Ders Tanımları

Ders Kod
(Eski Kod)
Ders Adı Kredi
PSKO 1101
(PSY 100T)
Psikolojiye Giriş I (3+0+0) 3 / 6 AKTS
Bilimsel araştırma yöntemlerinin, bilimsel ölçütlerin ve tekniklerin tanıtılması. Bilimsel bilginin diğer bilgi ortaya koyma yolları ve teknikleriyle karşılaştırılarak incelenmesi. Davranışları belirleyen nörobilim, temel biyolojik, güdüsel, gelişimsel ve bilişsel süreçlerin incelenmesi. Algının, düşünmenin, öğrenmenin, belleğin, dil gelişiminin, yaratıcılığın, zihinsel kestirmelerin iletişimin, davranışların ve duyguların örneklerle tanımlanması. Psikolojide geçerli olan temel teorilerin incelenmesi.
PSKO 1102
(PSY 102T)
Psikolojiye Giriş II (3+0+0) 3 / 6 AKTS
Gelişim, kişilik, sosyal, endüstriyel ve klinik ve atipik çocuklar psikolojisinin temel kavramlarının, kuramların ve sorunların tanıtılması. Yukarıda sözü edilen süreçleri belirleyen temel mekanizmaların tanımlanması. İlgili kuramlar, terapi türlerinin ve öneminin incelenmesi ve günlük yaşamla ilişkilendirilmesi. Farkındalık programlarının temel mantığının açıklanması ve tasarlanmasının tanıtılması, psikolojinin çeşitli alt alanlarına ilişkin öğrenci sunuşları.
PSKO 1105 Modern Psikoloji Tarihi (3+0+0) 3 / 6 AKTS
Psikoloji tarihindeki ana dönem ve kişileri tarihsel süreçte gözden geçirilmesi. Bugünkü psikoloji ve onun modern toplum içindeki yerinin oluşmasında teori, yöntem ve pratiğin karşılıklı etkileşimini gözler önüne serilmesi. Ontoloji, epistemoloji, insan doğası ve araştırma yöntemlerine ilişkin varsayımların karşılaştırılması. Psikolojik sorunlar ile sosyo-politik ortam arasındaki bağlantıların tartışılması. Psikoloji alanındaki teorilerin öneminin tartışılması.
PSKO 2201
(PSY311T)
Araştırma Yöntemleri I (Ön Koşul: MATE 2203 - İstatistik I) (2+0+2) 3 kredi/ 6 AKTS
Temel psikolojik araştırma kavramlarının ve yöntemlerin uygulanması ve yorumlanması, pozitivist yöntemin, deneysel tasarımın, ve anket tekniklerinin tanıtılması. Deneysel ve deneysel olmayan araştırmalarda temel kavramlar, temel istatistik tekniklere ilişkin kavramların öğrenilmesi, temel istatistik testlerin SPSS programına uygulanması ve sonuçların yorumlanması. Betimleyici analiz, korelasyon, t-test ve anova gibi istatistiki test yöntemlerinin uygulanması.
PSKO 2202
(PSY312T)
Araştırma Yöntemleri II (Ön Koşul: PSKO 2201 - Araştırma Yöntemleri I) (2+1+2) 3 kredi/ 6 AKTS
Psikolojik araştırmalarda kullanılacak ileri düzey kavram ve yöntemlerin öğretilmesi, ileri düzey araştırma tekniklerinin tanıtılması, ileri düzey araştırma tekniklerinin SPSS programında uygulanması ve sonuçların yorumlanması. Basit regresyon, çoklu regresyon, ki-kare, aracı değişken analizi ve etkileşimli etki analizi gibi yöntemlerin uygulanması. Basit araştırma projelerinin öğrenciler tarafından tasarlanması, uygulanması, ve proje bulgularının akademik poster olarak sunulması.
PSKO 2301 Gelişim Psikolojisi I (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Bebeklerin ve çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal-davranışsal ve duygusal gelişimlerine ilişkin araştırma ve kuramların tanıtılması. Doğum öncesi dönemden, ergenliğe kadar geçen süre içinde sosyal, davanışsal, fiziksel, algısal, bilişsel ve dil gelişimine ilişin tüm alanların anlaşılması. Gelişim psikolojisi ile ilgili güncel görgül çalışma bulguların takip edilmesi ve sosyo-tarihsel, karşılaştırmacı ve eleştirel bir perspektiften tartışılması.
PSKO 2501 Davranışın Nörobilimsel Temelleri (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Davranışsal nörobilime giriş. Hızla değişen nörobilim ve fizyolojik psikoloji alanlarındaki en son araştırmaların gözden geçirilmesi ve okunması. Merkezi sinir sisteminin yapı ve işlevlerinin ve duygusal, bilişsel ve sosyal-davranışsal süreçlerdeki rolünün incelenmesi. Sinir sisteminin sinirsel ve anatomik yapısının tanıtılması. Teknolojik gelişimin gündemdeki konular ve kuram geliştirilmesi üzerindeki rolünü tartışmak. Nörolojik görüntüleme yöntemleri hakkında kısaca bilgi verilmesi.
PSKO 2502
(PSY 211T)
Öğrenme Psikolojisi (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma gibi öğrenme süreçlerine dair temel ilkelerin tanıtılması. Öğrenmeye dair klasik teorilerin tanıtılması. Hayvanlara ve insanlara özgü koşullanma süreçlerinin farklı ortamlarda nasıl uygulandığının incelenmesi. Çeşitli öğrenme kuramlarının deneysel çalışmalara ağırlık verilerek tartışılması. Geleneksel kuramların makine öğrenmesiyle (yapay-zekayla) ilişkilendirilmesi. Öğrenme süreçlerine dair günlük hayattan örnekler bulup bunların analiz edilmesi.
PSKO 2503
(PSY 213T)
Bilişsel Süreçler (Ön Koşul: PSKO 2501 - Davranışın Nörobilimsel Temelleri) (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Bilişsel psikolojideki temel konu ve araştırma yöntemlerinin tanıtılması. Farklı bilişsel süreçleri ele alan kuramların açıklanması. Bilişsel psikoloji alanında kullanılan yöntemlerin belirlenmesi. İnsanlardaki algı, dikkat, bellek, dil, problem çözme ve zeka gibi bilişsel süreçlerin çeşitli araştırmalar bağlamında incelenmesi. Bilişsel psikoloji alanındaki görgül araştırma makalelerinin okunması. Doğa/çevre karşıtlığının dayandığı bilişsel süreçlere ilişkin açıklamaların tartışılması.
PSKO 1103
(PSKO 1106)
Mesleki Psikolojiye Giriş (2+0+0) 2 kredi/ 2 AKTS
Mesleki psikoloji ile ilgili temel kavram, terim ve ilkelerin incelenmesi. Meslek gelişimi kuramları, mesleki psikolojide kullanılan ölçme araçları ve mesleki psikoloji programlarının tartışılması. Mesleki psikolojide kullanılan ölçme araçlarının öğrenilmesi, uygulaması, değerlendirmesi ve yorumlanması. Mesleki gelişim programları hazırlanması ve uygulanması konularında incelemeler yapılması. Bireyle ve grupla mesleki psikolojide uygulanacak yöntemlerin incelenmesi.
PSKO 2302 Gelişim Psikolojisi II (Ön Koşul: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Ergenlik psikolojisi ile ilgili teorik ve güncel görgül çalışmaların gözden geçirilmesi ve ergenlikteki bilişsel, sosyal, biyolojik gelişimsel faktörlerin incelenmesi. Ergenlik psikolojisinin günümüzdeki toplumsal dönüşümler bağlamında tartışılması. Ergenlik psikolojisine ilişkin güncel görgül çalışma bulgularının izlenmesi ve tartışılması. Ergenlik psikolojisinde akranlar ve ebeveynlerle kurulan sosyal ilişkiler. Ergenlik döneminde yaşanan çatışmalar ve bunların çözümleri.
PSKO 2601
(PSY 342T)
Psikopatoloji (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Normal davranış gelişimi ve patolojik davranış oluşumunun psikopatoloji açısından anlaşılması ve tartışılması. Psikopatolojinin tarihçesi. Psikolojik bozuklukların incelenmesi, sınıflandırılması ve tedavi yöntemlerinin ele alınması. Tedavi sürecindeki sorunların incelenmesi. Normal/anormal kategorilerine ilişkin ölçütlerin kültürel ve eleştirel bir perspektiften tartışılması. Vakaların belirtilen ölçütlere göre karşılaştırılması. Kaygı, duygudurum, yeme ve kişilik bozuklukları gibi yetişkinlik dönemi psikopatolojilerinin tartışılması.
PSKO 3108
(PSKO 3109)
PSY 109T
Psikolojide Etik (1+0+0) 1 kredi/ 1 AKTS
Psikologların görev tanımlarının incelenmesi. Farklı etik kodların incelenmesi. Araştırmada, psikoterapide ve psikoloji eğitiminde etik kuralların incelenmesi. Psikolojideki çeşitli kuramsal yaklaşımların tarihsel gelişim içinde gözden geçirilmesi. İnsan ve hayvan doğasına ve davranışlarına ilişkin ontolojik ve epistemolojik yaklaşımların ve araştırma yöntemlerinin karşılaştırılması. Psikolojinin çeşitli alt-alanlarında, örneğin gelişim, klinik, endüstriyel, ele alınabilecek vakaların tartışılması.
PSKO 3203
PSY 302T
Psikolojide Sunum ve Yazma Becerileri (Ön Koşul: PSKO 2201 - Araştırma Yöntemleri I) (3+1+0)3 kredi / 6 AKTS
Araştırmaya ilişkin yazma ve sunuş becerilerinin, TÜBİTAK proje formatına göre tasarlanması, hazırlaması, uygulanması, veri analizi ve sunuşların tartışılması aracılığıyla geliştirilmesi. American Psychological Association (APA) yazım kuralları ve formatı temelinde kısa rapor ve sunma becerileri olarak hazırlanması. Araştırma desenini ve uygulamayı yansıtan posterlerin hazırlanması. Araştırma deseni ve uygulamaların sunuş olarak paylaşılması.
PSKO 3204
(PSY 351T)
Ölçme Teknikleri (3+1+0)3 kredi / 6 AKTS
Psikolojik test uygulama ve ölçme tekniklerinin ilkelerine giriş. Test geliştirme, geçerlik tanımları, test-tekrar test, iç güvenirlik, içerik geçerliliği, ayırt edici geçerlilik temel psikometri analizleri, test normları ve test uygulanması. Ölçme ve değerlendirmenin tarihçesi ve günümüzdeki uygulamalar. Alanda sıklıkla kullanılan psikolojik testlerin tanıtılması. Bilimsel makalelerin metod bölümlerinin eleştirel bakış açısıyla incelenmesi.
PSKO 3205
PSY 212T
Deneysel Psikoloji (2+0+2) 3 kredi/ 6 AKTS
Deneysel araştırma yöntemlerinin psikolojinin farklı alanlarından çeşitli örneklerle tanıtılması, laboratuvardaki ve alandaki farklı deney desenlerinin tanıtılması, bu örneklerdeki değişkenlerin belirlenmesi ve bireysel ya da öğrenci grupları tarafından gerçekleştirilen deneysel araştırmaların sözlü ya da poster olarak sunulması. Dikkat, algı, öğrenme, dil ve bellek gibi bilişsel psikoloji alanlarında deneysel yöntemin psikolojiye uygulanması.
PSKO 3206
PSY 354T
Gözlem ve Görüşme Teknikleri (3+1+0)3 kredi/ 6 AKTS
Araştırmalarda ve klinik ortamlarda yürütülen görüşmelere ilişkin ilkelerin, becerilerin ve etik yönlerin tanıtılması. Sağlıklı bir değerlendirme görüşmesi için aktif dinleme, dikkat, davranışı değerlendirme, kişisel öykü alma, empatik davranıma ve rapor yazma becerilerinin klinik vaka çalışmaları aracılığıyla geliştirilmesi. Öğrencilerin klinik psikoloji uygulamaları konusunda rapor yazması. Öğrenci raporlarının eleştirel ve kültürel perspektiflere göre sunumu ve tartışılması.
PSKO 3401 Sosyal Psikoloji I (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Bireylerin kendi ve ötekilerin davranışlarına, duygularına ve düşüncelerine ilişkin tutumların, önyargıların, izlenim oluşturmanın, anlam yüklemenin, sosyal bilişin ve kültürel normların anlaşılması. Sosyal etkinin, norm gelişiminin, önderliğin, grup yapısı ve dinamiğinin incelenmesi. Tarihsel olarak belirlenen kavramların ve de kuramların ontolojik ve epistemolojik sayıltılar bağlamında karşılaştırılması ve tartışılması. Farklı kuramların derinlemesine incelenmesi.
PSKO 3402 Sosyal Pskoloji II (Ön Koşul: PSKO 3401 - Sosyal Psikoloji I) (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Tutumlar, sosyal biliş, bilişsel uyumsuzluk, sosyal etki, gruplar arası süreçler, ve kişiler arası süreçler gibi ileri sosyal psikoloji konularının incelenmesi; bireyler üzerinde sosyal çevrenin etkisi ve birey ile sosyal çevre etkileşimi üzerindeki vurgunun tartışılması; sosyal psikoloji alanında güncel ampirik ve teorik çalışmaların araştırılması; uygulamalı ve deneysel sosyal psikoloji alanlarındaki yeni konuların eleştirel bakış açısı ile tartışılması.
PSKO 3403
PSY 360T
Endüstri Psikolojisine Giriş (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Bireylerin davranışlarının örgüt ortamında sosyal psikolojik açıdan incelenmesi. Örgüt ortamlarında üretkenlik, iş doyumu, güdüsel ve dönüşümsel süreçler gibi kavramların anlaşılması. Yöneticilerin öğrenmeye ilişkin davranışlarının ve psikologların rollerinin tartışılması. performans değerlendirmesi, motivasyon, liderlik, grup içi ve gruplar arası süreçler, iş doyumu, iş veren ve çalışan tutumları, aile dengesi ve çatışması ve iş yerinde stres konularının tartışılması.
PSKO 3602
PSY 341T
Kişilik Kuramları (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Sosyal, gelişimsel, bilişsel, duyuşsal ve klinik konulara ilişkin kişilik kuramlarının tarihsel gelişiminin tanıtılması. Psikanalitik, davranışçı, treyt, hümanistik, bilişsel ve sosyal rol kuramları gibi klasik kişilik kuramlarının incelenmesi. Farklı kültürlerde sağlıklı kişilik gelişimini tanımlayan kuramların eleştirel bir bakış açısı ile karşılaştırılması. Kişiliğin kalıcılığı, ölçümlenmesi, ve tanımlanması ile ilgili güncel çalışmaların ele alınması ve tartışılması.
PSKO 3603
PSY 340T
Klinik Psikolojiye Giriş (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Klinik psikolojinin geçmişi ve bugününün incelenmesi. Klinik değerlendirmenin ve klinik müdahalede uygulanan psikoterapilerin temel özelliklerinin değerlendirilmesi. Gözlem ve görüşme tekniklerinin araştırma, ölçme ve etik ilkelerin öneminin klinik psikoloji bakış açıları temelinde tartışılması. Adli psikoloji, sağlık psikolojisi, çocuk klinik psikolojisi ve diğer klinik alanların temel özelliklerinin tanıtılması. Klinik psikolog olabilmeye ilişkin önkoşulların tartışılması.
PSKO 3604
PSY 372T
Sağlık Psikolojisi (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Sağlık ve hastalık tanımlarına giriş. Sağlığın geliştirilmesi, stres, sosyal destek, baş etme becerileri, beslenme, egzersiz, kilo kontrolü, madde kötüye kullanımı, ağrı, kronik ve akut hastalıklar ve tedavi yöntemleri gibi sağlık psikolojisinin temel araştırma konuların tanıtılması. Sağlık psikolojisi ile ilişkili kuramların tanıtılması. Güncel sağlık psikoloji araştırmalarında kullanılan kuram ve araştırma yöntemlerinin incelenmesi.
ALAN SEÇMELİ DERSLER
Ders Kod
(Eski Kod)
Ders Adı Kredi
PSKO 1104 Psikolojide Mesleki Ağ Oluşturma (2+0+0) 2 kredi/ 2 AKTS
Psikologların mesleki tanımlarının incelenmesi. Psikolojide mesleki bilgi ve paylaşım ağı oluşturmak için öğrenci, akademik kurumların, akademisyenlerin, mesleki kurumların, ve bu kurumlarda çalışan psikologların bir araya getirilmesi. Psikoloji öğrenci oluşumlarının bilinmesi. Mesleki derneklerin ve bu derneklere üyelik şartlarının incelenmesi. Teknolojik olarak psikolojide mesleki ağ oluşturmak için kullanılacak yöntem, uygulama ve bilgilerin öğrenilmesi.
PSKO 2106 Psikolojide Okuma I
Psikolojide akademik makale ve kitap okuma konusunda temel bilgilerin anlatılması. Farklı alanlardan temel psikoloji makalelerini okuma, özetleme ve çıkarımlama. Psikoloji tarihinden klasik makalelerin okunması ve anlaşılması. Makalelerin farklı bölümlerinde işlenen temaların ayrıştırılması ve bunların tartışılması. Araştırma makalelerinde yer alan psikolojik terimlerin ve kavramların betimlenmesi. Özet, kaynakça gibi farklı makale bölümlerinin yazılması.
PSKO 2107 Psikolojide Okuma II
Psikolojide ileri seviyede makale okuma. Psikolojinin alt konularından birinde alanyazın taraması yapma, makale derleme ve özetleme. Kütüphane ve Google Scholar'da makalelere ve kitap bölümlerine erişim. Birden fazla makale ve kitap bölümün okunması ve sentezlenmesi. Makalelerin tartışma bölümlerinin özetlenmesi ve eleştirel bir bakış açısı ile incelenmesi. Seçilen bir konu hakkında alanyazın taraması ve konunun analizi.
PSKO 4205
(PSY 455T)
Program Geliştirme ve Değerlendirme (Ön Koşul: PSKO 2201 - Araştırma Yöntemleri I) (3+1+0) 3 kredi / 5 AKTS
Deneysel, deneysel olmayan ya da yarı-deneysel psikoloji programlarının geliştirilmesi, tasarlanması ve değerlendirme sürecinin planlanması. Ölçüt seçiminin, norm oluşturmanın, ölçek geliştirmenin, gereksinim tespitinin, programın sürdürülebilirliğinin ve nitel değerlendirme yöntemlerinin ve rapor yazımının kazandırılması. Program geliştirme sürecinde yaşanan sorunları tespit etme ve çözüm yolları üretme. Etik ilkelerin öğrenimi ve etik sorunların tespit edilmesi.
PSKO 3303
(PSY 332T)
Ahlak Gelişimi (Ön Koşul: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Ahlak gelişiminde temel kavramların ve temel kuramların tanıtılması ve tartışılması. Çocuk ve ergenlerde ahlak gelişimine ilişkin kuramların öğretilmesi ve güncel görgül çalışmaların gözden geçirilmesi. Ahlak psikolojisi ile ilgili güncel görgül çalışmaların ve bulgularının izlenmesi ve tartışılması. İlgili bilgilerinin kullanılması ile bireyin ahlak gelişiminin süreçleri ve bu süreçlerin nasıl desteklendiğinin açıklanması.
PSKO 4304
(PSY 431T)
Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (Ön Koşul: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Gelişim psikolojisindeki temel kavramların ve gelişim kuramlarının tanıtılması ve tartışılması. Çocuk yetiştirme tutumları, bağlanma tarzları, toplumsal cinsiyet ve ahlaki gelişim gibi konuların derinlemesine incelenmesi. Gelişim psikolojisiyle ilgili güncel görgül çalışma bulgularının izlenmesi ve tartışılması. Erken çocukluk dönemindeki sosyal, fiziksel, bilişsel ve davranışsal gelişimin incelenmesi. Tüm gelişim dönemlerine ve gelişim alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılması ve bireysel gelişimin teşvikinin açıklanması.
PSKO 4305
(PSY 432T)
Uygulamalı Gelişim Psikolojisinde Proje (Ön Koşul*: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+1+0) 3 kredi / 5 AKTS
Tüm gelişim dönemlerinde ve gelişim alanlarında elde edilen bilgilerin kullanılarak, bireyin nasıl desteklenmesi gerektiğinin açıklanması. Biyolojik gelişim, bilişsel gelişim, kişilik gelişimi ya da sosyal gelişimle ilgili yapılmış araştırmaları incelemek. Bu doğrultuda kendi araştırmalarını tasarlamak ve uygulama yapmak. Yapılan bu çalışmayı ve sonuçlarını, yazılı rapor olarak teslim etmek ve sözlü sunumunu gerçekleştirmek.
PSKO 4306
(PSY 334T)
Eğitim Psikolojisi (Eğitim Psikolojisi) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
İlköğretim okullarında uygulanan psikolojik ilkelerin tartışılması. Eğitim ortamlarındaki öğrencilerin ve öğrenme sürecinin, eğitim müdahalelerinin etkisinin, öğretme psikolojisinin ve okullardaki sosyal psikolojik durumun incelenmesi. Eğitim psikolojisindeki temel kavramların, öğrenme kuramlarının anlaşılması, araştırma yöntemlerinin ve alandaki araştırmaların incelenmesi. Eğitim amaçlarının ve felsefesinin, bilişsel, psikolojik ve davranışsal yaklaşımların, gelişimin, güdülenmenin, bireysel farkların tanıtılması.
PSKO 4401 Psikolojide Nitel Yöntemler (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Nitel yöntemin kuramsal temellerinin tanıtılması. Nitel araştırma tasarımının incelenmesi. veri toplama, analiz ve raporlamanın anlatılması.
PSKO 4402 Siyaset Psikolojisi (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Bireylerin siyaset hakkındaki düşüncelerini ve davranışlarını anlamak üzere disiplinler arası yaklaşımların incelenmesi. Kamuoyunun tanıtılması. Toplum tutumlarının incelenmesi. Siyasal yabancılaşmanın tartışılması. Siyasal etkinlik duygusunun tartışılması. Kişilik ve siyasetin anlatılması. İnanç tutarlığı ve ideolojinin incelenmesi. Liderlik ve kitlenin tartışılması. Etkileyici iletişim modellerinin incelenmesi.
PSKO 4404
(PSY 421T)
Sosyal Psikolojide Seçme Konular (Ön Koşullar: PSKO 3401 - Sosyal Psikoloji I ve PSKO 3402 - Sosyal Psikoloji II) (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Güncel sosyal psikoloji konularındaki araştırma yöntemlerinin öğretilmesi. Kişilerarası ilişkiler, gruplar arası süreçler, sosyal algı, benlik, bilişsel uyumsuzluk, kültür ve sosyal medya gibi güncel sosyal psikoloji konularında yapılmış çalışmaların incelenmesi, yorumlanması ve tartışılması. Sosyal psikolojinin alt konularından birinde yetkinlik kazanılması ve proje hazırlanması. Bu projelerin sınıf içinde sunulması ve bulguların tartışılması.
PSKO 4405
(PSY 321T)
Kültür, Aile ve Toplumsal Cinsiyet (3+0+0) 3 kredi/ 6 AKTS
Toplumsal cinsiyet kavramlarının sosyal, kültürel ve kurumsal yönlerden karşılaştırılması. Toplumsal cinsiyetin kurulmasına ilişkin kuramların, araştırma yöntemlerinin ve tekniklerin ilişkilendirilmesi. Toplumsal cinsiyet, kültür ve aile konularında yapılan araştırmaların incelenmesi ve bulguların tartışılması. Öğrencilerin karmaşık toplumsal cinsiyete ve kültürel ve yerel sorunlara ilişkin analitik düşüncelerinin ve eleştirel yorumlarının disiplinler arası bağlamda tartışılması.
PSKO 4406
(PSY 425T)
Kültürler Arası Psikoloji (Ön Koşul*) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Kültürel, sosyo-ekonomik ve politik pratiğin bireysel davranışlar ve ilişkiler üzerindeki etkilerinin sorgulanması. Farklı kültürlerde ortaya çıkan davranış ve yaşantıların, kültürün ve psikolojik olguların birbirini nasıl dolayımladığının, psikolojik olguların kültür tarafından nasıl dönüştürüldüğünün incelenmesi. Farklı kültürlerde psikolojik kurultuların ölçülmesine ilişkin yaklaşımların tartışılması. Kültürlere özgü psikolojik bozuklukların tartışılması. Kültürlerarası farklılıkların çalışıldığı araştırmaların incelenmesi.
PSKO 4407
(PSY 320T)
Göç ve Psikoloji (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Global göç olgusunun gözden geçirilmesi. Göç olgusunun, yerel gerçeklik ve aile dinamiği, etnik ve etnisite içi gerilim üzerindeki etkisinin incelenmesi. Göçmenlerin ve iltica edenlerin eğitim sektöründe ve klinik ortamlarda yaşadığı özel gereksinimleri ve karşılaştığı sorunları tanımlayan psikolojik kavramların incelenmesi. Yabancı ülkeye kabul ya da akültürasyon ortamında karşılaşılan önyargılara dayanıklılık düzeylerinin incelenmesi.
PSKO 4408
(PSY 322T)
İletişim (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikolojide iletişime dair güncel literatürün tanıtılması, araştırma yöntemlerinin öğretilmesi ve tartışılması. Dil ve vücut dili gibi farklı iletişim araçlarının işlevlerinin öğrenilmesi. İletişimde kişisel, çevresel ve kültürel faktörlerin etkisinin incelenmesi. İletişimin gelişimini arttıran faktörlerin araştırılması ve öğrenilmesi. Bu alanda bir projenin hazırlanması. Projenin sınıf içinde sunulması, bulguların anlatılması ve rapor edilmesi.
PSKO 4409
(PSY 323T)
Kent Psikolojisi (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Kent psikolojisine ilişkin kritik konular; gruplararası ilişkiler, kültürel çeşitlilik, akültrasyon, ve etnik kimlik, yaşlanma, toplumsal cinsiyet, damgalanan gruplar, SED ve aile yapısı, işsizlik, yoksulluk, suç ve şiddet, evsizlik sorunu, madde bağımlılığı, kent ve zihinsel sağlık, globalleşme, kalabalık sorunu, terörizm, müdahale ve güçlendirme olanakları, gençlerin gelişiminde komşuların etkileri, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları, aile dayanaklılığı, kent okulları, gönüllü kuruluşlar ve sağlık desteğinin incelenmesi.
PSKO 4410
(PSY 343T)
Psikoloji ve Hukuk (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Adli psikolojiye ilişkin hukuki vakaların, polis psikolojisinin, bilirkişi görüşünün, adli psikolojik değerlendirmenin, psikopati, çocuk suçluluğu ve suça sürüklenen çocuklar ile ilgili mesleki ve etik sorunların gözden geçirilmesi. Adli ve klinik alanlarda zihinsel sağlık, kamu politikaları ve iş yeri gibi çeşitli konuların incelenmesi. Psikologların görev yaptığı hukuki bağlamlar ve adli psikologların adalet sistemi içindeki rollerinin öğretilmesi.
PSKO 4510
(PSY 316T)
Algı (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Duyum ve algının biyolojik ve psikolojik temellerinin çeşitli kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde incelenmesi. Ağırlıklı olarak görsel ve işitsel algıyı inceleyen araştırma yöntemlerinin ve araştırma bulgularının ele alınması. Öznel deneyimlerin ve çevresel faktörler ile algı arasındaki etkileşimin açıklanması. Çevremizden duyusal bilgiyi nasıl aldığımızın ve bu bilgiyi çevremizle etkileşime girmek için nasıl kullandığımızın tartışılması. Algısal süreçlerin günlük hayata uygulanmasına ilişkin analiz.
PSKO 4511
(PSY 313T)
Evrimsel Psikoloji (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Evrimsel değişim mekanizmalarının tanıtılması. Evrim teorisinin tarihsel temelleri ve ilkelerinin incelenmesi. Biliş, sosyal davranış, dil, duygular ve kültürün evrimsel köklerinin ele alınması. İnsan atalarının hayatta kalmasına ve üremesine yardımcı olan fiziksel ve psikolojik yatkınlıkların etkisinin ele alınması. Hayvanın beyni ve vücudunun, ortamlardaki başarısını kolaylaştırmak için birlikte çalışmak üzere tasarlanan mekanizmalardan nasıl oluştuğunun incelenmesi.
PSKO 4512
(PSY 310T)
Nöropsikolojik Testler (Ön Koşul: PSKO 4504 - Nöropsikoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Nöropsikolojide temel araştırma yöntem ve yaklaşımlarının tartışılması. Nöropsikolojik değerlendirme ve nöropsikolojik testlerin standardizasyonundaki adımların açıklanması. Nöropsikolojik testlerin uygulanması ve puanlanması. Nöropsikolojik testlerin kullanımı yoluyla bilişsel süreçlerin ve ilgili nörolojik yapıların açıklanması. Bir bireyin güçlü ve zayıf yönleriyle ilgili kapsamlı bir anlayışın tartışılması. Terapi, tedaviler, eğitim yardımı ve ilaçlar için özelleştirilmiş önerilerin incelenmesi.
PSKO 4513 Bilişsel Psikolojide Seçme Konular (Ön Koşul: PSKO2503- Bilişsel Süreçler) (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Bellek süreçlerinin tanımı ve gelişiminin aktarılması. Uzun süreli ve kısa süreli bellek süreçlerinin ve birbiriyle olan ilişkisinin anlaşılması. Kişinin kendi bellek süreçlerine ilişkin üst bellek modellerinin incelenmesi. Bellek işleme, geri getirme ve unutma süreçleri ve bu süreçlere etki eden faktörlerin tartışılması. Yaşlanmaya ya da nörodejenerasyona bağlı bellek kaybının incelenmesi. Uygulamalı olarak belleğin nöropsikolojik değerlendirmesi.
PSKO 4605
(PSY441T)
Klinik Psikolojide Seçme Konular (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Klinik psikoloji araştırmalarındaki literatür, temel tekniklerin ve ilkelerin incelenmesi. Psikolojik travma ve travmatik olaylara, şiddete ve depresyona müdahalenin ele alınması. Günlük yaşam olaylarının ve zihinsel sağlık politikalarının incelenmesi. Bireyleri, çiftleri, aileleri, kültürleri ve çeşitli toplulukları etkileyen psikolojik bozuklukların önlenmesi ve tedavisinin tartışılması. Uygulayıcıları etkili müdahaleler ve teknikler geliştirmede yönlendiren araştırma çalışmalarından elde edilen ampirik sonuçların incelenmesi.
PSKO 4606
(PSY442T)
Klinik Psikoloji Çalışmaları (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Klinik, sağlık ve adli psikoloji alanlarını kapsayan klinik ortamlardaki bazı vakaların incelenmesi ve tartışılması. Bir klinik araştırma projesinin yakın zamanda yayımlanmış araştırma, tasarım, uygulama ve değerlendirme konularının incelenmesi. Temel teori, yorumlayıcı fenomenolojik analiz, metin yorumlama ve tematik kodlamanın karşılaştırılması. Bir karşılaştırma grubuna atıfta bulunmadan bireysel vakaya odaklanarak analizde yerleşmiş kategorilerin kullanılması.
PSKO 4607
(PSY444T)
Aile içi İlişkiler ve Terapi Teknikleri (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Aile terapilerinin tarihsel gelişiminin incelenmesi: kültürel manzara, kilit insanlar, yerler ve olaylar. Aile terapistlerinin insanlara iletişimi geliştirme, aile sorunlarını çözme, aile durumlarını anlama ve idare etme ve daha iyi işleyen bir ev ortamı yaratma konusunda nasıl yardımcı olduklarının ele alınması. Duyguları tanımlama, değerlendirme araştırması, terapi süreci araştırması ve aile teorisinin tanınması.
PSKO 4608
(PSY433T)
Atipik Çocuklar Psikolojisi (Ön Koşul: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Atipik çocukların toplum tarafından nasıl algılandığının ve onlara nasıl davranıldığının kısaca gözden geçirilmesi. Çocuklarda ve ergenlerde kronik işlevsiz davranışların ve zihinsel hastalığın nedenlerinin incelenmesi. Davranışsal genetik, bağlanma problemleri, adaptasyon yetersizliği ile bilişsel, biyolojik, davranışsal ve çevresel bileşenler arasındaki etkileşimin problemler çerçevesinde tanımlanması. Atipik çocukların özelliklerinin tanımlanması; dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüsellik.
PSKO 4609
(PSY 446T)
Okul Psikolojisine Giriş (Ön Koşul: PSKO 2301 - Gelişim Psikolojisi I) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Çocukların okul deneyimleriyle ilgili teorik ve pratik araştırmaların incelenmesi. Öğretmenler, akranlar ve ebeveynlerle ilişkilerin belirlenmesi. Okul ortamında zorbalık, saldırganlık ve şiddet dahil okulla ilgili sorunların ve önleyici programların tespiti. Okul psikologlarının temel eğitim ve öğretiminin onları bir dizi psikolojik tanı, değerlendirme, müdahale, önleme, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için nasıl hazırladığına ilişkin tartışmalar. Program geliştirme ve değerlendirme hizmetlerinin, okullar, aileler ve diğer sistemler bağlamında, çocukların ve gençlerin gelişim süreçlerine odaklanarak incelenmesi.
PSKO 4610
(PSY 345T)
Psikolojik Testler (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikolojik test ve ölçüm teorileri ve ilkelerine giriş. Ölçüm araçlarının ve puanlama türlerinin araştırılması. Klasik ve / veya modern test teorilerinin ve ölçümde geçerlilik ve güvenilirlik konularının incelenmesi. Çeşitli psikolojik testlerin gözden geçirilmesi. Rorschach, TAT, WAIS ve MMPI gibi özel testlerin incelenmesi. Psikolojik değerlendirmeyle ilgili sosyal ve etik konular üzerine tartışma.
PSKO 4611
(PSY 411T)
Psikofarmakoloji (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikopatolojinin tedavisinde kulanılan ilaçların tartışılması. Psikopatolojiyi ve farmakolojik müdahalelerin altında yatan nörobiyolojik süreçlerin, halen kullanılmakta olan ilaçların yanı sıra duygudurumu, davranışı ve bilişi etkileyen yeni ilaçlara vurgu yapılması. Psikiyatrik bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçları ve suistimal edilebilecek maddeleri de içine alan klinik psikofarmakolojik araştırmalara ilişkin gelişmelerin, stratejilerin, tekniklerin, sorunlar ve zorlukların vurgulanarak incelenmesi.
PSKO 4612
(PSY448T)
Psikolojik Bağımlılık (Ön Koşul*) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Çeşitli psikolojik bağımlılık türlerinin ve davranışsal, sosyal ve biyolojik temellerinin incelenmesi. Madde kullanımı sonrasında, bağımlılık sürecinde ya da madde çekildiğinde meydana gelen beyin kimyasallarında, duygusal durumlarda, motivasyonda, iritabilite ve kaygıdaki değişikliklerin tanımlanması. Bağımlılık nedenleri ve devam etmesinde rol oynayan etkenlere ilişkin psikolojik kuramların ve modellerin. Tedavi ve destek müdahalelerinin tartışılması.
PSKO 4613 Psikoterapi Tekniklerine Giriş (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikoterapide çeşitli kuramlara ve bunların uygulamalarına giriş; psikoterapi yöntemlerinin temel örüntülerinin tarihsel bir perspektifden incelenmesi; vaka formülasyonunun tanıtılması, hasta-terapist ilişkisinin ekollere göre farklılıklarının anlatılması;. vaka örnekleri bağlamında psikoterapiye ilişkin çeşitli yaklaşımların tartışılması; rol yapma; psikoterapi becerileri odaklı tartışmalar.
PSKO 4614 Psikolojik Travma (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS

Psikolojik travmanın tanıtılması. Psikolojik travmanın psikopatoloji ve tedavi üzerindeki etkileri. Psikolojik travmayı gelişimsel bir yaklaşımla değerlendirmek. Yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da özellikle erken çocukluk travması incelenerek psikolojik bozukluk alanlarının anlaşılması. Yaygın travma terapilerinin incelenmesi ve karşılaştırılması.

PSKO 4615 Pozitif Psikolojiye Giriş (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Pozitif psikolojinin tanımı ve gelişiminin anlatılması. Yeni bir psikolojik bakış açısı olarak pozitif psikolojinin etkisinin tartışılması. İyi oluş ve PERMA iyi oluş teorisinin (pozitif duygu, bağlılık, ilişkiler, anlam ve başarı) anlatılması. Pozitif psikolojideki anahtar kavramların incelenmesi. Pozitif psikolojide ikinci dalganın tanıtılması. Psikolojik başa çıkma mekanizmaları, travma sonrası büyüme ve psikolojik kaynakların korunmasının anlatılması. Pozitif psikolojinin günlük yaşamdaki önemi ve psikolojinin farklı alt alanlarının tartışılması.
PSKO 4411
(PSY 423T)
Kişilerarası İlişkiler (Ön Koşul*) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Güncel kişilerarası psikoloji konularındaki araştırma yöntemlerinin öğretilmesi. Benlik, öz-benlik kavramı, romantik ilişkiler ve bağlanma gibi güncel alanlarda yapılmış çalışılmaların yorumlanması ve tartışılması. Paylaşma ilişkileri hakkındaki sosyal psikolojik kavram ve kuramların tanıtılması. İletişimde dil ve dil ötesi kullanımı. Kişilerarası ilişkiler alanındaki konularından birinde yetkinlik kazandırılması. Proje hazırlığı. Projelerin sınıf içinde sunulması ve tartışılması.
PSKO 4412
(PSY 422T)
Uygulamalı Sosyal Psikolojide Proje (Ön Koşullar*: PSKO 3401 - Sosyal Psikoloji I ve PSKO 3402 - Sosyal Psikoloji II) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Uygulamalı sosyal psikolojide temel kavramlar ve yöntemlerin tanıtılması. Uygulama esaslarının öğretilmesi. Bir akademik danışman yönetiminde sosyal psikoloji alanında kısa süreli uygulamalı bir projenin tasarlanması. Uygulama adımlarının belirlenmesi. Uygulama adımlarının her hafta incelenmesi ve tartışılması. Kısa süreli bir projenin uygulanması ve sonuçların tartışılması. Proje bulgularının rapor edilmesi ve poster sunumunun yapılması.
PSKO 4414
(PSY 461T)
Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Endüsti psikolojisi araştırmalarındaki literatürün, temel tekniklerin ve ilkelerin incelenmesi. Endüstri psikolojisinde çeşitli araştırma tekniklerinin ve kuramların tartışılması. Liderlik, başarı yönetimi, takım çalışması, motivasyon, stratejiler, değişim yönetimi, örgütsel iklim, tazminat, çatışma, yaratıcılık, kültür, karar verme, ayrımcılık, adalet, iş dizaynı, iş performansı, örgütsel bağlılık, personel seçme ve yerleştirme gibi çeşitli konuların derinlemesine incelenmesi.
PSKO 4415
(PSY 462T)
Endüstri Psikolojisi Çalışmaları (Ön Koşul: PSKO 3403 - Endüstri Psikolojisine Giriş) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
İş yerindeki insan davranışlarının, örgütlerin bireylerin davranışlarını nasıl etkilediğinin ve örgütler arası etkileşimin derinlemesine incelenmesi. Örgütsel davranış, stres, tükenmişlik, işten ayrılma, işsizlik, örgütsel iyi oluş, mesleki özdeşleşme, vatandaşlık davranışı, duygular, performans değerlendirme, çalışan değerlendirme ve çalışanların niteliği konularına ilişkin araştırmaların bir öğretim üyesinin önderliğinde öğrenciler tarafından tasarlanması, uygulanması, yorumlanması ve değerlendirilmesi.
PSKO 4416
(PSY 464T)
Örgütlerde Davranış Analizi (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Örgütlerde çalışan bireyin grubuyla, grubun örgütle ve örgütün tüm toplumsal sistemle olan ilişkilerini gözden geçirilmesi. Çalışan davranışlarını açıklayan kuramların tanıtılması. İş bağlamında, çalışan seçimi, ergonomi, örgütsel gelişim kapsamında eğitim ve geliştirme. Vaka çalışmaları bağlamında örgütü bir bütün olarak amaçlarına ulaştıracak üretkenliğin ve verimin arttırılması için verilen bilginin nasıl kullanılacağının vurgulanması.
PSKO 4504
(PSY 310T)
Nöropsikoloji (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Nöropsikoloji alanındaki sinirsel sistemlerle duyum, algı ve bellek gibi bilişsel süreçler arasındaki bağlantıların incelenmesi. Temel araştırma yöntemlerinin ve nöropsikoloji alanındaki araştırmaların tartışılması. Nöropsikolojik ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin tanıtılması. Demans, bilişsel bozukluklar ve beyin hasarları gibi nöropsikolojik bozuklukların ilişkilendirilmesi. Beyin ve zihin ile bağlantıcılık ve kütle etkinliği arasındaki bağın üzerine tartışılması.
PSKO 3505
(PSY 314T)
Fizyolojik Psikoloji (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Merkezi sinir sisteminin, fizyolojik psikolojinin kökenlerinin, bilgi işleme ve karar verme süreçlerinin analizinin yapılması. Sinir sisteminin öğrenme, karar verme ve algılama süreçleri üzerindeki etkisinin tanımlanması. Algı, dikkat, öğrenme, hafıza, motor işlevler, duygu, uyku, motivasyon, uyarılma, dil gelişimi, cinsel davranış, içgüdüsel davranış ve kronobiyoloji konularının fizyolojik yönlerinin vurgulanması. Biyolojik psikoloji, bilişsel psikoloji, sinirbilim ve bilinç arasındaki karşılaştırmanın yapılması.
PSKO 4506
(PSY 315T)
Biliş ve Duygu (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Biliş ve duygunun nörolojik ve biyolojik temellerinin açıklanması. Bilişsel ve duygusal süreçlerin temel prensiplerinin tanıtılması. Çevresel faktörlerin biliş ve duygu üzerindeki etkisinin incelenmesi. Duyguların yapısına, bilişlerle ilişkilerine ve bellek ile karar verme süreçlerine etkisi gibi konuların, kuramların ve araştırma bulgularının tartışılması. Farklı çevresel faktörlerle dugular ve bilişler arasındaki ilişkilarin açıklanması.
PSKO 4507
(PSY 415T)
Bilişsel Psikolojide Araştırma (Ön Koşul: PSKO 2503 - Bilişsel Süreçler) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
İnsan beyninin çalışma sisteminin tanımlanması. İlgili alan yazının incelenmesi. Bilimsel araştırma sonuçlarının tartışılması. İnsanların psikolojik zorluklarla baş edebilmesi için yeni yolların geliştirilmesi. Bilişsel psikoloji araştırmalarındaki temel teknik ve prensiplerin tanıtılması. Biliş ve duygu alanında bir araştırmanın gerçekleştirilmesi. Araştırmanın tasarlanması. Araştırma materyallerin hazırlanması. Veri toplanması. Veri analizi. Sonuçların yazılı bir rapor veya poster sunumu.
PSKO 4508
(PSY 430T)
Dil ve Kavram Gelişimi (Ön Koşul*) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Dil edinimi ve dil ile bilişsel gelişim arasındaki ilişkiyi açıklayan kuramsal yaklaşımların ve araştırmaların incelenmesi. Dil ediniminin sosyal ve biyolojik temellerinin, dili oluştruran farklı yapıların (örnegin fonoloji, kelime dağarcığı, morfoloji ve sentaks) gelişimine ilişkin kuramların incelenmesi. Dil ile biliş arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmaların; duyma engelli (sağır) çocuklar, iki dil bilen çocuklar veya gelişimsel bozuklukları olan çocuklar gibi özel popülasyonlarda dil gelişimini inceleyen araştırmaların tartışılması.
PSKO 4509
(PSY 470T)
Psikolinguistiğe Giriş (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Zihin ile dil arasındaki ilişkinin ve dilin biyolojik temellerinin tanıtılması. İnsanlarda dil gelişim süreçlerinin, farklı dil yapıları, dil modaliteleri, dil becerileri ve dil ile diğer iletişim sistemleri arasındaki farklar temelinde psikolinguistik açıdan incelenmesi. Dil kullanımı için hangi dil bilgisinin gerekli olduğu ve normal dil kullanımının hangi bilişsel süreçleri içerdiğinin tartışılması.
PSKO 4701 Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Değerlendirmeye Giriş (Ön Koşul: PSKO 2303– 2021 sonrası girişliler için, PSKO 2301– 2019 sonrası girişliler için) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikolojik değerlendirmenin tanımı ve öneminin aktarılması. Çocuk ve ergenlerde psikolojik değerlendirmenin incelenmesi. Çocuk ve ergenlerdeki psikolojik değerlendirme sürecinin yetişkin odaklı değerlendirmeden farklılıklarının tartışılması. Çocuk ve ergenlerin psikolojik değerlendirme sürecinde kullanılan testlerin anlatılması. Projektif değerlendirme yöntemlerinin incelenmesi. Test uygulama ve süpervizyonun yapılması.
PSKO 4702 Gelişimsel Psikopatoloji (Ön Koşul: PSKO 2601) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Normatif gelişim ve gelişimsel psikopatolojiye genel bakış. Bağlanma ve psikopatolojinin anlatılması. Aile bağlamında risk faktörlerinin incelenmesi. Zihinsel bozuklukların incelenmesi. Otizm spektrum bozukluğu, beslenme ve dışa atım bozuklukları (enuresis, enkoprezis vb.), davranış bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, özel öğrenme güçlükleri, kaygı bozuklukları, duygu durum bozuklukları ve intihar riski, yeme bozuklukları ve madde kullanımı ve kişilik bozukluklarının aktarılması.
PSKO 4703 Oyun Terapisine Giriş (Ön Koşul: PSKO2303- 2021 sonrası girişliler için, PSKO2301- 2019 sonrası girişliler için) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Oyunun ve oyun terapisinin tarihsel gelişiminin aktarılması. Oyun terapisinin temel kavramlarının incelenmesi. Oyunun ve oyun terapisinin terapötik gücünün tartışılması. Oyun terapisinde etik konuların aktarılması. Oyuncak seçiminin tartışılması. Oyun terapisi yaklaşımları ve tekniklerimin tanıtılması. Rol canlandırmaları ile oyun terapisi uygulamalarının aktarılması.
PSKO 4704 Bilinçli Farkındalık Temelli Yaklaşımlara Giriş (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Bilinçli farkındalık kavramının tarihsel gelişiminin tanıtılması. Bilinçli farkındalık temel prensipleri ve uygulama alanlarının incelenmesi. Beden ve zihin farkındalığının tartışılması. Duygular, düşünceler ve otomatik tepkilerin incelenmesi. Psikolojik dayanıklılığın tartışılması.
PSKO 4705 Psikanalitik Kuramın Temel Kavramları (Ön Koşul: PSKO 3602- Kişilik Kuramları) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikanalitik kuramının temel kavramlarının tanıtılması. Kuram içindeki tarihsel değişimler ve psikanalitik yaklaşımın ele alınması. Psikanalitik kuramcıların kavramsal olarak karşılaştırılması.
PSKO 4706 Yetişkin Psikopatolojisi (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı (DSM-V) kapsamındaki psikopatolojik süreçler ve tanı koymanın incelenmesi. Yetişkin psikopatolojilerinin tartışılması.
PSKO 4707 Sağlık Psikolojisinde Seçme Konular (Ön Koşul: PSKO 3604- Sağlık Psikolojisi) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Sağlıkta cinsiyete dayalı tartışmalar. Sosyal desteğin incelenmesi. Güncel kuramsal yaklaşımların tanıtılması. Yürütücü işlevlerin sağlık davranışlarıyla ilişkisinin tartışılması. Siberkondrinin aktarılması. Sağlık psikolojisi perspektifinden beslenme tercihinin tartışılması. Sağlık davranışlarının düzenlenmesinin aktarılması. Sağlık çalışanlarının hastayla iletişiminin sağlık çıktılarıyla bağlantısının tartışılması. Sanatsal uğraşların sağlıkla ilişkisinin incelenmesi. Eleştirel sağlık psikolojisinin tartışılması.
PSKO 4801 Uygulamalı Psikoterapiye Giriş (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psikoterapide çeşitli kuramlara ve bunların uygulamalarına giriş; psikoterapi yöntemlerinin temel örüntülerinin tarihsel bir perspektifden incelenmesi; vaka formülasyonunun tanıtılması, hasta-terapist ilişkisinin ekollere göre farklılıklarının anlatılması;. vaka örnekleri bağlamında psikoterapiye ilişkin çeşitli yaklaşımların tartışılması; rol yapma; psikoterapi becerileri odaklı tartışmalar.
PSKO 4802 Grup Terapi tekniklerine Giriş (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Grup terapisi tekniklerine giriş; grup oluşturma; grup dinamiği; grup rehberliği ile ilgili teoriler; liderlik stilleri, teknikleri ve rolleri; grup müdahalelerine ilişkin etik konular.
PSKO 4803 Müzik Terapisine Giriş (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Kanıta dayalı müzik terapi ve günümüz sağlık sistemindeki yeri,sağlıkta müzik uygulamaları, müzik tıbbı ve müzik terapi tarihi, müzik terapinin kullanıldığı alanlar, müzik terapinin müziğin sağaltıcı etkisini kullanan diğer yöntemlerden ayrımı ve teorik zemini, olgu örnekleri, videolar ve atölyeler.
PSKO 4804 Psiko-onkolojiye Giriş (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Psiko-onkoloji alanına giriş, kanser hastalarının reaksiyonları, kanser teşhisini açıklamada yaklaşımlar, hastaların ve ailelerin kanser teşhisine yönelik reaksiyonları, kanserli hastalarda psikolojik bozukluklar, bakım verenlere psikolojik destek,etik sorunlar ve kanser tedavisinde riskler, klinik değerlendirme ve kriz müdahalesi, kanser hastaları için etkili psikoterapi teknikleri.
PSKO 4805 Sinirbilimdeki Gelişmeler (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Sinirbilim alandaki gelişmeleri, bilişsel araştırma, nöropsikiyatrik hastalıklar ve görüntüleme yöntemleriyle tanıtmak. DEHB, OKB, Şizofreni, Demans, Otizm, Bipolar bozukluk, kişilik bozuklukları, vb. gibi çeşitli nöropsikiyatrik durumlarla ilgili en son araştırmaların sunulması ve tartışılması. EEG ve MRG gibi yaygın görüntüleme yöntemlerinin öğrenilmesi.
PSKO 4806 Siber Psikoloji (3+0+0) 3 kredi / 5 AKTS
Siber Psikoloji disiplininin incelenmesi, kapsamı ve sınırlarının anlatılması. İnternetin günlük yaşam ve kişilerarası ilişkiler üzerindeki etkilerinin tartışılması. Siber Psikoloji disiplini kuramları, temel araştırma ve tartışma konularının incelenmesi. Sanal uygulamaların kişilerin ruh sağlığı üzerindeki etkilerinin tartışılması. Siber Psikoloji disiplini için bir giriş ve temel bir altyapı oluşturulması.
PSKO 4807 Spor ve Egzersiz Psikolojisi (3+0+0) 3 kredi/ 5 AKTS
Egzersiz ve Spor Psikolojisinin tarihinin tanıtılması. Spor psikoloğunun rolleri ve çalışma alanlarının incelenmesi. Sporda kişilik çalışmalarının anlatılması. Güdülenmenin incelenmesi. Spor ve Egzersiz Psikolojisinde grup süreçlerinin anlatılması. Spor ve Egzersiz Psikolojisi uygulamalarının aktarılması (Hedef Belirleme, İmgeleme, Uyarılmışlık Düzenleme, Kendi Kendine Konuşma, Gevşeme Teknikleri ve Otojenik Antrenman). Egzersiz Psikolojisinin temellerinin tanıtılması. Sporda saldırganlığın tartışılması.
PSKO 4901 Proje (Ön Koşul: PSKO 2201 - Araştırma Yöntemleri I) (0+0+0) 0 kredi/ 2 AKTS
Psikolojinin alt dallarından birinde bitirme projesi. Belli bir konunun, ilgili değişkenlerin seçilmesi ve araştırmanın uygulanması veya seçilen bir psikoloji konusuna ilişkin bir gözden geçirme yazısının tamamlanması.
PSKO 4902 Klinik Staj (Ön Koşul: PSKO 2601 - Psikopatoloji) (0+0+0) 0 kredi/ 2 AKTS
Klinik psikolojide gönüllü staj. Terapist hasta etkileşimini gözleme, süpervizör denetiminde hastayla görüşme, bir reaksiyon yazısının ve bitirme raporunun hazırlanması.
* Üçüncü sınıfta veya son sınıfta olma

İlgili Dosyalar