Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi AKTS
BUS541T İleri Finansal Muhasebe (Advanced Financial Accounting) (3+0+0) 3 7
Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş. Muhasebe teorisi ve uygulamalara etkisi. Muhasebe uygulamalarını yönlendiren faktörler. Muhasebe standartları ve güncel gelişmeler. Kayıt altına alma işlemi. Hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama. Muhasebe döngüsünü kapatma. Emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi. İç hesap kontrol ve kasa. Varlık değerlemesi. Nakit akış değerlemesi.
BUS542T İç Denetim  (Internal Audit) (3+0+0) 3 7
İç denetim kavramı, tarihçesi ve etik kurallarının açıklanması. İç denetim süreçleri. COSO çerçevesi. İç kontrol özellikleri ve çeşitleri. Uluslararası iç denetim standartları ve iç denetim yönetmeliği. İç denetim planlaması ve saha çalışması. İç denetim raporlama ve bulgu süreci. İç denetim örnek çalışması. Suistimal ve hile açıklaması.
BUS543T Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(International Financial Reporting Standards)
(3+0+0) 3 7
TFRS ve UFRS’nin tarihi. Kavramsal çerçeveler. Finansal tabloların sunuluşu ve hazırlanması. UFRS düzenlenmesi. UFRS’e göre finansal tablolar. Varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin belirlenmesi, ölçümü ilkeleri ve değerlemesi. Bilanço tarihinden sonraki, muhasebe tahminleri ve politikaları. Dipnotlar.
BUS544T Uluslararası Denetim Standartları (International Audit Standards) (3+0+0) 3 7
Kavramsal çerçeveler. Bağımsız denetim çerçevesi ve temel kavramlar. Düzenleyici arka plan. Denetim standartlarının; ulusal standartlarla uluslararası standartlar açısından karşılaştırılması. IFAC uluslararası denetim standartları düzenlenmeleri ve uygulamaya etkisi. Güvence hizmetleri ve diğer hizmet standartları. Etik kurallar ve uygulamaya etkisi. Önemli uluslararası denetim standartlarının açıklanması (UDS 200,UDS320,UDS402,UDS530,UDS705..) Genel değerlendirme.
BUS545T Finansal Yönetim ve Mali Analiz
(Financial Management and Financial Analysis)
(3+0+0) 3 7
Finansal amaç ve finans fonksiyonu. Finans bölümünün organizasyonu. Finans yöneticisinin görev alanı. Finansal çevre. Finans piyasaları, kurumları ve araçları. Temel finansal tablolar. Finansal analize giriş. Finansal analiz yöntemleri. Finansal planlama. İşletme sermayesi yönetimi. Nakit, finansal varlıklar ve alacak yönetimi. Stok yönetimi. Risk ve getiri. Paranın zaman Değeri. Sermaye bütçelemesi ve yatırım kararları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi. Finansman kaynakları. Sermaye yapısı ve sermaye maliyeti. Mali tablolar. Mali tablolar ilişkisi ve analizi.
BUS546T Kurumların Vergilendirilmesi (Taxation of İnstitutions) (3+0+0) 3 7
Vergilendirme temelleri. Vergisi kanunlarının kaynağı. Türk vergi hukuku çerçevesinde temel vergi kavramları. Kurumlar vergisinin açıklanması. Tam ve dar mükellefiyet. Verginin kapsamı. Muafiyetler ve vergilendirme süreci. Dar mükelleflerin vergilendirilmesi. Kurumlar vergisinin uluslararası yönü. Vergiye tabi kar ve vergi yükümlülüğünün hesaplanması. Kurumlar vergisinin istisnaları. Dönemin gözden geçirilmesi.
BUS547T Adli Muhasebe (Forensic Accounting) (3+0+0) 3 7
Adli muhasebe kavramı. Dünyadaki adli muhasebe uygulamaları ve Türkiye’deki yeri. Hile denetiminde temel kavramlar ve tanımlar. Hile ve yasal boyutu. Kurumsal risk yönetimi. Hile risk analizi. Hile üçgeni. Hile yapanların karakteristik özellikleri. Hile denetim teknikleri. Hile denetiminin planlanması ve yürütülmesi. Hile denetiminde saha çalışmaları, kanıt toplama süreci ve raporlama. Çalışanlar tarafından yapılan hileler ve yönetim tarafından yapılan hileler. Makyajlanmış finansal tablolar ve finansal tablo hileleri. Dünya’dan hile denetimi vak’aları.
BUS548T Türk Vergi Sistemi (Turkish Tax System) (3+0+0) 3 7
Türk vergi sisteminin tarihsel gelişimi. Gelir vergisi, gelir kavramı ve  mükelefiyet. Ticari ve zirai kazançların vergilendirilmesi. Ücret ve serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesi. Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi.  Menkul sermaye iratlarının vergilendirilmesi. Gelirin beyanı. Kurumlar vergisi ve verginin konusu. Mükellefler, muafiyet ve İstisnalar. Vergiye tabi kurum kazancının belirlenmesi ve beyanı. Katma değer vergisi. Emlak vergisi ve özel tüketim vergisi. Veraset ve intikal vergisi. Motorlu taşıtlar vergisi. Damga Vergisi.
BUS549T Muhasebe Hukuku (Accounting Law) (3+0+0) 3 7
Muhasebe hukukunun ilişkili olduğu hukuk dalları. Bilanço hukuku, muhasebe teorileri. Muhasebede kullanılan belgeler. Ticaret şirketleri ve işe başlamada yapılması gereken yükümlülükler. Ticari defterler ve defter tutma yükümlülüğü., TTK açısından ticari defterler ve delil olma niteliği. Ticari defterlerin delil olma kabiliyeti.
BUS520T Araştırma Yöntemleri (Research Methods) (3+0+0) 3 7
Bilimsel araştırmaya giriş. Bilimsel araştırmanın temelleri. Bilimsel yaklaşımlar; pozitivizm ve nitel yaklaşım, yorumlayıcı ve nicel yaklaşım. Bilimsel araştırmada temel kavramlar. Araştırma konusu ve probleminin seçimi. Eleştirel kaynak incelemesi. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları: Anket ve gözlem. Bilimsel araştırmada veri türleri ve veri toplama araçları; mülakat ve dokümanlar. Araştırmada ölçme ve ölçekler. Örneklem ve örneklem türleri. Nicel ve nicel veri analizi. Araştırma raporunun hazırlanması.
BUS598T Mezuniyet Projesi(Graduation Project) (3+0+0) 3 7
Tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilerin bir akademik danışman gözetiminde proje çalışması yapması sağlanır.

İlgili Dosyalar