Ders Tanımları

Ders Kodu Ders Adı Kredi
ECO 500 Lisansüstü Seminer (Graduate Seminar) (0+1+0) 0
Ekonomi alanında güncel araştırma konuları üzerine yüksek lisans öğrencileri, öğretim üyeleri ve konuk konuşmacılar tarafından verilen seminerler dizisi.
ECO 501 İleri Mikroekonomi (Advanced Microeconomics) (3+0+0) 3
Tüketici ve üretici davranışı kuramları. Firma kuramı, talep analizi ve belirsizlik altında seçim. Çeşitli piyasa koşullarında fiyat oluşumu ve piyasa dengesi. Refah ekonomisi ve sosyal seçim kuramına giriş. Bilgi ekonomisi, kamu malları ve dışsallıklar. Ekonomi kuramındaki son gelişmeler.
ECO 502 İleri Makroekonomi (Advanced Macroeconomics) (3+0+0) 3
Ulusal gelir, işgücü piyasaları, enflasyon ve döviz kuru belirlenmesi. Büyüme kuramları. Teknolojik gelişme. İktisadi dalgalanmalar kuramı. Makroekonomi kuramında güncel gelişmeler. Makroekonomik değişkenlerin kuramsal ve görgül analizi.
ECO 511 Uluslararası Ticaret (International Trade) (3+0+0) 3
Uluslararası ticaret ve refah üzerindeki etkileri: üretim, ücretler, fiyatlar ve uluslararası ticaret. Uluslararası ticarette kullanılan kavramlar ve araçlar. Ticaret politikaları: tarife ve miktar kısıtlamaları gibi politika araçlarının firma kârlılıkları ve fiyatlar üzerindeki etkileri. Uluslararası ticarette seçilmiş konular: döviz piyasaları, ihracat-ithalat işlemleri, gümrük işlemleri ve teknik düzenlemeler, uluslararası satış sözleşmeleri ve ticarette teslim şekilleri.
ECO 512 Para, Banka ve Finansal Ekonomi (Money, Banking and Financial Economics) (3+0+0) 3
Ekonomideki finansal kurumların yapısı, işlevi ve rolü. Para ve banka ilişkisi ve bunun enflasyon, faiz oranları ve büyüme üzerindeki etkileri. Para ve maliye politikasının aktarım mekanizmaları ve merkez bankacılığı. İşlenen başlıklar için kuramsal ve görgül bulguların sunumu ve tartışılması.
ECO 514 Küresel Ekonomi ve Büyüme (Global Economy and Growth) (3+0+0) 3
Uluslararası parasal ve finansal ilişkiler, döviz kurları, ödemeler dengesi, dışa açık piyasa ekonomileri, dış borçlanma, küresel sistem ve finansal krizler. Çok uluslu şirketler ve küresel ölçekte üretim, küresel kalkınma, küresel iktisat politikalarında son gelişmeler.
ECO 522 Uluslararası Finans (International Finance) (3+0+0) 3
Açık ekonomide makroekonomik politikalara genel bakış. Uluslararası finansal piyasalar ve politikalar. Döviz kuru belirlenmesi. Parite koşulları. Geleceğe yönelik finansal araçlar. Ödemeler dengesi. Uluslararası mali sistemler. Uluslararası sermaye hareketleri. Ülkelerin karşılıklı bağımlılıkları, ulusal ve uluslararası ekonomi politikalarının etkileşimi.
ECO 525 Ulaşım Ekonomisi (Transportation Economics) (3+0+0) 3
Ulaşım planlaması ve politikalarının ekonomik analizi. Müşteri davranışı, ulaşım maliyetleri ve arz modelleri, piyasa dengesi ve regülasyon-deregülasyon, vergilendirme, destekleme ve diğer hükümet müdahalesi araçları gibi ulaşım ekonomisinde güncel konular. Refah ekonomisi ve sosyal maliyet fiyatlandırması, toplu taşıma hizmetlerinin özelleştirilmesi.
ECO 526 Kamu Sektörü Ekonomisi (Economics of Public Sector) (3+0+0) 3
Kamu sektörünün ekonomik analizi ve kamu maliyesi, refah ekonomisi, kamu harcamalarının değerlendirilmesi, vergi kuramları, vergi yapılandırma analizi.
ECO 530 Oyun Kuramı (Game Theory) (3+0+0) 3
Oyun kuramında temel tanımlar ve kavramlar. Baskın strateji. Nash dengesi. İşbirliği ve eşgüdüm. Tam ve eksik bilgide durağan ve dinamik oyunlar. Tekrarlanan oyunlar. İktisadi uygulamalar: Coase kuramı, yanlış seçim ve sinyal verme, özendirme uyumlu sözleşmeler, Cournot, Stackelberg ve Bertrand oligopoli modelleri. Karteller, limit fiyatlama, stratejik ticaret politikası, özendirmeler ve mekanizma tasarımı, sosyal seçim kuramı.
ECO 531 Ekonometri (Econometrics) (3+0+0) 3
Bağlanım analizinin doğası. İki ve çok değişkenli bağlanım analizi. En küçük kareler yöntemi. Anlamlılık sınaması, hipotez testleri, güven aralıkları ve istatistiksel çıkarım. Özilinti, farklıserpilimsellik ve çoklueşdoğrusallık. Yatay kesit ve zaman serisi analizleri.
ECO 533 Turizm Ekonomisi (Tourism Economics) (3+0+0) 3
Dinlenme ve turizm sektöründe ekonomik analizin uygulamaları. Arz ve talep tahmini ve değerlendirilmesi. Turizm faaliyetlerinin bölgesel ekonomilere etkileri. Ekonomik analiz yöntemlerinin turizm sektöründe pazarlama ve politika belirlemede kullanılması. Alternatif turizm. Turizmin kalkınmadaki rolü.
ECO 534 Sanat Ekonomisi (Economics of Art) (3+0+0) 3
Sanatsal ve kültürel ürünlerin yaratılması ve tüketilmesinin ekonomik analizi. Sanat ve kültürün piyasa mekanizması ile ilişkisi, sanatsal ve kültürel ürünlerin fiyatlandırılması. Sinema, müzik, medya gibi kültür endüstrisi alanlarının ekonomik analizi. Kültür endüstrisindeki piyasa yapıları.
ECO 551 Çevre Ekonomisi (Environmental Economics) (3+0+0) 3
Çevre sorunlarının ve politikalarının mikro ve makro iktisadi temelleri. Etik, ekonomi ve çevre. Refah ekonomisi ve çevre: etkinlik ve en iyilik, piyasa aksaklıkları ve çevre. Ortak mülkiyet olarak ve dışsallıklar ekseninde çevre. Çevre kirliliği maliyetlerinin kestirimi. Çevre vergisi, çevre kirliliğini azaltıcı kamu politikaları, alternatif politikalar ve araçlar. Hava ve su kirliliği, katı atıkların imhası, iklim değişikliği, yenilenebilir enerji kaynakları gibi konu başlıklarının örnek olaylar üzerinden incelenmesi. Seçilmiş sektörlerde çevre ve üretim ilişkisinin iktisadi analizi.
ECO 552 Tarımsal Ekonomi (Agricultural Economics) (3+0+0) 3
Tarım politikaları: hedefler, değerler ve refah ençoklama, tarımsal gelişme kuramları, tarımsal ürünlere yönelik politikalar, doğal kaynaklara yönelik politikalar, tarımsal ve kırsal gelişim için gerekli enerji politikaları, tarımsal gelir dağılımına ilişkin politikalar, işgücü hareketliliği ve ücretler. Tarım ve teknoloji. Tarımda vergilendirme, tarımsal gelişme ve çevre arasındaki ödünleşim.
ECO 554 Enerji Ekonomisi (Energy Economics) (3+0+0) 3
Dünya enerji sektörü: e stratejik ticaret politikası nerji piyasalarında arz ve talep öngörüleri, enerji sektöründe serbestleştirme uygulamaları, enerji yatırımları ve fiyatlandırma politikaları. Türkiye'de enerji sektörü: arz ve talep öngörüleri, enerji yatırımlarının finansmanı, fosil ve yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir enerji politikaları, enerji verimliliği. Enerji politikaları, mevzuat ve uygulamalar. Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde yeniden yapılanma ve karşılaşılan sorunlar. Enerji ticareti ve örnek uygulamalar.
ECO 555 Spor Ekonomisi (Economics of Sports) (3+0+0) 3
Spor pazarlaması piyasası. Stadyum ekonomisi ve finansmanı. Rekabetin yapısı ve ekonomik teşvik önlemleri. Profesyonel takım sporlarının ve spor yayınlarının ekonomisi. Profesyonel spor takımlarında kamu finansmanı. Oyuncularla ilgili konular. Sporda işgücü piyasası ve pazarlık anlaşmaları. Sporda ayrımcılık. Tahmin oyunları piyasaları ve etkin piyasa kuramı.
ECO 562 Uygulamalı Ekonomi için Araştırma Yöntemleri (Research Methods for Applied Economics) (3+0+0) 3
Yönetsel karar süreçlerinde araştırma yöntemlerinin kullanılması. Araştırma soru ve hipotezlerinin oluşturulması. Disipline bağlı kaynak ve metodolojiler, örnekleme, veri toplama yöntemleri. Deneysel tasarım, ölçme ve kalibrasyon. Veri tahlilinde istatistiksel yöntemlerin kullanılması.
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı
ECO 570 Çalışma Ekonomisi (Labour Economics) (3+0+0) 3
İşgücü talebi, işgücü arzı, işgücü piyasalarında denge, beşeri sermaye, işgücü piyasalarında devir, iş arama ve işsizlik. Türkiye'de işgücü piyasalarının genel özelliklerinin tartışılması.
ECO 571 Sanayi Organizasyonu Ekonomisi (Economics of Industrial Organization) (3+0+0) 3
Değişik piyasa yapıları altında rekabetin aldığı biçimler, fiyat ve miktar rekabetlerinin ayırt edici özellikleri. Üretim, bölüşüm ve dağılım etkinliği. Modern oligopoli kuramları. Temel iktisat prensipleri ve oyun kuramı kullanılarak firmalar arası ilişkilerin ittifak, uyumlu davranış, hakim durumun kötüye kullanılması, birleşme ve devralmalar, araştırma ve geliştirmenin önemi, ürün çeşitlemesi, reklam, fiyat farklılaştırması, ve dikey eklemlenmenin ayrıntılı incelenmesi. Rekabet yasaları ve düzenleyici kurum kararlarının ışığı altında firma ve endüstri analizleri yapılarak sonuçların refah iktisadi ve sınai politika ilkeleri altında yorumlanması.
Önkoşul: ECO 501
ECO 573 Dijital Teknoloji Ekonomisi (Economics of Digital Technology) (3+0+0) 3
Dijital formda üretilen ve tüketilen mal ve hizmetlerin ekonomik analizi. Yazılım sektörü, sosyal medya, özgür yazılım, telif hakları, internet ortamında paylaşım, P2P ağlar, internetin sosyo-ekonomik etkileri, bilgi ekonomisi ve endüstri sonrası toplum kavramları. Bilişim sektörünün uygulamalı analizi.
ECO 574 Ağlar Ekonomisi (Economics of Networks) (3+0+0) 3
Ağlar ekonomisi, ekonomide kararlar ve aktörler arası bağlılık, yeni fikirlerin yayılması, işgücü piyasasında ağlar.
ECO 577 Sağlık Ekonomisi (Health Economics) (3+0+0) 3
Sağlık ekonomisi sistemlerinde analiz, ölçüm, modelleme ve etkinlik kriterleri, sağlık ve beşeri sermaye yatırımları, sağlık ve ilaç sigortasının uzun dönemli işgücü arz ve talebine etkileri. Sağlık, ekonomik büyüme ve kalkınma kuramları, reçeteli ilaç politikası, fayda-maliyet analizi, özendirmeler ve özel sektör – kamu sektörü eşgüdümü; sağlık sektöründe yüklenici ve taşıyıcı firmalar arasındaki ilişkilerin analizi. Türkiye'deki sağlık sektöründe gelişmeler ve ekonomik değerlendirme konuları.
ECO 580 Dönem Projesi (Term Project) (Kredisiz)
Uygulamalı Ekonomi Tezsiz Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin, bir öğretim üyesi danışmanlığında belirlediği, ekonominin uygulamalı bir alanında proje hazırlaması.
ECO 581-589 Uygulamalı Ekonomide Özel Konular (Special Topics in Applied Economics) (3+0+0) 3
Uygulamalı Ekonomi alanında en son kuramsal, yöntemsel ve kurumsal gelişmelerin incelendiği seçilmiş özel konular.
ECO 590 Yüksek Lisans Tezi (M.A. Thesis) (Kredisiz)
Uygulamalı Ekonomi Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencilerinin bir öğretim üyesi danışmanlığında yüksek lisans tezi hazırlaması.

İlgili Dosyalar