Ders Tanımları

Ders Kod Ders Adı Kredi
BIO 101 Biyoloji (3+0+0) 3
Yaşamın atomic temelleri ve biyomoleküller; hücre yapısı ve fonksiyonu; hücre metabolizması; hücre zarından madde taşınımı; fotosentez fermentasyon ve solunum; hücre bölünmesi; Mendel genetiği; genetiğin moleküler temelleri; gen anlatımının kontrolü; recombinant DNA teknolojisi; insan genetiği; evrimin mekanizmaları ve kanıtları; yaşamın kökeni ve tarihçesi.
BIO 150 Genetiğe Giriş (3+0+0) 3
Mendelizm; kalıtımın temel ilkeleri ve kromozomal temelleri. Linkaj, rekombinasyon, krossing over. Kromozomların moleküler yapıları. Genlerin yapı ve fonksiyonları. Mutasyonlar. Popülasyon ve evrim genetiğinin temel ilkeleri.
CHEM 101 Genel Kimya (3+0+0) 3
Mühendislere Neden Kimya Öğretilir? Maddenin Özellikleri ve Ölçümü, Bilimsel Ölçümlerde Belirsizlik ve Anlamlı Rakamlar, Boyut Analizi. Atomlar ve Atom Kuramı, Atom Kütlesi ve Mol Kavramı. Kimyasal Bileşikler, Stokiyometri, Çözeltide Kimyasal Tepkimeler, Sınırlayıcı Bileşen. Sulu Çözelti Tepkimelerine Giriş, Çökelme, Asit-Baz ve İndirgenme-Yükseltgenme Tepkimeleri, Titrasyonlar. Gazlar, Gaz Kanunları, İdeal Gaz Denklemi, Kimyasal Tepkimelerde Gazlar, Gaz Karışımları, Kinetik-Molekül Kuramı. Atomun Elektron Yapısı, Elektromanyetik Işıma, Atom Spektrumları, Kuantum Kuramı, Elektron Dağılımları. Periyodik Çizelge ve Atom Özellikleri.
PHYS 101 Genel Fizik I (General Physics I) (3+0+0) 3
Standartlar ve birimler; vektörler ve koordinat sistemleri; kinematik, dinamik; iş ve enerji; çarpışmalar; dönme kinematiği ve dinamiği; dengedeki katı cisimler; titreşim.
PHYS 102 Genel Fizik II (General Physics II) (3+0+0) 3
Yük ve madde; elektrik alan ve Gauss yasası; elektrik potansiyel; sığalar; doğru akım devreleri; manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri; Maxwell denklemleri.
PHYS 103 Fizik Laboratuvarı I (Physics Laboratory I) (0+0+2) 1
İş ve enerji; parçacık sistemlerinin dinamiği; enerji ve momentum korunumu; çarpışma; dönme kinematiği ve dinamiği; dengedeki katı cisimler; titreşim, üzerine deneyler.
PHYS 104 Fizik Laboratuvarı II (Physics Laboratory II) (0+0+2) 1
Sığalar; doğru akım devreleri; manyetik alan; Ampere yasası; Faraday yasası; indükleme; maddenin manyetik özellikleri, üzerine deneyler.
PHYS 203 Genel fizik III (General Physics III) (3+0+2) 4
Titreşimler; yerçekimi; akışkanlar mekaniği; dalgalar, sıcaklık ve termodinamik; giden dalgalar; süperpozisyon ilkesi; modülasyon; puls ve dalga paketi; elektromanyetik dalgalar; yansıma; kırılma; girişim; kırınma ve polarizasyon; interferometri.
PHYS 212 Modern Fizik (Modern Physics) (3+0+0) 3
Maddenin dalga özelliği; kuantum kuramına giriş; kuantum sayıları; atomik geçişler; istatistiksel mekanik; band kuramı ve katılar; nükleer modeller.
PHYS 333 Kuantum Mekaniği I (Quantum Mechanics I) (3+0+2) 4
Dalga paketi ve belirsizlik; kuantum mekaniğinin koyutları; özfonksiyonlar ve özdeğerler; tek boyuttaki basit problemler; dalga mekaniğinin genel yapısı; harmonik salıngaç; hidrojen atomu.
PHYS 334 Kuantum Mekaniği II (Quantum Mechanics II) (3+0+2) 4
Kuantum mekaniğindeki işleç yöntemler; kuantum mekaniğindeki yol integrali formulasyonu; çok serbestlik dereceli sistemler; simetri; açısal momentum ve dönme değişmezliği; tedirgeme kuramı.
(Önkoşul: PHYS 333)
PHYS 343 Klasik Mekanik (Classical Mechanics) (3+0+2) 4
Newton mekaniğinin temelleri; tek parçacık hareketi; parçacık sisteminin hareketi; katı cismin hareketi; yerçekimi; merkezi kuvvet problemi; özel görelilik kuramı; en küçük eylem ilkesi; Lagrange'ın hareket denklemi; Hamilton'un hareket denklemi; küçük titreşimlerin kuramı.
PHYS 344 İstatistiksel ve Termal Fizik (Statistical and Thermal Physics) (3+0+2) 4
Temel olasılık kavramları; kinetik kuramının temelleri; klasik mikrokanonik, kanonik ve grand kanonik topluluklar; klasik ideal gaz; enerjinin eşbölüşümü; kuantum mekaniksel topluluklar; ideal Fermi ve Bose sistemleri; siyah cisim ışıması; fononlar; elektron gazı; magnetizma; dengede olmayan istatistik fiziğe giriş.
PHYS 453 Nükleer Fizik (Nuclear Physics) (3+0+0) 3
Atomaltı parçacıklara giriş; çekirdeğin ve nükleonların özellikleri; fırıl ve manyetik momentler; nükleer reaksiyonlar; radyoaktivite; alfa ve beta bozunması; düşük enerjilerde nukleon etkileşmeleri ve nükleon saçılması; nükleer modeller; temel parçacıklar.
(Önkoşul: PHYS 333)
PHYS 454 Katıhal Fiziği (Solid State Physics) (3+0+0) 3
Kristalde kırınım; kristal bağlanması; fononlar ve örgü titreşimleri; termal, akustik ve optik özellikler; serbest elektron modeli; katıların kuantum kuramı, enerji bandları, sıkı bağlı yaklaşım; yarıiletkenler; diamanyetizma ve paramanyetizma; ferromanyetizma ve anti-ferromanyetizma.
(Önkoşul: PHYS 344, PHYS 333)
PHYS 475 Deneysel Fizik Yöntemleri (Methods in Experimental Physics) (2+0+2) 3 (7 ECTS)
Deney yapmanın ilkeleri. İstatistiksel veri analizi: hata hesabı, hatanın yayılımı, en küçük kareler yöntemi ile eğri uydurma, Poisson ve Gauss dağılımları, bir dağılım için chi-kare testi. Frank-Hertz deneyi, Balmer dizileri, elektron-spin resonansı gibi modern fizikte seçilmiş deneyler. Optik geçirgenlik ve yansıma ölçümleri. Radyasyon fiziği ve arkeolojik tarihleme.
PHYS 471 Uygulamalı Modern Fizik I(Applied Modern Physics I) (3+0+0) 3
Geometrik optik; elektromanyetik dalgalar; Maxwell denklemleri; polarizasyon; ışık hızı; temel optik ölçümler: odak uzaklığı; optik aygıtlar; ışığın geometrik ve dalga davranışı; Newton halkaları; maddenin optik özellikleri; frekans spektrumu, interferometrik ve spektroskopik ölçümler.
PHYS 472 Uygulamalı Modern Fizik II (Applied Modern Physics II) (3+0+0) 3
Elektron'un yük/kütle tayini; elektron, foton ve nötron spektroskopisi; (elektron spin rezonans) ESR spektroskopisi; emisyon ve absorbsiyon spektrumları; Hidrojen atomunun Balmer serisi; Frank-Hertz deneyi; Planck sabiti'nin tayini; radyoaktif bozunum; gamma ve beta spektroskopisi; radyoaktivite; yarı-zaman ve yarı-kalınlık ölçümleri.
PHYS 474 Spektroskopi (Spectroscopy) (3+0+0) 3
Spektroskopinin temel ilkeleri, enerjinin madde ile etkileşmesi, spektroskopik ölçümler ve analizi, fırıl-yörünge etkileşmesi, moleküler yapı ve spektrumlar, floresans ve fosforesans, Zeeman etkisi, kütle spektroskopisi. Atomik soğrulma spektroskopisi, elektron paramanyetik spektroskopi, kızılötesi spektroskopi, Raman spektroskopi, X-ışınları spektroskopisi, Fourier dönüşüm spektroskopisi.
(Önkoşul: EE 361, PHYS 334)
PHYS 484 Kuantum Hesaplama ve Kuantum Enformasyon (3+0+0) 3
PHYS 485 Fotonik (3+0+0) 3
Maxwell denklemleri ve ışık yayılması. Girişim, zamansal ve uzaysal koherans. Kırılma ve optic ağlar. Dielektrik dalga kılavuzları ve optik fiberler; optik fiberlerde dağılma. Polarizasyon, ışıkla maddenin etkileşmesi. Kristallerde ışık yayılması; birefringence, optik hareketlilik. Elektro-optik etkiler: Pockels ve Kerr pillerine dayalı elektro-optik cihazlarla Pockels ve Kerr etkileri. Akustik-optik modülatörler ve manyeto-optik etkiler. Doğrusal olmayan optik ve ikinci harmonik üretimi. Yarıiletkenlerin temelleri. Uyarılmış yayılma, gaz lazerleri, yarıiletken lazerler ve lazer yükselticiler. Kuvantum çukurlar, kuvantum noktalar, VCSEL'ler ve holografi. Yarıiletken foton dedektörleri.
PHYS 487 Hesaplamalı Fizikte Özel Konular (3+0+0) 3
Lineer olan ve olmayan dinamik sistemlerin sayısal analizi. Elektromanyetizmada sınır değer problemleri. Veri analizi. Monte Carlo yöntemleri. Çok cisimli sistemlerin simulasyonu.

İlgili Dosyalar