Ders Profilleri

Course Code/

Ders Kodu

Course Name/

Ders Adı

Hours/Saatler

Credit/Kredi

ECTS/AKTS

MECT1110

Introduction to Mechatronics Engineering/ Mekatronik Mühendisliğine Giriş

1+0+0

1

1

Engineering profession and its disciplines. Engineering education. Engineering ethics. University and Mechanical Engineering Department. Conducted programs in the department. Regulations. Main subjects in mechatronics engineering. Design in Engineering. Communication in engineering. Today's mechatronics engineering issues and future of the mechatronics engineering profession. Pre Requisites: -

 

Mühendislik mesleği ve dalları. Mühendislik eğitimi. Mühendislik etiği. Işık Üniversitesi ve Makina Mühendisliği Bölümü idari ve akademik yapılanma, makine mühendisliği bölümünde yürütülen programlar. Lisans eğitim/öğretim yönetmeliği. Mekatronik mühendisliği ana konuları. Mühendislikte tasarım. Mühendislikte iletişim. Mühendislik etiği. Mekatronik mühendisliğinde günümüze ait sorunlar ve mesleğin geleceği. Ön Koşulları:-

 

MECT2211

Engineering Mechanics – I/

Mühendislik Mekaniği - I

3+1+0

3

5

Principles of solid mechanics. Vectors, forces, equilibrium equations. Structural analysis.  Internal loading. Kinematics of a particle. Planar kinematics of a particle. Planar kinematics of a rigid body. Pre Requisites: PHYS1101

 

Katı mekaniğinin prensipleri. Vektörler, kuvvetler, denge denklemleri. Yapısal analizler. İç kuvvetler. Parçacık kinematiği. Katı cisim kinematiği. Ön Koşulları:FİZK101

 

MECT2222

Engineering Mechanics – II/

Mühendislik Mekaniği - II

3+1+0

3

5

Planar kinematics of a rigid body. Moments of inertia and angular acceleration. Rigid body translation: force and acceleration. Work and energy. Mechanical vibrations, damped and undamped vibrations. Basics of mechanics of materials. Mechanical properties.  Normal stress and strain. Axial, torsion, shear, bending and torsional loading. Combined stress. Mohr's circle. Statically indeterminate systems. Buckling of columns. Pre Requisites: MECT2211

 

Rijit cisimlerin kinematiği. Eylemsizlik momentleri ve açısal ivmeler. Kuvvetler ve ivmeler. İş ve enerji. Sönümsüz ve sönümlü mekanik titreşimler. Malzemelerin mekanik özellikleri. Eksenel, kesme, eğilme, burulma zorlanmaları. Kolon burkulması.  Gerilme ve birim şekil değiştirme durumları. Mukavemet hipotezleri. Birleşik zorlanmalar.  Mohr dairesi. Statikçe belirsiz eksenel problemler. Ön Koşulları:MECT2211

 

MECT2520

Materials and Manufacturing/

Malzeme ve İmalat

4+1+0

4

6

Engineering materials and their properties. Crystal structures and defects. Solid state diffusion. Elastic and plastic deformation of materials. Phase concept and phase diagrams. Fe-C phase diagram. Phase transformations and TTT Diagrams. Basic heat treatments. Engineering materials: metals, polymers, ceramics and composites. Principles of corrosion and protection.   Basics of the conventional manufacturing processes: casting, metal forming, machining, welding and powder metallurgy. Production reporting. Pre Requisites: -

 

Mühendislik malzemeleri ve özellikleri. Kristal yapı özellikleri. Kristal kusurları. Katı hal yayınması. Malzemelerin elastik, plastik şekil değişim özellikleri. Faz denge diyagramları. Demir-Karbon Faz Diyagramı. Faz dönüşümleri ve Zaman-Sıcaklık-Dönüşüm Diyagramları. Temel Isıl işlemler. Mühendislik malzemeleri: Metaller, plastikler, seramikler ve kompozit malzemeler. Korozyon. Geleneksel imalat yöntemleri: döküm, mekanik şekillendirme, talaşlı imalat, kaynakla birleştirme ve sinterleme. Üretim raporlama. Ön Koşulları:-

 

MECT2910

Industrial Training – I/ Endüstri Stajı - I

0+160+0

-

1

It is realized in an industrial corporation which conducts mechanical/mechatronics engineering applications like "manufacturing and assembly processes" in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students report the activities performed in corporation according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish. Foreign students and/or the activities performed abroad, the language of training report is English (see also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department)  Pre Requisites: Sophomore Status

Altyapısı makine/mekatronik mühendisliğine uygun bir kuruluşta en az 20 iş günü süreyle "imalat ve montaj" faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makina Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Uygulama Esasları") Ön Koşulları:2. Sınıf Öğrencisi olmak

 

MECT3122

Mechatronics Engineering Laboratory/

Mekatronik Mühendisliği Laboratuarı

1+0+2

2

3

Principles of experimental design. Implementation, analysis and report submission of conducted Mechatronics, Structural Analysis, Mobile Robot Systems, Bernoulli Equation and Applications, Dynamic Control Systems, Pressure and Temperature Process Control, Pneumatic Systems, and Servo Systems experiments in the areas of electronics, dynamic system control, production and programming. Pre Requisites: MECH3111

 

Deney tasarımının esasları.  Elektronik, dinamik sistemlerin kontrolü. İmalat, yazılım konularında yapısal analiz. Mobil robot sistemleri. Bernoulli denklemi ve uygulamaları. Kontrol sistemleri ve uygulamaları. Basınç ve sıcaklık proses kontrol. Pnömatik Sistemler ve servo motor sistem deneyleri. Deneylerin raporlanması ve sunumu. Ön Koşulları:MECH3111

 

MECT3322

Fundamentals of Thermal Sciences/

Isı Biliminin Esasları

3+1+0

3

5

Fundamentals and concepts of thermodynamics. Applications of first and second laws of thermodynamics to closed systems and flow processes. Thermodynamics property tables and charts. Power cycles. Fundamentals of heat transfer. Conduction, convection and radiation. Applications of knowledge of thermodynamics and heat transfer to design and analysis of automotive and mechatronics systems. Pre Requisites: MATH1102

 

Termodinamiğin temel tanımı ve kavramları. Birinci ve ikinci yasaların kapalı ve açık sistemlere uygulanması. Özellik tabloları. Güç çevrimleri. Isı geçişinin temelleri. İletim, taşınım ve ışınım. Termodinamik ve ısı geçişi bilgilerinin otomotiv ve mekatronik sistemlerinin tasarım ve analizinde uygulanmasına ait örnekler. Ön Koşulları:MATE1102

 

MECT3444

Control Systems Design/

Kontrol Sistemleri Tasarımı

2+1+0

2

4

Review of control systems. Design of PID controllers and variants by root locus method. Controller design in frequency domain. Phase lag/lead controllers. Nyquist stability criteria. Case studies. MATLAB and Simulink applications. Pre Requisites: MECH3422

 

Temel kontrol sistemleri tekrarı. Kök eğrisi yöntemi ile PID ve benzeri denetleyicilerin tasarımı. Frekans tanım bölgesi yaklaşımı. Faz ilerlemeli/gerilemeli denetleyici tasarımı. Nyquist kararlılık kriterleri. Örnek sistem incelemeleri. MATLAB ve Simulink uygulamaları. Ön Koşulları:MECH3422

 

MECT3910

Industrial Training – II/

Endüstri Stajı – II

0+160+0

-

1

It is realized in an industrial corporation which conducts "Mechatronics System Design, Research & Development" activities in its structure for minimum 20 workdays during summer vacation. Students also observe organizational functioning and management activities in the corporation and report the performed activities according to a format determined by Mechanical Engineering Department. The language of the report is Turkish and it is English for foreign students and/or for the activities performed abroad. (See also "Rules of Summer Training" in Mechanical Engineering Department) Co Requisites: Mect2910 & Junior Status

 

Mekatronik uygulamaları yapan bir sanayi kuruluşunda en az 20 iş günü süreyle "Mekatronik Sistem Tasarımı, Yönetim, Organizasyon İşleyişi ve ar-ge" gibi faaliyetleriyle ilgili uygulamalı çalışma yapmak ve bu faaliyetleri raporlamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Yaz tatilinde yapılan bu faaliyete ait bilgi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından belirlenen bir formata uygun şekilde rapor halinde sunulur. Yabancı öğrenciler ve/veya yurt dışında yapılan staj raporlarının dili İngilizcedir. (Bkz. Makine Mühendisliği Bölümü "Staj Esasları")  Koşulları: MECT2910 & 3. Sınıf Öğrencisi Olmak

 

MECT4410

Mechatronics System Design/

Mekatronik Sistem Tasarımı

3+0+2

4

6

Mechanical design with project based applications. Electronics system design. Control system design. Computer controlled production systems and mechatronics systems. System optimization. Pre Requisites: ELEC3305 & MECH3211 Co Req: MECH3422

 

Proje bazlı uygulamalarla mekanik tasarımı. Elektronik sistem tasarımı. Kontrol sistem tasarımı. Üretim sistemleri ve mekatronik sistemlerde yazılım uygulamaları. Sistem optimizasyonu. Ön Koşulları:ELEC3305 & MECH3211 Eş Koşul : MECH3422

 

MECT4470

Modern Control Theory/

Modern Kontrol Teorisi

3+0+0

3

5

Introduction to Multi-input-multi-output systems. System modeling with the state-space methods. The state-space analysis of continuous-time systems. State-space models, free and forced solutions. State space analysis of discrete-time systems. Concepts of controllability and observability. Pole placement methods with state variable feedback. Observer design. Introduction to optimal control. Pre Requisites: MAKİ3422

 

Çok giriş-çok çıkışlı sistemlere giriş. Sistemlerin durum-uzayı yöntemi ile modellenmesi. Sürekli zaman sistemlerinin durum-uzayı analizi. Durum-uzay modellerinin serbest ve zorlanmış çözüm yöntemleri. Ayrık zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi. Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik kavramları. Durum değişkeni geri beslemesi ile kutup yerleştirme yöntemleri. Gözlemci tasarımı. Optimal kontrole giriş. Ön Koşulları:MAKİ3422

 

MECT4902

Graduation Design Project/

Bitirme Tasarım Projesi

0+0+6

3

6

In this course, the application of designing a component or process of a system that meets the desired needs is made. It is a decision-making process (often iterative), in which the basic science and mathematics and engineering sciences are applied to convert resources optimally to meet a stated objective. Among the fundamental elements of the design process are the establishment of objectives and criteria, synthesis, analysis, construction, testing and evaluation. The project also includes the most of the following features:

Development of student creativity,

Use of open-ended problems,

Development and use of modern design theory and methodology,

Formulation of design problem statements, constraints and specifications,

Consideration of alternative solutions,

Feasibility considerations, production processes,

Further it is essential to include a variety of realistic constraints, such as economic factors, safety, reliability, aesthetics, ethics and social impact. Pre Requisites: Senior Status Co-Req:ENGR4901

 

Bu derste ihtiyacı karşılayacak bir sistemin, bileşenin veya sürecin tasarlanması uygulaması yapılmaktadır. Bu (genellikle) iterativ bir karar verme süreci olup temel bilimler, matematik ve mühendislik bilgilerinden yararlanarak kaynakları belirlenen amaca ulaşmak için optimal olarak kullanmayı amaçlar. Tasarım süreci; amacın ve kriterlerin belirlenmesi, sentez, analiz, kontrüksiyon, test ve geliştirme aşamalarından oluşur. Dersin hedeflenen amacına ulaşabilmesi için aşağıdakilerin çoğunluğu gerçekleştirilmelidir:

Öğrencinin yaratıcılığının geliştirilmesi çalışmaya yansıtılması,

Ucu açık problemlerin kullanılması,

Tasarım metodolojisinin kullanılması ve geliştirilmesi,

Tasarım problemlerinin, kısıtlarının ve spesifikasyonlarının tanımlanması,

Değişik çözümlerin dikkate alınması,

Fizibilite çalışmaları ve detaylı sistem tanımlamaları.

Bunların yanı sıra çalışmada, ekonomik faktörler, güvenilirlik, emniyet, estetik, etik ve sosyal etki gibi gerçekçi sınırlamalar da dikkate alınır. Proje raporunda tasarlanan sisteme ait teknik resimler ve öğrenci başına uygun sayıda bileşenin imalat resimleri de istenir. Ön Koşulları: 4. Sınıf Öğrencisi Olmak Eş Koşul: ENGR4901

 

 


İlgili Dosyalar