Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının amacı öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininin kuramsal ve pratik temelleri üzerine sağlam bir eğitim vermektir. Programda Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temel alanlarına yönelik dersler yeralmakta, özellikle İletişim, Elektronik, İşaretler ve Sistemler, İşaret ve Görüntü İşleme konularına ağırlık verilmektedir. Bu alanlara yönelik olarak, öğrencilere gerek endüstri gerekse lisansüstü çalışmalarında bilgi ve mesleki beceri kazandırmak için, güncel konulu çok sayıda seçimli ders sunulmakta, öğrencilerin modern mühendislik araçlarını tanımalarını ve doğru kullanmalarını sağlayacak, modern laboratuvarlarda yürütülen uygulamalı derslere programda yer verilmektedir. Öğrenciler eğitimlerinin son yılında, programda yer alan Proje dersi kapsamında uygulamalı bir mühendislik projesinin tasarımı ve geliştirilmesini gerçekleştirirler. Programda ayrıca dengeli bir sayıda yeralan tamamlayıcı ve sosyal içerikli seçimli derslerle öğrencilerin disiplinler arası ve entellektüel bir formasyon kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. 

Program Eğitim Amaçları

Işık Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının eğitim amaçları,

  1. Ulusal ve uluslararası kuruluşlarda, tasarım veya uygulama mühendisi, araştırmacı veya yönetici olarak görev alan,
  2. Elektrik-Elektronik mühendisliği veya ilgili alanlarda lisansüstü çalışmalarda yer alan,
  3. Elektrik-Elektronik mühendisliği alanındaki teknolojik gelişmeleri izleyen, yenilikçi ürün ve uygulamalara yönelik girişimci çalışmalarda bulunan mühendisler yetiştirmektir.
Program Çıktıları

1.1. Matematik (cebir, diferansiyel, integral ve olasılık), fen bilimleri (fizik, kimya) ve bilgisayar bilimlerinin (programlama ve benzetim) temelleri hakkında yeterli bilgi birikimi,  

1.2. bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

2.1. Karmaşık mühendislik problemlerini, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi,

2.2. bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

3.1. Karmaşık sistem ya da süreçlerin Elektrik-Elektronik disiplini ile ilgili bileşenlerini gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, isterleri karşılayacak şekilde tasarlama ve birleştirme becerisi,

3.2. modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

4.1. Mühendislik uygulamalarında ortaya çıkan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gereken teknik ve araçları seçme, kullanma becerisi;

4.2. bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

5.1. Deney tasarlama,

5.2. Deney gerçekleştirme, verileri toplama analiz etme ve yorumlama yeteneği.

6.1. Disiplin içi takımlarda çalışabilme,

6.2. çok disiplinli takımlarda çalışabilme,

6.3. bireysel sorumluluk alabilme becerisi.

7.1. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi;

7.2. en az bir yabancı dil bilgisi;

7.3. etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama,

7.4. tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme,

7.5. etkin sunum yapabilme,

7.6. açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

8.1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci;

8.2. bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

9.1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci;

9.2. mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

10.1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi;

10.2. girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık;

10.3. sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

11.1. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi;

11.2. mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.


İlgili Dosyalar