IşıkIE Öğrenme Hedefleri

Misyonumuza ve amaçlarımıza uygun öğrenme hedeflerimizi vermeden önce Endüstri Mühendisliği programımızın yapısına değinmekte fayda bulunmaktadır.

Endüstri Mühendisliği programı klasik Endüstri Mühendisliği programından ziyade, Türk ekonomisinin her sektörü için gün geçtikçe önem kazanan Yöneylem Araştırması (YA) (Operations Research) yönelimli bir programdır.

Programın çekirdek dersleri YA dersleridir. Son sınıf derslerinde çok sayıda seçmeli ders konularak programa o günün bilimsel ve ekonomik koşullarına uyan bir esneklik kazandırılmıştır. Özellikle mesleki derslerde öğrenmenin pekiştirilmesine yönelik ödev ve projelerde kullanılacak bilgisayar laboratuvarı ve paket yazılımlar Şile kampüsünde kurulmuştur. Proje ve Araştırmalarda kullanılmak üzere ayrı bir laboratuvar da Şile kampüsünde kurulmuştur.


Program Çıktıları

1

(a)

Matematik, fen bilimleri ve Endüstri Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.

(b)

Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde

kullanabilme becerisi.

2

(a)

Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.

(b)

Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3

(a)

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri

karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

(b)

Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4

(a)

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern

teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.

(b)

Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5

(a)

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.

(b)

Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6

(a)

Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

(b)

Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.

(c)

Bireysel çalışma becerisi.

7

(a)

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

(b)

En az bir yabancı dil bilgisi.

(c)

Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.

(d)

Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.

(e)

Etkin sunum yapabilme becerisi.

(f)

Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8

(a)

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık.

(b)

Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9

(a)

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.

(b)

Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10

(a)

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.

(b)

Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.

(c)

Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11

(a)

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri 

ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.

(b)

Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


İlgili Dosyalar