Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Ders Kodu Ders Adı Kredi
POLS 101Siyaset Bilimine Giriş (Introduction to Political Science)(3+0+0) 3
Siyaset biliminin doğası ve yöntemleri. Temel kavramlar, siyasi kurumlar ve politik davranış. Siyasi partiler ve baskı grupları, siyasi katılım, seçimler ve oy verme davranışı. Devlet ve bürokrasi.
POLS 102 Hukukun İlkeleri (Fundamentals of Law) (3+0+0) 3
Hukukun anlamı, kaynakları, normları ve varlık nedenine ilişkin temel konular. Hukuk kuralları, hukuk-adalet ilişkisi, hukukun kaynakları, hukuk normları hiyerarşisi, insan hakları, hukuk devleti ve farklı hukuk sistemlerinin karşılaştırılması. Özel hukuk ve kamu hukuku arasındaki farklılıklar.
POLS 201Uluslararası Politikaya Giriş (Introduction to International Politics)(3+0+0) 3
Ulus-devlet sisteminin ortaya çıkışı ve evrimi, kuvvetler dengesinin işleyişi, caydırıcılık, zorlama, çatışma, diplomasi, kriz yönetimi, uluslararası hukuk ve kurumların devletlerarası ilişkilerde rolü.
POLS 203Siyasi Değişim ve Modernleşme (Political Change and Modernization)(3+0+0) 3
Siyasi değişim, modernleşme ve batılılaşma kavramları. Modernleşme ve batılılaşma ilişkisi. Modernizasyon gayretlerine farklı tepkiler (reddedicilik, Kemalizm, reformculuk). Siyasi değişimin karşılaştığı problemler (merkezi ve Doğu Avrupa, Japonya, Türkiye).Türkiye'de Avrupalılaşma ve siyasi değişim.
POLS 204Karşılaştırmalı Siyaset (Comparative Politics)(3+0+0) 3
Çeşitli siyasi sistemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar. Devlet-toplum ilişkileri, parlamentolar ve hükümetler, demokratik kurumlar, siyaset belirleyiş süreçleri, siyasi partiler ve parti sistemleri, seçim sistemleri, merkez-yerel bölge ilişkileri ve siyasi kültür. Batılı, batılı olmayan, demokratik ve otoriter sistemlerin karşılaştırmalı incelenmesi.
POLS 205Diplomasi Tarihi I (Diplomatic History I)(3+0+0) 3
Fransız devriminden, imparatorlukların çöküşü ve ulus-devletlerin kurulmasına kadarki sürecin dinamikleri. 19. yüzyıl güç dengesi tarihi ve 1. Dünya Savaşı'na yol açan çatışmaların ortaya çıkışı ve seyri.
POLS 206Diplomasi Tarihi II (Diplomatic History II)(3+0+0) 3
Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ve iki dünya savaşı arasındaki uluslararası sistem. Milletler Cemiyeti ile küresel güvenlik sağlama girişimlerinin başarısızlığı, Büyük Depresyon ve faşizmin yükselişi; İkinci Dünya Savaşına yol açan gelişmeler.
POLS 207Siyaset İdeolojileri (Political Ideologies)(3+0+0) 3
Liberalizm, muhafazakârlık, sosyalizm, anarşizm ve faşizmi de içeren ana düşünce sistemlerine genel bir yaklaşım ve çevrecilik, feminizm gibi diğer çağdaş ideolojiler.
POLS 222Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (Social Science Research Methods)(3+0+0) 3
Siyaset biliminde kuram odaklı araştırmaya giriş. Araştırma problemleri, araştırma tasarımları, nitel ve nicel veri toplama teknikleri, veri işlem süreci ve veri analizi. Nicel yöntemlere vurgu ile sosyal bilim verilerinin yorumlanması; veri analizi temelli rapor yazımı.
POLS 233Amerikan Siyaseti (American Government)(3+0+0) 3
Soğuk Savaş ve Soğuk Savaş sonrası dönemlerine odaklı, geç 18.yy'dan bugüne Amerikan siyasal tarihi. Amerikan iç savaşı ve köleliğin kaldırılması. Sivil haklar ve sivil özgürlükler. Amerika'da siyasal partiler ve seçimler. Amerika'da baskı grupları ve lobicilik. Amerikan federalizmi. Muhafazakar ve liberal ideoloji. Yasama ve yürütme organları. Amerikan mahkeme sistemi ve bürokrasisi.
POLS 235Sistem Düşüncesi (System Thinking)(3+0+0) 3
Sistem düşüncesinin mantıksal temellerine genel bir yaklaşım. Toplumsal örgütlerin sistem olarak analizi ve genelde sistem yönetimi. Açık sistemlerin temel özellikleri kapalı ve açık sistemler arasındaki farklar.
POLS 237Jeopolitik ve Jeostratejinin Dinamikleri (Dynamics of Geopolitics and Geostrategy)(3+0+0) 3
Başlıca düşünce sistemleri. Kara, hava ve deniz kuramları. Nükleer çağda jeopolitik. Küreselleşme eğilimleri.
POLS 238Uluslararası Siyasi Ekonomi (International Political Economy)(3+0+0) 3
19. asırdan itibaren uluslararası siyasi ekonominin evrimi; iki kutuplu sistemin sona erişi ve küreselleşmenin etkisi. NAFTA, ASEAN, AB gibi bölgesel ekonomik bütünleşmeler ve uluslararası ekonominin dünya siyasetini etkileme biçimi.
POLS 242Deniz Hukuku (Law of the Sea)(3+0+0) 3
Temel deniz rejimleri, devlet hükümranlık alanlarının uzantılarının değerlendirilmesi, derin deniz yataklarına ilişkin tartışmalar. Deniz çevreciliği ve kirliliği dahil olmak üzere kapalı-yarı kapalı denizler ve adalarla ilgili kavramlar; deniz hukukunun ana anlaşmaları.
POLS 260Avrupa Birliği Politikaları (European Union Politics)(3+0+0) 3
Paris, Roma, Tek Avrupa Sözleşmesi ve Maastricht anlaşmalarına özel vurgu ile Avrupa Birliği'nin tarihi gelişimi. İşlevsellik, federalizm, çok katmanlı yönetim, hükümetler arası işbirliği gibi konuların incelenmesinde farklı kuram ve yaklaşımlar. AB'nin kurumları ve aktörleri; AB'de siyaset belirleyiş süreci.
POLS 263Kadınlar, Toplumsal Cinsiyet ve Dünya Siyaseti (Women, Gender and World Politics)(3+0+0) 3
Eşitlik ve eşitsizlik sorunları. Feminizmin felsefi kökenleri. Uluslararası ilişkilerde kadınların ve toplumsal cinsiyetin rolü. Dünyada kadınların durumları. Kalkınma ve ekonomi parametreleri. Kadınların siyasete katılımı. Uluslararası ve ulusal güvenlik. Demokratik ve demokratik olmayan yönetimlerdeki kadınların durumunun karşılaştırmalı analizi.
POLS 264İnsan Hakları ve Kadınlar (Human Rights and Women)(3+0+0) 3
İnsan haklarının siyaset kuramı. Uluslararası örgütlerde ve anlaşmalarda insan hakları. Kadın haklarının özgünlüğü ve özelliği. Kadın haklarının siyaset teorileri. Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi sözleşmeleri. Kadın hakları konusunda faaliyet gösteren hükümet ve hükümet dışı örgütler.
POLS 301Uluslararası Hukuk I (International Law I)(3+0+0) 3
Uluslararası hukukun köken ve doğası; modern devlet sisteminin karakteri ve uluslararası topluluğun hukuki düzenleniş esasları.
POLS 302Uluslararası Hukuk II (International Law II)(3+0+0) 3
Devletlerin bölgeleri ve yetki alanları. Uluslararası sözleşmeler. Uluslararası anlaşmazlıklar ve uluslararası alanda hukuk ve düzenin korunması. Ön Koşul: POLS 301
POLS 303Uluslararası İlişkiler Kuramı (Theory of International Relations)(3+0+0) 3
Uluslararası ilişkiler kuramı anlamı ve tarihi gelişimi. Ana kuramların sınıflandırılması; dünya düzeninin değişen yapısı ve küreselleşme ile ilgili kuramların vurgulanması.
POLS 305Siyaset Kuramı I (Political Theory I)(3+0+0) 3
Antik Yunan, Roma ve ortaçağ siyasi düşünürlerinin incelenişi; bunların modern siyaset kuramına başlıca katkıları. Siyaset kuramı ile ilgili kavramlar ve temaların özü ve doğası.
POLS 306Siyaset Kuramı II (Political Theory II)(3+0+0) 3
Modern siyaset kuramcılarından seçilmiş çalışmalar; siyasi kuramın tarihi gelişimi. Fransız devriminden sonra oluşan kavramlar, temalar ve ideolojiler. Ana düşünürler ve bunların özgürlük, demokrasi, seçim, temsil gibi ana konularda ilgileri.
POLS 308Uluslararası Örgütler (International Organizations)(3+0+0) 3
Uluslararası örgütlerin karakteristikleri evrimleri, yapıları ve işlevleri. Uluslararası sistem çerçevesinde uluslararası örgütler.
POLS 309Araştırma Teknikleri ve Yazım Yöntemleri (Research Strategy and Writing Skills)(3+0+0) 3
Uluslararası ilişkiler eğitimi için araştırma ve yazma becerileri. Yayın tarama becerileri, kaynakça düzenlemesi, kütüphane ve elektronik kaynakların kullanımı ve sunuş becerilerinin geliştirilmesi. İntihal konusu özellikle vurgulanmak üzere araştırmada etik.
POLS 312Siyaset Sosyolojisi (Political Sociology)(3+0+0) 3
Modern devletin sosyal oluşumu. Resmi kurumların dışındaki siyasal eğilimlerin ve sivil toplum hareketlerinin siyasete etkileri. Küçük grupların gücü. Başlıca sosyal eğilimler ve içermeleri.
POLS 316Güvenlik Çalışmaları (Security Studies)(3+0+0) 3
Güvenlik kavramının evrimi. Geleneksel ve eleştirel güvenlik çalışmaları arasındaki farklar. Güvenlik çalışmalarındaki hem savaş, strateji, silahların kontrolü, ulusal güvenlik ve caydırıcılık gibi klasik, hem de güvenlikleştirme, insan güvenliği, toplumsal cinsiyet ve kimlik gibi güncel konuların incelenmesi.
POLS 321Sosyal Hareketler (Social Movements)(3+0+0) 3
Sosyal hareketlerin küreselleşen dünyada siyasi değişim sağlamaktaki rolü. Dini, etnik, çevreci, anti-küresel ve feminist hareketlere dair kuramsal ve görgül konular. I960'lar sonrası yükselen sosyal hareketlerin ortaya attığı yeni örgütlenme şekilleri, taktikler ve siyasi fikirler.
POLS 322Siyasal Kurumlar ve Kültür (Political Institutions and Culture)(3+0+0) 3
Siyasal kurumların ve siyasal kültürün şekillenmesinin incelenmesi; kültürel süreçler; kültür kalıpları; çağdaş siyasal kültür kuramları. Dünyadaki gelişme ve değişmeler; nüfus, aile, sosyo-ekonomik göstergeler, kentleşme gibi etmenlerin siyasete etkileri. Evrensellik ve yerellik; çokkültürlülük ve yeni siyasal projeler.
POLS 327Uluslararası İlişkilerde Etnik Çatışma (Ethnic Conflict in International Relations)(3+0+0) 3
İlkçilik, kurumsallık, modernleşme ve rasyonel tercih gibi kuramsal yaklaşımları temel alarak etnik çatışma nedenlerinin incelenmesi. Çeşitli örnek olay çalışmalarına odaklı etnik çatışma çözümleri. Etnik çatışmalara dışarıdan müdahale. Etnik çatışmanın yayılması.
POLS 337Siyasal Partiler ve Çıkar Grupları (Political Parties and Interest Groups)(3+0+0) 3
Siyasal partilerin türleri ve işlevleri; seçim sistemleri; siyasal katılım. Depolitizasyon kavramı. Siyasal rejimler ve siyasal katılım; siyasi iktidarın yapısı; iktidar-muhalefet ilişkileri. Siyaset ve çıkarların rekabeti arasındaki ilişkinin analizi; çıkar gruplarının türleri; farklı ülke deneyimlerinde çıkar gruplarından örnekler; lobicilik faaliyetleri; lobicilik türleri (dini, etnik, çıkar grupları, vs.). Siyasetin ekonomik yüzü; sınıfsal yapılar; çıkar gruplarının siyaset ile ilişkileri.
POLS 338Amerikan Dış Politikası (American Foreign Policy)(3+0+0) 3
Federal hükümetin, siyasi kurumların ve süreçlerinin dinamiği. Soğuk Savaş sonrası vurgulanarak Amerikan dış politikasının başlıca dönemleri ve eğilimleri.
POLS 339Terörizm Politikaları (Politics of Terrorism)(3+0+0) 3
Ulusal ve uluslararası güvenlik alanlarıyla ilişkili olarak terörizm kavramı.. Terörist eylemlerin süreci ve örgütlenmesi. Terörizm ile mücadele süreci ve kavramı.
POLS 340 Balkanlar Siyaseti (Politics of the Balkans) (3+0+0) 3
Balkanlar'da sosyal ve kurumsal yapıların ulus-inşası sürecinden demokrasiye geçişe kadarki siyasal ve tarihi gelişimi. İkinci Dünya Savaşı sonrası otoriter yönetimlerin oluşumu ve komünizmin yayılması. Yugoslavya'nın dağılması ve etnik çatışmalar, çeşitli parti sistemleri ve azınlıkların statüsü.
POLS 342Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri (Turkey-EU Relations)(3+0+0) 3
Üyelik başvurusu resmi süreci ile ilişkili olarak Türkiye-AB ilişkilerinin tarihi. Kopenhag ölçütleri ve Birliğin müktesebatının tartışılması. Siyasi davranış, süreç ve kurumsal çerçevelerde AB'ye uyum. İnsan hakları, göç, dış politika ve güvenlik gibi konularda tartışma.
POLS 344Uluslararası Güncel Konular (Current International Issues)(3+0+0) 3
Politik, sosyo-kültürel, ekonomik-mali ve güvenlik-askeri alanlarda başlıca konuların gruplanması. Konuların bölgesel ve küresel çerçevelerde sınıflandırılması.
POLS 346Uluslararası Siyasette Orta Doğu (Middle East in International Politics)(3+0+0) 3
Orta Doğu'da sosyal ve kurumsal yapılar ile kalkınma konularının tarihi gelişimi. Arapçılık, İslam ve modernizasyon gibi kavram ve süreçler. Bölgenin modern sınır dağılımlarını belirleyen çatışmalar, anlaşmalar ve ideolojiler.
POLS 348Türk Anayasa Hukuku (Turkish Constitutional Law)(3+0+0) 3
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasaları; anayasalarda değişim ve devamlılık; 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarının karşılaştırılması; Türkiye-AB ilişkilerinin anayasal sisteme etkileri; temel hak ve hürriyetler. Yasama, yürütme, yargı ve bunlar arasındaki ilişki. Anayasa Mahkemesi.
POLS 350Osmanlı Diplomatik Tarihi (Ottoman Diplomatic History)(3+0+0) 3
Diplomasiye Osmanlı yaklaşımı. Diplomatik hizmetlerin oluşumu ve evrimi. Geçici diplomasi süreci. Tercümanlar, doğulu sekreterler, rehberler. Sürekli diplomasinin oluşumu. Osmanlı İmparatorluğu anlaşmaları ve kapitülasyonlar.
POLS 356Siyasi Ekonomi (Political Economy)(3+0+0) 3
Ekonomik süreçler ve siyasal kurumlar arasındaki ilişki. Devletlerin piyasa müdahalelerinin analizi. Globalleşen ekonomik süreçlerin devlet ve siyaset penceresinden anlaşılması; küresel para sistemi. Uluslararası politik ekonomide temel yaklaşımlar; devlet ve piyasa ilişkileri; uluslararası kurumlar; uluslararası ekonomiyi etkileyen ulusal ve uluslararası politikalar. Uluslararası yatırım; uluslararası para; ekonomik krizler ve siyasete etkileri.
POLS 360Bilgi Çağında Siber Tehditler ve Güvenlik (Cyber-threats and Security in the Information Age)(3+0+0) 3
Siber ortam ve oluşumu. Siber ortamın aktörlerinin ortaya çıkışı. Yeni medyada uluslararası iletişim. Siber ortam ve tehditleri için güvenlik yaklaşımları. Devletlerin siber ortamı güvenlikleştirme çabaları. Tehditlerle ve suçlarla mücadele stratejileri. Yeni bir dijital uluslararası sisteme doğru.
POLS 361Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset (Gender and Politics)(3+0+0) 3
Toplumsal cinsiyet bakış açısıyla siyaset çalışması. Ataerkillik, toplumsal cinsiyet, kadınlık, erkeklik, cinsellik, güç ve siyaset kavram ve kavramsallaştırmaları. Cinsiyetin toplumsal kurgulanışı ve siyasete yansıması. Siyasal sistem, katılım, yönetişim ve vatandaşlık konuları. Kadınların statüsü ile ilgili araştırmalar.
POLS 371 Küreselleşme ve Küresel Politika (Globalization and Global Politics) (3+0+0) 3
Küreselleşme dinamikleri ile çeşitli güvenlik sorunları arasındaki bağlantı, küresel çevre politikası, uluslararası göç ve mülteciler, küresel yönetişim ve sivil toplum, küresel sosyal hareketler; küreselleşme, kalkınma ve eşitsizlik, küresel yoksulluk; medya, siber-uzay ve küresel politika.
POLS 377İnternet ve Siyaset (Internet and Politics)(3+0+0) 3
Internet çağında siyaset ve siyaset bilimi. İnternetin siyasal partiler, siyasal katılım, temsil, kimlik ve yurttaşlık üzerine etkileri. Bilgi kaynağı, iletişim aracı ve kamusal alan olarak internet. Kamu hizmetlerinin sağlanmasında internetin rolü. Sansür, gözetleme ve kontrol alanı olarak internet.
POLS 390 Uluslararası İlişkiler Stajı (Internship in International Relations) Kredisiz
Bir kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşunda staj.
POLS 401Türk Siyasi Hayatı (Turkish Politics)(3+0+0) 3
Türkiye'de devlet geleneğinin incelenmesi; devlet, siyaset ve toplum ilişkilerinin anlaşılması. Laiklik, sivil-asker ilişkileri, demokrasi problemleri; çok partili siyasete geçiş ve problemleri. Parlamenter sistem ve siyasi partiler. Siyasi katılım, çıkar gurupları ve sivil toplum.
POLS 402Türk Dış Politikası (Turkish Foreign Policy) (3+0+0) 3
Türk dış politikasını belirleyen ana eğilimler. Genel bir evrim süreci çerçevesinde 2. Dünya Savaşından itibaren dış politikanın uygulanmasını belirleyen kurallar ve ilkeler.
POLS 429Yerel Yönetimler (Local Governments)(3+0+0) 3
Yerinden yönetim kavramı; yerel yönetimlerin işlevleri; yerel yönetimlerde iyi yönetişim; merkezi yönetim ve yerel yönetim ilişkisi; üniter ve federal ülkelerde yerel yönetim deneyimleri. Türkiye'de yerel yönetimlerin tarihsel gelişimi; yerel yönetimlerin siyasi ve hukuki yapısı; AB bağlamında Türk yerel yönetim sistemi ve reform süreci.
POLS 430Uluslararası Özel Hukuk (Private International Law)(3+0+0) 3
Türk özel uluslararası hukukunun ve 1982 Özel Hukuk Yasasının temel ilkeleri. Çatışan hukuk ilkeleri. Uluslararası usul hukuku ve uluslararası anlaşmalar.
POLS 431Dünya Siyasetinde Orta Asya ve Kafkasya (Central Asia & Caucasus in World Politics)(3+0+0) 3
Kafkasya ve Orta Asya'da Rus istilası. Etnik kimlik ve ulusal sınırlar. Çar Rusya'sının sonu ve devrimler. Sovyetler Birliği'nin ve politik şekillenişinin ortaya çıkışı. Orta Asya ve Kafkaslar'da Stalin dönemi. Kafkaslar ve Orta Asya'da Rus-Çin ilişkilerinin etkileri. Orta Asya devletlerinin bağımsızlığı ve politik sonuçlar.
POLS 432İnsan Hakları (Human Rights)(3+0+0) 3
İnsan haklarına dair kuramsal ve felsefi arka plan; devlet-toplum-birey ilişkileri üçgeninde insan hakları; vatandaşlık kavramı. Uluslararası kuruluşlar; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Bireysel hak ve özgürlükler; kadın, çocuk, azınlık, mülteci hakları; insan haklarında liberal, feminist, sosyalist, çok-kültürcü gibi doktrinler. Türkiye'de insan haklarının tarihsel gelişimi.
POLS 433Savaş ve Barış Çalışmaları (War and Peace Studies)(3+0+0) 3
Demokrasi ve savaş, ulusçuluk, etnik köken ve savaş savlarını içeren savaş ve barışın başlıca kuramları.
POLS 434Diplomasi ve Dış Politika Yönetimi (Diplomacy and Conduct of Foreign Policy) (3+0+0) 3
Yapısal, resmi ve resmi olmayan parametrelerle birlikte tüm dış politika ve diplomatik işlevlerin örgütlenmesi ve uygulama süreci için kuramsal temel; farklı işlevsel koşullar altında belirli programların örgütlenme ve yönetimine ilişkin dış politika ve diplomasinin pratik yönleri.
POLS 435Ulusal Güvenlik (National Security)(3+0+0) 3
Ulusal güvenlik kavramı ve hükümet politikası ile bağlantısı. Yaşamsal ulusal değerler ve çıkarların koruma ve geliştirilmesiyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası koşulların yaratılması. Çağdaş güvenlik kavramları ile ilgili normlar ve ilkeler.
POLS 436Sivil Asker İlişkileri (Civil-Military Relations)(3+0+0) 3
Askeri kurumlara, bilimsel bir yaklaşım, kuramsal ve tarihi bakışlar. Batı toplumunda askerlik mesleğinin doğuşu ve evrimi. Askeri akılcılığın temel boyutları ve ana sivil asker modelleri.
POLS 437Uluslararası Ekoloji ve Çevre Politikaları (International Politics of Ecology and Environment) (3+0+0) 3
Değişim, çevre ve gelecek üzerinde kuramsal değerlendirmeler. Çevre ve politika ile ilgili çağdaş konuların bilimsel değerlendirmesi. AB ve Türkiye'nin çevre politikalarının analizi ile eşgüdümlü olarak küresel iklim değişimine ilişkin politikalar.
POLS 438Türk-Amerikan İlişkileri (Turkish American Relations)(3+0+0) 3
Türk-Amerikan diplomatik ilişkilerinin tarihi. Soğuk Savaş ilişkileri. AB ile bağlantılı olarak Türk-Amerikan ilişkileri. Türk-Yunan anlaşmazlığı, Kuzey Irak ve terör, başlıca uluslararası çatışmalar açılarından ikili ilişkiler. 11 Eylül sonrası ilişkiler.
POLS 439Rus Dış Politikası (Russian Foreign Policy)(3+0+0) 3
SSCB'nin çöküşü sonrasında Rus Federasyonu'nun ekonomik, sosyal ve politik dönüşümü. Kuram ve uygulamada Rus dış politikasının ana belirleyicileri.
POLS 440Devlet Kuramı (Theory of the State)(3+0+0) 3
Mutlakıyetçi, anayasal, sınıf ve çoğulcu devlet kuramları ile devletin doğasına yaklaşım.
POLS 442Çatışma Çözümü ve Yönetimi (Conflict Resolution and Management) (3+0+0) 3
Çatışma kuramları, uluslararası güvenlik ve uluslararası örgütler, etnik ve ulusal çatışmaların dinamikleri; anlaşmazlıkların tırmanması, yönetimi ve çözümünün dinamikleri. Kitle imha silahlarının yayılması.
POLS 443Türk Siyasi Düşüncesi (Turkish Political Thought)(3+0+0) 3
Osmanlı dönemi siyasal düşünce akımları; Kemalizm; batılılaşma ve batılılaşmaya tepkiler. Türkiye'de ideolojiler; Türkiye'de sol; Türkiye'de muhafazakar düşünce; İslam ve tasavvuf; aydınlar; seçkinler.
POLS 446Kamu Siyasası (Public Policy) (3+0+0) 3
Kamu siyasasının temel ilkeleri; kamu siyasalarının disiplinler arası yaklaşımla incelenmesi; siyasa analizleri; kent yönetimi. Nüfusun yaşlanması, sağlık, göç, kentleşme, çevre kirliliği, suç gibi sorunlara dair kamu siyasaları; kamu siyasalarının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar. Sosyal refah devleti; yeni kamu yönetimi.
POLS 448Siyaset Bilimi Semineri (Seminar in Political Science)(3+0+0) 3
Siyaset bilimi alanında olagelen değişiklikler; bu alandaki yeniliklerle ilgili farklı görüş ve düşüncelerin irdelenmesi; kuramsal ya da uygulamalı seçilmiş konular üzerinde bilgi kazandırma.
FEAS 491 Erasmus Yurt dışı Stajı I (Erasmus Work Placement I) (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
FEAS 492 Erasmus Yurt dışı Stajı II (Erasmus Work Placement II) (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı

İlgili Dosyalar