Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Saatler Kredi AKTS
BMED 1101 Biyomedikal Mühendisliğe Giriş (1+0+0) 1 1
Biyomedikal Bölümü tarafından sunulan biyomedikal mühendislik programlarının sunumu. Biyomedikal mühendislik programlarına ilişkin çeşitli uzmanlık alanları ve istihdam olanakları hakkında detaylı bilgiler.
BIOL 1101 Biyoloji (3+0+0) 3 5
Yaşamın atomik temelleri, biyomoleküller; hücre yapısı ve fonksiyonu; hücre metabolizması; membranlar arası materyallerin hareketi; fotosentez, fermentasyon ve solunum; hücre bölünmesi; Mendel genetiği; Genetiğin moleküler temeli; Gen ifadesinin kontrolü, rekombinant DNA teknolojisi; insan genetiği, evrim mekanizması ve kanıtı; yaşamın başlangıcı ve tarihi.
BIOL 2201 Genetiğe Giriş (3+0+0) 3 5
Mendelizm; kalıtımın temel ilkeleri ve kromozomlarla ilişkisi. Bağlantı, rekombinasyon, çaprazlama. Kromozomların moleküler yapısı. Genlerin yapı ve işlevi. Mütasyonlar. Toplum ve evrimsel genetiğin basit ilkeleri.
BMED 2102 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (3+0+0) 3 5
İnsan vücudunun yapı ve işlevlerinin temel biyolojik kavramları. Kalp ve damar, solunum, sinir, sindirim, kas, iskelet ve üreme sistemleri gibi vücut sistemleri.
BMED 2401 Biyomekanik (3+0+0) 3 5
Mühendislik mekaniğinin insan kas-iskelet sistemlerine uygulama teknikleri. Dokuların mekanik özellikleri. Kemik, kas ve eklemlerin yapısal özellikleri ve mekanik analizi. Mekanik sistemlerin dinamiği. Mekanik işlemler açısından ortopedik materyallerin incelenmesi, implantasyon materyallerinin gerilme ve basınç uygulamaları. Katı ve akışkanların statik ve dinamikleri; esneklik, akışkanesneklik, yorulma, ve bozulma gibi malzeme davranışları.
BMED 4111 Hastane Klinik Mühendisliği ve Yönetimi (3+0+0) 3 5

Klinik mühendisliğinin temelleri. Sağlık teknoloji yönetimi. Hastane organizasyonu ve tedarik servisleri. Medikal cihazların değerlendirme, kontrol ve kullanım servisleri. Klinik ortam ve hastane bilgi sistemleri.

Önkoşul : ELEC 2201
BMED 3201 Biyomalzemelere Giriş (3+0+0) 3 5
İnsan ve diğer biyolojik sistemlerde kullanılam materyallerin yapılar arası ilişkiler, temel özellikler ve işlevsel davranış açılarından incelenmesi. İmplantlar gibi ikame materyaller, insülin pompaları ve kalp pilleri gibi yardımcı cihazlar, ilaç dağıtım sistemleri, biyosensörler; yapay deri ve kemik geliştirme yapıları gibi tasarlanmış materyaller ve biyouyumluluk.
BMED 3301 Biyomedikal Cihazlar I (2+0+2) 3 5
Tıbbi alet düzeneklerinin temel kavramları. Biyosinyallerin kaynağı. Biyosinyallerin ölçümü: elektrokardiyogram (EKG), elektromiyogram (EMG), elektronörogram (ENG), electroretinogram (ERG), elektrookülogram (EOG). Temel sensör sistemleri ve çalışma ilkeleri. Biyopotansiyel kuvvetlendiriciler. Elektrot ve dönüştürücülerin esasları. Biyopotansiyel elektrotlar.
Önkoşul : ELEC 2201
BMED 3302 Biyomedikal Cihazlar II (2+0+2) 3 5
Fizyolojik basınç ölçümleri ve fonokardiyografi'ye ilişkin temel ilkeler. Kan akışı ve kan akış hacminin ölçüm teknikleri. İnsan solunum sistemi ve ölçümleri. Kimyasal sensörler. Klinik laboratuvar ölçüm sistemleri. Medikal görüntüleme sistemleri: radyoloji, bilgisayarlı tomografi (CT), manyetik rezonans görüntüleme (MRI), ultrasonografi. Tedavi amaçlı ve protez cihazlar: kalp pilleri, defibrilatörler, kalp-ciğer pompaları, hemodiyaliz sistemleri. Ameliyat odaları ve elektrocerrahi sistemler. Elektriksel güvenlik.
Önkoşul : BMED 3301
BMED 3701 Biyoenformatik (3+0+0) 3 5
Biyobilişimin tanıtımı, biyolojik bilginin yorumlanmasında hesaplamalı yöntemlerin uygulanması. Gen dizilerinin analizi ve protein yapılarının incelenmesi. Dizi hizalamada hızlı arama için dinamik programlama yöntemleri ve bir genome'daki binlerce dizinin derecelendirilmesi. 3D yapıların analizi ve uzaklık, açı, eksen, alan ve hacim gibi basit geometrik büyüklüklerin hesaplanması ve bu büyüklüklerin proteinlerin temel özellikleri ile ilişkileri. 
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 3501 Biyolojik Sinyal İşleme (2+0+2) 3 5
Biyomedikal işaretlerin işlenmesinde analog, sayısal ve istatistiksel tekniklerin uygulamaları. Kaynaklar, kaydetme, ECG, EEG, EMG ve uyarılmış potansiyellerin analizi ve işlenmesi. Filtreleme, deteksiyon ve sınıflandırma, spektrum ve parametre kestirimi ve dizilim sinyal işleme.
Önkoşul : ELEC 2501
BMED 4803 Biyosensörler (3+0+0) 3 5

Biyosensör sistemlerinin temelleri. Biyosensör çeşitleri; katalitik, afinite, enzim, DNA vb. Dönüştürücüler. Biyoalgılayıcı elementlerin tutuklanmasında kullanılan yöntemler. Biyoalgılayıcı element olarak zar proteinleri. SPR, QCM gibi etiketsiz biyosensör sistemleri. Biyoçiplerin üretimi ve medikal alanda kullanımları. Nanoteknolojinin biyosensör teknolojisi üzerindeki etkisi. Biyosensörlerin güncel uygulamalarından örnekler.

Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4601 Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar (3+0+0) 3 5
Görme, dokunma, işitme, tat ve koku, denge duyusu, acı duyusu, sıcak ve soğuk duyularının ilkeleri. İnsan duyu sistemleri için nesnel değerlendirme ve ölçüm cihazları. 
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4801 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (3+0+0) 3 5

Hastanelerin ve özel kliniklerin; sitoloji, sitogenetik, mikrobiyoloji, viroloji, moleküler patoloji, immünoloji, hematoloji ve moleküler biyoloji alanlarındaki laboratuvarlarında kullanılan klinik teşhise dayalı biyomedikal cihazlar ve bu cihazların çalışma prensiplerinin altında yatan bilimsel prensipler incelenecektir.

Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4502 Tıbbi Görüntüleme (3+0+0) 3 6
Tıbbi görüntülemenin temelleri, tıbbi görüntü işleme. X ışını ile görüntüleme ve hesaplanmış tomografi (CT).Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI). Ultrason görüntüleme. Renkli doppler ekokardiyografi. Nükleer tıp ve gama kameralar. 
Önkoşul : ELEC 2501
BMED 4303 BiyoMEM ve Biyonanoteknoloji (3+0+0) 3 5
Biyolojik olguların ölçülmesi ve klinik uygulamalar için biyomedikal mikroelektromekanik (bioMEMs) sistemlerin biyofiziksel ve kimyasal prensipleri. Hücre ve biyomoleküllerin işletilmesinde mikro ve nano ölçekli cihazlar. Yarı iletken dönüştürücüler, optik dönüştürücüler, elektromekanik dönüştürücüler, biyomedikal mikroelektronik, mikroakışkanlar dinamiği bilimi, ve mikroüretim teknolojilerinin hibrid birleşimi. 
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4601 Tedavi Amaçlı Tıbbi Cihazlar (3+0+0) 3 5
Kalp pili; defibrilatör, Kalp damar sistemi protezleri ve yardımcı cihazlar, yapay yardımcı cihazlar, duyu ve haberleşme yardımcıları, fiziksel tedavi ekipmanı, elektrocerrahi ekipmanı, anastezi ekipmanı, vantilatör ve solunum tedavi ekipmanı. 
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4702 Tıbbi Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3 5
Medikal informatiğin tanıtımı. Sistem analizi ve tasarım aşamaları, veritabanı sistemlerinin, medikal dil, kodlama ve sınıflandırma sistemlerinin, bilgisayar tabanlı hasta kayıt ve hastane bilgi sistemlerinin, biyoistatistiksel sistemlerinin temelleri. Medikal informatik için standartlar. 
Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4805 Rehabilitasyon Robotiği (3+0+0) 3 5

Rehabilitasyon robotlarının tiplerinin ve uygulama alanlarının sınıflandırılması. Çeşitli rehabilitasyon robotlarının algılama, tahrik ve kontrol prensipleri. Temel robot mekaniğinin rehabilitasyon robotlarına uygulanması. Nicel ölçüm yöntemleri içeren biyomekanik uygulamaların, insan hareketlerinin analizinde, motor hastalıkların teşhisinde ve rehabilitasyon çıktılarının değerlendirilmesinde kullanılması. Sağlıklı ve patolojik insan hareketlerinin tanımlanması.

Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4802 Doku Mühendisliği (3+0+0) 3 5

Doku Organizasyonu. Morfojenez/gelişim. Kök Hücreler: Embriyonik, Yetişkin, Hematopoetik vb. Hücre faklılaşması / Sinyalizasyon. Ekstrasellüler Matriks. Hücre Yapışması ve Yönlenmesi. Hücre-Biyomalzeme Etkileşimi ve Konak Entegrasyonu. Doku Mühendisliği için Biyomalzemelerin İşlenmesi. Hücre Kaynağı ve İmmun Cevap. Hücre ve Doku Kültürü. Hücre Karakterizasyonu. Hücre Ayrımı. Hücrelerin Çoğaltılması / Reaktör Dizaynı. Kalp Doku Mühendisliği. Bağ Doku Mühendisliği. Sinir Doku Mühendisliği.

Önkoşul : Öğretim üyesi izni ile
BMED 4902 Bitirme Tasarım Projesi (0+0+8) 4 6

Bir biyomedikal mühendisliği problemi için, isterleri karşılayacak bir sistem bileşeninin veya sürecin tasarlanması ve geliştirilmesi. Sonuçların bir proje raporu biçiminde yazılı ve sözlü olarak sunulması.

Önkoşul :Son sınıf öğrencisi olmak
ENGR 4901 Proje Tasarımına Giriş (1+0+0) 1 1

Mühendislik proje ve risk yönetimi, fizibilite analizi. Proje teklifi hazırlama. Disiplinler arası takım çalışması. Çağın sorunları için mühendislik çözümlerinin sosyal, çevresel, etik, hukuksal boyutları hakkında örnekler. Girişimcilik ve yenilikçilik uygulamalarından örnekler. Yaygın olarak kullanılan mühendislik standartları.

Önkoşul : Son sınıf öğrencisi olmak

İlgili Dosyalar