Pragma: no-cache Cache-control: no-cache,max-age=0,must-revalidate

Mekatronik Mühendisliği Programı

Mekatronik Mühendisliği Programı

Program Hakkında Genel Bilgiler
Kuruluş Bilgisi

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı, İngilizce dilinde olmak üzere 2011 yılında açılmış ve aynı yılda ilk öğrencilerini almıştır. İlk mezunlarını da 2015 yılında vermiştir.

Kazanılan Derece ve Düzeyi

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Mekatronik Mühendisliği Lisans Diploması"
verilmektedir.

Kabul ve Kayıt Koşulları

Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).

Önceki Öğrenimin Tanınması

Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği programlarına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Mekatronik Mühendisliği programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.

Mezuniyet Koşulları

Kayıtlı olduğu programın ders planlarında yer alan tüm derslerini başarı ile geçen, iki adet endüstri stajını da başarıyla tamamlamış olan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2.00 ve üzerinde olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Program Tanımı

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. Mekatronik Mühendisliği, elektrik-elektronik, makine ve yazılım mühendisliğinin yöntem ve teknoloji ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sistemlerinin tasarımını amaçlayan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Bu farklı disiplinlerin bütünleşmesiyle Mekatronik Mühendisliği uygulama alanları; üretim sistemleri ve otomasyonu, bina otomasyonu, otomotiv endüstrisi, havacılık sektörü, savunma sanayi, tıbbi uygulamalar, test ve ölçüm sistemleri, montaj sanayi, robot sistemleri, kontrol sistemleri gibi çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Mekatronik Mühendisliği, son yıllarda içinde yaşadığımız teknolojik gelişmelerin sonucu olarak doğmuş ve gelişmiş bir mühendislik dalıdır. Bu alanda eğitim görenler karşılarına çıkacak problemleri, disiplinlerarası bir yaklaşımla (makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar bilimi) çözebilen kişiler olacaktır.

Dört yılı kapsayan Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Lisans Programında öğrencilere ilk yıl (iki yarıyıl) boyunca temel bilim, matematik ve mühendisliğe giriş bilgileri verilmektedir. İkinci yılda ağırlıklı olarak temel mühendislik, elektrik-elektronik ve yazılım dersleri yer almakta, üçüncü yılda ise mekanik ağırlıklı tasarım derslerine yer verilmektedir. Son yılda disipline özgü ve diğer seçim dersleriyle birlikte tasarım projesi uygulaması bulunmaktadır. Öğrencilerin program süresince en az 139 (250 AKTS) kredilik çalışma yapmaları zorunludur. Ayrıca öğrenciler ikinci sınıftan başlamak üzere, yaz aylarında en az 20'şer iş gününü kapsayan iki ayrı endüstriyel staj da yapmak zorundadır. (Not: Program endüstride yapılan yaz stajları dışında 240 AKTS kredisine sahiptir)

Program Eğitim Amaçları

            Işık Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Programı, yetiştirdiği mezunlarının;

  • Mekatronik mühendisliği ve/veya diğer ilgili alanlarda ömür boyu öğrenim bilincine sahip olarak üretken ve başarılı kariyerlere ulaşmalarını,
  • Mesleki etik sorumluluk bilinciyle donatılmış olarak ulusal ve/veya uluslararası kuruluşlarda görev yapabilmelerini,
  • Yaptıkları mühendislik uygulamalarında hesap verme bilinciyle ve sosyal/hukuk/çevre sorumlulukları çerçevesinde karar verebilmelerini,
  • Küresel toplumun değişik kesimleriyle etkin bir etkileşim içinde görev yapabilmelerini

sağlayacak bir eğitim/öğretim vermeyi amaçlamaktadır.

Program Çıktıları

Işık Üniversitesi, Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı öğrencileri mezuniyetlerine kadar aşağıdaki program çıktılarını (bilgi ve becerileri) kazanacaklardır: 
PÇ-1. Matematik, fen bilimleri ve mühendislik ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,
PÇ-2. İstatistik ve mühendislik bilimleri (mekanik, ısı-akışkan, malzeme, elektrik-elektronik, bilgisayar programlama vb.) konularını kavrama,
PÇ-3. Mühendislik problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,
PÇ-4. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi,
PÇ-5. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık,
PÇ-6. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi,
PÇ-7. Karmaşık mühendislik problemlerinin araştırılması veya mühendislik disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, gerçekleştirme, veri toplama, analiz etme ve yorumlama becerisi,
PÇ-8. Karmaşık sistemleri, bileşenleri, süreçleri gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,
PÇ-9. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, biçimlendirme, analiz etme, modelleme çözme ve bunlar için uygun yöntemleri seçerek uygulama becerisi,
PÇ-10. Bireysel ve disiplin içi ile çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi,
PÇ-11. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi,
PÇ-12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi,
PÇ-13. Karmaşık mühendislik problemlerinin çözümü için modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

Mezunların İstihdamı

Diğer disiplinlere göre daha yeni sayılan Mekatronik Mühendisliği Programından mezun olan öğrenciler mesleğin disiplinlerarası karakterinden dolayı çok farklı konularda kariyer yapma fırsatına sahiptir. Mekatronik Mühendisliğinin üretim, otomotiv, havacılık, savunma ve tıp sektörleri başta olmak üzere, birçok sektörde uygulama alanları vardır. Mekatronik mühendisleri bilgisayar destekli üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan kuruluşlarda kolaylıkla iş bulabilme şansına sahiptirler. Örneğin; endüstriyel kuruluşların Ar-Ge birimlerinde, muhtelif otomasyon sistemi tasarım ve uygulamaları gerçekleştiren birimlerinde mühendis olarak istihdam edilmektedirler. Son yıllarda özellikle ülkemizde de gündeme gelen Endüstri 4.0 yaklaşımının bir neticesi olarak mekatronik mühendislerine olan ihtiyacın hızla arttığı gözlenmektedir.  

Üst Derece Programlara Geçiş

Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Mekatronik Mühendisliği Programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.

Eğitim Türü ve Dili

Örgün eğitim, İngilizce.

Adres ve İletişim Bilgileri

Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7140, mehmet.demirkol@isikun.edu.tr
Nihan Beritan (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7122, nihan.beritan@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 72

Uluslararası İşbirliği

Değişim (Amerika Birleşik Devletleri, Meksika, Güney Kore), ERASMUS+ (8 ülkede 11 üniversite ile) programları (bkz. http://www.isikun.edu.tr/international/ )

1. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

 

ME007

Mühendisliğe Giriş

1

0

0

1

1

 

ENG101

İngilizce-I

3

0

0

3

5

 

MATH101

Diferansiyel ve İntegral Hesaplama-I

3

0

2

4

7

 

CHEM101

Genel Kimya

3

0

0

3

5

 

ME120

Mühendislikte Çizim

1

0

4

3

6

 

PHYS101

Genel Fizik-I

3

0

0

3

5

 

PHYS103

Fizik Laboratuvarı-I

0

0

2

1

2

 

ENGG101

Bilgisayar Okur Yazarlığı

0

0

0

KSZ

0

Yarıyıl Kredi Toplamı

14

0

8

18

31

2. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

 

CSE101

Programlamaya Giriş

2

0

4

4

7

ENG101

ENG102

İngilizce II

3

0

0

3

5

MATH101

MATH102

Diferansiyel ve İntegral Hesaplama-II

3

0

2

4

7

 

PHYS102

Genel Fizik-II

3

0

0

3

5

 

PHYS104

Fizik Laboratuvarı-II

0

0

2

1

2

 

ECO101

Ekonomiye Giriş-I

3

0

0

3

6

 

HSS100

Profesyonel Etik

1

0

0

1

1

Yarıyıl Kredi Toplamı

15

0

8

19

33

3. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

MATH102

MATH203

Çok Değ. Matematik ve Dif. Denklemler

4

1

0

4

7

 

EE240

Lojik Devre Tasarımı

3

1

0

3

5

 

EE241

Lojik Devre Tasarımı Laboratuvarı

0

0

2

1

2

 

ME201

Mühendislikte Hesaplamalı Yöntemler

2

0

2

3

6

CSE101

CSE203

Nesneye Dayalı Programlama JAVA

2

0

2

3

6

 

TUR101

Türkçe-I

2

0

0

2

2

PHYS101

MCE241

Mühendislik Mekaniği-I

3

0

0

3

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

16

2

6

19

33

4. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

 

MATH200

Doğrusal Cebir

3

0

0

3

5

 

MATH234

Müh. Uygulamalı Olasılık ve İstatistik

3

1

0

3

5

MCE241

MCE242

Mühendislik Mekaniği-II

3

0

0

3

6

 

EE225

Elektrik Devreleri

3

1

0

3

6

 

EE227

Elektrik Devreleri Laboratuvarı

0

0

2

1

2

 

MCE311

Malzeme Bilimi ve İmalat

4

0

0

4

6

 

TUR102

Türkçe-II

2

0

0

2

2

2. Sınıf

MCE290

Yaz Stajı-I (Endüstriyel Kuruluşlarda)

0

0

0

KZ

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

18

2

2

19

36

5. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

PHYS101 ve EE225 ve ENGG101

ME301

Ölçme Laboratuvarı

1

0

2

2

5

MATH203 ve MCE242

MCE353

Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları

3

1

0

3

6

EE225

EE335

Elektronik

3

1

0

3

5

 

EE337

Elektronik Laboratuvarı

0

0

2

1

2

 

İnsan ve Toplum Bilim Hukuk Seçmeli-I

3

0

0

3

5

 

HIST101

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-I

2

0

0

2

2

MATH102

ME265

Isı Biliminin Esasları

3

1

0

3

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

15

3

4

17

30

6. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME301

MCE302

Mekatronik Laboratuvarı

1

0

2

2

5

MATH203

ME336

Dinamik Sistem Modelleme & Kontrol

3

1

0

3

6

ME120 ve MCE242

MCE324

Makina Elemanları

3

1

0

4

6

EE335 ve MCE324 Eş.

MCE401

Mekatronik Sistem Tasarımı

2

0

2

3

6

 

HIST102

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II

2

0

0

2

2

 

 

İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli - II

3

0

0

3

5

 

MCE390

Yaz Stajı-II (Endüstriyel Kuruluşlarda)

0

0

0

KSZ

5

 

 

Yarıyıl Kredi Toplamı

14

2

4

16

35

7. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME336

ME436

Modern Kontrol Teorisi

3

0

0

3

5

 

Program Seçmeli I

3

0

0

3

5

 

Program Seçmeli II

3

0

0

3

5

 

Serbest Seçmeli-I

3

0

0

3

5

 

İnsan ve Toplum Bilim Seçmeli - III

3

0

0

3

5

Yarıyıl Kredi Toplamı

15

0

0

15

25

8. Dönem
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

Bölüm Onayı

MCE490

Bitirme Projesi

0

1

8

4

7

 

Program Seçmeli III

3

0

0

3

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli I

3

0

0

3

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli II

3

0

0

3

5

 

Serbest Seçmeli II

3

0

0

3

5

Dönem Kredi Toplamı

12

1

8

16

27

Program Kredi Toplamı

119

10

40

139

250

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı Bölüm Seçmeli Dersleri
Önkoşul

Kod

Adı

T

P

L

Kredi

AKTS

ME324

ME423

Makine Elemanları-II (CAE)

2

0

2

3

5

ME220

ME429

İmalat Mühendisliği (CAE)

3

0

0

3

5

ME210

ME491

Tasarımda Malzeme Seçimi

3

0

0

3

5

-

ME460

Enerji Sistemleri

3

0

0

3

5

ME336

ME482

Endüstriyel Otomasyon

3

0

0

3

5

EE240

CSE343

Mikro İşlemciler

3

0

0

3

5

EE335 ve Öğr. Ü. Onayı

EE444

Mikro Kontrolcülerle Sis. Tasarımı

3

0

0

3

5

EE225

EE302

Elektro-Mekanik Enerji Dönüşümü

3

1

0

3

5

ME265

AUE326

Motorlar ve Yanma

3

0

0

3

5

MCE324

AUE328

Güç Aktarma Organları

3

0

0

3

5

MCE324

AUE421

Araç Tasarımı ve CAD

2

0

2

3

5

MCE242

AUE423

Araç Dinamiği

3

0

0

3

5

ME336 ve EE225

AUE425

Otomotiv Müh. için Mekatronik

3

0

0

3

5

EE225

AUE475

Elektrikli ve Hibrit Araç Tek.

3

0

0

3

5

MATH203 ve MCE242

ME346

Makine Teorisi

3

0

0

3

5

TYYÇ Mühendislik Temel Alanı
Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı)
6. Düzey (LİSANS Eğitimi)

PÇ1

PÇ2

PÇ3

PÇ4

PÇ5

PÇ6

PÇ7

PÇ8

PÇ9

PÇ10

PÇ11

PÇ12

PÇ13

Kuramsal
Olgusal

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

Beceri

Bilişsel
Uygulamalı

Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

x

Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

Yetkinlik

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

2-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

Yetkinlik

Öğrenme Yetkinliği

1-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

2-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

3-Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır.

4-Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular.

5-Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular.

6-Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

7-Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

Yetkinlik

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

2-Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanır.

3-Teknik resim kullanarak iletişim kurar.

4-Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

5-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olur; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olur ve çağın sorunları hakkında bilgiye sahiptir.

Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

1-Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

2-Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahiptir.

3-Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olduğunu gösterir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir.

○: Kısmi katkı, ●: Tam katkı

Ders Kodu PÇ1 PÇ2 PÇ3 PÇ4 PÇ5 PÇ6 PÇ7 PÇ8 PÇ9 PÇ10 PÇ11 PÇ12 PÇ13
Zorunlu Dersler
ME007
ENG101
MATH101
CHEM101
ME120
PHYS101
PHYS103
ENGG101
CSE101
ENG102
MATH102
PHYS102
PHYS104
ECO101
HSS100
MATH203
EE240
EE241
ME201
CSE203
TUR101
MCE241
MATH200
MATH234
MCE242
EE225
EE227
MCE311
TUR102
MCE290
ME301
MCE353
EE335
EE337
HIST101
ME265
MCE302
ME336
MCE324
MCE401
HIST102
MCE390
ME436
ME490
Seçim Dersleri
Serbest Seçmeli (2)
İTB Seçmeli (3)
Bölüm Seçmeli (2)
Tamamlayıcı Seç.(2)

İlgili Dosyalar