Ders Tanımları

> >
Ders Kodu Ders Adı Saatler Kredi Grup
ECO 100 İktisat (Economics) (3+0+0) 3 SS
Kaynaklar ve kıtlık; arz ve talep; karma ekonomi; pazar yapısı; milli gelir, iş dalgalanmaları, işsizlik, ve enflasyon; para, banka ve para politikası; uluslar arası ticaret ve finans.
ECO 101 Mikroekonomiye Giriş (Introduction to Microeconomics) (3+0+0) 3 SS
Mikroiktisat ve makroiktisat tanımları. Mikroiktisadın temel ilkeleri. Piyasaların işleyişi. Kıtlık ve kaynak dağılımı. Arz, talep ve esneklikler. Piyasa etkinliği ve refah. Tüketici ve üretici artığı. Firmaların maliyet analizi. Tam rekabet, aksak rekabet. Tekel, oligopoli ve tekelci rekabet. Dışsallıklar ve içsellikler. Faktör piyasaları ekonomisi.
ECO 102 Makroekonomiye Giriş (Introduction to Macroeconomics) (3+0+0) 3 SS
Makroiktisadın temel ilkeleri. Ulusal gelirin ve yaşam standardının hesaplanması. Enflasyon, işsizlik, yatırım ve tasarruf. Para ve bankacılık. Açık ekonomi makroiktisadı. Uluslararası bütünleşmeler. Ekonomik büyüme ve kalkınmaya giriş.
ECO 201 Mikroiktisat (Microeconomics) (3+0+0) 3 D1
Mikroiktisadın konuları. Arz ve talep analizi. Tüketici davranışı. Bireysel talep ve piyasa talebi. Belirsizlik ve tüketici davranışı. Üretim maliyeti. Kâr maksimizasyonu ve rekabetçi arz. Piyasa gücü, tekel ve monopsoni. Piyasa gücü ile fiyatlandırma. Tekelci rekabet ve oligopoli. Oyun kuramı ve rekabetçi strateji. Faktör piyasası. Genel denge ve iktisadi verimlilik. Asimetrik bilginin söz konusu olduğu piyasalar. Yatırım ve sermaye piyasaları. Dışsallıklar ve kamu malları.
ECO_FIN 202 Makroiktisat (Macroeconomics) (3+0+0) 3 D1
Ulusal gelir ve servet. Makroiktisadi istikrar ve istikrarsızlık. Ekonomik dalgalanmalar. İşsizlik ve enflasyon. Kendi kendini düzelten ekonomi. İşsizliğin nedenleri. Klasik ve Keynesçi makroiktisat. Gelir ve istihdamın belirlenmesi. Mali politika ve ulusal borçlar. Parasal iktisat ve makroiktisadi denge. Merkez bankacılığı. Modern miktar kuramı. Parasalcılık ve yeni klasik iktisat. Akılcı beklentiler. Makroiktisadi konular: Philips eğrisi analizi. Açık ekonomi makroiktisadı.
ECO_FIN 292 Çokuluslu Şirketler (Multinational Corporations) (3+0+0) 3 D1
Günümüzde uluslararası iş anlayışı, farklı kültürler ve iş dünyası, işletmelerin karşılaştıkları politik ve yasal koşullar, bölgesel ekonomik birlikler, uluslararsı finans sistemi, uluslararası iş yönetimi, uluslararası operasyonların planlaması ve organizasyonu, ürün geliştirme ve pazarlama, üretim başlatılması ve yönetimi, elamanların işe alınması ve yönetim.
ECO 301 Ekonometri (Econometrics) (3+0+0) 3 D1
Bağlanım (regresyon) analizinin doğası. İki değişkenli bağlanım analizi. En küçük kareler yöntemi. Aralık kestirim modeli ve ilinti. Çoklu bağlanım analizi. Standart sapmalarla öngörü. Tahmin hataları. Bağlanım katsayıları kestirimi. Kısmi bağlanım ve ilinti.
ECO 311 Uluslararası İktisat (International Economics) (3+0+0) 3 D2
HUluslararası iktisadın önemi. Modern uluslararası ticaret kuramı. Mikroiktisat ve makroiktisadın uluslararası ticaretteki uygulamaları. Uluslararası ticaret ve ulusal gelir. Uluslararası ticaret ve iktisadi büyüme. Ödemeler dengesi incelemeleri, döviz piyasaları ve döviz kurları.Ticaret politikaları. Ticarette engeller ve ticaretin liberalleşmesi. Uluslararası faktör hareketliliği ve çokuluslu şirketler. Uluslararası para sistemi.
ECO_FIN 311 Uluslararası Ticaret (International Trade) (3+0+0) 3 D1
Uluslararası ticaret teori ve uygulaması. Ticaretin belirleyicileri, ticarette kazananlar ve kaybedenler, devletin ve diğer uluslararası kuruluşların ticaretin düzenlenmesindeki rolü. Dünya Ticaret Örgütü'nün fonksiyonlarının da dahil edildiği uluslararası ticarette güncel gelişmeler.
ECO 312 Parasal İktisat (Monetary Economics) (3+0+0) 3 D2
Para piyasalarının aktörleri, merkez bankaları ve federal rezerv sistemi. Mevduat bankaları. Banka ve banka dışı parasal kurumlar. Para kuramları. Para arzı ve talebi analizi. Para arzının tanımı ve hesaplanması. Rezerv para. Parasal taban ve merkez bankası parası. Para stokunun hesaplanması. Para talebi ve para talebi kuramları. Para piyasası dengesi Faiz oranlarının oluşumu. Faiz oranları ve mali analiz. Para ve gelir. Parasal aktarım mekanizması. Ödemeler dengesine parasalcı yaklaşım.
Önkoşul: ECO 202
ECO 314 İktisadi Büyüme ve Kalkınma (Economic Growth and Development) (3+0+0) 3 D2
Küçük ve açık bir ekonomi için büyüme modellerinin tasarımı. Büyüme ve kalkınma kuramları. Emek arzı ve büyüme modellerinde nüfus dinamikleri. Gelir dağılımının büyüme modelleri ile birleştirilmesi. Büyüme modellerinde teknolojinin yayılımı. Mekan ve iktisadi büyüme. Planlama stratejileri. Ticaret ve planlama modelleri. İstikrarlı ve istikrarsız büyüme. II. Dünya Savaşı sonrası büyüme. Büyüme kuramının geçiş ekonomileri ile ilintisi. Klasik ve çağdaş gelişme kuramlarına genel bir bakış. Genel kalkınma kuramları. Farklı kalkınma modelleri. İktisadi kalkınma ve yapısal değişimin başlıca sorunları.
ECO 316 Küresel İktisadi Sorunlar (Global Economic Issues) (3+0+0) 3 D2
Küreselleşmenin anlamı. Teknolojik gelişme ve küreselleşme. Küreselleşmenin ülkeler, firmalar ve uluslararası kurumlara yarattığı fırsat ve zorluklar. Küreselleşmenin fayda ve maliyeti. Küreselleşen dünyada ulus devletlerin değişen rolü. Küresel ticaret ve Doha gündemi. Çokuluslu yatırım ve küreselleşme. Bölgeselleşme ve küreselleşme. Sürdürülebilirlik ve küresel konular. Türkiye ve küreselleşme.
ECO 321 Kamu Maliyesi (Public Finance) (3+0+0) 3 D2
Devletin iktisadi rolü. Kamusal mallar ve piyasa aksaklıkları. Kamusal malların kamu tarafından sağlanması. Kamusal malların etkin bir şekilde sağlanması. Dağıtım politikasının mali araçları. Bütçe süreci ve bütçe programı. Kamu harcamaları: yapısı ve gelişimi. Kamu bütçesi ve verimlilik: harcama değerlendirme ilkeleri. Vergilendirmenin ilkeleri, vergi çeşitleri ve vergi eşitliğine yaklaşımlar. Vergi yansımasının ilkeleri ve genel denge. Kişisel gelir vergisi ve vergilendirilebilir gelir. Kurumlar vergisi ve vergi tabanı. Tüketim vergileri ve satış vergileri. Katma değer vergisi. Mülk ve servet vergileri. Türk vergi sistemi. Maliye politikası ve istikrar. Karma politika ve dışlama etkisi. Açık ekonomilerde istikrar. Kamu borcu iktisadı.
ECO_FIN 322 Uluslararası Finans (International Finance) (3+0+0) 3 D1
Döviz kuru riskinin tanımı. Anlık ve ileri döviz kurları ve faizlerin belirlenmesi, döviz ve hisse senedi piyasalarında yabancı yatırımların getirisi. İleri piyasalarda ve döviz opsiyon piyasalarında döviz kurunun yönetimi. Ödemeler dengesi dinamiği, uluslararası sermaye hareketleri, ulusal borç.
ECO 330 Oyun Kuramı (Game Theory) (3+0+0) 3 D2
Oyun kuramına giriş. Temel tanımlar ve kavramlar. Baskın strateji. Nash dengesi. İşbirliği ve eşgüdüm. Tam bilgide durağan oyunlar. Tam bilgide dinamik oyunlar. Eksik bilgide durağan oyunlar. Eksik bilgide dinamik oyunlar. Tekrarlanan oyunlar. İktisadi uygulamalar ve sözleşmeler. Kararlı makroiktisadi politika ve Coase kuramı. Cournot ve Bertrand duapolü. Stratejik ticaret politikası. Limit fiyatlama. Kartel.
Önkoşul:MATH 102 ve MATH 104
ECO 331 Orta Düzey Ekonometri (Intermediate Econometrics) (3+0+0) 3 D2
Ekonometrik modellemenin ve davranışsal ilişkilerin kestiriminde kullanılan ekonometrik tekniklerin ilkeleri. Ekonometrik betimleme ve çıkarsama. Kesit ve zaman serisi analizleri için tanımlayıcı istatistik. Olasılık. Ayrık ve sürekli olasılık dağılımları. Rassal değişkenler. Kestirimciler ve örnekleme dağılımları. Güven aralıkları ve denence sınamaları. Normal ve anormal anakütle için basit doğrusal bağlanım.
Önkoşul: ECO 301 01
ECO_FIN 341 Açık Ekonomi Makroiktisadı (Open Macroeconomics) (3+0+0) 3 D1
Açık ekonomi makroiktisadı. Herhangi bir ülke ya da durum için optimal döviz kuru. Risk analizinin incelenmesi. Reel döviz kuru, finansal ve mal piyasaları. Reel döviz kuru gelişmeleri ve iç piyasalar.
ECO 350 Endüstriyel Ekonomi (Economics of Industrial Organization) (3+0+0) 3 D2
Firmaların fiyatlandırma ve çıktı kararları ile değişik pazar yapıları içinde pazar performanslarının incelenmesi. Üretim verimliliği, tüketim ve dağıtım; oligopol teorileri; ürün farklılaştırması; eksik ve asimetrik bilgilendirmenin etkileri; fiyat ayrımcılığı, ikinci el satış fiyatlandırması, bağlantılı satışlar gibi fiyatlandırma uygulamaları; yıkıcı fiyat uygulamaları, kural bozucu kontratlar, birleşmeler gibi hileli ve rekabet dışı davranışlar; eksik rekabet piyasalarında firmaların stratejik etkileşimleri; rekabeti kısıtlayıcı ya da teşvik edici anti tröst yasaları ve kamu politikaları.
ECO 351 Tarım Ekonomisi (Agricultural Economics) (3+0+0) 3 D2
Güncel tarım sorunlarının kaynakları. Ekonomik kalkınma ve tarım, tarımda kalkınmanın değişik modelleri. Tarım politikalarının rolü ve etkileri. Tarımın diğer sektörlerle olan ilişkisi. Tarım üretim fonksiyonu. Tarım ve dış ticaret. Uluslararası tıcaret kuruluşları ve tarım. Küçük ve orta boyutlu tarım işletmeleri. Devletin tarım politikaları.
ECO 352 Çevre Ekonomisi (Environmental Economics) (3+0+0) 3 D2
Çevre sorunlarının ve politikalarının iktisadi temellerinin incelenmesi. Etik, ekonomi ve çevre. Refah ekonomisi ve çevre: Etkinlik ve eniyileme, piyasa aksaklıkları ve çevre. Ortak mülkiyet olarak ve dışsallıklar ekseninde çevre. Çevre kirliliğinin maliyetlerini tahmin etme. Çevre vergisi, çevre kirliliğini azaltıcı kamu politikaları, alternatif politikalar ve araçları. Hava ve su kirliliği, katı atıkların imhası, doğal hayatın ve yok olma tehdidi altındaki türlerin korunması gibi tematik sorunların örnek olaylar üzerinden tartışılması.
ECO 354 Enerji Ekonomisi (Energy Economics) (3+0+0) 3 D2
Doğal kaynakların tanımı ve çeşitleri. Doğal kaynaklar ve diğer üretim faktörleri. İktisadi büyüme-kalkınma yaklaşımları ve doğal kaynaklarla ilişkisi. Enerji ekonomisi ve genel ekonomi içindeki yeri. Enerji talep ve arzının analizi. Enerji kaynaklarının sınıflandırılması ve potansiyeli. Yenilenemez enerji kaynaklarının üretimi ve tüketimindeki sorunlar. Alternatif olarak nükleer ve yenilenebilir enerjinin kullanımı. Uluslararası enerji politikaları.
ECO 362 Şehir ve Bölge Ekonomisi (Urban And Regional Economics) (3+0+0) 3 D2
Şehirlerin ekonomik varlık nedenleri. Ekonomik hareketliliğin konumlandırılması. Optimal şehir ölçeği. Şehir ve bölgesel gelişmenin yükselen önemi. Şehirlerde uzamsal yapı modelleri. Şehir alanlarının kullanımı ve rantlar. Şehir içi ulaşım. Şehirlerin ekonomik problemleri. Konut piyasaları ve politikaları. Kentsel kamu maliyesi.
ECO 363 Sosyal Politika (Social Policy) (3+0+0) 3 D2
Sosyal politika analizine giriş. Sosyal problemler ve sosyal politika sorunlarına yönelik çağdaş tartışma konuları. Sosyal refah politikası. Seçilmiş bölgelerde sosyal politika oluşumunu etkileyen sorun ve stratejiler.
ECO 370 Çalışma Ekonomisi (Labor Economics) (3+0+0) 3 D2
İşçi-işveren ilişkilerinin iktisadi analizi. Emek talebi ve arzı. İşgücü katılım oranı, istihdam ve işsizlik. Ücret ve verimlilik. Ücretler, çalışma kararı ve meslek seçimi ilişkisi. Beşeri sermaye yatırımları. Sendikaların emek piyasalarına etkisi
ECO 380 Finansal İktisat (Financial Economics) (3+0+0) 3 D2
Finansal İktisatın mikro ve makro-bazlı temel kavramları. Belirsizlik altında finansal karar alma teknikleri. Aktif fiyatlandırma modelleri. Tahviller, hisse senetleri, faiz oranları ve döviz kuru fiyatlarındaki hareketliliğin nedenleri. Finansal piyasalarda asimetrik bilgi. Uluslararası sermaye akımları. Finansal kurumlar. Finansal regülasyon.
ECO 384 Ekonomik Büyümede Güncel Sorunlar (Current Issues in Economic Growth) (3+0+0) 3 D2
Ekonomik büyümenin tanımı; ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki farklar; fiziki sermaye ve büyüme; nüfus ve büyüme; eğitim ve büyüme; sağlığın ekonomik büyüme üzerindeki etkileri; beşeri sermaye; teknolojinin büyümedeki rolü; açık ekonomilerde büyüme; ticaret ve büyüme; finansal piyasaların büyüme üzerindeki rolü; kültür, coğrafya, iklim ve büyüme; ekonomik istikrarın ekonomik büyümedeki rolü; ekonomik büyümenin sürdürülebilirliği.
ECO 385 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi (Economics of Gender) (3+0+0) 3 D2
Kadınların günümüzde karşılaştıkları sosyal ve ekonomik koşullar; üretim ve yeniden üretim alanları ve kadınlar ve erkekler arasında kaynak ve fırsatların dağılımı; ekonomik ve sosyal politikalar ve bu politikaların dünyada kadınlar ve erkekler için farklı sonuçları.
ECO_FIN 399 İşletme Finansı (Corporate Finance) (3+0+0) 3 D1
Temettü politikası, borç politikası, finansman ve değerleme, opsiyonlar, opsiyon değerlemesi, reel opsiyonlar, borç finansmanı, risk yönetimi, finansal analiz ve planlama.
ECO 401 Avrupa Birliği Ekonomisi (Economics of the EU) (3+0+0) 3 D1
Avrupa Birliği'nin (AB) tarihsel gelişimi. Birliğin temel kurumları ve görevleri. AB'nin dünya ekonomisindeki rolü. AB'nin ortak politikaları. AB'nin derinleşmesi ve genişlemesi. Yerindenlik ve yetki ikamesi ilkesi ve AB. Kopenhag ve Maastricht ölçüleri ile Lizbon stratejileri. AB'nin doğu ve güney Avrupa'ya açılımı. Katılım protokolları ve müzakereleri. AB-Türkiye ilişkilerinin tarihsel gelişimi. Reformlar ve Türkiye'nin katılım stratejileri.
ECO 411 İktisat Politikası (Economic Policy) (3+0+0) 3 D1
Politika ve iktisadın kesişimi. Ortak sorunlara yönelik politika ve piyasa çözümleri. İktisadi krizlerin politikası. Politik iktisat bağlamında şirketler ve işgücü. İdari düzenlemeler. Para politikası ve mali politika. Gerçek dünyadan güncel makroekonomik olaylar ve koşullar.
ECO 415 Güncel İktisadi Sorunlar (Current Economic Issues) (3+0+0) 3 D2
Devlet müdahalesi. İktisadi sorunlar ile politika arasındaki bağlantıların analizi. Devletlerin rasyonalleri ve hedeflerinin incelenmesi. "Kamu tercihi kuramı" yaklaşımı.
ECO 419 İktisadi Düşünce Tarihi (History of Economic Thought) (3+0+0) 3 D2
Merkantilizm. Fizyokrasi. Smith, Ricardo, Malthus ve Mill. Marksizm. Marjinalistler ve Neoklasikler. Marshall. Walras. Keynesci iktisat: Cambridge uzlaşmazlıkları ve hesaplama tartışması. Keynes sonrası iktisat. Parasalcılar. Yeni Keynesçiler karşısında yeni klasikler. Heterodoks yaklaşımlar. Walras tartışması ve genel denge kuramının ortaya çıkışı.
ECO 420 Türkiye Ekonomisi (Turkish Economy) (3+0+0) 3 D1
Türkiye ekonomisinin tarihi gelişimi. Liberal iktisadi politikalar dönemi. Devletçi politikalar dönemi. Türkiye ekonomisinin yapısı ve sanayileşme politikası. Planlı iktisadi kalkınma dönemi: beş yıllık kalkınma planları. 1980 sonrası sanayileşme politikaları. 1980-2000 arası para ve maliye politikaları. Kamu sektörünün rolü ve gelişimi. Dış ticaret politikası ve Türkiye'nin yabancı ülkelerle iktisadi ilişkileri. Türkiye'nin makroiktisadi performansı. Bütçe açığı ve enflasyon. Türkiye'de son dönem iktisadi gelişmeler.
ECO 431 Uygulamalı Ekonometri (Applied Econometrics) (3+0+0) 3 D2
İki değişkenli zaman serileri, panel veri yöntemleri, ve kalitatif bağımlı değişken yöntemleri; tahmin etme yöntemleri ve istatistiksel testlerin uygulamaları; endojen regresörlere ilişkin ekonometrik sorunları farkedebilmesi ve çözüm önerileri yapabilme.
Önkoşul: ECO301 (veya ECO 331)
ECO 460 Düzenlemeler ve Antitröst Ekonomisi (Economics of Antitrust and Regulation) (3+0+0) 3 D2
Devlet düzenlemeleri ve antitröst politikalarının incelenmesi. Birleşmeler ve satın almalar, sözleşmelerde düzenlemeler, tekel, oligopol, fiyat ayrıştırması, optimal fiyatlama, doğal tekel, mülkiyet hakları ve etkinlik. Dışsallıklar, piyasa mekanizmasının işlememesi ve rekabet. Kamu hizmetlerinin analizi; telekomünikasyon, enerji, ve doğal gaz, ve finansal piyasalarda düzenlemelerin analizi.
Önkoşul: ECO 350
ECO 472 Orta Doğu Ekonomileri (Economics of the Middle East) (3+0+0) 3 D2
Orta Doğu bölgesinin stratejik önemi. Politik iktisat ve kalkınma iktisadı perspektiflerinden Orta Doğu ekonomilerinin özellikleri. Magrip, Maşrık ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesi. Orta Doğu'daki doğal kaynaklar. MENA kamu sektörünün rolü. Olumsuz bütünleşme sendromu. Orta Doğu'da işbirliği ve bütünleşme girişimleri. Türkiye ve Orta Doğu.
ECO 474 Sosyal Ağlar ve Ekonomi (Social Network Analysis and Economics) (3+0+0) 3 D2
Sosyal ağlara ilişkin ölçütler, ağ tanımları, ağların türleri: yüksek bağlantılı ve küçük dünya ağlar, dağıtık ağlar; yeniliklerin ve hastalıkların ağlar üstünde yayılması; ağ verilerinin yapısı ve Pajek, Gephi gibi özel yazılımlarla ağların analizi.
ECO 480-499 Özel Konular (Special Topics) (3+0+0) 3 D2
Ekonomide özel konular..
Önkoşul: Öğretim üyesinin onayı

İlgili Dosyalar