Bitirme Tasarım Projesi

Bitirme tasarım projesi konuları tercihen stajlar sırasında edinilen tecrübeler, şirketlerde gözlemlenen mühendislik sorunları veya tavsiye edilen konularla ilgili olmalıdır. Bu husus, proje içinde tasarımı yapılacak karar destek sisteminin uygulanabilirliğini arttırmak açısından önemlidir.

Tasarım projesi, öğrencilerin önceki derslerde edindikleri bilgi ve becerileri kullandığı ve mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları (ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi) içeren bir deneyim olmalıdır.

Öğrenciler kayıt haftası içinde bitirme projesi başvuru formunu doldurarak proje danışmanı öğretim üyesine ve bölüm başkanına imzalattıktan sonra bölüm sekreterliğine vermelidir. Proje süresince yapılacak sunumlarda ve raporlamalarda, aşağıda verilen şablon ve kılavuz dosyalarında belirtilen kriterlere uyulması zorunludur. 

INDE4902 projesinin dönemlik ders programında açıklanan sınıf çalışmasına katılım zorunludur.   

Projenin genel hatları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 

Aşama

Açıklama

Proje Konusu Önerisi

Proje için önerilen konu dönem başladıktan 2 hafta sonra teslim edilmiş ve proje danışmanı tarafından onaylanmış olmalıdır. Öneri formatı IŞIKIE tarafından sağlanacaktır. Projenin sonunda öneride belirtilenler danışmanın onayladığı bir sebep olmadan yerine getirilmemişse bundan not kırılacaktır.

Yazın Taraması

Konu tesliminden 1 ay sonra verilecek olan ilk rapor literatür taraması olacaktır. Öğrenciler bu raporda konuyla ilgili daha önce yapılmış araştırmaları, projeleri, uygulamaları, ilginç yazıları inceleyecekler ve bunların özetini referans listesiyle beraber proje formatında teslim edeceklerdir. Buradaki en önemli kriter öğrencinin tarama yapmayı öğrenmesidir. Bütün taramalarda, ele alınan konuda Türkiye'deki durumun incelenmesi ve bunun Dünya'daki durumla yorum eklenerek karşılaştırılması esastır.

Proje

Işık Üniversitesinin belirlediği formatta bir projenin yapılan çalışmayı detaylı olarak anlatan bir biçimde daha önce ilan edilmiş olan müsvedde teslim tarihinden önce proje danışmanına verilmesi gerekir. Danışmanın tavsiyeleri doğrultusunda projenin en son hali üniversite tarafından belirtilen sayıda proje sunum tarihinden en az 1 hafta önce bölüme teslim edilir. Formata uymayan projelerin formatlanması ve yeniden teslim edilmesi istenecektir. Ayrıca bu not kaybına da yol açacaktır.

Sunum

Yapılan çalışmalar IŞIKIE hocaları ve proje jürisi önünde sunulacaktır. Sunumlar dinlemek isteyen herkese açıktır. Sunumlar, finaller döneminde bölüm tarafından belirlenen tarihlerde yapılacaktır. Sunum sırası IŞIKIE tarafından belirlenecektir. Sunumlar sırasında öğrencinin yapmış olduğu çalışmayı bir süre kısıtı altında daha önce hazırlanarak en etkili biçimde anlatması esastır. Sunum için öngörülen notu alabilmek için iyi bir sunum yapmak önemlidir. Öğrencilerin bu konuda IŞIKIE tarafından yapılan tavsiyelere göz atmaları yararlı olur.

Seminerler

Proje yapan lisans öğrencileri IŞIKIE tarafından o dönemde düzenlenen seminerlere katılmalı ve her seminer sonunda seminer raporunu doldurarak proje danışmanlarına teslim etmelidir.

Makale

Proje içerikleri ayrıca bir konferansa ya da dergiye gönderilebilecek akademik makale formatında da hazırlanmalıdır. Makalenin kesin formatına proje danışmanıyla beraber karar verilir.