İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

İç Mimarlık (Tezli/Tezsiz-Türkçe)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı, 2015 yılında açılmış, takip eden yılda da öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2018 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesi (Master of Interior Architecture) almaya hak kazanmaktadırlar.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Yüksek lisans programına başvuruda bulunacak olan adayların;
Mimarlık Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi çıkışlı olması gerekmektedir. Öğrenci kabulünde İç Mimarlık, Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanlarından birinde Lisans diplomasına sahip olmak şartı aranır. Programa başlayacak öğrencilerin farklı disiplinlerden gelmeleri durumunda (Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı vb. hariç) bu öğrencilere Işık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Yönergesinin 6. Maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Program dili Türkçedir. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İç Mimarlık Yüksek Lisans derecesi (Master of Interior Architecture) almaya hak kazanmaktadırlar.
http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrencinin Üniversitenin yüksek lisans öğrencisi olmadan önce Üniversitede veya başka bir yükseköğretim kurumunda herhangi bir diploma için kullanılmamış olmak koşulu ile almış olduğu en fazla dört lisansüstü dersi tezli yüksek lisans programına sayılabilir.

Mezuniyet Koşulları

Tezli Yüksek Lisans
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. En az bir yarıyılı teze kayıtlı olma koşulu ile bir tezli yüksek lisans programı, en erken üç yarıyılda tamamlanabilir. Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süre içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir. Dört yarıyıl sonunda tez çalışmasını tamamlayamayan öğrenci, azami süresi içerisinde tez çalışmasını tamamlamak üzere Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen yarıyıl ücretini öder.
Tezsiz Yüksek Lisans
Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf

Program Tanımı

İç Mimarlık Anasanat Dalı, İç Mimarlık Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı, İç Mimarlık alanında uzmanlık düzeyinde eğitim veren bir programdır.
İç Mimarlık Yüksek Lisans Programı hem tezli hem tezsiz programları içermektedir.
Tezli yüksek lisans programında;
Program, toplam 21 krediden oluşan 7 ders, 1 kredisiz Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşmaktadır. Derslerden Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi zorunlu, 5 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Yüksek Lisans Tezi çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.
Tezsiz yüksek lisans programında;
Mezuniyet için bu programda öngörülen toplam 30 kredinin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Toplam kredi, seçmeli ve zorunlu dersler ve bir Dönem projesinden oluşur. Derslerden Proje I, Proje II dersi zorunlu, 8 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Dönem Projesi (Mezuniyet Projesi) çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.

Program Eğitim Amaçları
 • İç Mimarlık alanında temel bilgi ve yetilere sahip ulusal ve uluslararası alanda akademik ve bilimsel çalışmalar yapar               
 • Alanında eksikliği duyulan kadrolarda kuramsal ve bilimsel açıdan destekleyici, araştırma yeteneğine, yaratıcı, mesleki bilgi ve kültürel donanıma sahip olur              
 • Güncel sosyo-ekonomik, kültürel, sanatsal ve teknik gelişmeleri değerlendirerek hareket eder.                
 • Ekip çalışmalarında uyumlu, çok yönlü, mesleki sorumluluğa, etik değerlere ve öğrenimini hayat boyu sürdürme bilinci ile hareket eder.                       
Program Çıktıları
 • Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde, iç mimarlık alanında özgün çalışmalar için gerekli bilgi ve kavrayışa sahip olmak
 • İç Mimarlık ve diğer alanlar arasındaki bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahip olmak
 • Alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerilere sahip olmak
 • Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulamak
 • Alanındaki bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütmek, yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilmek için gerekli problem çözme becerilerine sahip olmak
 • İç Mimarlık alanında çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranıp sorumluluk alarak, bir proje tanımlayabilmek ve yönetmek
 • Karmaşık ve yeni yaklaşımlar gerektiren çalışmaları yönetebilmek ve alanında çalışan ekiplerin mesleki bilgilerine katkıda bulunma sorumluluğunu üstlenmek
 • Alanında yaptığı bir çalışmada elde ettiği bulguları, sonuçları ve bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşmak
 • Sosyal norm ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünebilmek, değişim için öncülük etmek
 • Bir yabancı dili en az Avrupa Dili Portfoyü B2 Genel düzeyinde kullanabilmek
 • Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar programlarını ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanmak
 • Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütebilmek, ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunmak ve yayın yapmak
 • Alanında uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanabilecek gerekli yetkinliklere sahip olmak
 • Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirebilmek, karmaşık durumları ele almak
 • Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirmek, elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek
 • Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretmek, kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak farklı ölçeklerde tasarım kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan kapsamlı projeler üretebilmek
Mezunların İstihdamı
İç Mimarlık Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programı mezunları akademik kariyer yapabilecekleri gibi, mimarlık, iç mimarlık alanında çalışabilir, ofislerini açabilir, kamu ya da sektörde çalışma imkanı bulabilirler.
Üst Derece Programlara Geçiş
Program mezunları, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvurabilirler.
Ölçme ve Değerlendirme

Tezli Yüksek Lisans
Bir yarıyılda her dersten en az bir ara sınav ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde yarıyıl sonu sınavı yapılır. Öğretim elemanı; ödev, proje ve benzeri çalışmaları ara sınav-final olarak değerlendirebilir. Başarı notu öğrencinin tüm sınav sonuçları göz önünde bulundurularak verilir ve geçme notu olarak 70-CC üzerinden değerlendirilir. Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ile tamamlamak, tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin ciltlenmiş en az üç kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden Senato tarafından kabul edilmiş tez yazım kılavuzuna uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine tezli yüksek lisans diploması verilir. Enstitü yönetim kurulu talep halinde teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenci koşulları yerine getirinceye kadar diplomasını alamaz, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde Üniversite ile ilişiği kesilir.

Tezsiz Yüksek Lisans
Başarı notu öğrencinin tüm sınav sonuçları göz önünde bulundurularak verilir ve geçme notu olarak 70-CC üzerinden değerlendirilir. Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Kredili derslerini en az 2,50/4,00 genel not ortalaması ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencileri tezsiz yüksek lisans diploması almaya hak kazanır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
http://www.isikun.edu.tr/i/content/208_1_ISIK_UNIVERSITESI_LISANSUSTU_EGITIM_OGRETIM_SINAV_YONETMELIGI.pdf

Eğitim Türü ve Dili

Yüksek lisans dersleri akşam yapılmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir.

Adres ve İletişim Bilgileri

Dr.Öğr.Üyesi Serpil Özker (Bölüm Başkanı) 444 07 99 - 6160, serpil.ozker@isikun.edu.tr
Arş.Gör. Özge Ürtekin (Araştırma Görevlisi) 444 07 99 - 6166, ozge.urtekin@isikun.edu.tr,
Fax: (0 212) 2865796
Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü, Büyükdere cad. 34398, Maslak, Sarıyer, İstanbul

Uluslararası İşbirliği

Işık Üniversitesi ile işbirliği yapılan üniversiteler arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü yapılmaktadır. İlgili programın onayı ile konuk öğrencilere dersler verilmektedir. (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı(Türkçe)
Program, toplam 21 krediden oluşan 7 ders, 1 kredisiz Seminer dersi ve Yüksek Lisans Tezinden oluşmaktadır. Derslerden Proje I, Proje II, Araştırma Yöntemleri ve Seminer dersi zorunlu, 5 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Yüksek Lisans Tezi çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.

Tezli Program Ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı
1. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 501 Proje I 2+0+2 3 12
IMB 503 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Toplam 12 30
2. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 502 Proje II 2+0+2 3 12
IMB 500 Lisansüstü Seminer 1+0+0 NC 2
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Toplam 9 26
3. - 4. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 590 Yüksek Lisans Tezi NC NC 64
TOPLAM KREDİ: 21
AKTS TOPLAM KREDİ: 120
                 
Zorunlu Dersler Listesi
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati Kredisi AKTS
IMB 501 Proje I 2+0+2 3 12
IMB 502 Proje II 2+0+2 3 12
IMB 503 Araştırma Yöntemleri 3+0+0 3 6
IMB 500 Lisansüstü Seminer 1+0+0 NC 2
IMB 590 Yüksek Lisans Tezi 0+0+0 NC 64
Seçmeli Dersler Listesi
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati Kredisi AKTS
IMB 550 Toplum ve Sanat 3+0+0 3 6
IMB 551 Yapı Performansı ve Çevresel Faktörler 3+0+0 3 6
IMB 552 İç Mekân Restorasyonu 3+0+0 3 6
IMB 553 Artistik Perspektif 3+0+0 3 6
IMB 554 Mobilya Tasarım 3+0+0 3 6
IMB 555 İç Mekân Analiz Yöntemleri 3+0+0 3 6
IMB 556 İleri Anlatım Teknikleri 3+0+0 3 6
IMB 557 İç Mekânda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri 3+0+0 3 6
IMB 558 Evrensel Tasarım İlkeleri 3+0+0 3 6
IMB 559 Mekân Tipolojileri 3+0+0 3 6
IMB 560 Sürdürülebilir Tasarım 3+0+0 3 6
IMB 561 Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olanakları 3+0+0 3 6
IMB 562 Mekân Organizasyonlarında Mobilya Çözümleri 3+0+0 3 6
IMB 563 İç Mekân Tasarımında Aydınlatma 3+0+0 3 6
GSKE 522 Görsel Algılama Renk ve Biçim 3+0+0 3 6
GSKE 532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları 3+0+0 3 6
GIT 514 Tasarım Yönetimi 3+0+0 3 7
GIT 516 Tasarım Tarih ve Kuramları 3+0+0 3 7
İç Mimarlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı(Türkçe)
Mezuniyet için bu programda öngörülen toplam 30 kredinin dört yarıyılda tamamlanması gerekmektedir. Toplam kredi, seçmeli ve zorunlu dersler ve bir Dönem projesinden oluşur. Derslerden Proje I, Proje II dersi zorunlu, 8 ders ise seçmelidir. Öğrenciler bir akademik danışman gözetiminde İç Mimarlık alanında bir konuda Dönem Projesi (Mezuniyet Projesi) çalışması yapar ve dönem sonunda jüri önünde sunar.
Tezsiz Program Ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı
1. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 501 Proje I 2+0+2 3 12
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Toplam 12 30
2. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 502 Proje II 2+0+2 3 12
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Toplam 12 30
3. YARIYIL
Kod Dersin Adı T+L+U K AKTS
IMB 580 Dönem Projesi NC NC 18
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Seçmeli Ders 3+0+0 3 6
Toplam 6 30
TOPLAM KREDİ: 30
AKTS TOPLAM KREDİ: 90
Zorunlu Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati Kredisi AKTS
IMB 501 Proje I 2+0+2 3 12
IMB 502 Proje II 2+0+2 3 12
IMB 580 Dönem Projesi 0+0+0 NC 18
Seçmeli Dersler Listesi
Dersin Kodu Dersin Adı Ders Saati Kredisi AKTS
IMB 550 Toplum ve Sanat 3+0+0 3 6
IMB 551 Yapı Performansı ve Çevresel Faktörler 3+0+0 3 6
IMB 552 İç Mekân Restorasyonu 3+0+0 3 6
IMB 553 Artistik Perspektif 3+0+0 3 6
IMB 554 Mobilya Tasarım 3+0+0 3 6
IMB 555 İç Mekân Analiz Yöntemleri 3+0+0 3 6
IMB 556 İleri Anlatım Teknikleri 3+0+0 3 6
IMB 557 İç Mekânda Malzeme ve Uygulama Yöntemleri 3+0+0 3 6
IMB 558 Evrensel Tasarım İlkeleri 3+0+0 3 6
IMB 559 Mekân Tipolojileri 3+0+0 3 6
IMB 560 Sürdürülebilir Tasarım 3+0+0 3 6
IMB 561 Geleneksel Yapı Tipleri ve Yeniden Kullanım Olanakları 3+0+0 3 6
IMB 562 Mekân Organizasyonlarında Mobilya Çözümleri 3+0+0 3 6
IMB 563 İç Mekân Tasarımında Aydınlatma 3+0+0 3 6
GSKE 522 Görsel Algılama Renk ve Biçim 3+0+0 3 6
GSKE 532 Sanat Sosyolojisi ve Sorunları 3+0+0 3 6
GIT 514 Tasarım Yönetimi 3+0+0 3 7
GIT 516 Tasarım Tarih ve Kuramları 3+0+0 3 7
TYYÇ Mimarlık ve Yapı Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Bilgi Kuramsal Olgusal 1-Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
2-Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
Beceri Bilişsel Uygulamalı 1-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
2-Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
3-İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.
4-Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1-Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.
2-Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
3-Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.
4-Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği 1-Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1-Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
2-Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.
3-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
4-Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
5-Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik 1-Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2-Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.
3-Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.
4-Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
5-Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13 PÇ14 PÇ15 PÇ16
IMB 500
IMB 501
IMB 502
IMB 503
IMB 580
IMB 590
SEÇMELİ DERSLER