Uygulamalı Ekonomi (Tezli ve Tezsiz)

Uygulamalı Ekonomi (Tezli ve Tezsiz)

Program Hakkında Genel Bilgiler
Program Amaçları
 1. Mezunlar ekonomi alanındaki mesleklerin (bankacılık, finans, sigorta vb.) ya da ekonomi alanında doktora programların gerektirdiği donanıma sahiptirler.
 2. Mezunlar ekonomi disiplinin temel prensiplerini kavramış, disiplinde kullanılan değişik yaklaşımları iş hayatı dahilinde çeşitli alanlarda uygulayabilme yeteneğini kazanmışlardır.
 3. Mezunlar takım çalışmasına, yenilik ve değişime açık, yazılı ve sözlü iletişim tekniklerini etkin yöntemlerle kullanabilen bireylerdir.
 4. Mezunlar profesyonel ve etik sorumluluklarının bilincinde, küresel ekonominin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilen bireylerdir.

Program Çıktıları
 1. Temel ekonomik kavramları öğrenmiş, ana ekonomik sorunlarda muhakeme edebilen, işçi, işveren, tüketici, yurttaş olarak iktisadı yeterince bilmemenin yol açtığı sıklıkla yapılan hatalardan kaçınabilme
 2. Türkiye ekonomisinde büyüme, enflasyon, işsizlik, faiz oranları, döviz kurları, yabancı yatırımlar ve dış ticaret gelişmelerini anlayabilme
 3. Ekonomi disiplininde birbirine alternatif değişik düsünce okullarının varolduğunu, örneğin devletin ekonomik hayattaki yeri ve rolü üstüne farklı görüşlerin olabileceğini kabullenme
 4. Küresel ekonomideki ilişkileri, uluslararası organizasyonların rolünü anlayan, ülkelerarası bağımlılığın fayda ve maliyet analizi yapabilme
 5. Mesleki ve etik sorumlulukları, iş güvenliğinin önemini kavrama
 6. İstatistik, temel matematik ve farklı teorileri veri analizinde kullanabilen, beşeri ve sosyal bilimler (sosyoloji, çevre bilimleri, siyaset bilimi, finans, dünya tarihi, felsefe vb. gibi) perspektifinden olayları kavramış ve fikir yürütebilme
 7. Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çercevesinde bilgiyi sorgulayabilme
 8. Piyasalardaki denge değişimlerini modellerle ifade edebilen, soyutlama, analiz ve sentez yöntemlerini kullanarak yorum yapabilme
 9. Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilen ve inisyatif alabilen, önderlik edebilme
 10. Yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak etkin iletişim kurabilme
 11. Yaşam boyu eğitim ihtiyacını tanıyan ve bu eğitime hem öğrenci hem de eğitimci olarak katılabilme
 12. Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olma, ekonomi ile ilgili yayınları kritik açıdan değerlendirme, piyasa, borsa, döviz, arz-talepteki gelişmeleri takip edebilme, ekonominin çeşitli alanlarına yönelik verileri analiz edebilen, istatistiki ve ekonometrik teknikler ve gerekli paket programları kullanarak yorumlayabilen, bulguları sunabilen, etkin not alabilen, bilgiye ulaşmak, değerlendirmek ve aktarabilmek için gerekli soruları sorabilme
 13. Çevrenin ve sürdürülebilir kalkınmanın önemini kavrama
Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:

Program ve Derslerin Yarıyıllara Göre Dağılımı:
TYYÇ Sosyal ve Davranış Bilimleri Temel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
7. Düzey (YÜKSEK LİSANS Eğitimi)
Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi Kuramsal
Olgusal
Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir. X                        
Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.     X                    
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir. X                        
İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.     X                    
Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir. X                        
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.           X              
Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.           X              
Beceri Bilişsel
Uygulamalı
Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.   X                      
Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.               X          
Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.       X                  
Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.   X                      
Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.       X                  
Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.               X          
Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.   X                      
Yetkinlik Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.                       X  
Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.                       X  
Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir                       X  
Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.                       X  
Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.                       X  
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.                       X  
Yetkinlik Öğrenme Yetkinliği Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.                       X  
Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.                     X    
Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.                     X    
Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.                     X    
Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder                     X    
Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.                     X    
Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.                     X    
Yetkinlik İletişim ve Sosyal Yetkinlik Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.                   X      
Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır                 X        
Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.                 X        
Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.                   X      
İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.                 X        
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.             X   X        
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.             X     X      
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.                   X      
Yetkinlik Alana Özgü Yetkinlik Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.         X                
Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.                         X
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.         X   X            
Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.         X   X            
Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.         X                
Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.     X   X   X            
Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.                         X
Ders kodu Program Çıktıları
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ECO500              X     X X X  
ECO501 X X X   X X   X       X  
ECO502  X X X X       X X X X X  
ECO511   X   X   X   X X X   X  
ECO531  X X     X X   X X X   X  
ECO562          X X   X   X X X  
ECO581  X X X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-I X   X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-II X   X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-III X   X   X X   X       X  
Bölüm Seçmeli-IV X   X   X X   X       X  
ECO 580  X   X   X X   X   X X X  
ECO 590  X   X   X X   X   X X X