Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Amaç ve Öğrenme Çıktıları Matrisi

Bilgi

Kurumsal Uygulamalı

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak İşletme alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmak 1,2 1,2,3,4,7
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
  1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
  2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
  1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.
  2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
  3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
  4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
Beceriler

Kavramsal
Bilişsel

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Yeni ve karmaşık fikirleri ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmak 4,5 16
İşletme alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanarak bilime yenilik getirmek, yeni bir bilimsel yöntem geliştirmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulamak, özgün bir konuyu araştırmak, kavramak, tasarlamak, uyarlamak ve uygulamak 3,6 5,6
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

3. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

4. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

5. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

6. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

5. Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.

6. Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal usyürütme süreçlerine vakıftır.

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme alanı ve alt disiplinleri ile ilgili bilimsel makaleleri ulusal ve/veya uluslar arası saygın hakemli dergilerde yayınlayarak veya bilimsel toplantılarda sunarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek. 7,8,9 10
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

7. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

8. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

9. Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

7. Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.

8. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

9. Alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

10. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Öğrenme Yetkinliği

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
İşletme disiplininde bağımsız araştırma yapmak, bilimsel olayları geniş, derin ve eleştirel bir bakış açısı ile analiz etmek, yeni sentezlere ulaşmak ve değerlendirebilmek için gerekli adımları belirleme yeteneği kazanmak. 10 8,9,11,13,14
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)
10. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

11. Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

12. Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

13. Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

14. Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Bir yabancı dili kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek. 11,12,13 12
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

12. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

13. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

15. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

16. Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.

17. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

Alana Özgü Yetkinlik

PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI TYYÇ TAY
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri sürekli takip ederek, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak 14,15,16 15,17,18,19
TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM
YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ(TYYÇ)
TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ (TAY)

14. Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

15. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

16. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

18. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

19. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

İlgili Dosyalar