Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları

 

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı;

·       Mekatronik Mühendisliği Bilimi ve Uygulama Alanlarında faaliyet gösteren akademik ve/veya endüstriyel kuruluşların endüstriyel otomasyon, mühendislik, üretim, ar-ge ve idari kadrolarında görev alarak toplumun ihtiyaçlarına cevap veren,

·       Yaşam boyu öğrenimin gereği bilinciyle kendilerini sürekli geliştirerek, mesleki yaşamlarını başarıyla sürdüren,

·       Topluma hizmetin gereğini ve önemini benimseyen, etik değerlere saygılı, çalıştığı pozisyonlarda sosyal alana, iş dünyasına ve teknik alana olumlu katkılarda bulunarak ve gerektiğinde liderlik yaparak görev sorumluluklarını yerine getiren mekatronik mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Mekatronik Mühendisliği Programı Çıktıları (Kazanımları)

 

Işık Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı öğrencilerinin Makine Mühendisliği Bölümünde gördükleri eğitim/öğretim sırasında aşağıdaki bilgi ve becerileri (çıktıları) kazanmalarını hedeflemektedir:

 

1.a. Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi,

   b. Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin

       çözümünde kullanabilme becerisi.

2.a. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

   b. Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3.a. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli

       gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.

   b. Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4.a. Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için   

       gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi,

   b. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5.a. Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi

       için deney tasarlama becerisi,

   b. Deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

6.a. Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,

   b. Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,

   c. Bireysel çalışma becerisi.

7.a. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi,

   b. En az bir yabancı dil bilgisi,

   c. Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi,

   d. Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi,

   e. Etkin sunum yapabilme becerisi,

   f. Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8.a. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık,

   b. Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme     

       becerisi.

9.a. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi,

   b. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.

10.a. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar

         hakkında bilgi,

     b. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık,

     c. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11.a. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik

         üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi,

     b. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

İlgili Dosyalar