talep. Tüketici tercihleri. Firma kuramı. Üretim ve maliyet. Tam rekabet. Monopoli. Alternatif piyasalarda optimizasyon problemleri. Pazar dengesi ve fiyatlandırma. makroekonomik ilkeler. Mali politikalar. Para politikaları. Ödemeler dengesi. Döviz kuru. Belirsizlik ve kurumsal kısıtlar altında karar alma. Zamanlararası optimizasyona giriş. Asimetrik bilgi problemleri. Ahlaki risk ve tersi seçim problemleri.
BUS519T Stratejik Yönetim (Strategic Management) (3+0+0) 3 7
Stratejik yönetime genel bakış, işletmelere yön belirleme: misyon ve vizyon, işletmelerde stratejik kararlar. Stratejik planlama ve amaçlar sistemi, işletmelerin temel amaçları, sosyal sorumlulukları. Şirketlerde yönetişim ve stratejik yönetim çabalarının örgütlendirilmesi. Genel, uluslararası ve endüstri çevresi analizleri. İşletme değerleme, rakiplere kıyasla güçlü ve zayıf yönlerin analizi. İşletme ve stratejik iş birimlerinin izleyebilecekleri stratejik alternatif türleri(büyüme, durgun büyüme, tasarruf stratejileri). Stratejik yönetim ve işletme politikasında eğitim aracı olarak vak’a analiz yöntemi, işletme düzey stratejilerinin veya politikalarının belirlenmesi. Strateji ve örgütsel yapı, kaynak dağıtımı. Örgüt kültürü ve strateji, vak’a çalışmaları.
BUS520T Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (3+0+0) 3 7
Bilimsel araştırmaya giriş. Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar; pozitivizm ve nitel yaklaşım, yorumlayıcı ve nicel yaklaşım. Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Araştırma konusu ve probleminin seçimi. Eleştirel kaynak incelemesi. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket ve gözlem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları; mülakat ve dökümanlar. Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri. Nicel ve nicel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması.
BUS516T İnsan Kaynakları Yönetimi (Human Resources Management) (3+0+0) 3 7
İnsan kaynakları yönetiminin tanımı, kapsamı, organizasyon yapısı içindeki yeri ve önemi. personel yönetimi. İnsan kaynakları yönetiminin temelini oluşturan işlevler; iş analizleri ve iş dizaynı. İnsan kaynakları planlaması. İnsan kaynakları temin süreci. Performans değerlendirme sistemi. Ücret kavramı; ücret sistemleri. İş değerleme, iş güvenliği ve işgören sağlığı. Yöneticinin özellikleri; çalışma ilkeleri, kurum kültürü ve insan kaynaklarındaki yeni oluşumlar.
BUS515T Liderlik ve Takım Yönetimi (Leadership and Team Management) (3+0+0) 3 7
Liderlik kavramı ve liderliğin özellikleri. Liderlik becerilerinin kazanılması ve geliştirilmesi. Özellikler yaklaşımı. Davranışsal ve durumsal liderlik yaklaşımı. Liderlik çeşitleri. Teknoloji ve inovasyon yönetiminde liderlik becerileri. Bir kurumda liderin etkili katkıları. Liderlik özelliklerinin geliştirilmesi. Ekip ruhu kavramı. Ekip yönetimi ve önemi. Liderlik ve ekip yönetimi. Ekip üyelerinin eşgüdümü için gerekli kritik liderlik konuları ve becerileri. Ekip yönetiminde liderin rolü. Ekip yönetiminde liderlik, koçluk, mentorlük.

İlgili Dosyalar