Makine Mühendisliği Bölümü

Ders Programı

8 Dönemlik Ders Programı
FRESHMEN YEAR / BİRİNCİ YIL
1st Semester (Fall) / 1. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi(*)
ME 007 Introduction to Engineering / Mühendisliğe Giriş 1+0+1 1 1
ENG 101 English I / İngilizce I 3+0+0 3 5
MATH 101 Calculus I / Diferansiyel ve İntegral Hesap I 3+0+2 4 7
ME 120 Engineering Graphics / Mühendislikte Çizim 1+0+4 3 6
CHEM 101 General Chemistry / Genel Kimya 3+0+0 3 5
PHYS 101 General Physics I / Genel Fizik I 3+0+0 3 5
PHYS 103 Physics Lab. I / Fizik Laboratuvarı I 0+0+2 1 2
ENGG 101 Computer Literacy For Engineers / Mühendisler İçin Bilgisayar Okur Yazarlığı 0 0
Semester credits / Dönem kredisi 18 31
(*) ECTS: European Credits Transfer System / AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi
FRESHMEN YEAR / BİRİNCİ YIL
2nd Semester (Spring) / 2. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
CSE 101 Introduction to Programming / Programlamaya Giriş 3+0+4 4 7
ENG 102 English II / İngilizce II 3+0+0 3 5
MATH 102 Calculus II / Diferansiyel ve İntegral Hesap II 3+0+2 4 7
ECO 101 Introduction to Economics / Ekonomiye Giriş 3+0+2 4 6
PHYS 102 General Physics II / Genel Fizik II 3+0+0 3 5
PHYS 104 Physics Lab. II / Fizik Laboratuvarı II 0+0+2 1 2
HSS 100 Professional Ethics / Profesyonel Ethik 0+0+2 1 1
Semester credits / Dönem kredisi 19 33
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
3rd Semester (Fall) / 3. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
MATH 203 Multivariable Calculus & Differential Equations / Çok.Değ.Mat ve Dif.Denklemler 4+1+0 4 7
ME 201 Computational Methods in Engineering / Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler 2+0+2 3 6
MCE 241 Engineering Mechanics I / Mühendislik Mekaniği I 3+0+0 3 5
CSE 203 Object Oriented Programming Java / Nesneye Dayalı Programlama Java 3+0+0 3 6
TUR 101 Turkish I / Türkçe I 2+0+0 2 2
EE 240 Logic Circuit Design / Lojik Devre Tasarımı 3+0+0 3 5
EE 242 Logic Circuit Design Laboratory / Lojik Devre Tasarımı Laboratuvarı 0+0+2 1 2
Semester credits / Dönem kredisi 19 33
SOPHOMORE YEAR / İKİNCİ YIL
4th Semester (Spring) / 4. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
MATH 200 Linear Algebra / Doğrusal Cebir 3+0+0 3 5
MATH 234 Applied Probability and Statistics for Engineers /
Mühendisler için Uygulamalı İstatistik ve Olasılık
3+0+0 3 5
MCE 311 Materials Science and Manufacturing / Malzeme Bilimi ve İmalat 3+1+0 3 6
MCE 242 Engineering Mechanics II / Mühendislik Mekaniği II 3+0+0 3 6
EE 225 Electric Circuits / Elektrik Devreleri 3+1+0 3 6
EE 227 Electric Circuits Laboratory / Elektrik Devreleri Laboratuvarı 0+0+2 1 2
TUR 102 Turkish II / Türkçe II 2+0+0 2 2
ME 290 Industrial Training / Yaz stajı NC 5
Semester credits / Dönem kredisi 18 36
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
5h Semester (Fall) / 5. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME 301 Measurement and Instrumentation Lab / Ölçme Laboratuvarı 1+0+2 2 5
ME 265 Fundamentals of Termal Sciences / Isı Bilimi Esasları 3+1+0 3 5
MCE 353 Fluid Mechanics and Applications / Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları 3+1+0 3 6
HIST 101 History of Turkish Republic I / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I 2+0+0 2 2
EE 335 Electronics / Elektronik 3+1+0 3 5
EE 337 Electronics Laboratory/ Elektronik Laboratuvarı 0+0+2 1 2
MCE_HSS-I Human and Social Sciences Elective I/ İnsan ve Toplum Bilimleri Seçim I 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 17 30
JUNIOR YEAR / ÜÇÜNCÜ YIL
6th Semester (Spring) / 6. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
MCE 302 Mechatronic Laboratory / Mekatronik Laboratuvarı 1+0+2 2 5
MCE 324 Machine Elements / Makine Elemanları 3+1+0 3 6
HIST 102 History of Turkish Republic II / Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II 2+0+0 2 2
MCE 390 Industrial Training II / Yaz stajı II NC 5
MCE_HSS-II Humanities and Social Sciences Elective II/ İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli II 3+0+0 3 5
ME 336 Modelling and Control of Dynamic Systems / Dinamik Sistem Modelleme ve Kontrol 3+1+0 3 6
MCE 401 MEchatronics System Design / Mekatronik Sistem Tasarımı 3+1+0 3 6
Semester credits / Dönem kredisi 16 35
SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
7th Semester (Fall) / 7. Yarıyıl (Güz)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
ME 436 Modern Control Theory / Modern Kontrol Teorisi 3+0+0 3 5
MCE_D2-I Departmental Elective I / Bölüm Seçmeli I (*) 3+0+0 3 5
MCE_D2-II Departmental Elective II / Bölüm Seçmeli II 3+0+0 3 5
MCE_F-I Free Elective / Serbest Seçmeli (**) 3+0+0 3 5
ME_HSS-III Humanities and Social Sciences Elective III / İnsan ve Toplum Bilimleri Seçmeli III 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 15 25

(*) Elective courses offered by Mechanical Engineering Department for students to gain depth in Mechanical Engineering Technology / Bölüm tarafından öğrencinin Makina Mühendisliği teknolojisine ait bilgilerini derinleştirmesi amacıyla seçimine sunulmuş dersler.

(**) Any course offered by the Departments of Işık University, which may contribute to personal and professional evolution of Mechanical Engineering Students / Makina Mühendisliği Öğrencilerinin kişisel ve mesleki gelişimine katkıda bulunabilecek Işık Üniversitesinde açılan herhangi bir ders.

SENIOR YEAR / DÖRDÜNCÜ YIL
8th Semester (Spring) / 8. Yarıyıl (Bahar)
Course Code/Ders Kodu Course Title / Ders İsmi Theoretical/Ders+Problem
Session/Uygulama +
Laboratory/Laboratuvar
Credits/
Kredisi
ECTS
Credits/AKTS
Kredisi
MCE 490 Graduation Project / Bitirme Proje 0+1+8 4 7
MCE_D2-III Program Elective III / Program Seçmeli III 3+0+0 3 5
MCE_C-I Complementary Elective I / Tamamlayıcı Seçmeli I 3+0+0 3 5
ME_C-II Complementary Elective II / Tamamlayıcı Seçmeli II 3+0+0 3 5
ME_F-II Free Elective / Serbest Seçmeli 3+0+0 3 5
Semester credits / Dönem kredisi 16 27
Total Credits / Toplam Kredi 138 250

(*) 3XX, 4XX coded engineering, mathematics and physics courses offered by Işık University. Some management courses are also considered in this category / 3XX, 4XX kodlu Işık Üniversitesinde açılan mühendislik, matematik ve fizik dersleri. Bazı işletme dersleri de bu kategoride yer almaktadır.

Departmental (Program) Elective Courses/Program Seçim Dersleri
AUE 326 Combustion and Internal Combustion Engines / Yanma ve İçten Yanmalı Motorlar
AUE 328 Power Transmission Systems / Güç Aktarma Sistemleri
AUE 421 Vehicle Design and Computer Aided Design / Taşıt Tasarımı ve Bilgisayar Destekli Tasarım
AUE 423 Vehicle Dynamics / Taşıt Dinamiği
AUE 425 Mechatronics for Automotive Engineers / Otomotiv Mühendisleri İçin Mekatronik
AUE 475 Electric and Hybrid Vehicle Technology / Elektrikli ve Hibrid Araç Teknolojisi
MCE 452 Digital Control / Sayısal kontrol
MCE 453 Fuzzy Logic Control Systems / Bulanık Mantıkla Kontrol Sistemleri
ME 346 Machine Theory / Makine Teorisi
ME 423 Machine Design II / Makina Elemanları II
ME 429 Manufacturing Engineering / İmalat Mühendisliği
ME 455 Applied Fluid Mechanics / Uygulamalı Akışkanlar Mekaniği
ME 460 Energy Systems / Enerji Sistemleri
ME 482 Industrial Automation / Endüstriyel Otomasyon
CSE 342 Micro Processors / Mikro İşlemciler
EE 444 Special Topics(Micro Controller Based System Design and Control) / Mikro Kontrolcü Esaslı Sistem ve Kontrolü

İlgili Dosyalar