Kapat

Ders Tanımları

Geri

Ders Kod Ders Adı Kredi
MAN 102 Yönetim İlkeleri (3+0+0) 3
Genel ilkeler, ana konular ve hızla gelişen işletme alanında gerekli olan terminolojiler, genel yönetim sorunları/konuları, Türkiye dinamikleri ve Türkiye'deki gerçek işletmelere ilişkin olay uygulamaları.
MAN 202 Uluslararası İşletme (3+0+0) 3
Uluslararası işletmeye giriş ve çokuluslu şirketler. Uluslararası işletmenin kültürel ortamı. Uluslararası zeminde planlama, uluslararası operasyonların örgütlenmesi ve yönetilmesi. Uluslararası istihdam, personelin dış görevlere hazırlanması, ve uluslararası bağlamda denetim.
MAN 204 Lojistik Yönetimine Giriş (3+0+0) 3
Lojistik operasyonuna ilişkin fonksiyonlar, süreçler ve amaçların esasları, lojistik terminolojisi, lojistiğe ait uygulamaya dönük bilgiler, lojistik yönetimi, temel tedarik zinciri faaliyetleri, fiziksel dağıtım ve depolama.
MAN 211 Finansal Muhasebe (3+0+0) 3
Muhasebe prensip ve kavramlarına giriş, kayıt altına alma işlemi, hesaplarda düzeltme ve finansal tablo hazırlama, muhasebe döngüsünü kapatma, emtia ticareti operasyonunun muhasebeleştirilmesi, iç hesap kontrol ve kasa.
MAN 212 Yönetim Muhasebesi (3+0+0) 3
Senetli ve senetsiz alacakların muhasebeleştirilmesi, envanter ve satılan malın maliyetinin hesaplanması, maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda eskime payı hesaplanması, finansal durum analizleri, üretim şirketlerinde muhasebe kayıtları.
MAN 231 Hukuka Giriş (3+0+0) 3
Hukukun kaynakları ve gelişmesi, hukukun temel kavramları,hukuk düzeni, yasama,yürütme ve yargı güçleri,hukuk ve anayasa,haklar ve hürriyetler.
MAN 232 İşletme Hukuku (3+0+0) 3
Hukuki işlemler, sözleşmeler, sözleşmelerin oluşturulması, teklif ve kabul, sözleşme ehliyeti,akdin hükümsüzlüğü,hata,hile,zorlama.
MAN 301 Endüstriyel İlişkiler (3+0+0) 3
Batıdaki iş sendikasının oluşumu, gelişmiş ülkelerdeki sendikalar, Türkiye'deki endüstriyel ilişkiler ve iş hukuku, sendikaların yapısı ve işleyişi, toplu pazarlık, işçi uyuşmazlıkları ve işçilerin yerleşimleri, arabuluculuk ve hakemlik, grevler ve lokavt.
MAN 304 Dağıtım Kanalları ve Tedarik Zinciri Yönetimi (3+0+0) 3
Lojistik hizmetlerinin ve tedarik zinciri faaliyetlerinin planlanması, küresel ve yerel dağıtım kanallarının organizasyonu ve yönetimi, lojistik maliyet analizleri ve tradeoff, uluslararası belgelemelerin kullanılması, ticaret hadleri ve endüstriyel pazarlarda ilişki yönetimi.
MAN 308 Lojistik Planlaması ve Modelleme (3+0+0) 3
İmalat ve hizmet operasyonlarının tasarlanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve lojistik probleminin doğrusal programlama ile modellenmesi. Lojistik maliyetlerinin yapısı ve sınıflandırılması, lojistik ve maliyet muhasebesi, taşımacılık maliyetleri, çoklu taşımacılık sistemlerinde maliyet hesaplaması ve uygulamaların incelenmesi.
MAN 311 Finansal ve Maliyet Muhasebesi (3+0+0) 3
Muhasebe kayıtları, muhasebe döngüleri, bilanço, gelir tablosu ve fon akım tablosu hazırlanması, maliyet analizi, maliyet sistemleri ve kontrol.
MAN 314 Muhasebe Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3
Yönetsel karar almaya ilişkin temel muhasebe teorileri ve teknikleri. Muhasebe sistemleri, bilgisayar ve iletişim teknolojilerine ilişkin çalışmalar. işletme ve muhasebe ile ilintili bilgi teknolojilerinin farkına varma, bilgi teknolojilerindeki gelişmelerin muhasebeye etkileri.
MAN 318 Denetim Teorisi ve Uygulamaları (3+0+0) 3
Denetim gelişim süreci, toplumsal işlavei, denetim çevresi; denetimin planlama, test etme ve değerlendirme evreleri; risk değerlemesi, denetim usullerinin geliştirilmesi, denetim örneklemesi ve muhasebe çevrimi, denetim raporlarının hazırlanması.
MAN 321 Finansal Yönetim (3+0+0) 3
Finans ve finans yöneticisi, şimdiki değer ve sermayenin fırsat maliyeti, şimdiki değer hesapları, anüite ve sonsuz anüite formülleri, tahvil ve hisse senedi değerlemesine giriş, sermaye bütçelemesi, NŞD ve alternatif yöntemler, risk ve getiri, sermaye bütçelemesi ve risk, finansman ve piyasa etkinliği, finansal varlık ihracı.
MAN 322 İşletme Finansı (3+0+0) 3
Kar payı planı; borç planı; finans ve değerleme, anlayış seçenekleri, değerleme seçenekleri, real options, borç finansmanı, risk yönetimi, finansal analiz ve planlama.
MAN 326 Risk Yönetimi ve Sigorta (3+0+0) 3
Risk problemi, sigorta şirketinin ve sigortalının riskleri, riske karsı sigorta kontratları; sigorta branşları. Mal ve mali mesuliyet, nakliyat, denizcilik sigortaları, sosyal sigortalar. Uluslararası sigortacılığın temel prensipleri.
Temettü politikası, borç politikası, finansman ve değerleme, opsiyonlar, opsiyon değerlemesi, reel opsiyonlar, borç finansmanı, risk yönetimi, finansal analiz ve planlama.
MAN 331 Örgütsel Davranış (3+0+0) 3
Örgüt çevrelerinde insanların davranışı,örgütlerin oluşumunda liderlik ve motivasyon, iletişim,karar verme faktörleri , örgütlerdeki grupların davranışı .
MAN 332 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0+0) 3
Örgütlerdeki insan kaynaklarının yönetimi, işgücü, planlama, seçme ve kişisel değerlendirmenin eğitimi ve ödüllendirme, karier gelişimi programları.
MAN 335 Küreselleşme ve Sosyal Politika Uygulamaları (3+0+0) 3
Sosyal politikanın anlamı ve önemi, tarihi gelişimi. Refah politikaları: hükümetler tarafından başlatılan programlar ve dünyadaki ve Türkiye'de gönüllü özel sektör girişimleri. Küreselleşmenin sosyal politikaya etkisi ve anlamı. Toplumsal sorunlar ve sosyal politika konularına farklı yaklaşımlar üzerine güncel tartışmalar.Seçilmiş konularda sosyal politika oluşturmanın sosyal refaha etkileri. Türkiye'de Sosyal Güvenlik.
MAN 341 Pazarlama İlkeleri (3+0+0) 3
Firmanın pazarlama stratejisi, hedef pazarların belirlenmesi, pazarlama karmasının, pazar bölümlerinin ve pazar kapsama stratejilerinin belirlenmesi.
MAN 342 Yeni Ürün Geliştirme (3+0+0) 3
Yaratıcılık ve yeni ürün kavramları, yeni ürün geliştirme ile ilgili alternatif stratejilerin analizi, yeni ürün geliştirme sürecinin tanıtılması, yeni ürün geliştirme sürecinin aşama aşama analizi, proje çalışması.
MAN 351 Üretim Yönetimi (3+0+0) 3
Üretim yönetimine giriş, rekabetçilik, strateji ve verimlilik kavramları, tahminleme, ürün ve servis dizaynı, ürün ve servis için stratejik kapasite planlaması, proses seçimi ve işyeri düzeni, yer seçimi planlaması ve analizleri,kalite yönetimi,kalite kontrol.
MAN 352 Yönetim Bilgi Sistemleri (3+0+0) 3
Günümüzün riskli ve rekabetçi iş ortamında hızlı ve doğru bilgi yönetiminin önemi, bilgi sistemlerinin kurulması, güncel bilgisayar teknolojileri, işletme yönetimindebilgisayar sistemlerinin kullanımı.
MAN 353 Kentsel Lojistik (3+0+0) 3
Lojistik Kavramı, Lojistiğin Evrimi, Lojistik Yönetimi, Temel Lojistik Faaliyetler, Tedarik Zinciri Yönetimi, Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing), Yalın ve Çevik Lojistik, E-Lojistik. Kentsel lojistiği planlanma ve yönetimi. Kentsel lojistiğin bileşenleri ve şehir içi yolcu ve yük taşıma sistemleri.
MAN 354 Terminal İşlemleri ve Yönetimi (3+0+0) 3
Lojistik yönetiminde terminal ağlarının önemi, taşıma donanımı, personel, bulunduğu yer kavramları ve ağların işlevi incelenir. Terminallerin yolcu ve yük taşınmasını sağlamak için üstlendiği çeşitli görevler.
MAN 355 Türk Vergi Sistemi (3+0+0) 3
Vergilemenin ilkeleri ve Türk Vergi Sistemi, Türk Vergi Mevzuatı, Türkiye'de vergilerin kaynakları, vergileme prosedürleri, vergi hukuku ve Türkiye'deki uygulamaları, vergi denetim kavramı ve muhasebe ilişkisi ve vergi denetim teknikleri.
MAN 361 Elektronik Ortamda İşletmecilik (3+0+0) 3
Global ekonominin kurtarıcısı olarak nokta-kom şirketleri ve NASDAQ'ın çöküşü ile birlikte başlayan ilk jenerasyonun çöküşleri, elektronik-pazaryerlerinin internetreklamcılığı ve pazarlamanın gerçek örnek olaylar ile birlikte incelenmesi.
MAN 362 Araştırma Yöntemleri (3+0+0) 3
Araştırmaya giriş,araştırma probleminin tanımlanması,araştırma dizaynı,nitel araştırma,nicel araştırma,deneme dizaynları,ölçme ve derecelendirme,anket dizaynı,örnekleme yöntemleri, veri toplama yöntemleri,veri analizleri,araştırma raporu hazırlama ve sunma.
MAN 363 Veri Toplama, Yönetme ve Değerlendirme (3+0+0) 3
Bilimsel araştırmanın yapısı, bilimsel yöntemler, kalitatif ve kantitatif yöntemleri, problem tanımlama, araştırma modeli geliştirme, örneklem oluşturma. Anket yolu ile veri toplama, taşımacılık ve lojistikte kullanılan anket teknikleri, veri toplama araçlarının dizaynı ve uygulama. Analizi, yorumlanması ve raporlaştırılması.
MAN 371 Stratejik Yönetim (3+0+0) 3
Şirketmisyonunun, hedeflerinin, amaçlarınınbelirlenmesi,iç vedış çevreninanalizi, yönetimin temel fonksiyonları,strateji kavramı, stratejik planlama,stratejik değişim yönetiminde liderlik, yönetim ile ilgili örnek olayların analiz edilmesi ve sonuç belirlenmesi yolu ile kritik düşünce uygulamaları.
MAN 372 Toplam Kalite Yönetimi (3+0+0) 3
Toplam kalite yönetiminin altında yatan felsefe,toplam kalite yönetimi kavramı ve araçları, toplam kalite kavramının yeniden yapılama(reengineering) ve kıyaslama (benchmarking) gibi ileri düzey konularla ilişkisi, toplam kalite yönetimi uygulamaları, genel ve uygulamalı yönetim açılarından toplam kalite yönetimi uygulamaları ve deneyimleri.
MAN 381 İşletme Stratejileri (3+0+0) 3
Firmanın misyon ve hedefleri, stratejik planlama süreci, çevre analizi, fırsatlar ve tehditler, rekabet stratejileri, firma örnek olaylarını içeren dönem ödevleri.
MAN 382 Stratejik Pazarlama (3+0+0) 3
Pazarlama stratejisi için araçlar ve başarı odaklı yönetim, firma için stratejik oyun planı, pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve uygulanması, firmanın mal ve hizmetleri için hedef pazarların belirlenmesi, işletme ve pazar bölümleri için kaynakların dağılımı, rekabet avantajı için pazarlama karmasının belirlenmesi.
MAN 386 Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik (3+0+0) 3
Uluslararası fiziksel dagıtım ve lojistik, tasıma sekilleri, sözlesmeler, paketleme, yükleme; belgeleme; serbest bölgeler ve limanlar; dağıtım faaliyetlerinin birbirine bağımlılığı; çevrenin dağıtım maliyetlerine etkisi; dağıtım sistemlerinin değerlendirilmesi.
MAN 387 Taşımacılık Yönetimi (3+0+0) 3
Özel ve kamu sektöründe taşımacılık yönetimi, nakliye ve yolcu taşıma biçimleri, taşımacılık yönetiminde karar alma yöntemleri, taşımacılık maliyetleri, taşımacılık fiyatlandırması, taşımacılıkta güvenlik sorunu, trafik yönetimi, şehir taşımacılığı, sıkışıklık problemi ve Türkiye'nin taşımacılık altyapısı..
MAN 390 İşletme Stajı (Internship in Management) Kredisiz
Bir kamu, özel sektör veya sivil toplum kuruluşunda staj.
MAN 391 Çokuluslu Şirketler (3+0+0) 3
Günümüzde uluslararası iş anlayışı, farklı kültürler ve iş dünyası, işletmelerin karşılaştıkları politik ve yasalkoşullar, global iş çevresinde etik, ekonomik sistemler veülkelerin gelişmişliği, uluslararası ticaret teorisi, hükümetlerin etkisi, doğrudan yabancı yatırım, bölgesel ekonomik birlikler, uluslararsı finans sistemi, uluslararası iş yönetimi, uluslararası operasyonların planlaması ve organizasyonu, ürün geliştirme ve pazarlama, üretim başlatılması ve yönetimi, elamanların işe alınması ve yönetim.
MAN 392 Yönetim Danışmanlığı (3+0+0) 3
Yönetim danışmanlığının doğası ve amaçları, danışman-müşteri ilişkileri, değişim, kültür ve danışmanlık, danışmanlıkta profesyonellik ve ahlak,yönetim danışmanlığı işlemi, genel ve stratejik yönetim, finansal yönetim, bilgi teknolojileri, operasyon yönetimi, insan kaynakları yönetimi, verimlilik ve toplam kalite yönetimi gibi yönetim sahalarında danışmanlık.
MAN 401 İş Etiği (3+0+0) 3
Etik ve iş, iş dünyasında etik, etik prensipler,etik ve ahlak, etik teoriler, etik analizlerin uygulanması: kişisel bazda ve işletme bazında etik karar verebilme, işletmeninsosyal sorumluluğu, etik işletme kodları, etik ve insan kaynakları yönetimi, etik ve pazarlama, reklam ve ürün güvenliği, etik ve uluslararası iş dünyası.
MAN 402 İşletmelerde İletişim (3+0+0) 3
İşletmelerdeiletişiminamacı ve süreci,işbirlikçibir iletişim için gerekli niteliklerin kazanılması, sözel iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi.
MAN 403 Sürdürülebilir Taşımacılık ve Lojistik Sistemleri (3+0+0) 3
Karayolu taşımacılığı ve lojistik emisyonu, gözetim, şirketler tarafından raporlama ve yerel otoritelere bakış. Taşımacılık ve lojistik, çağdaş taşımacılık, iklim değişimi, bölgesel ve yerel hava, gürültü kirliliği ve güvenlik gibi lojistik işletimleri.
MAN 404 Kurumsal Sosyal Sorumluluk (3+0+0) 3
Çok uluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Paydaşların tanımı ve iş dünyasına olan etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun kurumsal yönetim ve stratejik yönetim üzerindeki etkileri. Kurumsal sosyal sorumluluğun, uzun vadede finansal kazanç, sürdürebilirlik ve olumlu sosyal ve çevresel değişimi getirmesi. Kurumsal sosyal sorumluluğun risk yönetimi üzerindeki olumlu etkisi. Kurumsal sosyal sorumluluk ile iş etiği arasındaki ilişki. Sosyal ve çevresel faktörler göz önünde bulundurularak, sorumlu bir tedarik zincirinin oluşturulmasının önemi. Kurumsal sosyal sorumluluk raporlamaları, CRI endeksi.
MAN 409 İleri Muhasebe (3+0+0) 3
Yönetim planlaması ve kontrol için ürün maliyeti ve maliyet analizi konuları. İleri muhasebe teorisinin, güncel sorunlar ve uzmanlaşmış konular üzerinde uygulaması. Konsolide raporlar, şirket birleşmeleri ve devralmaların muhasebesi, ortaklar için muhasebe; kamu muhasebesi.
MAN 411 B2B Pazarlama (3+0+0) 3
Yönetim planlaması ve kontrol için ürün maliyeti ve maliyet analizi konuları. İleri muhasebe teorisinin, güncel sorunlar ve uzmanlaşmış konular üzerinde uygulaması. Konsolide raporlar, şirket birleşmeleri ve devralmaların muhasebesi, ortaklar için muhasebe; kamu muhasebesi.
MAN 412 Portföy Yönetimi (3+0+0) 3
Portföy yönetiminde önemli konular, finansal varlıkların alım satımı, risk, getiri ve portföy çeşitlendirmesi, FVFM ve diğer finansal varlık fiyatlama modelleri, piyasa etkinliği, risk arbitrajı, tahvil değerlemesi, hisse senedi değerlemesi, opsiyonlar.
MAN 414 Finansal Tablolar Analizi (3+0+0) 3
Kredi, ödünç verme, yatırım kararı ve finansal verilere ilişkin diğer kararların alınması amacıyla mali tabloların analiz edilmesi ele alınacaktır. Mali tablo analizine genel bakış, muhasebe analizi ve finansal analiz.
MAN 416 Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar için Muhasebe (3+0+0) 3
Şirket birleşmeleri, devralmalar ve konsolide finansal raporların oluşturulması. Uluslararası işlemler ve seçilmiş finansal belgeler için muhasebe kaydı tutulması, rapor üretme ve problem çözümleri.
MAN 420 Sigorta İşletmeciliği (3+0+0) 3
Sigortacılığın genel ve temel bilgileri ve sigorta branşları. Sigortacılıkta rizikonun değerlendirilmesi ve söz konusu rizikonun fiyatlanması. Sigorta sektöründeki kurumların bağlı bulundukları yasal mevzuat ile faaliyetleri. Sigorta şirketlerinin ve aracı kurumların kuruluş, organizasyon yapıları ile mali ve idari idari yapıları. Sigorta sektöründe müşteri ilişkileri, performans, mali ve idari yönetimler. Sigorta şirketlerinde rekabet, denetim ve tahkim.
MAN 421 Finansal Kurumlar Yönetimi (3+0+0) 3
Finansal aracılık işlevi, finansal hizmet sektörü, finansal aracılık sektöründe karşılaşılan riskler, faiz oranı riski, diğer piyasa riski, kredi riski, operasyonel risk, sermaye yeterliliği, finansal araçlarla risk yönetimi.
MAN 422 Uluslararası Finans (3+0+0) 3
Çokuluslu finans, dünya ticareti ve uluslararası parasal sistem, döviz ve eurocurrency piyasaları, uluslararası parite koşulları, kur riskinin doğası, ülke riski, çokuluslu hazine yönetimi, parasal varlık ve yükümlülüklerin değerinde kur riskine bağlı değişiklikler, reel varlıkların değerinde kur riskine bağlı değişiklikler.
MAN 423 Kar Planlamasının İlkeleri ve Kontrol (3+0+0) 3
Kar planlaması açısından örgütlerde karar alma süreçlerine yaşanan problemler, çözüm yollarının elde edilmesi. Strateji temelli planlama ve kontrol, bütçeleme ve stratejik müşteri temelli karlılık ve detaylı varyans analizi.
MAN 424 Finansal Modelleme (3+0+0) 3
Başabaş noktası bulunması ve duyarlılık analizi. Kısıtlı eniyileme. Büyük veri setlerinin yönetilmesi. Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar ve Visual Basic for Applications diliyle makro yazımı. @Risk eklenti programıyla simulasyon. Finansal planlama, sermaye bütçelemesi, sermaye kısıtlaması altında proje seçimi, finansal kiralama, portföy seçimi, binom opsiyon fiyatlandırması problemlerinin incelenmesi.
MAN 431 Kamu Maliyesi (3+0+0) 3
Milli gelir muhasebesi, kamu sektörünün büyüklüğü, fayda-maliyet analizi, kamunun rolü, kamu malları, harici fayda, seçmen, politikacı ve bürokrat tercihlerinin ekonomik perspektif altında incelenmesi, sosyal güvenlik, sağlık ve eğitim, vergi etkileri, verginin ekonomik refahın dağılımı üzerindeki etkisi, vergi politikası, kamu finansmanı.
MAN 432 Satış Yönetimi (3+0+0) 3
İşletme problemleri ile ilgili uygulamalar kapsamında satış yönetimi ile ilgili temel kavramlar, stratejik satış planlaması ve bütçelenmesi, kişisel satış, satışta etik kavramlar, satış hedefleri ve tahminlemesi, satış programının uygulanması.
MAN 441 Uluslararası Pazarlama (3+0+0) 3
Uluslararası pazarlama çevresi, uluslararası pazarlara giriş için alternatif stratejiler, dış pazar belirlemesi, ihracat pazar araştırması, uluslararası pazarlama stratejileri.
MAN 442 Müşteri İlişkileri Yönetimi Dinamikleri (3+0+0) 3
Güncel teknolojik uygulamalar ile desteklenmiş stratejiler, müşteri ilişkileri yönetimi stratejisinin belirlenmesinde süreç-insan-teknoloji karması.
MAN 443 E-Ticaret (3+0+0) 3
Elektronik ticaretin önemi ve dinamikleri. Mevcut ve gelişmekte olan e-ticaret gelir modelleri, e-perakendecilik ve e-servisler, çevrimiçi ödeme sistemleri ve güvenlik, siparişin tamamlanması, e-pazarlama, çevrimiçi müşteri davranışı, e-MİY (müşteri ilişkileri yönetimi) ve e-ticaretin geleceği.
MAN 444 Tüketici Davranışları (3+0+0) 3
Tüketici davranışlarının pazarlama bilimindeki yeri ve önemi. Alıcıların karar verme süreci. Tüketici davranışını etkileyen psikolojik, sosyolojik ve ekonomik etmenler tüketici ihtiyaç ve istekleri, tüketici davranış modelleri. Müşteri memnuniyeti, karar verme, satın alma süreçleri, ürün kullanımı, ilgili pazarlama stratejileri.
MAN 445 Dış Ticaret Yönetimi (3+0+0) 3
Ithalat ve ihracata yönelik firma politikaları, ihracat ve ithalat pazarlarının degerlendirilmesi ve seçimi; uluslararası ticaret terminolojisi, fiyatlandırma ve ödeme yöntemleri, finansman; ihracatta tanıtım ve dağıtım; gümrükleme.
MAN 446 Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik (3+0+0) 3
İşletmeler için sürdürülebilirlik ve yeşil pazarlamanın önemi; kavramı , tanımı, ve uygulamalar. Üretim süreci ve ürün modifikasyonu, ambalaj değişikliklerinin yanı sıra pazarlama iletişimindeki değişimler. Şirketin süreçleri ve düşük çevresel etkileri olan yeşil iş uygulamaları ve yeşil pazarlama stratejileri.
MAN 447 Perakendecilik (3+0+0) 3
Perakendeciliğin yapısı ve işleyişini, müşteri ilişkilerinin kurulumu ve devamlılığı, tüketici davranışlarını anlama ve lojistik yönetiminde kullanma . Perakendecilikte stratejik planlama, ve organizasyonlar, kaynak sağlama ve satın alma, mağazaların yer ve sayılarına karar verme, müşteri hizmetlerinin rolü.
MAN 448 Dijital Pazarlama (3+0+0) 3
Dijital pazarlama kavramı,dijital kanalları kullanarak veri toplama, çevrim içi pazarlama planı, çevrim içi pazarlama karması (çevrim içi ürünün anlamı, çevrim içi fiyatlandırma stratejileri, ürünün çevrim içi dağıtımı, çevrim içi tutundurma faaliyetleri), web sayfası tasarımı, dijital pazarlama tekniklerinin temelleri: kişiye özel pazarlama, e-posta pazarlama, interaktif pazarlama, viral pazarlama, arama motoru pazarlama, sosyal medya pazarlama blog, ortaklı pazarlama, so-lo-mo.
MAN 450 Çatışma Yönetimi ve Müzakere (3+0+0) 3
Potansiyel ve fiili çatışmaların çözümünde bir strateji ve araç olarak müzakere. İş dünyası ve liderlik bağlamında müzakere teorisi, stratejileri ve stilleri. Zor durumlarda müzakereler: Yıpratma, ırkçılık, cinsel ayrımcılık, ihbar, ve acil durumlar. Çatışmaların yaratılması, sürdürülmesi, tırmandırılması ve çözümlenmesi. Rol-oyun simülasyonları ve vaka çalışmaları: Arabuluculuk, soruşturma, hakemlik ve anlaşmazlık sonucu sistem değişikliği vd.
MAN 451 Sosyal Güvenlikte Güncel Konular (3+0+0) 3
Sosyal güvenliğin tarihçesi ve yararları, sosyal güvenliğin finansmanı, sosyal güvenlik ile ilgili yasaların farklı ülkeler kapsamında karşılaştırmalı analizi.
MAN 452 Denetim (3+0+0) 3
Profesyonel etik, denetim ve tasdik süreçleri, profesyonel standartlar, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar üzerine yazılan bağımsız denetim raporları, önemlilik ve risk, denetim planlaması, iç kontrol değerlendirmesi, hile ve düzenbazlıklar, hasılat döngüsü, harcama döngüsü, denetimin tamamlanması.
MAN 453 Envanter Yönetimi (3+0+0) 3
Satın alma ve satın almanın lojistik yönetimindeki yeri, farklı satın alma sistemleri, nicelik, nitelik, zaman, fiyat, kaynak gibi satın alma değişkenleri; tedarikçilerin satın alma sistemlerine etkileri. Envanter yönetimindeki vakaları ve farklı yaklaşımları anlama.
MAN 455 Tedarik Zinciri Stratejileri (3+0+0) 3
Tedarik yönetiminin kapsamı ve amaçları, tedarik yapısı ve organizasyon, tedarik süreci değişkenleri: kalite, miktar, zaman, fiyat, tedarik kaynakları. Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında strateji oluşturma, uygulama ve yönetme süreçlerini stratejik yönetim bakış açısıyla değerlendirme.
MAN 456 Şebeke Optimizasyonu (3+0+0) 3
Şebeke yapısı, şebeke ağ akış problemleri taşımacılık, lojistik, üretim, bilgisayar bilimi, proje yönetimi konularında temel bilgi ve finans uygulamalarının doğrusal programlama problemleri uygulaması.
MAN 457 Dış Ticaret Finansmanı (3+0+0) 3
Kambiyo mevzuatı. Dış ticaretin finansman teknikleri. Faturaların iskonto edilmesi ve forfeiting. Faktoring. Kredi ve avansa dayanan tedarik zinciri finansmanı. Sevkiyat öncesi finansman: Sipariş emrine dayanan finansman. Banka ödeme yükümlülüğü. Uluslararası kredi sigortası. Eximbank. UCP 600. Garantiler.
MAN 458 Depo ve Dağıtım Sistemleri (3+0+0) 3
Depolama ve envanter kavramları. Depo ve Dağıtım tesisi fonksiyonları. Depo tasarımı; depo boyutunun belirlenmesi ve yerleşim planlaması. Depolamada dış kaynak kullanımı. Depo çeşitleri. Depo süreçlerinin etkin ve verimli yönetimi. Depolama ekipmanları, raf sistemleri ve enformasyon teknolojileri. Dağıtım Sistemleri. Çapraz sevkiyat. Depolama ve dağıtım süreçlerinin maliyet ve performans yönetimi. Depolarda iş güvenliği. Paketleme ve elleçleme. İş gücü yönetimi. Depolarda katma değerli işlerin yönetimi
MAN 459 Gayrimenkul Finansmanı (3+0+0) 3
Gayrimenkul piyasalarına giriş, gayrimenkulun temelleri, devlet denetimi ve gayrimenkul piyasaları. Mortgage Piyasaları: meskun emlak için gayrimenkul finansmanı, ticari emlak için gayrimenkul finansmanı. Gayrimenkul değerlemenin temelleri ve değerlemeciler: değerlemede satış yaklaşımı, değerlemede maliyet yaklaşımı, değerlemede gelir yaklaşımı. Gayrimenkul değerleme tekniklerinin örnek bir uygulamada kullanılması. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve ipoteğe dayalı menkul kıymetler.
MAN 460 Ar-Ge Yönetimi (3+0+0) 3
Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yönetimi, temel konular ve süreçler, Ar-Ge bölümü kuruluş aşamaları, Ar-Ge proje yönetimi. Türkiye Ar-Ge kanunu, devlet teşvikleri, çokuluslu firmaların Ar-Ge sürecini uluslararasılaştırması, firmaların inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetleri, otomotivde çevre dostu Ar-Ge, hibrid ve elektrikli araçlar.
MAN 461 Maliyet Muhasebesi (3+0+0) 3
Maliyet yönetimine giriş, temel maliyet yönetim kavramları, üretim ve hizmet işletmelerinde maliyet sistemleri, genel üretim giderlerinin dağıtılması ve sipariş maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyetlemeye giriş, üretim ve hizmet işletmelerindemaliyet sistemleri,destek bölümlerinin maliyetlerinin dağıtılması, birleşik maliyetleme sistemi,planlama ve kontrol bütçelemesi, faaliyet tabanlı bütçeleme, standart maliyetleme sistemi, transfer fiyatlaması.
MAN 462 Enflasyon Muhasebesi (3+0+0) 3
Enflasyon muhasebesine giriş, temel kavramlar, tarihi maliyet muhasebesi, enflasyon ve genel fiyat seviyesi, sabit satın alma gücü paritesi muhasebesi, cari değer muhasebesi, sermayenin düzeltilmesi.
MAN 465 İnovasyon ve Girişimcilik (2+0+2) 3
İnovasyon ve girişimcilik ile ilgili temel kavramlar. Girişimcilik özelliklerinin sınanması. Girişimcilik surecindeki asamalar. İhtiyaç ve fırsatların tanımlanması. İs modeli şablonu kullanarak is fikrini test etmek ve is modeli geliştirmek. Sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübelerin paylaşımı. KOBİ'leri destekleyen kurum ve kuruluşlar. Sermaye kaynakları. Bir girişimi geliştirme melek yatırımcılar, risk sermayesi yatırımı yapan şirketler ve özel sermaye şirketleri ile girişimcilerin desteklenmesi. İşim devredilmesi için stratejiler. Ticari girişim, kurumsal ve sosyal girişimcilik kavramları. İşletme türleri kavramı, fonksiyonları kuruluş şekilleri ve bunların mali ve hukuki sorumlulukları. Takim halinde iş planı geliştirilmesi ve sunumu. Girişimcilikte takımın önemi ve insan kaynaklarının yönetimi.
MAN 466 Liderlik (3+0+0) 3
Değişen liderlik anlayışı. Yeni liderin takım içinde ve çokkültürlü ortamlarda artan rolü. Liderin şirket kültürünü oluşturmada ve korumadaki rolü. İş ortamında lider/yönetici türleri ve şirket başarımına etkisi. Katılımcı liderlik, yetkilendirme, liderlik kuramları, güç ve etki.
MAN 467 Yöneticiler İçin İnce Beceriler (3+0+0) 3
Hayatta başarı için kaldıraç olarak temel kişisel ve profesyonel gelişim becerileri. Sorunları çözmek, çatışmaları ele almak, etkili stratejiler geliştirmek, doğru biçimde iletişim kurmak, otantik bir lider olmak için araçlar. Sınır, şans, potansiyeller hakkında farkındalık, karar verme, strateji oluşturma. Öz yönetimli yetkinliklere (kişiye dönük) odaklanma, normatif-kültürel yönler için profesyonel tutuma odaklanma, mesleki davranış kurallarına ve etik ilkelere odaklanma.
MAN 468 Çok Uluslu Şirketlerin Stratejik Yönetimi (3+0+0) 3
Çok uluslu şirketler için küreselleşmenin anlamı. Çok uluslu şirket yönetimine etki eden farklı politik, hukuki, ekonomik ve teknolojik güçler. Uluslararası stratejik yönetimin temel ögeleri. Küresel boyutta çalışan örgütlerin hedeflerini ve stratejilerini belirlemek, değerlendirmek ve analiz etmek için bir çerçeve belirlenmesi. Küreselleşmeye karşı yerel adaptasyonu önemseyen stratejilerin güçleri, maliyetleri/ faydaları. Yabancı piyasalara girmek için gerekli özel stratejiler. Çok uluslu şirket üst yönetimlerinin karşılaştığı sorunlar ve fırsatlar. Çok uluslu şirketlerde etkin karar verme ve kontrol yöntemleri.
MAN 471 İş Hukuku (3+0+0) 3
İş hukukunun kaynakları, ferdi iş sözleşmelerinin oluşumu, içeriği ve sona ermesi,iş güvencesi, ihbar ve kıdem tazminatları, iş gören ve işverenin hak ve yükümlülükleri, ücretlere ilişkin kurallar, çalışma saatleri, fazla çalışma, ücretli izin.
MAN 472 Yönetsel Karar Verme (3+0+0) 3
Doğrusal programlama modelleri, doğrusal programlama bilgisayar uygulamaları,duyarlılık analizleri,ulaştırma,atama ve ağ modelleri,tam sayılı,amaç ve doğrusal olmayan programlama, proje yönetimi,karar kuramı,bekleme modelleri,simülasyon modelleri,tahmin modelleri ve envanter kontrol modelleri.
MAN 473 İşletmelerde Proje Yönetimi (2+0+2) 3
Proje seçimi, proje yöneticisinin rolü, proje organizasyonu veplanlaması,bütçeleme ve maliyet tahmini, zaman yönetimi, kaynak dağıtımı, bilişim sistemlerini kullanarak proje izlenmesi,, denetlenmesive projenin sona erdirilmesi.Takım bazlı projelerde proje liderliği,çatışma çözümü ve iletişim becerileri, risk analizi ve problem çözme hususlarına odaklanma.
MAN 474 Uluslararası Karayolu Yük Taşımacılığı (3+0+0) 3
Karayolu yük taşımacılığı, uluslar arası ticaret akışını etkileyen faktörler, farklı yük taşımacılığının kapasitelerine olan talepler, sektör yapısı, düzenleyici çevre ve pazara erişim ağ planlama, gelir ve maliyet yönetimi.
MAN 475 Denizyolu Lojistiği (3+0+0) 3
Terminallerin dizaynları ve işlevleri ve gemi işletme türleri. Küresel ticaret ve denizyolu lojistiği, liman işletmeleri, liman rekabeti, anlaşmalar, donanma yönetimi, sefer rotaları ve planlaması, deniz ulaştırma araçları, liman güvenliğinin incelenmesi.
MAN 476 Stratejik Teknoloji Yönetimi (3+0+0) 3
Teknolojik değişim süreci: Yenilik ve yayılma. Teknolojik çevre. Rekabetçilik: firmaların rekabet avantajı sağlaması. Teknoloji istihbaratı. Veri toplama mekanizmaları. Teknoloji-iş idaresi bağlantısı; teknolojiyi firma planlamasının içine almak. Teknoloji stratejisinin temel ilkeleri. Teknoloji stratejisinin tasarımı ve evrimi. Teknolojik işbirlikler.
MAN 477 Havayolu Yönetimi ve Taşımacılığı (3+0+0) 3
Havayolu ve havaalanı işletmenin ekonomisi, ve merkezlerin ve ağların gelişiminde rekabetçi stratejilerin kullanılması. Hava alanı planlama, hava alanının kullandığı fiyatlandırma, yatırım kararları, ve hava alanı geliştirme .
MAN 478 Uluslararası Ticaret Seminerleri (3+0+0) 3
Güncel ticaret konuları, Doha Görüşmeleri; gümrükleme; uluslararası korsanlık; bandıra ve menşe konuları; sağlık, güvenlik ve çevre standartları.
FEAS/MAN457 Uluslararası Ticaret Misyonu Projesi I: Teori (3+0+0) 3
Yurt dışı bir destinasyon için uluslararası ticaret misyonu projesi ön hazırlığı: firma bulma,ürün seçimi,iş planı oluşturma ,hedef ülke için pazar araştırması, pazar rekabet analizi. Uluslararası kültür ve iş kültürünü öğrenme. İhracat, ve finans bilgisi, sunum teknikleri, ve satış teknikleri geliştirme.
FEAS/MAN458 Uluslararası Ticaret Misyonu Projesi II: Uygulama (3+0+0) 3
( Ön koşul: FEAS/MAN457T) Ürünü, firmayı ve okulu temsil amaçlı hedef ülkede fuar/sergi hazırlığı: Seçilen ülkedeki ürünün tanıtımı için irtibat kurulacak firmaların belirlenmesi, irtibat kurulması, görüşme için randevu alınması, sergilenecek ürünün ulaştırılması, standın kurulması ve yurt dışında fuarın açılışı
FEAS 490 Erasmus Yurt dışı Stajı I (3+0+0) 3
Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı.Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
FEAS 490 Erasmus Yurt dışı Stajı II (3+0+0) 3
Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı.Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
FEAS 491 Erasmus Yurt dışı Stajı I (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
FEAS 492 Erasmus Yurt dışı Stajı II (3+0+0) 3
İlgili bir alanda Erasmus programı tarafından desteklenen en az üç aylık yurtdışı stajı. Ön Koşul: Öğretim elemanı onayı
MAN 480-499 Özel Konular (3+0+0) 3
İşletme Bilimi ve Yönetim alanında özel konular.